Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0906(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0167/2016

Esitatud tekstid :

A8-0167/2016

Arutelud :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Hääletused :

PV 09/06/2016 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0278

Vastuvõetud tekstid
PDF 238kWORD 63k
Neljapäev, 9. juuni 2016 - Strasbourg
ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Üldkohtule ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 9. juuni. 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu liidu ja tema teenistujate vaheliste kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmise kohta (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud Euroopa Kohtu taotlust (N8-0110/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 2 teist lõiku, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 256 lõiget 1, artikli 257 esimest ja teist lõiku ning artikli 281 teist lõiku ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 106a lõiget 1, mille alusel esitati seadusandliku akti eelnõu Euroopa Parlamendile (C8-0367/2015),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikeid 3 ja 15, artikli 256 lõiget 1, artikli 257 esimest ja teist lõiku ning artikli 281 teist lõiku ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 106a lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/2422, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta(1), eriti selle määruse põhjendust 9,

–  võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2016)0081)(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 18. mai 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artiklit 39,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni arvamust (A8-0167/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  tuletab meelde soolise tasakaalu tähtsust Euroopa Liidu Kohtu kohtunike seas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, Euroopa Kohtule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 341, 24.12.2015, lk 14.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 9. juunil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2016/… Euroopa Liidu ja tema teenistujate vaheliste vaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Üldkohtule üleandmise kohta
P8_TC1-COD(2015)0906

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL, Euratom) 2016/1192) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika