Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2610(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0685/2016

Внесени текстове :

B8-0685/2016

Разисквания :

PV 08/06/2016 - 26
CRE 08/06/2016 - 26

Гласувания :

PV 09/06/2016 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0279

Приети текстове
PDF 566kWORD 63k
Четвъртък, 9 юни 2016 г. - Страсбург
Регламент за открита, ефективна и независима администрация на Европейския съюз
P8_TA(2016)0279B8-0685/2016
Резолюция
 Консолидиран текст

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (2016/2610(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който предвижда, че правото на добра администрация е основно право,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (O-000079/2016 – B8-0705/2016),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно административно-процесуалното право на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид член 128, параграф 5, член 123, параграф 2 и член 46, параграф 6 от своя правилник,

1.  Припомня, че в своята резолюция от 15 януари 2013 г. Парламентът призова съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) за приемане на регламент относно открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз въз основа на член 298 от ДФЕС, но че въпреки приемането на резолюцията с убедително мнозинство (572 гласа „за“, 16 „против“, 12 „въздържал се“) искането на Парламента не беше последвано от предложение на Комисията;

2.  Приканва Комисията да разгледа приложеното предложение за регламент;

3.  Призовава Комисията да представи законодателно предложение, което да бъде включено в работната й програма за 2017 г.;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 17.


Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 298 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  С развитието на компетентностите на Европейския съюз гражданите все по-често имат взаимоотношения с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, без техните процесуални права да са защитени винаги по подходящ начин.

(2)  В един правов Съюз е необходимо да се гарантира, че процесуалните права и задължения винаги се определят, развиват и спазват по подходящ начин. Гражданите имат право да очакват висока степен на прозрачност, ефективност, бързо изпълнение и отзивчивост от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Гражданите също така имат право да получават подходяща информация относно възможността да предприемат допълнителни действия по въпроса.

(3)  Действащите правила и принципи относно добрата администрация са разпръснати сред множество различни източници: първично право, вторично право, съдебна практика на Съда на Европейския съюз, право с незадължителен характер и едностранно поети от институциите на Съюза ангажименти.

(4)  През годините Съюзът разработи голям брой секторни административни процедури както под формата на задължителни разпоредби, така и на право с незадължителен характер, без непременно да взема предвид цялостната съгласуваност на системата. Сложното разнообразие от процедури доведе до пропуски и несъответствия в тези процедури.

(5)  Фактът, че Съюзът няма последователен и всеобхватен набор от кодифицирани разпоредби на административното право, затруднява гражданите да разбират своите административни права съгласно правото на Съюза.

(6)  През април 2000 г. Европейският омбудсман предложи на институциите Кодекс за добро поведение на администрацията, считайки, че във всички институции, органи, служби и агенции на Съюза следва да се прилага един и същи кодекс.

(7)  В своята резолюция от 6 септември 2001 г. Парламентът одобри проекта на кодекс на Европейския омбудсман с промени и призова Комисията да представи предложение за регламент, съдържащ Кодекс за добро поведение на администрацията, основан на член 308 от Договора за създаване на Европейската общност.

(8)  Съществуващите вътрешни кодекси за поведение, приети впоследствие от различните институции, повечето основани на кодекса на Омбудсмана, имат ограничено въздействие, различават се един от друг и не са правно обвързващи.

(9)  Влизането в сила на Договора от Лисабон предостави на Съюза правно основание за приемането на регламент за административните процедури. Член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда приемането на регламенти за гарантиране, че институциите, органите, службите и агенциите на Съюза изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация. Влизането в сила на Договора от Лисабон също така даде на Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“) същата правна стойност като на Договорите.

(10)  Дял V („Гражданство“) от Хартата утвърждава правото на добра администрация в член 41, който гласи, че „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“. Член 41 от Хартата посочва още по неизчерпателен начин някои елементи, включени в определението на правото на добра администрация, като например правото на изслушване, правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, правото да получи мотивите за дадено решение на администрацията и възможността за обезщетение за вредите, нанесени му от институциите или от техните служители при изпълнение на служебните им задължения, и езиковите права.

(11)  Една ефективна администрация на Съюза е от съществено значение за обществения интерес. Прекалено голямо количество правила и процедури, както и тяхната липса могат да доведат до лошо администриране, което може да е резултат и от съществуването на противоречиви, несъгласувани или неясни правила и процедури.

(12)  Добре структурираните и съгласувани административни процедури подпомагат както ефективното управление, така и правилното прилагане на правото на добра администрация, гарантирано като общ принцип на правото на Съюза и съгласно член 41 от Хартата.

(13)  В своята резолюция от 15 януари 2013 г. Европейският парламент призова за приемането на регламент за административно-процесуално право на Европейския съюз с цел да се гарантира правото на добро администриране посредством отворена, ефективна и независима администрация. Установяването на общ набор от административно-процесуални правила на равнището на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да повиши правната сигурност, да запълни пропуските в правната система на Съюза и по този начин да допринесе за спазването на принципите на правовата държава.

(14)  Целта на настоящия регламент е да установи набор от процесуални правила, които администрацията на Съюза следва да спазва при извършването на административните си дейности. Тези процесуални правила имат за цел гарантиране както на отворена, ефективна и независима администрация, така и на правилното прилагане на правото на добра администрация.

(15)  В съответствие с член 298 от ДФЕС този регламент не следва да се прилага за администрациите на държавите членки. Освен това регламентът не следва да се прилага за законодателни процедури, съдебни производства и процедури, водещи до приемането на незаконодателни актове, пряко основани на Договорите, делегирани актове или актове за изпълнение.

(16)  Настоящият регламент следва да се прилага за администрацията на Съюза, без да се засягат разпоредбите на други правни актове на Съюза, които предвиждат конкретни административно-процесуални правила. Специфичните за секторите административни процедури обаче не са изцяло съгласувани и пълни. С оглед на осигуряване на цялостна съгласуваност в административните дейности на администрацията на Съюза и пълно зачитане на правото на добра администрация правните актове, които предвиждат конкретни административно-процесуални правила, следователно следва да се тълкуват в съответствие с настоящия регламент и пропуските в тях следва да бъдат запълнени с неговите съответни разпоредби. Настоящият регламент установява правата и задълженията като правило по подразбиране за всички административни процедури по правото на Съюза и следователно намалява разпокъсаността на приложимите процесуални правила, които са резултат от специфичното за секторите законодателство.

(17)  Административно-процесуалните правила, предвидени в настоящия регламент, имат за цел прилагането на принципите за добра администрация, установени в голямо разнообразие от правни източници в светлината на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Тези принципи са изложени по-долу и тяхната формулировка следва да инспирира тълкуването на разпоредбите на настоящия регламент.

(18)  Принципът на правовата държава, както се припомня в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), заема централно място в ценностите на Съюза. Съгласно този принцип всяко действие на Съюза трябва да се основава на Договорите в съответствие с принципа на предоставената компетентност. Освен това принципът на законност, като следствие от принципите на правовата държава, изисква дейностите на администрацията на Съюза да се извършват в пълно съответствие с правото.

(19)  Всеки правен акт на правото на Съюза трябва да спазва принципа на пропорционалност. Това изисква всяка мярка на администрацията на Съюза да бъде подходяща и необходима за постигането на легитимните цели, следвани от въпросната мярка: когато има избор между няколко потенциално подходящи мерки, трябва да се прибегне до мярката, която създава най-малко тежести, и таксите, наложени от администрацията, не трябва да са несъразмерни с тези цели.

(20)  Правото на добра администрация изисква административните актове да се приемат от администрацията на Съюза съгласно административни процедури, които гарантират безпристрастност, справедливост и своевременност.

(21)  Правото на добра администрация изисква всяко решение за образуване на административна процедура да се съобщава на страните и да се предоставя необходимата информация, която им дава възможност да упражняват своите права по време на административната процедура. В надлежно обосновани и изключителни случаи, когато общественият интерес изисква това, администрацията на Съюза може да забави или да не извърши уведомлението.

(22)  Когато административната процедура бъде образувана по заявление от дадена страна, правото на добра администрация налага задължение на администрацията на Съюза да потвърди получаването на заявлението в писмена форма. В потвърждението на получаването следва да се посочи необходимата информация, която дава възможност на страната да упражни своите права на защита по време на административната процедура. Въпреки това администрацията на Съюза следва да има право да отхвърля безпредметни или злоупотребяващи заявления, тъй като те биха могли да застрашат административната ефективност.

(23)  За целите на правната сигурност административна процедура следва да започне в разумен срок след настъпването на събитието. Следователно настоящият регламент следва да включва разпоредби относно давностния срок.

(24)  Правото на добра администрация изисква администрацията на Съюза да има задължението за грижа, което я задължава да установи и прегледа внимателно и безпристрастно всички съответни фактически и правни елементи на случая, отчитайки всички свързани интереси на всеки етап от процедурата. За тази цел администрацията на Съюза следва да е оправомощена да изслушва показанията на страните, свидетелите и експертите, да изисква документи и записи, и да извършва посещения или проверки. При избора на експерти администрацията на Съюза следва да гарантира, че те са технически компетентни и не са засегнати от конфликт на интереси.

(25)  По време на разследването, извършвано от администрацията на Съюза, страните следва да имат задължението да сътрудничат, като подпомагат администрацията при установяването на фактите и обстоятелствата на случая. Когато изисква от страните да сътрудничат, администрацията на Съюза следва да им дава разумен срок за отговор и следва да им припомня правото им да не се самоуличават, ако административната процедура може да доведе до санкция.

(26)  Правото на безпристрастно третиране от страна на администрацията на Съюза е следствие от основното право на добра администрация и предполага задължение на служителите да се въздържат от участие в административна процедура, когато имат пряко или косвено личен интерес, включително по-специално, семейни или финансови интереси, които биха накърнили тяхната безпристрастност.

(27)  Правото на добра администрация би могло да изисква при определени обстоятелства администрацията да извършва проверки, когато това е необходимо за изпълнение на задължение или за постигане на цел съгласно правото на Съюза. Тези проверки следва да зачитат определени условия и процедури, за да се защитят правата на страните.

(28)  Във всички производства, образувани срещу дадено лице, които могат да завършат с мярка, която засяга неблагоприятно това лице, правото на изслушване следва да се спазва. То не следва да се изключва или ограничава от никаква законодателна мярка. Правото на изслушване изисква засегнатото лице да получи точно и пълно изложение на претенциите или възраженията и да му се даде възможността да представи коментари относно истинността и релевантността на фактите и относно използваните документи.

(29)  Правото на добра администрация включва правото на страна по административната процедура да има достъп до документите, които се отнасят до нея, което е и съществено изискване за упражняване на правото на изслушване. Когато защитата на законните интереси на поверителност и опазване на професионална и служебна тайна не позволява пълен достъп до документацията, на страната следва да бъде предоставено поне подходящо резюме на съдържанието на документите. С оглед на улесняване на достъпа до тези документи и по този начин гарантиране на прозрачно управление на информацията администрацията на Съюза следва да води архив на своята входяща и изходяща поща, на документите, които получава, и на мерките, които предприема, и да създава указател на записаните досиета.

(30)  Администрацията на Съюза следва да приема административни актове в разумен срок. Бавната администрация е лоша администрация. Всяко забавяне при приемането на административен акт следва да бъде обосновано и страната по административната процедура следва надлежно да бъде информирана за това и да ѝ се предостави оценка на очакваната дата на приемане на административния акт.

(31)  Правото на добра администрация налага на администрацията на Съюза задължението ясно да изложи мотивите, на които се основават административните актове. Изложението на мотивите следва да посочва правното основание за акта, общото положение, довело до неговото приемане, и общите цели, които възнамерява да постигне. То следва ясно и недвусмислено да разкрива аргументите на компетентния орган, приел акта, по начин, който да дава възможност на засегнатите страни да решат дали желаят да защитят правата си чрез искане на съдебен контрол.

(32)  В съответствие с правото на ефективни правни средства за защита Съюзът и държавите членки не могат да правят практически невъзможно или прекомерно трудно упражняването на правата, предоставени от правото на Съюза. Напротив, те са длъжни да гарантират реална и ефективна съдебна защита и им е забранено да прилагат правило или процедура, които биха могли, дори временно, да представляват пречка за пълното действие на правото на Съюза.

(33)  За да се улесни упражняването на правото на ефективни правни средства за защита, администрацията на Съюза следва да посочи в своите административни актове правните средства за защита, които са на разположение на страните, чиито права и интереси са засегнати от тези актове. Освен възможността за иницииране на съдебно производство или за подаване на жалба до Европейския омбудсман, страната следва да получи правото да изиска административен преглед и следва да получи информация относно процедурата и срока за подаване на такова искане.

(34)  Искането за административен преглед не засяга правото на страната на съдебна защита. За целите на срока за прилагане на съдебен контрол административният акт трябва да се счита за окончателен, ако страната не представи искане за административен преглед в съответния срок или, ако страната представи искане за административен преглед, окончателният административен акт е актът, който приключва въпросния административен преглед.

(35)  В съответствие с принципите на прозрачност и правна сигурност страните по административна процедура следва да могат ясно да разбират своите права и задължения, които произтичат от административен акт, адресиран към тях. За тези цели администрацията на Съюза следва да гарантира, че нейните административни актове са изготвени на ясен, прост и разбираем език и влизат в сила след уведомяване на страните. При изпълнението на това задължение е необходимо администрацията на Съюза да използва правилно информационните и комуникационните технологии и да се приспособява към тяхното развитие.

(36)  За целите на прозрачността и административната ефективност администрацията на Съюза следва да гарантира, че технически, аритметични или други подобни грешки в административните ѝ актове се поправят от компетентния орган.

(37)  Принципът на законност, като следствие от принципите на правовата държава, налага задължение на администрацията на Съюза да поправя или оттегля незаконосъобразни административни актове. Предвид обаче това, че всяко поправяне или оттегляне на административен акт може да противоречи на защитата на оправданите правни очаквания и на принципа на правна сигурност, администрацията на Съюза следва внимателно и безпристрастно да оцени въздействието на поправката или оттеглянето върху страните и да включи заключенията от тази оценка в мотивите за поправяне или оттегляне на акта.

(38)  Гражданите на Съюза имат право да пишат до институциите, органите, службите и агенциите на Съюза на един от езиците на Договорите и да получат отговор на същия език. Администрацията на Съюза следва да зачита езиковите права на страните, като гарантира, че административната процедура се провежда на един от езиците на Договорите, избран от страната. В случай на образувана от администрацията на Съюза административна процедура, първото уведомление следва да бъде изготвено на един от езиците на Договора, съответстващ на държавата членка, в която е местоположението на страната.

(39)  Принципът на прозрачност и правото на достъп до документи имат особено значение по дадена административна процедура, без да се засягат законодателните актове, приети съгласно член 15, параграф 3 от ДФЕС. Всяко ограничаване на тези принципи следва да се тълкува стриктно, за да отговаря на критериите в член 52, параграф 1 от Хартата, и следователно следва да бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и свободи при спазване на принципа на пропорционалност.

(40)  Правото на защита на личните данни означава, че без да се засягат законодателните актове, приемани съгласно член 16 от ДФЕС, използваните от администрацията на Съюза данни следва да са точни, актуални и да се регистрират при спазване на законодателството.

(41)  Принципът за защита на оправданите правни очаквания произтича от принципите на правовата държава и означава, че действията на публичните органи не следва да пречат на придобитите права и окончателните правни положения, освен когато това е наложително в обществен интерес. Оправданите правни очаквания следва надлежно да се вземат под внимание, когато се поправя или оттегля административен акт.

(42)  Принципът на правна сигурност изисква правилата на Съюза да са ясни и точни. Този принцип има за цел да гарантира предвидимостта на правните положения и отношения, уредени от правото на Съюза, за да могат лицата да се запознаят по недвусмислен начин със своите права и задължения и да действат съобразно с тях. Съгласно принципа на правна сигурност мерки с обратно действие не следва да се предприемат освен при обосновани от правна гледна точка обстоятелства.

(43)  С оглед на гарантиране на цялостна съгласуваност в дейностите на администрацията на Съюза административните актове от общ характер следва да спазват принципите на добра администрация, посочени в настоящия регламент.

(44)  При тълкуването на настоящия регламент следва да се обърне внимание особено на равното третиране и недискриминацията, които се отнасят за административните дейности като неделимо свързани с принципите на правовата държава и принципите на ефективна и независима европейска администрация,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и цели

1.  Настоящият регламент определя процесуалните правила, които уреждат административните дейности на администрацията на Съюза.

2.  Целта на настоящия регламент е да гарантира правото на добра администрация, прогласено в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, посредством отворена, ефективна и независима администрация.

Член 2

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага за административните дейности на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

2.  Настоящият регламент не се прилага за дейностите на администрацията на Съюза в хода на:

а)  законодателни процедури;

б)  съдебни производства;

в)  процедури, водещи до приемането на незаконодателни актове, пряко основани на Договорите, делегирани актове или актове за изпълнение.

3.  Настоящият регламент не се прилага за администрацията на държавите членки.

Член 3

Връзка между настоящия регламент и други правни актове на Съюза

Настоящият регламент се прилага без да се засягат разпоредбите в други правни актове на Съюза, които предвиждат конкретни административно-процесуални правила. Настоящият регламент допълва такива правни актове на Съюза, които се тълкуват съгласувано със съответните негови разпоредби.

Член 4

Определeния

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „администрация на Съюза“ означава администрацията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза;

б)  „административни дейности“ означава дейности, извършвани от администрацията на Съюза за прилагането на правото на Съюза, с изключение на процедурите, посочени в член 2, параграф 2;

в)  „административна процедура“ означава процесът, чрез който администрацията на Съюза изготвя, приема, прилага и изпълнява административни актове;

г)  „член на персонала“ означава длъжностно лице по смисъла на член 1а от Правилника за длъжностните лица и служител съгласно определението в тирета 1—3 от член 1 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

д)  „компетентен орган“ означава институцията, органът, службата или агенцията на Съюза, или субектът в тях или заемащият длъжност в администрацията на Съюза, който съгласно приложимото право е компетентен за административната процедура;

е)  „страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, чието правно положение може да бъде засегнато от резултата на административната процедура.

ГЛАВА II

ОБРАЗУВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

Член 5

Образуване на административна процедура

Административни процедури може да бъдат образувани по собствена инициатива от администрацията на Съюза или по заявление на дадена страна.

Член 6

Образуване от администрацията на Съюза

1.  Административни процедури може да се образуват по собствена инициатива от администрацията на Съюза съгласно решение на компетентния орган. Компетентният орган проучва конкретните обстоятелства, свързани със случая, преди да вземе решение дали да образува процедурата.

2.  За решението за образуване на административна процедура се уведомяват страните. Решението не се оповестява публично преди да бъде направено уведомлението.

3.  Уведомлението може да бъде забавено или да не бъде направено единствено когато това е строго необходимо в обществен интерес. Решението за забавяне или за неизпълнение на уведомлението трябва да е надлежно мотивирано.

4.  В решението за образуване на административна процедура се посочва:

а)  референтен номер и датата;

б)  предметът и целта на процедурата;

в)  описанието на основните процедурни стъпки;

г)  името и данните за контакт на отговорния служител;

д)  компетентният орган;

е)  срокът за приемането на административния акт и последствията от неприемането на акта в определения срок;

ж)  разполагаемите средства за правна защита;

з)  адресът на уебсайта, посочен в член 28, ако такъв уебсайт съществува.

5.  Решението за образуване на административна процедура се изготвя на официалните езици на Договорите, съответстващи на държавите членки, в които се намират страните.

6.  Административна процедура се образува в разумен срок след датата на събитието, което е основание за процедурата. Във всички случаи тя не се образува по-късно от 10 години след датата на това събитие.

Член 7

Образуване по заявление

1.  Административни процедури може да бъдат образувани по инициатива на дадена страна.

2.  Заявленията не подлежат на ненужни формални изисквания. Те трябва ясно да посочват наименованието на страната, адрес за кореспонденция, предмета на заявлението, съответните факти и причини за заявлението, датата и мястото, и компетентния орган, до който са адресирани. Те се представят в писмена форма на хартиен или електронен носител. Заявленията се изготвят на един от официалните езици на Договорите.

3.  Получаването на заявленията се потвърждава в писмена форма. Потвърждението се изготвя на езика на заявлението и в него се посочва:

а)  референтен номер и датата;

б)  датата на получаване на заявлението;

в)  описание на основните процедурни стъпки;

г)  името и данните за контакт на отговорния служител;

д)  срокът за приемането на административния акт и последствията от неприемането на акта в определения срок;

е)  адресът на уебсайта, посочен в член 28, ако такъв уебсайт съществува.

4.  Когато заявлението не отговаря на едно или повече от изискванията, определени в параграф 2, в потвърждението за получаването му се посочва разумен срок за коригиране на грешките или за представяне на липсващите документи. Безпредметни или очевидно неоснователни заявления могат да бъдат отхвърлени като недопустими посредством кратко мотивирано потвърждение за получаването. Не се изпраща потвърждение за получаване, когато един и същ заявител представя последователни заявления с цел злоупотреба.

5.  Когато заявлението е адресирано до орган, който не е компетентен да го разглежда, този орган го предава на компетентния орган и посочва в потвърждението за получаване компетентния орган, на който е предадено искането, или че въпросът не попада в сферите на дейност на администрацията на Съюза.

6.  Когато компетентният орган пристъпи към административна процедура, по целесъобразност се прилагат член 6, параграфи 1—4.

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРОЦЕДУРА

Член 8

Процесуални права

Страните имат следните права, свързани с управлението на процедурата:

а)  да им бъде предоставена цялата релевантна информация, свързана с процедурата, по ясен и разбираем начин;

б)  да съобщават и да изпълняват, когато е възможно и целесъобразно, всички процедурни формалности дистанционно и по електронен път;

в)  да използват всеки от официалните езици на Договорите и към тях да се обръщат на официалния език на Договорите, който са избрали;

г)  да бъдат уведомявани за всички процедурни стъпки и решения, които може да ги засягат;

д)  да бъдат представлявани от адвокат или някое друго лице по техен избор;

е)  да заплащат само такси, които са разумни и съразмерни на разходите по въпросната процедура.

Член 9

Задължение за внимателно и безпристрастно разследване

1.  Компетентният орган разследва случая внимателно и безпристрастно. Той взема под внимание всички съответни фактори и събира цялата необходима информация за приемане на решение.

2.  С цел събиране на необходимата информация компетентният орган, когато е целесъобразно, може да:

а)  изслушва показанията на страните, свидетелите и експертите;

б)  изисква документи и записи;

в)  извършва посещения или проверки.

3.  Страните може да представят доказателства, които считат за подходящи.

Член 10

Задължение за сътрудничество

1.  Страните подпомагат компетентния орган при установяването на фактите и обстоятелствата на случая.

2.  На страните се дава разумен срок за отговор на искането за сътрудничество, като се отчита продължителността и сложността на искането и изискванията на разследването.

3.  Когато административната процедура може да доведе до санкция, на страните се припомня правото им да не се самоуличават.

Член 11

Свидетели и експерти

Свидетели и експерти могат да бъдат изслушвани по инициатива на компетентния орган или по предложение на страните. Компетентният орган гарантира, че избира експерти, които са технически компетентни и не са засегнати от конфликт на интереси.

Член 12

Проверки

1.  Проверки могат да се извършват, когато законодателен акт на Съюза установява правомощие за проверка и когато това е необходимо за изпълнение на задължение или постигане на цел съгласно правото на Съюза.

2.  Проверките се извършват в съответствие с установените спецификации и в рамките на ограниченията, определени с акта, който оправомощава или разрешава проверката, по отношение на мерките, които могат да бъдат предприемани и помещенията, които могат да бъдат претърсвани. Инспекторите изпълняват своите правомощия само след представяне на писмено разрешение, показващо тяхната самоличност и длъжност.

3.  Органът, който отговаря за проверката, уведомява страната обект на проверката за датата и часа на същата. Тази страна има право да присъства по време на проверката и да изразява становища и да задава въпроси, свързани с проверката. Когато е строго необходимо в обществен интерес, органът, който отговаря за проверката, може да забави или да не направи уведомлението въз основа на надлежно мотивирано основание.

4.  По време на проверката присъстващите страни се информират, доколкото е възможно, за предмета и целта на същата, процедурата и правилата, които я ръководят, и последващите мерки и възможните последствия от проверката. Проверката се извършва, без да се причиняват прекомерни затруднения за обекта на проверката или лицето, което го притежава.

5.  Инспекторите изготвят без забавяне доклад относно проверката, като обобщават приноса ѝ за постигането на нейната цел и отбелязват направените основни констатации. Органът, който отговаря за проверката, изпраща копие от доклада на страните, които имат право да присъстват по време на проверката.

6.  Органът, който отговаря за проверката, подготвя и провежда проверката в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавата членка, в която тя се осъществява, освен ако самата държава членка не е обект на проверката или това би застрашило постигането на нейната цел.

7.  При извършването на проверка и изготвянето на доклада за нея компетентният орган, който отговаря за проверката, взема предвид всички процедурни изисквания, предвидени в националното законодателство на съответната държава членка, които определят допустимите доказателства в административни или съдебни производства на държавата членка, в която се планира да бъде използван доклада за проверката.

Член 13

Конфликт на интереси

1.  Служител не трябва да участва в административна процедура, когато има пряко или косвено личен интерес, включително по-специално, семейни или финансови интереси, които биха накърнили неговата безпристрастност.

2.  Заинтересованият служител съобщава за всеки конфликт на интереси на компетентния орган, който взема решение дали да изключи това лице от административната процедура, отчитайки конкретните обстоятелства на случая.

3.  Всяка страна може да поиска изключване на служител от участие в административна процедура на основание конфликт на интереси. Мотивирано искане в този смисъл се представя в писмена форма на компетентния орган, който взема решение след изслушване на въпросния служител.

Член 14

Право на изслушване

1.  Страните имат право да бъдат изслушани преди предприемането на всяка отделна мярка, която би ги засегнала неблагоприятно.

2.  Страните получават достатъчно информация и им се дава достатъчно време, за да подготвят своя случай.

3.  На страните се дава възможност да изразят в писмена форма или устно своите становища, ако е необходимо и по техен избор, с помощта на избрано от тях лице.

Член 15

Право на достъп до документите

1.  На засегнатите страни се дава пълен достъп до документите, които се отнасят до тях, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебната тайна. Всяко ограничаване на това право се мотивира надлежно.

2.  Когато не може да се предостави пълен достъп до цялата документация, на страните се дава подходящо резюме на съдържанието на тези документи.

Член 16

Задължение за водене на архив

1.  За всяко досие администрацията на Съюза води архив на своята входяща и изходяща поща, на документите, които получава, и на мерките, които предприема. Тя създава указател на досиетата, които води.

2.  Документацията се води при пълно зачитане на правото за защита на данните.

Член 17

Срокове

1.  Административните актове се приемат и административните процедури се приключват в разумен срок и без ненужно забавяне. Срокът за приемането на административен акт не трябва да надвишава три месеца, считано от датата на:

а)  уведомлението за решението за образуване на административната процедура, ако тя е образувана от администрацията на Съюза; или

б)  потвърждението за получаване на заявлението, ако административната процедура е образувана по заявление.

2.  Ако в рамките на съответния срок не може да бъде приет административен акт, засегнатите страни се информират за това и за причините, които обосновават забавянето, и им се предоставя прогноза за очакваната дата на приемане на административния акт. При поискване компетентният орган отговаря на въпроси, свързани с напредъка при разглеждането на въпроса.

3.  Ако администрацията на Съюза не потвърди получаването на заявлението в рамките на три месеца, заявлението се счита за отхвърлено.

4.  Сроковете се изчисляват в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета(1).

ГЛАВА IV

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРОЦЕДУРА

Член 18

Форма на административните актове

Административните актове са в писмена форма и подписани от компетентния орган. Те се изготвят по ясен, прост и разбираем начин.

Член 19

Задължение за мотивиране

1.  В административните актове ясно се посочват мотивите, на които те се основават.

2.  В административните актове се посочват правното основание за тях, съответните факти и начинът, по който са взети под внимание различните съответни интереси.

3.  Административните актове съдържат отделно изложение на мотивите във връзка с положението на страните. Ако това не е възможно поради факта, че са засегнати голям брой лица, достатъчно е общо изложение на мотивите. В този случай обаче на всяка страна, която отправи изрично искане за индивидуално мотивиране, се предоставя такова.

Член 20

Правни средства за защита

1.  В административните актове ясно се посочва възможността за административен преглед.

2.  Страните имат правото да поискат административен преглед срещу административни актове, които засягат неблагоприятно техните права и интереси. Исканията за административен преглед се отправят до по-висшестоящия орган, а когато това не е възможно, до същия орган, който е приел административния акт.

3.  В административните актове се описва процедурата, която да се следва за представяне на искане за административен преглед, както и наименованието и адреса на компетентния орган или отговорния служител, до когото трябва да се отправи искането за преглед. В акта също така се посочва срокът за подаване на такова искане. Ако не е подадено искане в определения срок, административният акт се счита за окончателен.

4.  Когато е предвидено в правото на Съюза, в административните актове ясно се посочва възможността за иницииране на съдебно производство или за подаване на жалба до Европейския омбудсман.

Член 21

Уведомление за административни актове

Страните се уведомяват в писмена форма за административни актове, които засягат техните права и интереси, веднага след приемането на актовете. Административните актове влизат в сила след уведомяването на страната.

ГЛАВА V

ПОПРАВЯНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА АКТОВЕ

Член 22

Корекция на грешки в административни актове

1.  Технически, аритметични или други подобни грешки се коригират от компетентния орган по негова собствена инициатива или вследствие на искане от страна на заинтересована страна.

2.  Страните се информират преди въвеждането на всяка корекция и корекцията влиза в сила с уведомлението. Ако това не е възможно поради големия брой засегнати страни, се вземат необходимите мерки да се гарантира информирането на всички страни без излишно забавяне.

Член 23

Поправяне или оттегляне на административни актове, които засягат неблагоприятно дадена страна

1.  Компетентният орган поправя или оттегля по собствена инициатива или по искане на заинтересована страна незаконосъобразен административен акт, който засяга неблагоприятно дадена страна. Поправката или оттеглянето имат обратно действие.

2.  Компетентният орган поправя или оттегля по собствена инициатива или по искане на заинтересована страна законосъобразен административен акт, който засяга неблагоприятно дадена страна, ако причините, които са довели до приемането на този конкретен акт, вече не съществуват. Поправката или оттеглянето нямат обратно действие.

3.  Поправката или оттеглянето влизат в сила след уведомяване на страната.

4.  Когато административен акт засяга неблагоприятно дадена страна, но същевременно е благоприятен за други страни, се извършва оценка на възможното въздействие върху всички страни и заключенията се включват в мотивите за поправяне или оттегляне на акта.

Член 24

Поправяне или оттегляне на административни актове, които са благоприятни за дадена страна

1.  Компетентният орган поправя или оттегля по собствена инициатива или по искане на заинтересована страна незаконосъобразен административен акт, който е благоприятен за дадена страна.

2.  Вземат се надлежно под внимание последствията от поправката или оттеглянето върху страни, които биха могли основателно да очакват, че актът е законосъобразен. Ако такива страни биха понесли загуби защото са разчитали на законосъобразността на решението, компетентният орган прави оценка дали тези страни имат право на обезщетение.

3.  Поправката или оттеглянето имат обратно действие само ако бъдат извършени в разумен срок. Ако дадена страна би могла основателно да очаква актът да е законосъобразен и твърди, че той следва да бъде потвърден, поправката или оттеглянето няма да имат обратно действие по отношение на тази страна.

4.  Компетентният орган може да поправи или оттегли по собствена инициатива или по искане на заинтересована страна законосъобразен административен акт, който е благоприятен за дадена страна, ако причините, които са довели до конкретния акт, вече не съществуват. Вземат се надлежно под внимание оправданите правни очаквания на другите страни.

5.  Поправката или оттеглянето влизат в сила след уведомяване на страната.

Член 25

Управление на корекции на грешки, поправяне и оттегляне

Съответните разпоредби в глави ІІІ, ІV и VІ от настоящия регламент се прилагат и за корекциите на грешки, поправянето и оттеглянето на административни актове.

ГЛАВА VI

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Член 26

Зачитане на процесуалните права

Административни актове от общ характер, приети от администрацията на Съюза, трябва да спазват процесуалните права, предвидени в настоящия регламент.

Член 27

Правно основание, изложение на мотивите и публикуване

1.  Административните актове от общ характер, приети от администрацията на Съюза, трябва да посочват своето правно основание и ясно да излагат мотивите, върху които се основават.

2.  Те влизат в сила от датата на публикуване със средства пряко достъпни за заинтересованите страни.

ГЛАВА VII

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Онлайн информация за правилата относно административните процедури

1.  Администрацията на Съюза насърчава предоставянето на актуална онлайн информация относно действащите административни процедури на специален уебсайт, когато е възможно и разумно. Приоритет се дава на процедурите за подаване на заявления.

2.  Онлайн информацията включва:

а)  връзка към приложимото законодателство;

б)  кратко обяснение на основните правни изисквания и тяхното административно тълкуване;

в)  описание на основните процедурни стъпки;

г)  посочване на органа, компетентен да приема окончателния акт;

д)  посочване на срока за приемането на акта;

е)  посочване на достъпните средства за правна защита;

ж)  връзка към стандартни формуляри, които могат да се използват от страните в комуникацията им с администрацията на Съюза в рамките на процедурата.

3.  Онлайн информацията, посочена в параграф 2, се представя по ясен и прост начин. Достъпът до тази информация е безплатен.

Член 29

Оценка

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на функционирането на настоящия регламент преди [хх години след влизането в сила].

Член 30

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Посоченият регламент е задължителен в своята цялост.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/1971 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност