Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2074(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0207/2016

Předložené texty :

A8-0207/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/06/2016 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0285

Přijaté texty
PDF 428kWORD 87k
Čtvrtek, 23. června 2016 - Brusel
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0207/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že Belgie podala žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení j.n.) v regionu na úrovni NUTS 2 Hegenavsko (BE32) a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má účastnit 488 propuštěných pracovníků a dále 300 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET), ve věku do 25 let z regionu Hegenavsko; vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky propuštěné z firem Carwall SA, Caterpillar Belgium SA a Doosan SA;

D.  vzhledem k tomu, že i když tato žádost nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG, byla předložena na základě kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, který umožňuje výjimku, pokud jde o počet propuštěných pracovníků;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 824 041 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 040 069 EUR;

2.  bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne 11. února 2016, kdy od belgických orgánů obdržela doplněnou žádost, a své posouzení souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku dokončila dne 4. května 2016 a ke stejnému datu o tom informovala Parlament;

3.  konstatuje, že v důsledku vážných narušení obchodu se stavební technikou v posledních letech na evropském trhu se obdobně snížila poptávka po výrobcích tří podniků, jichž se tato žádost týká;

4.  konstatuje, že po prohlášení společnosti Caterpillar Belgium S.A. ze dne 23. února 2013 o tom, že zahajuje proces hromadného propouštění ze svého výrobního závodu v Gosselies, byla podána žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar, která se týkala většiny ze 1399 dotčených pracovníků, a upozorňuje na to, že aktuální žádost na tuto žádost navazuje, jelikož je součástí stejného postupu hromadného propouštění; zdůrazňuje, že Henegavsko čelí obtížné situaci na trhu práce, tamní míra nezaměstnanosti dosahuje 14,5 % (což je o 5,9 % více než je celostátní průměr), počet propuštěných ve výrobním odvětví činil 1 236 v roce 2013 a 1 878 v roce 2014, od roku 2012 došlo k poklesu nabídky pracovních míst o 13 % a místní pracovní trh se vyznačuje vysokým podílem nekvalifikované pracovní síly, jelikož více než polovina uchazečů o zaměstnání nemá vyšší sekundární vzdělání, a vysokou úrovní dlouhodobé nezaměstnanosti, která tvoří 39 % z celkové míry nezaměstnanosti v henegavském regionu;

5.  vítá skutečnost, že belgické orgány dne 1. ledna 2015, tedy se značným předstihem před podáním žádosti o podporu z fondu EFG, zahájily poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům;

6.  bere na vědomí, že pro propuštěné pracovníky, na něž se vztahuje tato žádost, plánuje Belgie následující typy opatření: podpora/vedení/integrace; usnadnění hledání zaměstnání; integrovaná odborná příprava; podpora zakládání podniků; podpora společných projektů a příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu;

7.  vítá skutečnost, že příspěvky a pobídky, u nichž Belgie potvrdila, že jsou podmíněny aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo činností odborné přípravy (akce stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG), jsou omezeny na méně než 5 % celkových nákladů, což je mnohem méně než představuje strop 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb stanovený v nařízení;

8.  konstatuje, že pracovníci ve věkové skupině 55 až 64 let tvoří až 35,9 % cílových příjemců; domnívá se, že tito pracovníci jsou více ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností a sociálním vyloučením a mají specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaného přístupu v souladu s článkem 7 nařízení o EFG;

9.  vyzývá Komisi, aby poskytla informace o výsledcích podpory, která je v současnosti poskytována pracovníkům propuštěným z podniku Caterpillar, neboť část stávající žádosti navazuje na žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  vítá skutečnost, že se očekává, že kromě 488 propuštěných pracovníků bude opatření a individualizované služby spolufinancované z EFG využívat v rámci regionu dalších 300 mladých lidí ve věku do 25 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy; tato opatření a služby budou zahrnovat: mobilizaci a vedení buď za účelem dalšího vzdělávání či odborné přípravy, nebo za účelem účasti na iniciačních schůzkách s cílem zjistit míru jejich zájmu; zvláštní odbornou přípravu; individualizované zvyšování kvalifikace; příspěvky na hledání zaměstnání, odbornou přípravu a mobilitu;

11.  vítá rozšíření přístupu osob, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, k EFG; konstatuje nicméně, že tento přístup je nařízením EFG omezen do 31. prosince 2017; vyzývá k tomu, aby byla v rámci revize víceletého finančního rámce provedena revize nařízení o EFG, která by umožnila přístup osob, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, k fondu po roce 2017;

12.  vítá skutečnost, že belgické orgány nabízejí zvláštní opatření určená osobám, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a zaměřují se tak specifičtějším způsobem na jejich potřeby;

13.  bere na vědomí, že je zapotřebí zahájit informační kampaň zaměřenou na osoby, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a které by mohly být způsobilé pro účast na těchto opatřeních; připomíná své stanovisko, že pomoc osobám, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, by měla být prováděna trvalým a udržitelným způsobem;

14.  vítá skutečnost, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami včetně sociálních partnerů, podniků a veřejných služeb zaměstnanosti, které budou také sledovat provádění navrhovaných opatření prostřednictvím monitorovacího výboru;

15.  vítá zejména přístup belgických orgánů a spolupráci se sociálními partnery při poskytování podpory společným projektům pro pracovníky, kteří společně jako skupina uvažují o založení „sociálního podniku“, neboť toto opatření má vysoký potenciál pro přínos;

16.  konstatuje, že navrhované akce představují aktivní opatření na pracovním trhu v rámci způsobilých akcí stanovených v článku 7 nařízení o EFG, a připomíná, že v souladu s tímto článkem by měly poskytované individualizované služby předjímat budoucí vývoj trhu práce a požadované dovednosti, odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje, a také zohlednit dosavadní zkušenost nabytou při poskytování podpory propuštěným pracovníkům na základě žádosti EGF/2014/011 BE/Caterpillar; konstatuje zároveň, že tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany;

17.  vyzývá členské státy, aby společně se sociálními partnery vypracovaly strategie pro vytváření prognóz proměn trhu práce, a na ochranu pracovních míst a dovedností v Unii, zejména při jednáních o obchodních dohodách, aby se zajistilo dodržování pravidel spravedlivé soutěže a zavedení společných opatření na potírání hospodářského, sociálního a environmentálního dumpingu; připomíná svou výzvu k provedení důkladné revize nástrojů Unie na ochranu obchodu;

18.  zdůrazňuje, že je třeba zvýšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou, a očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude odpovídat jak potřebám pracovníků, tak podnikatelskému prostředí v daném regionu i regionech sousedních;

19.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala pravidla pro státní podporu tak, aby státy mohly podporovat sociálně a ekologicky přínosné projekty a pomoci malým a středním podnikům v těžké situaci tím, že přispějí na obnovení jejich výrobních kapacit, jež byly těžce postiženy celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

20.  opakuje svou výzvu Komisi, aby v příštích žádostech poskytla více podrobných údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a lze proto očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, včetně kvality pracovních míst a míry opětovného začlenění na trh práce dosažené prostřednictvím EFG;

21.  konstatuje, že belgické orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

22.  konstatuje, že v odvětví výroby strojů a zařízení j. n. bylo k dnešnímu dni podáno čtrnáct žádostí o příspěvek z EFG, z nichž osm souvisí s globalizací spojenou s obchodem a šest s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

23.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

24.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

25.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

26.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

27.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery předložená Belgií)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2016/1145.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí