Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2755(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0754/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/06/2016 - 4.3

Antagna texter :

P8_TA(2016)0276

Antagna texter
PDF 182kWORD 76k
Torsdagen den 9 juni 2016 - Strasbourg
Vietnam
P8_TA(2016)0276RC-B8-0754/2016

Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2016 om Vietnam (2016/2755(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vietnam,

–  med beaktande av uttalandet av den 18 december 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om gripandet av advokaten Nguyễn Văn Đài,

–  med beaktande av uttalandet av den 7 mars 2016 från EU:s stats- och regeringschefer,

–  med beaktande av det pressuttalande som talespersonen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter gjorde den 13 maj 2016 i Genève om Turkiet, Gambia och Vietnam,

–  med beaktande av förklaringen av den 3 juni 2016 från FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet, Heiner Bielefeldt, och FN:s särskilda rapportör om tortyr, Juan E. Méndez, vilken har fått stöd av FN:s särskilda rapportör om situationen för människorättsförsvarare, Michel Forst, FN:s särskilda rapportör om rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och till föreningsfrihet, Maina Kiai, FN:s särskilda rapportör om främjande och skydd av rätten till åsikts- och yttrandefrihet, David Kaye, FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser, Dubravka Šimonović, samt arbetsgruppen om godtyckliga frihetsberövanden,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam, som undertecknades den 27 juni 2012, och den årliga människorättsdialogen mellan EU och den vietnamesiska regeringen, som senast hölls den 15 december 2015,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam anslöt sig till 1982,

–  med beaktande av den internationella konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, som Vietnam har varit konventionspart till sedan 1982,

–  med beaktande av FN:s tortyrkonvention, som ratificerades av Vietnam 2015,

–  med beaktande av resultatet av den allmänna återkommande utvärdering av Vietnam som genomfördes av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 28 januari 2014,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU betraktar Vietnam som en viktig partner i Asien. År 2015 firades 25-årsminnet av förbindelserna mellan EU och Vietnam. Dessa förbindelser har snabbt utvidgats från handel och bistånd till ett mer omfattande förhållande.

B.  Vietnam har varit en enpartistat sedan 1975, med det vietnamesiska kommunistpartiet som inte tillåter någon att utmana dess ledarskap och som har kontroll över nationalförsamlingen och domstolarna.

C.  De vietnamesiska myndigheterna slog till våldsamt mot en rad demonstrationer som ägde rum runt om i landet i maj 2016, vilka anordnades till följd av en miljökatastrof som decimerade landets fiskbestånd.

D.  Den vietnamesiska advokaten och människorättsaktivisten Lê Thu Hà greps den 16 december 2015, samtidigt som den framstående människorättsadvokaten Nguyễn Văn Đài, som greps för att ha spridit propaganda mot staten. Den 22 februari 2016 attackerades människorättsförsvararen Trần Minh Nhật av en polis i sitt hem i Lâm Hà-distriktet i Lâm Đồng-provinsen. Trần Huỳnh Duy Thức, som fängslades 2009 efter en rättegång utan meningsfullt försvar, har dömts till 16 års fängelse, följt av fem års husarrest. Oron är stor över den buddistiske dissidenten Thích Quảng Độ, som för närvarande sitter i husarrest, och hans sviktande hälsa.

E.  Oberoende politiska partier, fackföreningar och människorättsorganisationer är bannlysta i Vietnam, och det behövs officiellt godkännande för offentliga sammankomster. Tunga polisinsatser har satts in mot en del fredliga demonstrationer, under vilka högprofilaktivister har hållits i husarrest, och vissa andra demonstrationer har skingrats eller rätt och slätt förbjudits.

F.  Omfattande polisinsatser för att förhindra och straffa deltagande i demonstrationer har resulterat i en rad människorättskränkningar, däribland tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, samt kränkningar av rätten till fredliga sammankomster och fri rörlighet. Förhållandena för förvar och behandling av fångar är hårda, och enligt rapporter ska minst sju personer ha dött i häktet under 2015 till följd av misstänkt tortyr eller annan misshandel från polisens sida.

G.  Vietnam godkände visserligen 182 av de 227 rekommendationer som FN:s råd för mänskliga rättigheter lade fram vid sin återkommande utvärdering i juni 2014, men avvisade rekommendationer såsom frisläppandet av politiska fångar och personer som hålls i förvar utan åtal eller rättegång, införandet av en rättslig reform för att få ett slut på politiskt motiverade fängslanden, inrättandet av en oberoende nationell människorättsinstans och andra åtgärder som syftar till att främja allmänhetens deltagande. Vietnam har dock nyligen, för första gången sedan Vietnamkrigets slut, tillåtit internationella människorättsgrupper att träffa företrädare för oppositionen och regeringstjänstemän.

H.  Vietnam fortsätter att åberopa de vagt formulerade bestämmelserna med hänvisning till ”nationell säkerhet” i strafflagen såsom ”propaganda mot staten”, ”omstörtande verksamhet” eller ”missbruk av demokratiska friheter” för att kompromettera och tysta ned politiska dissidenter, människorättsförsvarare och andra som upplevs som regeringskritiska.

I.  I maj 2016 förbjöds enligt uppgift en BBC-korrespondent, Jonathan Head, från att rapportera om president Obamas besök i Vietnam och fråntogs sin ackreditering utan att få någon officiell förklaring. Kim Quốc Hoa, före detta chefredaktör för tidningen Người Cao Tuổi, fick sin journalistlicens indragen i början av 2015 och åtalades senare i enlighet med artikel 258 i strafflagen för missbruk av demokratiska friheter efter det att tidningen hade avslöjat ett antal korrumperade tjänstemän.

J.  Vietnam ligger på 175:e plats av 180 rankade länder i Reportrar utan gränsers internationella pressfrihetsindex 2016, då tryckta medier och radio och tv kontrolleras av det vietnamesiska kommunistpartiet, militären eller andra regeringsorgan. Dekret 72 från 2013 begränsar ytterligare yttrandefriheten på bloggar och sociala medier, och dekret 174 från 2014 inför hårda påföljder för användare av sociala medier och internetanvändare som framför ”propaganda mot staten” eller ”reaktionära ideologier”.

K.  Religions- och trosfriheten förtrycks, och många religiösa minoriteter utsätts för allvarliga religiösa förföljelser, däribland medlemmar av den katolska kyrkan och icke‑erkända religioner såsom Vietnams enade buddistkyrka, flera protestantiska kyrkor och medlemmar av den etnisk-religiösa minoriteten Montagnard, vilket FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet kunde konstatera under sitt besök i Vietnam.

L.  I april 2016 antog Vietnam en lag om tillgång till information och en ändrad presslag som begränsar yttrandefriheten och förstärker censuren, liksom bestämmelser som förbjuder demonstrationer utanför domstolar under pågående rättegång.

M.  Vietnams placering i Världsekonomiska forumets jämställdhetsindex sjönk från 42:a plats 2007 till 83:e 2015, och FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor kritiserade de vietnamesiska myndigheterna för att ha misslyckats med att ta till sig ”grundtanken med verklig jämställdhet”. Trots vissa framsteg kvarstår problemen med våld i hemmet, handel med kvinnor och flickor, prostitution, hiv/aids och kränkningar av sexuella och reproduktiva rättigheter i Vietnam.

N.  Avtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete syftar till att upprätta ett modernt partnerskap på bred bas som gynnar båda parter och som bygger på gemensamma intressen och principer såsom jämlikhet, ömsesidig respekt, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

O.  EU har berömt Vietnam för landets fortsatta framsteg med de socioekonomiska rättigheterna och samtidigt uttryckt en ihållande oro över situationen för politiska och medborgerliga rättigheter. Vid den årliga människorättsdialogen tog dock EU upp frågan om begränsningarna av yttrandefriheten, mediefriheten och mötesfriheten.

P.  EU är Vietnams största exportmarknad. Tillsammans med sina medlemsstater är EU den största givaren av officiellt utvecklingsbistånd till Vietnam, och EU:s budget för detta ändamål kommer att ökas med 30 procent till 400 miljoner euro för perioden 2014–2020.

1.  Europaparlamentet välkomnar det stärkta partnerskapet och människorättsdialogen mellan EU och Vietnam. Parlamentet gläder sig över att Vietnam förra året ratificerade FN:s tortyrkonvention.

2.  Europaparlamentet uppmanar Vietnams regering att omedelbart sätta stopp för alla trakasserier, hot och förföljelser av människorätts-, samhälls- och miljöaktivister. Parlamentet kräver att regeringen respekterar dessa aktivisters rätt att fredligt demonstrera och att den friger alla som fortfarande sitter fängslade på felaktiga grunder. Parlamentet begär att alla aktivister som otillbörligt gripits och fängslats omedelbart friges, till exempel Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức och Thích Quảng Độ.

3.  Europaparlamentet uttrycker stark oro över det ökade våldet mot vietnamesiska demonstranter som uttrycker sin ilska över massdöden av fisk längs landets centrala kust. Parlamentet begär att resultaten av undersökningarna av miljökatastrofen offentliggörs och att de skyldiga hålls ansvariga. Parlamentet uppmanar Vietnams regering att respektera rätten till mötesfrihet i linje med landets internationella skyldigheter i fråga om de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet fördömer domen och det hårda straffet mot journalister och bloggare i Vietnam, till exempel Nguyễn Hữu Vinh och hans kollega Nguyễn Thị Minh Thúy samt Đặng Xuân Diệu, och kräver att de friges.

5.  Europaparlamentet beklagar djupt de fortsatta människorättskränkningar, däribland politiska hot, trakasserier, angrepp, godtyckliga gripanden, långa fängelsestraff och orättvisa rättegångar, som begås i Vietnam gentemot politiska aktivister, journalister, bloggare, dissidenter och människorättsförsvarare, både online och offline, vilket klart och tydligt strider mot landets internationella skyldigheter i fråga om de mänskliga rättigheterna.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över nationalförsamlingens behandling av en lag om sammanslutningar och en lag om tro och religion, vilka är oförenliga med internationella normer om mötesfrihet och religions- och trosfrihet.

7.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Vietnam att ytterligare stärka samarbetet med människorättsmekanismer och förbättra efterlevnaden av konventionsorganens rapporteringsmekanismer. Parlamentet efterlyser återigen framsteg med genomförandet av rekommendationerna från den allmänna återkommande utvärderingen.

8.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på en översyn av vissa artiklar i Vietnams strafflag som används för att undertrycka yttrandefriheten. Det är beklagligt att ingen av de 18 000 fångar som beviljades amnesti den 2 september 2015 var politiska fångar. Parlamentet fördömer förhållandena i Vietnams häkten och fängelser och kräver att de vietnamesiska myndigheterna garanterar obegränsad tillgång till juridiskt ombud.

9.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Vietnams regering att ta fram effektiva mekanismer för ansvarsskyldighet för sina polis- och säkerhetsstyrkor, i syfte att stoppa våldet mot fångar eller häktade personer.

10.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att få ett slut på den religiösa förföljelsen och att ändra sin lagstiftning om statusen för religiösa samfund så att den rättsliga statusen återupprättas för icke-erkända religioner. Parlamentet uppmanar Vietnam att dra tillbaka det femte förslaget till lagen om tro och religion, som för närvarande debatteras i nationalförsamlingen, och att ta fram ett nytt förslag som är förenligt med Vietnams skyldigheter enligt artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet kräver att religiösa ledare, däribland pastor Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng och Ngô Hào friges.

11.  Europaparlamentet begär att Vietnam bekämpar diskrimineringen av kvinnor genom att införa lagstiftning mot människohandel och genom att vidta verkningsfulla åtgärder för att stoppa våldet i hemmet och kränkningarna av de reproduktiva rättigheterna.

12.  Europaparlamentet berömmer Vietnam för dess ledande roll i Asien när det gäller utvecklingen av rättigheter för hbti-personer, framför allt den nyligen antagna lagen om giftermål och familj som tillåter bröllopsceremonier för samkönade par.

13.  Europaparlamentet uppmanar Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter att undersöka människorättssituationen i Vietnam, med särskild tonvikt på yttrandefrihet, och att utfärda rekommendationer till landet.

14.  Europaparlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att utfärda en stående inbjudan till FN:s särskilda förfaranden, och i synnerhet inbjudningar till den särskilda rapportören om yttrandefrihet och den särskilda rapportören om situationen för människorättsförsvarare.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU att stärka sin politiska människorättsdialog med Vietnam inom ramen för avtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation att använda alla lämpliga verktyg och instrument för att ledsaga Vietnams regering i dessa steg och att stötta och skydda människorättsförsvarare. Parlamentet understryker vikten av en människorättsdialog mellan EU och de vietnamesiska myndigheterna, särskilt om denna dialog åtföljs av ett verkligt genomförande. Det är viktigt att dialogen blir verksam och resultatinriktad.

17.  Europaparlamentet erkänner de insatser som den vietnamesiska regeringen har gjort för att stärka förbindelserna mellan EU och Asean och dess stöd för EU:s plats i det östasiatiska toppmötet.

18.  Europaparlamentet berömmer Vietnam för dess uppnående av ett betydande antal av millennieutvecklingsmålen, och uppmanar kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att fortsätta att stödja de vietnamesiska myndigheterna och landets icke-statliga organisationer och det civila samhällets organisationer inom ramen för utvecklingsagendan efter 2015.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Vietnams regering och nationalförsamling, Asean-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt till FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy