Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2683(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0731/2016

Esitatud tekstid :

B8-0731/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/06/2016 - 12.20
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0272

Vastuvõetud tekstid
PDF 259kWORD 72k
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Geneetiliselt muundatud nelk (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turule laskmist (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, mis käsitleb geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turule laskmist (D044927/02),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(1), eriti selle artikli 18 lõike 1 esimest lõiku,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(2) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 15. detsembri 2015. aasta arvamust(3),

–  võttes arvesse EFSA 10. novembri 2014. aasta arvamust(4),

–  võttes arvesse regulatiivkomitee 25. aprilli 2016. aasta arvamust,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et märtsis 2013 esitas ettevõte Suntory Holdings Limited (Jaapan, Osaka) Hollandi pädevale asutusele taotluse (viide C/NL/13/01) geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turule laskmise kohta;

B.  arvestades, et taotlus C/NL/13/01 hõlmab geneetiliselt muundatud nelgi SHD-27531-4 lõikelillede importi, levitamist ja jaemüüki liidus üksnes dekoratiivsel eesmärgil;

C.  arvestades, et regulatiivkomitee ei esitanud 25. aprillil 2016 arvamust, kusjuures seitse liikmesriiki, kes esindasid 7,84 % ELi elanikkonnast, hääletasid komisjoni rakendusotsuse eelnõu vastu, kuus liikmesriiki, kes esindasid 46,26 % elanikkonnast, jäid erapooletuks, 11 liikmesriiki, kes esindasid 36,29 % elanikkonnast, hääletasid poolt ja neli liikmesriiki olid esindamata;

D.  arvestades, et EFSA arvamuse kohaselt on EFSA GMO-komisjonile teada, et teatav osa elanikkonnast tavatseb nelgi õielehti toidu garneeringuna süüa;

E.  arvestades aga, et EFSA GMO-komisjon ei hinnanud geneetiliselt muundatud nelgi teadliku söömise tagajärgi inimestele;

F.  arvestades, et EFSA arvamuses ei käsitletud ka võimalust, et geneetiliselt muundatud nelgitaimed võiksid sihiliku tegevuse tulemusel või juhuslikult loomasööda hulka sattuda;

G.  arvestades, et nelk kuulub laialdaselt viljeldud perekonna Dianthus liiki Dianthus caryophyllus;

H.  arvestades, et perekonda Dianthus kuulub arvukalt nii looduslikke kui ka viljeldud liike ning nende päritolu ulatub Lõuna-Venemaast Kreeka mägialade ja Prantsusmaa Auvergne'i mägipiirkonnani; arvestades, et Dianthus'e liigid on kohanenud Euroopa ja Aasia külmemate mägipiirkondadega ning neid leidub ka Vahemere rannikualadel; arvestades, et D. caryophyllus on Euroopas laialdaselt viljeldud ilutaim, mida kasvatatakse nii kasvuhoones kui ka avamaal (Itaalias ja Hispaanias) ning mis on Vahemere maades kohati naturaliseerunud, kuid mille levik näib piirduvat Vahemere rannikualadega Kreekas, Itaalias, Sitsiilias, Korsikas ja Sardiinias(5);

I.  arvestades, et juhtivad nelgikasvatusmaad on Itaalia, Hispaania ja Holland ning arvestades, et looduslikult leidub Dianthus caryophyllus't peamiselt Prantsusmaal ja Itaalias(6);

J.  arvestades, et Küpros esitas taotlusele vastuväite ja EFSA GMO-komisjon nõustus Küprose seisukohaga, et nelgi SHD-27531-4 paljundamist üksikisikute poolt (nt juurutamise teel) ei saa välistada; arvestades, et EFSA hinnangul on lõigatud varsi, millel on vegetatiivsed võrsed, võimalik juurutamise või mikropaljundamise teel paljundada ja keskkonda (näiteks aedadesse) viia;

K.  arvestades, et looduslikult toimub Dianthus'e liikide risttolmlemine putukatest tolmeldajate, eelkõige liblikaliste (Lepidoptera) vahendusel, kellel on piisavalt pikk imilont, et õiepõhjal asuvate nektaariumideni ulatuda; arvestades, et EFSA GMO-komisjon on seisukohal, et geneetiliselt muundatud nelgi SHD-27531-4 õietolmu levimist liblikaliste vahendusel metsikutele Dianthus'e liikidele ei saa välistada;

L.  arvestades, et pärast dekoratiivse väärtuse kaotamist saavad geneetiliselt muundatud Dianthus caryophyllus L. liin SHD-27531-4 taimedest jäätmed, mida ringmajanduse põhimõtte kohaselt võidakse kompostida, kuid arvestades, et EFSA ei ole analüüsinud selliste jäätmete keskkonda viimise mõju;

M.  arvestades, et EFSA GMO-komisjon on seisukohal, et kui nelk SHD-27531-4 elujõuliste seemnete, õietolmu või juurutatud taimede näol keskkonda pääseb, ei ilmne sellel võimendatud resistentsust, välja arvatud sulfonüüluureat sisaldavate herbitsiidide suhtes;

N.  arvestades, et geneetiliselt muundatud nelk sisaldab geeni SuRB (als), mis kodeerib Nicotiana tabacum'ist saadud mutantset atsetolaktaatsüntaasvalku (ALS) ja annab taluvuse sulfonüüluurea suhtes;

O.  arvestades, et ühenduse PAN UK (Pesticide Action Network UK) andmetel on mõned herbitsiidid, näiteks sulfonüüluurea, sulfoonamiid ja imidasolinoon, taimedele juba väga väikeses koguses väga mürgised. Sulfonüüluureat on hakatud kasutama teiste, loomadele mürgisemate herbitsiidide asemel. Eksperdid on hoiatanud, et sulfonüüluurea laialdane kasutamine võib avaldada laastavat mõju mittesihtkultuuride tootlikkusele ning looduslikele taimekooslustele ja metsloomade toiduahelale(7);

P.  arvestades, et sulfonüüluurea preparaate kasutatakse laialdaselt teisese raviviisina 2. tüüpi diabeedi ravis ja et neid seostatakse südame-veresoonkonna haiguste kõrgenenud riskiga, võrreldes muude diabeediravimitega(8);

Q.  arvestades, et sulfonüüluurea suhtes resistentsete taimede turu tekitamine soodustab selle diabeediravimi ülemaailmset kasutamist herbitsiidina;

R.  arvestades, et ravimi kasutamine muul kui rahvatervisega seotud otstarbel ja selle kontrollimatu levimine ökosüsteemides võib kaasa tuua ülemaailmseid elurikkust kahjustavaid tagajärgi ja põhjustada joogivee keemilist saastumist;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ei täida direktiivis 2001/18/EÜ ette nähtud tervise- ja keskkonnakaitse eesmärki ja seega ületab selles direktiivis sätestatud rakendusvolitusi;

2.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.
(2) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(3) GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2015. Scientific Opinion on a Part C notification (reference C/NL/13/01) from Suntory Holdings Limited for the import, distribution and retailing of carnation SHD-27531-4 cut flowers with modified petal colour for ornamental use (GMO-komisjon (EFSA geneetiliselt muundatud organismide komisjon), 2015. Teaduslik arvamus ettevõtte Suntory Holdings Limited poolt C-osa kohaselt esitatud taotluse (viide C/NL/13/01) kohta dekoratiivsel eesmärgil muundatud õievärviga nelgi SHD-27531-4 lõikelillede impordi, levitamise ja jaemüügi kohta). EFSA Journal 2015;13(12):4358, 19 lk (doi:10.2903/j.efsa.2015.4358).
(4) GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2014. Scientific Opinion on objections of a Member State to a notification (Reference C/NL/13/01) for the placing on the market of the genetically modified carnation SHD-27531-4 with a modified colour, for import of cut flowers for ornamental use, under Part C of Directive 2001/18/EC from Suntory Holdings Limited. (GMO-komisjon (EFSA geneetiliselt muundatud organismide komisjon), 2014. Teaduslik arvamus ühe liikmesriigi vastuväidete kohta taotlusele (viide C/NL/13/01) dekoratiivsel eesmärgil muundatud õievärviga nelgi SHD-27531-4 lõikelillede impordi, levitamise ja jaemüügi kohta, mille on direktiivi 2001/18/EÜ C-osa kohaselt esitanud Suntory Holdings Limited). EFSA Journal (2014); 12(11):3878, 9 lk (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5) Tutin et al., 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Õigusteave - Privaatsuspoliitika