Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2755(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0754/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/06/2016 - 4.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0276

Vastuvõetud tekstid
PDF 182kWORD 80k
Neljapäev, 9. juuni 2016 - Strasbourg
Vietnam
P8_TA(2016)0276RC-B8-0754/2016

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2016. aasta resolutsioon Vietnami kohta (2016/2755(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Vietnamis,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 18. detsembri 2015. aasta avaldust advokaat Nguyễn Văn Đài vahistamise kohta,

–  võttes arvesse ELi riigipeade ja valitsusjuhtide 7. märtsi 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja pressiavaldust, mille ta tegi 13. mail 2016. aastal Genfis Türgi, Gambia ja Vietnami kohta,

–  võttes arvesse usu- ja veendumusvabadust käsitleva ÜRO eriraportööri Heiner Bielefeldti ja piinamisküsimusi käsitleva ÜRO eriraportööri Juan E. Méndeze 3. juuni 2016. aasta deklaratsiooni, mida toetasid inimõiguste kaitsjate olukorda käsitlev ÜRO eriraportöör Michel Forst, rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õigust käsitlev ÜRO eriraportöör Maina Kiai, arvamus- ja sõnavabaduse õiguse edendamist ja kaitset käsitlev ÜRO eriraportöör David Kaye, naistevastast vägivalda, selle põhjuseid ja tagajärgi käsitlev ÜRO eriraportöör Dubravka Šimonović ning meelevaldse kinnipidamise küsimusega tegelev töörühm,

–  võttes arvesse ELi ja Vietnami vahel 27. juunil 2012. aastal allkirjastatud partnerlus- ja koostöölepingut ning iga-aastast ELi ja Vietnami valitsuse vahel peetavat ELi-Vietnami inimõigustealast dialoogi, mis toimus viimati 15. detsembril 2015. aastal,

–  võttes arvesse ELi inimõigustealaseid suuniseid,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Vietnam ühines 1982. aastal,

–  võttes arvesse rahvusvahelist konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, mille osaline Vietnam on olnud alates 1982. aastast,

–  võttes arvesse ÜRO piinamisvastast konventsiooni, mille Vietnam ratifitseeris 2015. aastal,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt 28. jaanuaril 2014. aastal avaldatud Vietnami inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise tulemusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et EL peab Vietnamit tähtsaks partneriks Aasias; arvestades, et 2015. aastal oli ELi-Vietnami suhete 25. aastapäev; arvestades, et kaubanduse ja abi valdkonnast alguse saanud suhted on muutunud kiiresti mitmekülgsemaks;

B.  arvestades, et Vietnam on olnud alates 1975. aastast üheparteiline riik, kus Vietnami Kommunistlik Partei ei luba oma juhtrolli vaidlustada ning kontrollib rahvuskogu ja kohtuid;

C.  arvestades, et Vietnami ametivõimud võtsid karme meetmeid vastuseks meeleavaldustele, mis toimusid kogu riigis 2016. aasta mais ja mis korraldati pärast ökoloogilist katastroofi, mis hävitas suure osa riigi kalavarudest;

D.  arvestades, et Vietnami advokaat ja inimõiguste aktivist Lê Thu Hà vahistati 16. detsembril 2015, st samal ajal kui üks teine väljapaistev inimõiguste advokaat Nguyễn Văn Đài, kes vahistati riigivastase propaganda korraldamise eest; arvestades, et 22. veebruaril 2016 ründas inimõiguste kaitsjat Trần Minh Nhậti tema kodus Lâm Hà distriktis Lâm Đồngi provintsis politseinik; arvestades, et Trần Huỳnh Duy Thức, kes vangistati 2009. aastal pärast ilma sisulise kaitseta kohtuprotsessi, sai karistuseks 16 aastat, millele järgneb viis aastat koduaresti; arvestades, et valitseb tõsine mure praegu koduarestis oleva budistist teisitimõtleja Thích Quảng Độ halveneva tervise pärast;

E.  arvestades, et sõltumatud erakonnad, ametiühingud ja inimõigusorganisatsioonid on Vietnamis keelatud ning avalikeks kogunemisteks on vaja ametlikku luba; arvestades, et mõnesid rahumeelseid proteste on politsei tugevalt valvanud ja hoidnud tähtsaid aktiviste koduarestis, samal ajal kui teised meeleavaldused saadeti laiali või lausa keelati nende toimumine;

F.  arvestades, et ulatuslikud politseimeetmed meeleavaldustel osalemise ärahoidmiseks ja selle eest karistamiseks on toonud kaasa rea inimõiguste rikkumisi, sh piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise, samuti rahumeelse kogunemise õiguse ja liikumisvabaduse rikkumised; arvestades, et vangide kinnipidamistingimused ja kohtlemine on karmid ning on teatatud vähemalt seitsme politsei poolt vahi all peetud isiku surmast 2015. aastal, kusjuures kahtlustatakse võimalikku piinamist politsei poolt või muid väärkohtlemise vorme;

G.  arvestades, et kuigi Vietnam tunnustas ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2014. aasta juuni korrapärasel läbivaatamisel esitatud 227 soovitusest 182, lükkas ta tagasi sellised soovitused nagu poliitvangide ja ilma süüdistuse või kohtuprotsessita kinnipeetavate inimeste vabastamine, õigusreform poliitilistel põhjustel vangistamise lõpetamiseks, sõltumatu riikliku inimõigusasutuse loomine ja muud sammud, mille eesmärk on edendada üldsuse osalemist; arvestades, et Vietnam on siiski hiljuti lubanud rahvusvahelistel inimõigusrühmadel kohtuda opositsiooni esindajatega ja valitsusametnikega esimest korda pärast Vietnami sõja lõppu;

H.  arvestades, et Vietnam kasutab jätkuvalt kriminaalkoodeksis ebamääraselt sõnastatud „riikliku julgeoleku“ sätteid, nagu „riigivastane propaganda“, „õõnestamine“ või „demokraatlike vabaduste kuritarvitamine“, et süüdistada kuritegudes ja sundida vaikima poliitilisi teisitimõtlejaid, inimõiguste kaitsjaid ja valitsuse kriitikuteks peetavaid inimesi;

I.  arvestades, et 2016. aasta mais keelati BBC korrespondendil Jonathan Headil väidetavalt kajastada president Obama Vietnami-visiiti ja tema akrediteering võeti ametlikku põhjust esitamata ära; arvestades, et ajalehe Người Cao Tuổi endise peatoimetaja Kim Quốc Hoa ajakirjanikulitsents tühistati 2015. aasta algul ja hiljem, pärast seda, kui ajaleht oli paljastanud mitme korrumpeerunud ametniku juhtumid, võeti ta kriminaalkoodeksi artikli 258 alusel demokraatlike vabaduste kuritarvitamise eest vastutusele;

J.  arvestades, et Vietnam on Piirideta Reporterite 2016. aasta ajakirjandusvabaduse indeksis 180 riigi seas 175. kohal, kuna Vietnami trüki- ja ringhäälingumeediat kontrollivad kommunistlik partei, sõjavägi ja muud valitsusasutused; arvestades, et 2013. aasta dekreediga nr 72 piiratakse lisaks sõnavõtte blogides ja sotsiaalmeedias ning 2014. aasta dekreediga nr 174 kehtestatakse karmid karistused sotsiaalmeedia ja internetikasutajatele, kes levitavad „riigivastast propagandat“ või „reaktsioonilisi ideoloogiaid“;

K.  arvestades, et usu- ja veendumusvabadust surutakse maha ning paljud usuvähemused kannatavad raskekujulise usulise tagakiusamise all, teiste hulgas katoliku kiriku ja tunnustamata uskude, nagu Vietnami ühendatud budistliku kiriku ja mitme protestantliku kiriku liikmed ning etno-usulise Montagnardi vähemuse liikmed, nagu täheldas usu- ja veendumusvabadust käsitlev ÜRO eriraportöör oma Vietnami-visiidi ajal;

L.  arvestades, et 2016. aasta aprillis võttis Vietnam vastu teabele juurdepääsu seaduse ja muudetud ajakirjandusseaduse, mis piiravad sõnavabadust ja tugevdavad tsensuuri, samuti eeskirjad, millega keelatakse meeleavaldused kohtute juures kohtuprotsesside ajal;

M.  arvestades, et Vietnam langes Maailma Majandusfoorumi soolise ebavõrdsuse indeksis 42. kohalt 2007. aastal 83. kohale 2015. aastal, ning arvestades, et konventsioonis naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta kritiseeriti Vietnami ametivõime selle eest, et nad ei ole aru saanud „tõelise soolise võrdõiguslikkuse mõistest“; arvestades, et mõnedele edusammudele vaatamata on koduvägivald, naiste ja tütarlastega kauplemine, prostitutsioon, HIV/AIDS ning seksuaal- ja reproduktiivõiguste rikkumine Vietnamis jätkuvalt probleemiks;

N.  arvestades, et laiahaardelise partnerlus- ja koostöölepingu eesmärk on luua kaasaegne, laiapõhjaline ja vastastikku kasulik partnerlus, mille aluseks on ühised huvid ja põhimõtted, nagu võrdsus, vastastikune austus, õigusriik ja inimõigused;

O.  arvestades, et EL peab Vietnami jätkuvaid edusamme sotsiaalmajanduslike õiguste vallas kiiduväärseks, kuid on väljendanud pidevalt muret poliitiliste ja kodanikuõiguste olukorra pärast; arvestades, et EL tõstatas iga-aastases inimõigustealases dialoogis sõna-, ajakirjandus- ja kogunemisvabaduse piiramise küsimuse;

P.  arvestades, et EL on Vietnami suurim eksporditurg; arvestades, et EL koos oma liikmesriikidega on Vietnamile suurim ametliku arenguabi andja, ja arvestades, et ELi eelarves suurendatakse ajavahemikul 2014–2020 selleks otstarbeks ettenähtud vahendeid 30 % ehk 400 miljoni euroni;

1.  peab tervitatavaks ELi ja Vietnami vahelist tugevdatud partnerlust ja inimõigustealast dialoogi; peab kiiduväärseks, et Vietnam ratifitseeris eelmisel aastal ÜRO piinamise vastase konventsiooni;

2.  palub Vietnami valitsusel lõpetada viivitamata igasugune inimõiguste, ühiskonna- ja keskkonnaaktivistide ahistamine, hirmutamine ja tagakiusamine; nõuab, et valitsus austaks nende aktivistide õigust rahumeelsele protestimisele ja vabastaks kõik isikud, keda ikka veel alusetult kinni peetakse; nõuab, et viivitamata vabastataks kõik õigusvastaselt vahistatud ja vangistatud aktivistid, nagu Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức ja Thích Quảng Độ;

3.  väljendab sügavat muret vägivalla kasutamise suurenemise pärast vietnamlastest protestijate vastu, kes väljendavad oma meelepaha kalade massilise suremise pärast riigi keskosa rannikul; nõuab, et selle keskkonnakatastroofi uurimise tulemused avalikustataks ja selle eest vastutajad toodaks kohtu ette; palub Vietnami valitsusel austada kogunemisvabaduse õigust vastavalt riigi rahvusvahelistele inimõigustealastele kohustustele;

4.  mõistab hukka selliste Vietnami ajakirjanike ja blogipidajate nagu Nguyễn Hữu Vinh ja tema kolleegi Nguyễn Thị Minh Thúy ning Đặng Xuân Diệu süüdimõistmise ja neile ränga karistuse määramise ning nõuab nende vabastamist;

5.  mõistab hukka jätkuva inimõiguste rikkumise Vietnamis, sealhulgas poliitilise hirmutamise, ahistamise, rünnakud, meelevaldsed vahistamised, karmid vanglakaristused ja ebaõiglased kohtuprotsessid, mis saab osaks nii veebikeskkonnas kui ka väljaspool seda tegutsevatele poliitilistele aktivistidele, ajakirjanikele, teisitimõtlejatele ja inimõiguste kaitsjatele ning millega Vietnam rikub selgelt oma inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi;

6.  väljendab muret selle pärast, et rahvuskogus on arutlusel ühendusi käsitlev seadus ning veendumusi ja usku käsitlev seadus, mis ei vasta rahvusvahelistele normidele ühinemisvabaduse ning usu- ja veendumusvabaduse kohta;

7.  nõuab tungivalt, et Vietnam tugevdaks koostööd inimõiguste mehhanismidega ja parandaks ÜRO inimõigustealaste lepingute alusel loodud organite aruandlusmehhanismide järgimist; kordab oma nõudmist rakendada paremini inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise soovitusi;

8.  kordab oma nõudmist vaadata läbi Vietnami kriminaalkoodeksi teatavad artiklid, mida kasutatakse sõnavabaduse mahasurumiseks; peab kahetsusväärseks, et 18 000 vangi hulgas, kellele 2. septembril 2015 amnestia anti, ei olnud mitte ühtki poliitvangi; mõistab hukka Vietnami kinnipidamis- ja vanglatingimused ning nõuab, et Vietnami ametivõimud tagaksid õigusnõustajatele piiramatu juurdepääsu;

9.  nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus kehtestaks oma politseijõududele ja julgeolekuasutustele tulemuslikud aruandlusmehhanismid, et teha lõpp vangide ja kinnipeetavate väärkohtlemisele;

10.  palub ametivõimudel lõpetada usuline tagakiusamine ja muuta usukogukondade staatust käsitlevaid õigusakte, et taastada tunnustamata uskude õiguslik staatus; palub Vietnamil võtta tagasi veendumusi ja usku käsitleva seaduse viies eelnõu, mis on praegu rahvuskogus arutlusel, ja koostada uus eelnõu, mis vastab Vietnami kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklist 18 tulenevatele kohustustele; nõuab usujuhtide, sh pastor Nguyễn Công Chínhi, Trần Thị Hồngi ja Ngô Hào vabastamist;

11.  nõuab, et Vietnam võitleks naiste diskrimineerimise vastu, kehtestades selleks inimkaubanduse vastased seadused ja võttes tulemuslikke meetmeid koduvägivalla ja reproduktiivõiguste rikkumise piiramiseks;

12.  kiidab Vietnami tema juhtrolli eest Aasias lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimesed) õiguste edendamisel, eelkõige hiljuti vastu võetud abielu- ja perekonnaseaduse eest, mis lubab samasooliste isikute abielutseremooniaid;

13.  palub, et Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) valitsustevaheline inimõiguste komisjon uuriks inimõiguste olukorda Vietnamis, pöörates erilist tähelepanu sõnavabadusele, ning esitaks riigile oma soovitused;

14.  palub Vietnami valitsusel esitada alaline kutse ÜRO erimenetlustele ning eelkõige kutsed sõnavabaduse ja teabele juurdepääsuga tegelevale eriraportöörile ning inimõiguste kaitsjate olukorraga tegelevale eriraportöörile;

15.  nõuab, et EL tugevdaks laiahaardelise partnerlus- ja koostöölepingu raames inimõigustealast poliitilist dialoogi Vietnamiga;

16.  palub ELi delegatsioonidel kasutada kõiki sobivaid vahendeid ja instrumente, et olla Vietnami valitsusele nende sammude astumisel toeks ning toetada ja kaitsta inimõiguste kaitsjaid; rõhutab ELi ja Vietnami võimude vahelise inimõigustealase dialoogi tähtsust, eelkõige kui sellele dialoogile järgneb tegelik elluviimine; rõhutab, et nimetatud dialoog peaks olema tõhus ja suunatud tulemuste saavutamisele;

17.  tunnustab Vietnami valitsuse pingutusi ELi ja ASEANi suhete tugevdamisel ja tema toetust ELi liikmesusele Ida-Aasia tippkohtumisel;

18.  peab kiiduväärseks, et Vietnam on saavutanud märkimisväärse arvu aastatuhande arengueesmärkidest, ja palub komisjonil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil toetada 2015. aasta järgse arengukava raames jätkuvalt Vietnami ametivõime ning riigi valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühiskonna organisatsioone;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Vietnami valitsusele ja rahvuskogule, ASEANi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ja ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika