Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2074(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0207/2016

Внесени текстове :

A8-0207/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0285

Приети текстове
PDF 512kWORD 90k
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8–0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0242 – C8–0170/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0207/2016),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ вследствие на съкращения в икономически отрасъл от разделение 28 по NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“) в региона на ниво 2 по NUTS Ено (Hainaut — BE32) в Белгия, и като има предвид, че в тези мерки се очаква да участват 488 съкратени работници, както и 300 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs) на възраст под 25 години от регион Ено; като има предвид, че работниците са съкратени от Carwall SA, Caterpillar Belgium SA и Doosan SA;

Г.  като има предвид, че въпреки че заявлението не отговаря на критериите за допустимост, определени в член 4, параграф 1 на Регламента за ЕФПГ, то е представено съгласно критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2, с който се дава възможност за дерогация по отношение на броя на съкратените работници;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане в размер на 1 824 041 EUR съгласно този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 3 040 069 EUR;

2.  Отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от белгийските органи на 11 февруари 2016 г. до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 4 май 2016 г. и изпращането на уведомление за него до Парламента на същия ден;

3.  Отбелязва, че вследствие на сериозни затруднения през последните години в търговията със строителна техника на европейския пазар, търсенето на продукти, произведени от трите предприятия, обхванати от заявлението, съответно намаля;

4.  Отбелязва, че вследствие на обявеното от Caterpillar Belgium S.A. на 23 февруари 2013 г. начало на процедура за колективни съкращения в производствения му обект, разположен в Госли, повечето от неговите 1399 работници са били обект на заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar, и посочва, че настоящото заявление е последващо заявление след първото, тъй като е част от същата процедура на съкращения; подчертава, че регион Ено е изправен пред трудна ситуация на пазара на труда с равнище на безработицата от 14,5% (5,9% по-високо от средната стойност за страната), закрити 1236 работни места през 2013 г. и 1878 през 2014 г., спад в предлаганите работни места от 13% от 2012 г. насам и висок дял на нискоквалифициран труд, тъй като повече от половината от търсещите работа лица нямат квалификации за завършено средно образование, както и високо равнище на дълготрайната безработица, която съставлява 39,0% от общата безработица в регион Ено;

5.  Приветства факта, че белгийските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за бенефициентите от целевата група на 1 януари 2015 г., много преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ;

6.  Отбелязва, че Белгия планира следните видове мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: подпомагане/насоки/съдействие за интегриране; улесняване на търсенето на работа; интегрирано обучение; подкрепа за създаването на собствено предприятие; подкрепа за колективни проекти, помощи за търсене на работа и за обучение;

7.  Приветства факта, че помощите и стимулите, за които Белгия потвърди, че са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение (действия по член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ), са ограничени до по-малко от 5% от общия размер на разходите, което е значително под прага от 35% от общия размер на разходите за пакета от персонализирани мерки, разрешени от Регламента за ЕФПГ;

8.  Отбелязва, че работниците на възраст 55—64 години съставляват 35,9% от бенефициентите от целевата група; счита, че работниците от тази група са изложени на по-голям риск от дългосрочна безработица и социално изключване и имат специфични потребности от гледна точка на прилагането на персонализиран подход в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ;

9.  Призовава Комисията да представи информация относно резултатите от предоставяната понастоящем подкрепа за съкратените работници от Caterpillar, тъй като част от настоящото заявление е последващо спрямо заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  Приветства факта, че в допълнение към 488-те съкратени работници в мерките се очаква да участват и да получат персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, 300 млади хора на възраст до 25 години от същия регион, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs), като мерките включват: мобилизиране и ориентиране за по-нататъшно образование/обучение или за въвеждащо обучение за проучване на интересите; специфични курсове на обучение; персонализирано повишаване на уменията; помощи за търсене на работа, обучение и мобилност;

11.  Приветства предоставянето на достъп до ЕФПГ на NEETs; отбелязва все пак, че този достъп е ограничен до 31 декември 2017 г. от Регламента за ЕФПГ; призовава за преразглеждането на Регламента за ЕФПГ в рамките на преразглеждането на многогодишната финансова рамка, с цел да се осигури достъп на NEETs и след 2017 г.;

12.  Приветства факта, че белгийските органи предлагат мерки, разработени специално за NEETs и съобразени следователно по-добре с техните потребности;

13.  Отбелязва, че е важно да се стартира информационна кампания, която да достигне до NEETs, които биха могли да отговарят на условията за участие в мерките; припомня позицията си относно необходимостта да се помага на NEETs по траен и устойчив начин;

14.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след допълнителни консултации с всички заинтересовани лица, включително със социалните партньори, предприятията и обществените служби по заетостта, които ще проследяват също така изпълнението на предложените мерки чрез комитет за мониторинг;

15.  Приветства, по-специално, подхода на белгийските органи и сътрудничеството със социалните партньори за предоставянето на подкрепа за колективни проекти за работници, които обмислят създаването на „социално предприятие“ заедно като група, като мярка с голям потенциал за създаване на добавена стойност;

16.  Отбелязва, че предложените действия съставляват активи мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, посочени в член 7 на Регламента за ЕФПГ, и припомня, че в съответствие с този член предоставяните персонализирани услуги се очаква да предвиждат перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъдат съвместими с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно, както и да отчитат придобития вече опит в подпомагането на съкратените работници в рамките на заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar; отбелязва същевременно, че тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила;

17.  Призовава държавите членки да изготвят, съвместно със социалните партньори, проактивни стратегии във връзка с планираните промени на пазара на труда и за защита на работните места и уменията в Съюза, особено когато договарят търговски споразумения, за да осигурят правила за лоялна конкуренция и общи мерки срещу икономическия и социалния дъмпинг и дъмпинга в областта на околната среда; припомня своя призив за надлежно преразглеждане на инструментите на Съюза за търговска защита;

18.  Подчертава необходимостта да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и очаква предлаганото обучение да отговаря както на потребностите на работниците, така и на стопанската среда в региона и в съседните региони;

19.  Призовава Комисията да преразгледа правилата за отпускане на държавни помощи, за да създаде условия за държавна намеса за насърчаване на проекти, полезни в социално отношение и от гледна точка на околната среда, и за да помогне на МСП и на сектори в затруднено положение, като допринесе за възстановяване на производствения им капацитет, който беше сериозно засегнат от световната финансова и икономическа криза;

20.  Призовава отново Комисията да предоставя в бъдещите предложения повече подробности относно секторите, в които има перспективи за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

21.  Отбелязва, че белгийските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

22.  Отбелязва, че към днешна дата за сектора на производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, са подадени четиринадесет заявления за подкрепа от ЕФПГ, осем от които се основават на свързана с търговията глобализация, а шест – на световната финансова и икономическа криза;

23.  Отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

24.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск вследствие на новия график и потенциалното му въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

25.  Отново призовава Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

26.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

27.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/1145.)

Правна информация - Политика за поверителност