Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0906(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0167/2016

Ingivna texter :

A8-0167/2016

Debatter :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Omröstningar :

PV 09/06/2016 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0278

Antagna texter
PDF 243kWORD 62k
Torsdagen den 9 juni 2016 - Strasbourg
Överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda ***I
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juni 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den begäran från domstolen som har lagts fram för Europaparlamentet och rådet (N8-0110/2015),

–  med beaktande av artikel 19.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, artikel 256.1, artikel 257 första och andra stycket och artikel 281 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artikel 106a.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka förslaget till akt har lagts fram för parlamentet (C8-0367/2015),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 256.1, 257 första och andra stycket och 281 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artikel 106a.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol(1), och särskilt förordningens skäl 9,

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2016)0081)(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 maj 2016 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 39 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0167/2016),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet påminner om vikten av en jämn könsfördelning bland domarna i Europeiska unionens domstol.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, domstolen, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT L 341, 24.12.2015, s. 14.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2016/… om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda
P8_TC1-COD(2015)0906

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU, Euratom) 2016/1192.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy