Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2683(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0731/2016

Внесени текстове :

B8-0731/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0272

Приети текстове
PDF 500kWORD 80k
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (D044927/02),

—  като взе предвид Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 18, параграф 1, първа алинея от нея,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 15 декември 2015 г.(3),

—  като взе предвид становището на ЕОБХ от 10 ноември 2014 г.(4),

—  като взе предвид резултата от гласуването в регулаторния комитет от 25 април 2016 г.,

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през март 2013 г. на компетентния нидерландски орган беше представена нотификация (референтен номер C/NL/13/01) за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) от Suntory Holdings Limited, Осака, Япония;

Б.  като има предвид, че обхватът на нотификация C/NL/13/01 включва внос, разпространение и продажба на дребно в Съюза на рязан цвят от генетично модифициран (ГМ) карамфил SHD-27531-4 само за декоративна употреба;

В.  като има предвид, че на 25 април 2016 г. регулаторният комитет не излезе със становище, като седем държави членки, представляващи 7,84% от населението, гласуваха против проекта на решение за изпълнение на Комисията, шест държави членки, представляващи 46,26% от населението се въздържаха, единадесет държави членки, представляващи 36,29% от населението, гласуваха „за“, а четири държави членки не бяха представени;

Г.  като има предвид, че становището на ЕОБХ гласи, че експертната група на ЕОБХ по ГМО е наясно с хранителния навик на някои населения целенасочено да консумират венчелистчета от карамфил като гарнитура;

Д.  като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО при все това не е оценила възможните последици от целенасоченото консумиране на ГМ карамфил от човека;

Е.  като има предвид, че както целенасоченият, така и случайният прием през устата на цвят от ГМ карамфил от животни беше изключен от становището на ЕОБХ;

Ж.  като има предвид, че карамфилът принадлежи към вида Dianthus caryophyllus от широко отглеждания род Dianthus;

З.  като има предвид, че представителите на рода Dianthus, който включва диворастящи и одомашнени видове, са доста разнообразни, тъй като техният произход варира от Южна Русия до планинските региони на Гърция и планините в Оверн, Франция; като има предвид, че Dianthus spp. са приспособени към по-хладните планински региони в Европа и Азия, но също така се срещат в средиземноморските крайбрежни региони; като има предвид, че D. caryophyllus е широко отглеждано декоративно растение в Европа, както в оранжерии, така и на открито (напр. в Италия и Испания), понякога се натурализира в някои средиземноморски държави, но изглежда, че е ограничено до крайбрежните региони на Гърция, Италия, Сицилия, Корсика и Сардиния(5);

И.  като има предвид, че главните страни — производителки на карамфили, са Италия, Испания и Нидерландия, а диворастящи Dianthus caryophyllus се срещат предимно във Франция и Италия(6);

Й.  като има предвид, че Кипър се противопостави на нотификацията и експертната група на ЕОБХ по ГМО се съгласи с Кипър, че разпространението на карамфила SHD-27531-4 (например чрез вкореняване) от частни лица не може да се изключи; като има предвид, че ЕОБХ счита, че рязани стъбла с вегетативни кълнове могат да се размножават чрез вкореняване или чрез микроразмножаване, и могат да бъдат освободени в околната среда (например в градини);

К.  като има предвид, че в дивата природа кръстосаното опрашване на Dianthus spp. се извършва от насекоми, по-конкретно люспокрили (Lepidoptera), които имат достатъчна дължина на хобота, за да достигнат до нектарните отвори в основата на цвета; като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО е на мнение, че потенциалното разпространение на прашец от ГМ карамфил SHD-27531-4 чрез люспокрили насекоми върху диворастящите видове Dianthus не може да бъде изключено;

Л.  като има предвид, че след изчерпване на декоративната му стойност генетично модифицираният Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4, ще се превърне в отпадък, който съгласно принципите на кръговата икономика ще е възможно да се управлява чрез компостиране, но ЕОБХ не е оценил въздействието на такова освобождаване в околната среда;

М.  като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО счита, че в случай на освобождаване в околната среда чрез жизнеспособни семена, прашец или вкоренени растения карамфилът SHD-27531-4 няма да демонстрира засилени характеристики за пригодност, освен когато е изложен на сулфонилурейни хербициди;

Н.  като има предвид, че генетично модифицираният карамфил съдържа гена SuRB (als), кодиращ за мутантна ацетолактатсинтаза (АLS), произлязла от Nicotiana tabacum, който създава поносимост към сулфонилурея;

О.  като има предвид, че според Мрежата за действие по отношение на пестицидите в Обединеното кралство (PAN UK) „някои хербициди са силно токсични за растенията в много малки дози, като например сулфонилуреи, сулфонамиди и имидазолинони. Сулфонилуреите са заместили други хербициди, които са по-токсични за животните. Експерти предупреждават, че широко разпространеното използване на сулфонилуреи „може да има гибелно въздействие върху производителността на нецелеви култури и структурата на естествените растителни общности и хранителната верига в дивата природа“(7);

П.  като има предвид, че сулфонилуреите са второразредни възможности за управлението на диабет тип 2 и са свързани с повишен риск от сърдечносъдови събития, в сравнение с други лекарства против диабет(8);

Р.  като има предвид, че създаването на пазар за устойчиви на сулфонилурея растения ще насърчи в световен мащаб използването на това лекарство против диабет като хербицид;

С.  като има предвид, че използването на лекарство за цел, различна от здравеопазването, което води до неконтролируемо разпространение в екосистемите, може да има пагубно въздействие върху биологичното разнообразие в целия свят и да причини химично замърсяване на питейната вода;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не отговаря на целта за опазване на здравето и околната среда, предвидена в Директива 2001/18/EО, и поради това превишава изпълнителните правомощия, възложени в същата директива;

2.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2015 г. Научно становище по нотификация по част В (референтен номер C/NL/13/01) от Suntory Holdings Limited за внос, разпространение и продажба на дребно на рязан цвят от карамфил SHD-27531-4 с модифициран цвят на венчелистчетата за декоративна употреба. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(12):4358, 19 стр. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3557).
(4) Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2014 г. Научно становище по възраженията на държава членка срещу нотификация от Suntory Holdings Limited (референтен номер C/NL/13/01) от Suntory Holdings Limited за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил SHD-27531-4 с модифициран цвят, за внос на рязан цвят за декоративна употреба, съгласно част В от Директива 2001/18/EО. EFSA Journal (бюлетин на ЕОБХ) 2014 г.; 12(11):3878, 9 стр. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5) Тътин и др., 1993 г.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Правна информация - Политика за поверителност