Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0119(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0156/2016

Ingivna texter :

A8-0156/2016

Debatter :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Omröstningar :

PV 09/06/2016 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0277

Antagna texter
PDF 242kWORD 61k
Torsdagen den 9 juni 2016 - Strasbourg
Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***II
P8_TA(2016)0277A8-0156/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juni 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14956/2/2015 – C8-0129/2016),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den rumänska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet av den 11 juli 2013 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén​(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0228),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artiklarna 76 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0156/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 52.
(2) Antagna texter från sammanträdet 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy