Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2683(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0731/2016

Indgivne tekster :

B8-0731/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0272

Vedtagne tekster
PDF 264kWORD 71k
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg
Markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (D044927/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF(1), særlig artikel 18, stk. 1, første afsnit,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) udtalelse af 15. december 2015(3),

–  der henviser til EFSA's udtalelse af 10. november 2014(4),

–  der henviser til resultatet af afstemningen i Forskriftsudvalget den 25. april 2016,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Suntory Holdings Limited, Osaka, Japan i marts 2013 indgav en anmeldelse (reference C/NL/13/01) vedrørende markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) til den kompetente myndighed i Nederlandene;

B.  der henviser til, at anmeldelsen C/NL/13/01 omfatter import og distribution af samt detailhandel i Unionen med afskårne blomster fra den genetisk modificerede nellike SHD-27531-4 til kun dekorative formål;

C.  der henviser til, at Forskriftsudvalget den 25. april 2016 ikke afgav nogen udtalelse, idet syv medlemsstater, der repræsenterer 7,84 % af befolkningen, stemte imod udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse, seks medlemsstater, der repræsenterer 46,26 % af befolkningen, undlod at stemme, elleve medlemsstater, der repræsenterer 36,29 % af befolkningen, stemte for, og fire medlemsstater ikke var repræsenteret;

D.  der henviser til, at det af EFSA's udtalelse fremgår, at EFSA's GMO-panel er klar over, at det i visse befolkninger er almindeligt bevidst at spise kronblade fra nelliker, der anvendes som pynt i madretter;

E.  der henviser til, at EFSA's GMO-panel imidlertid ikke vurderede de mulige konsekvenser af, at mennesker bevidst indtager genetisk modificerede nelliker;

F.  der henviser til, at EFSA's udtalelse ikke omfattede dyrs såvel tilsigtede som utilsigtede fortæring af genetisk modificerede nellikeblomster;

G.  der henviser til, at nelliken tilhører arten Dianthus caryophyllus af slægten Dianthus, der dyrkes i vidt omfang;

H.  der henviser til, at medlemmer af slægten Dianthus, herunder vilde og opdrættede arter, er temmelig forskellige, idet deres oprindelse strækker sig fra det sydlige Rusland til bjergregionerne i Grækenland og Auvergne-bjergene i Frankrig; der henviser til, at Dianthus spp. er tilpasset de køligere bjergregioner i Europa og Asien og findes også i regionerne ved Middelhavskysten; der henviser til, at D. caryophyllus er en prydplante, som dyrkes i vidt omfang i Europa, både i væksthuse og udendørs (dvs. i Italien og Spanien), og som af og til vokser naturligt i visse middelhavslande, men synes at være begrænset til regionerne ved Middelhavskysten i Grækenland, Italien, Sicilien, Korsika og Sardinien(5);

I.  der henviser til, at de største producenter af nelliker er Italien, Spanien og Nederlandene, og der henviser til, at den vilde Dianthus caryophyllus hovedsagelig findes i Frankrig og Italien(6);

J.  der henviser til, at Cypern gjorde indsigelse mod anmeldelsen, og at EFSA's GMO-panel var enig med Cypern i, at privatpersoners udbredelse af nellike SHD-27531-4 (f.eks. roddannelse) ikke kan udelukkes; der henviser til, at EFSA mener, at beskårne stilke med vegetative skud kan formeres gennem roddannelse eller mikroformering og frigives i miljøet (f.eks. i haver);

K.  der henviser til, at i naturen sker krydsbefrugtningen af Dianthus spp. ved hjælp af insektbestøvere, navnlig sommerfugle, som har tilstrækkeligt lange snabler til at nå den nektar, der findes i den nederste del af blomsterne; der henviser til, at EFSA's GMO-panel er af den opfattelse, at sommerfugles potentielle spredning af pollen fra den genetisk modificerede nellike SHD-27531-4 til vilde Dianthus-arter ikke kan udelukkes;

L.  der henviser til, at når Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4, har udtjent sin dekorative værdi, bliver den til affald, som ifølge principperne for den cirkulære økonomi muligvis skal håndteres via kompostering, men der henviser til, at EFSA ikke har undersøgt indvirkningerne af en sådan frigivelse i miljøet;

M.  der henviser til, at hvis nellike SHD-27531-4 udslippes i miljøet via spiredygtige frø, pollen eller planter med rod, mener EFSA's GMO-panel ikke, at nelliken vil udvise forbedrede egenskaber, medmindre den udsættes for sulfonylurinstofherbicider;

N.  der henviser til, at den genetiske modificerede nellike indeholder SuRB(als)-genet, der koder for en mutant acetolactatsyntase (ALS), som stammer fra Nicotiana tabacum, der giver tolerance over for sulfonylurea;

O.  der henviser til, at visse herbicider såsom sulfonylureaer, sulfonamider og imidazoler ifølge PAN UK er yderst giftige for planter i meget små doser. Sulfonylureaer har erstattet andre herbicider, som er mere giftige for dyr. Eksperter har advaret om, at den udbredte anvendelse af sulfonylureaer kan have en ødelæggende indvirkning på produktiviteten af ikke-målafgrøder og sammensætningen af naturlige plantesamfund og fødekæder i naturen(7);

P.  der henviser til, at sulfonylureaer er almindelige sekundære muligheder i forbindelse med behandling af type 2-diabetes og forbindes med en højere risiko for kardiovaskulære problemer sammenlignet med andre antidiabetiske lægemidler(8);

Q.  der henviser til, at oprettelsen af et marked for sulfonylurea-resistente planter vil tilskynde til, at dette lægemiddel benyttes på globalt plan som et herbicid mod diabetes;

R.  der henviser til, at anvendelsen af et lægemiddel til andre formål end folkesundhed, hvilket fører til, at det spredes ukontrolleret i økosystemerne, kan have globale skadelige indvirkninger på biodiversiteten og forårsage kemisk forurening af drikkevandet;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke opfylder målet for sundheds- og miljøbeskyttelse, der er fastsat i direktiv 2001/18/EF, og derfor overskrider de i dette direktiv fastlagte gennemførelsesbeføjelser;

2.  anmoder Kommissionen om at trække sit udkast til gennemførelsesafgørelse tilbage;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) GMO-panel (EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer), 2015. Videnskabelig udtalelse om en Del C-anmeldelse (reference C/NL/13/01) fra Suntory Holdings Limited om import og distribution af samt detailhandel med afskårne blomster af nellike SHD-27531-4 med ændret farve på kronbladene til dekorative formål. EFSA Journal 2015;13(12):4358, 19 s. (doi:10.2903/j.efsa.2015.4358).
(4) GMO-panel (EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer), 2014. Videnskabelig udtalelse om en medlemsstats indvendinger mod en anmeldelse (reference C/NL/13/01) om markedsføring af den genetisk modificerede nellike SHD-27531-4 med ændret farve, til import af afskårne blomster til dekorative formål, i henhold til Del C i direktiv 2001/18/EF fra Suntory Holdings Limited. EFSA Journal 2014; 12(11):3878, 9 s. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5) Tutin m.fl., 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik