Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2683(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0731/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0731/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0272

Hyväksytyt tekstit
PDF 257kWORD 69k
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
Muuntogeeninen neilikka (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4)
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon luonnoksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (D044927/02),

–  ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY(1) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 15. joulukuuta 2015 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 10. marraskuuta 2014 antaman lausunnon(4),

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2016 järjestetyn sääntelykomitean äänestyksen tuloksen,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon maaliskuussa 2013 muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen (viite C/NL/13/01), jonka Osakassa, Japanissa toimiva Suntory Holdings Limited -yhtiö antoi maaliskuussa 2013 Alankomaiden toimivaltaiselle viranomaiselle;

B.  ottaa huomioon, että ilmoitus C/NL/13/01 koskee pelkästään leikkokukkana koristetarkoituksessa käytetyn geneettisesti muunnetun neilikan linjan SHD-27531-4 tuontia, jakelua ja vähittäiskauppaa unionissa;

C.  toteaa, että sääntelykomitea ei antanut 25. huhtikuuta 2016 lausuntoa ja että seitsemän jäsenvaltiota (jotka edustivat 7,84:ä prosenttia väestöstä) äänesti komission täytäntöönpanopäätöstä koskevaa luonnosta vastaan, kuusi jäsenvaltiota (jotka edustivat 46,26:ta prosenttia väestöstä) äänesti tyhjää, yksitoista jäsenvaltiota (jotka edustivat 36,29:ä prosenttia väestöstä) äänesti luonnoksen puolesta ja neljä jäsenvaltiota ei ollut edustettuna;

D.  ottaa huomioon EFSAn lausunnon, jonka mukaan sen GMO-paneeli on tietoinen siitä, että tietyillä väestöryhmillä on tapana käyttää harkitusti neilikoiden terälehtiä ruoan koristeena;

E.  toteaa, että EFSAn GMO-paneeli ei ole kuitenkaan arvioinut geenimuunnettujen neilikoiden tietoisen ihmisravintona käytön mahdollisia seurauksia;

F.  toteaa, että EFSAn lausunnossa ei myöskään käsitelty sitä, että eläimet söisivät geenimuunnettujen neilikoiden kukkia joko tietoisen tai tahattoman toiminnan seurauksena;

G.  toteaa, että kyseinen neilikka kuuluu laajalti viljellyn Dianthus-suvun Dianthus caryophyllus -lajiin;

H.  toteaa, että Dianthus-sukuun kuuluvat luonnonvaraiset ja viljellyt lajit ovat suhteellisen monimuotoisia, koska niiden alkuperä ulottuu Etelä-Venäjältä Kreikan vuoristoseudulle ja Ranskan Auvergnen vuorille; toteaa, että Dianthus spp. -lajit ovat sopeutuneet viileämpiin Euroopan ja Aasian vuoristoseutuihin ja niitä esiintyy myös Välimeren rannikkoalueilla; toteaa, että Diphtus caryophyllus on koristekasvi, jota viljellään laajalti Euroopassa niin kasvihuoneissa kuin avomaalla (esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa) ja sitä esiintyy satunnaisesti luonnonvaraisena eräissä Välimeren maissa, joskin tämä ilmiö vaikuttaa rajoittuvan Kreikan ja Italian Välimeren-rannikkoalueille, sekä Sisiliaan, Korsikaan ja Sardiniaan(5);

I.  toteaa, että Italia, Espanja ja Alankomaat ovat tärkeimmät neilikantuottajamaat ja että luonnonvaraista Dianthus caryophullus -lajia esiintyy lähinnä Ranskassa ja Italiassa(6);

J.  toteaa Kyproksen vastustaneen ilmoitusta ja EFSAn GMO-paneelin olleen maan kanssa yhtä mieltä siitä, että SHD-27531-4 linjan yksittäisten neilikoiden leviämisen mahdollisuutta (esimerkiksi juurtumalla) ei voida sulkea pois; ottaa huomioon, että EFSAn mukaan versoista leikattu varsi saattaa levitä juurtumalla tai mikrolisäyksen avulla ja päästä ympäristöön (esimerkiksi puutarhoihin);

K.  toteaa, että luonnonvaraisen Dianthus spp-lajin ristipölytyksen hoitavat pölyttäjähyönteiset, erityisesti perhoset, joiden imukärsät ovat riittävän pitkiä ulottumaan kukan pohjalla olevaan nektariin; toteaa EFSAn GMO-paneelin olevan sitä mieltä, ettei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että perhoset levittävät geneettisesti muunnetun SHD-27531-4 linjan neilikan siitepölyä luonnonvaraisiin Dianthus-lajeihin;

L.  toteaa, että kun geneettisesti muunnetun SHD-27531-4 linjan Dianthus caryophyllus L. -neilikan koristeellinen arvo lakastuu, siitä tulee jätettä, joka kiertotalouden periaatteiden mukaisesti saatetaan käsitellä kompostoimalla; toteaa kuitenkin, että EFSA ei ole analysoinut tällaisen ympäristöön pääsemisen vaikutuksia;

M.  toteaa EFSAn GMO-paneelin katsovan, että jos lSHD-27531-4 linjan neilikka pääsee ympäristöön elinkelpoisten siementen, siitepölyn tai juurtuneiden kasvien välityksellä, kyseisellä neilikalla ei olisi tehostettuja toimivuusominaisuuksia lukuun ottamatta tilanteita, joissa kasvi altistuu sulfonyyliureaa sisältäville torjunta-aineille;

N.  toteaa, että geneettisesti muunnetulla neilikalla on SuRB (als) -geeni, joka koodaa Nicotiana tabacumista peräisin olevaa asetolaktaattisyntaasia (ALS) ja joka antaa vastustuskyvyn sulfonyyliurealle;

O.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan torjunta-aineita koskevan toimintaverkoston (PAN UK) mukaan eräät torjunta-aineet, kuten sulfonyyliureat, sulfonamidit ja imidatsolinonit, ovat kasveille hyvin myrkyllisiä jo hyvin pieninä annoksina; toteaa, että verkoston mukaan sulfonyyliureoilla on korvattu muita torjunta-aineita, jotka ovat eläimille myrkyllisempiä; toteaa, että verkoston mukaan asiantuntijat ovat varoittaneet siitä, että sulfonyyliureoiden laajalle levinneellä käytöllä saattaa olla tuhoisia vaikutuksia muiden kuin aineen kohteena olevien kasvustojen tuottavuudelle, luonnonvaraisten kasvipopulaatioiden muodostumiselle sekä luonnon ravintoketjuille(7);

P.  toteaa, että sulfonyyliureat ovat yleisiä toissijaisia vaihtoehtoja 2-tyypin diabeteksen hoidossa ja että niihin liittyy suurempi kardiovaskulaaristen komplikaatioiden riski kuin muihin diabeteksen hoidossa käytettyihin lääkkeisiin(8);

Q.  toteaa, että sulfonyyliurealle vastustuskykyisten kasvien markkinoiden luominen kannustaa maailmanlaajuisesti siihen, että kyseistä diabeteslääkettä käytetään torjunta-aineena;

R.  toteaa, että lääkkeen käyttäminen muuhun kuin kansanterveyttä koskeviin tarkoituksiin johtaa aineen hallitsemattomaan leviämiseen ekosysteemissä, mikä saattaa heikentää maailmanlaajuisesti biologista monimuotoisuutta ja aiheuttaa kemiallisia epäpuhtauksia juomaveteen;

1.  katsoo, että komission täytäntöönpanopäätöstä koskevassa luonnoksessa ei saavuteta direktiivissä 2001/18/EY tarkoitettua terveyden ja ympäristön suojelemisen tavoitetta, joten siinä ylitetään tässä direktiivissä säädetyt täytäntöönpanovaltuudet;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan luonnoksen täytäntöönpanopäätökseksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)EFSAn GMO-paneelin vuonna 2015 antama tieteellinen lausunto, joka koskee Suntory Holdings Limited ‑yhtiön tekemää C-osan ilmoitusta (viite C/NL/13/01) terälehtien värin osalta muutettuna leikkokukkana koristetarkoituksessa käytetyn neilikan linjan SHD-27531-4 tuontia, jakelua ja vähittäiskauppaa. EFSA Journal 2015;13(12):4358, s. 19 alk. (doi:10.2903/j.efsa.2015.4358).
(4)EFSAn GMO-paneelin vuonna 2014 antama tieteellinen lausunto, joka koskee jäsenvaltion esittämää vastalausetta ilmoituksen (viite C/NL/13/01) johdosta. Ilmoitus koskee Suntory Holdings Limited -yhtiön tekemää direktiivin 2001/18/EY mukaista C-osan ilmoitusta terälehtien värin osalta muutettuna tuontileikkokukkana koristetarkoituksessa käytetyn neilikan linjan SHD-27531-4 markkinoille saattamista. EFSA Journal (2014); 12(11):3878, s. 9 alk. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).
(5)Tutin et al., 1993.
(6)http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7)http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8)http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö