Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0906(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0167/2016

Внесени текстове :

A8-0167/2016

Разисквания :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Гласувания :

PV 09/06/2016 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0278

Приети текстове
PDF 471kWORD 44k
Четвъртък, 9 юни 2016 г. - Страсбург
Прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители (N8-0110/2015 – C8‑0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Съда на Европейския съюз, представено на Европейския парламент и на Съвета (N8-0110/2015),

—  като взе предвид член 19, параграф 2, алинея втора от Договора за Европейския съюз, член 256, параграф 1, член 257, параграфи 1 и 2 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които проектът на акт е представен на Парламента (C8-0367/2015),

—  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на EС, както и член 256, параграф 1, член 257, параграфи 1 и 2 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз(1), и по-специално съображение 9 от него,

—  като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2016)0081)(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 май 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0167/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Припомня значението на равновесието между половете сред съдиите в Съда на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Съда на Европейския съюз и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 14.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на ▌компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители
P8_TC1-COD(2015)0906

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) 2016/1192.)

Правна информация - Политика за поверителност