Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2735(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0691/2016

Pateikti tekstai :

B8-0691/2016

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0273

Priimti tekstai
PDF 253kWORD 71k
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 9 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui. Techniniai reguliavimo standartai, susiję su atskleidžiančių rinkos dalyvių, vykdančių rinkos tyrimus, taikytina atitinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis
P8_TA(2016)0273B8-0691/2016

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2016 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atskleidžiančių rinkos dalyvių, vykdančių rinkos tyrimus, taikytina atitinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2016)02859),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2016 m. gegužės 18 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2016 m. gegužės 31 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB(1) (toliau – Piktnaudžiavimo rinka reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 9 dalies trečią pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2016 m. birželio 8 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Piktnaudžiavimo rinka reglamento 39 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tam tikros jo nuostatos, įskaitant 11 straipsnio 1–8 dalis, yra taikomos nuo 2016 m. liepos 3 d., ir, atsižvelgiant į tai, deleguotojo reglamento 7 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad jis turi būti taikomas nuo tos pačios dienos;

B.  kadangi Piktnaudžiavimo rinka reglamento 11 straipsnio 9 dalimi ESMA suteikiami įgaliojimai parengti techninių reguliavimo standartų (toliau – TRS), kuriais nustatoma tvarka, procedūros ir įrašų laikymo reikalavimai, atitinkantys to straipsnio 4, 5, 6 ir 8 dalyse nustatytus reikalavimus, projektus; kadangi Piktnaudžiavimo rinka reglamento 11 straipsnio 9 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šiuos TRS pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010(2) (toliau – ESMA reglamentas) 10–14 straipsnius;

C.  kadangi Komisija 2016 m. gegužės 17 d. priėmė deleguotąjį reglamentą, kad vykdytų minėtus įgaliojimus; kadangi deleguotajame reglamente pateikiama svarbi informacija apie procedūras, kurių atlikdami rinkos tyrimus turi laikytis rinkos dalyviai;

D.  kadangi deleguotasis reglamentas gali įsigalioti pasibaigus Parlamento ir Tarybos tikrinimo laikotarpiui tik tuo atveju, jeigu nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš;

E.  kadangi pagal ESMA reglamento 13 straipsnio 1 dalį nustatytas tikrinimo laikotarpis yra trys mėnesiai nuo pranešimo apie TRS paskelbimo dienos, nebent Komisijos be pakeitimų patvirtintų ESMA priimtą TRS projektą (tokiu atveju tikrinimo laikotarpis būtų vienas mėnuo);

F.  kadangi į ESMA priimtą TRS projektą įtraukti kai kurie pakeitimai, pavyzdžiui, įrašytos dvi naujos konstatuojamosios dalys ir atlikta keletas 3 straipsnio, 6 straipsnio 3 dalies bei nuostatos dėl įsigaliojimo ir taikymo pakeitimų; kadangi atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, deleguotasis reglamentas negali būti traktuojamos taip pat kaip ESMA priimtas TRS projektas, kaip apibrėžta ESMA reglamento 13 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje; kadangi dėl šios priežasties taikytinas trijų mėnesių laikotarpis prieštaravimui pareikšti, kaip numatyta ESMA reglamento 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, t. y. toks laikotarpis baigiasi 2016 m. rugpjūčio 17 d.;

G.  kadangi, norint sklandžiai ir nevėluojant iki 2016 m. liepos 3 d. gyvendinti kovos su piktnaudžiavimu rinka sistemą, reikia, jog rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos imtųsi būtinų priemonių ir kuo greičiau (ir bet kokiu atveju iki 2016 m. liepos 3 d.) įdiegtų tinkamas sistemas, tai darydamos pagal deleguotąjį reglamentą;

H.  kadangi tokiu būdu deleguotasis reglamentas turėtų įsigalioti ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d., prieš 2016 m. rugpjūčio 17 d. pasibaigiant tikrinimo laikotarpiui;

I.  kadangi deleguotojo reglamento nuostatos iš esmės atitinka Parlamento tikslus, atspindėtus Piktnaudžiavimo rinka reglamente ir pareikštus per vėlesnį neoficialų dialogą vykdant parengiamąjį deleguotojo reglamento priėmimo darbą, o ypač Parlamento ketinimą suteikti kompetentingoms valdžios institucijoms galimybę gauti visus bet kokios informacijos, atskleistos vykdant rinkos tyrimą, įrašus;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 173, 2014 6 12, p. 1
(2) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

Teisinė informacija - Privatumo politika