Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2074(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0207/2016

Indgivne tekster :

A8-0207/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/06/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0285

Vedtagne tekster
PDF 269kWORD 75k
Torsdag den 23. juni 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 23. juni 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien - EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0207/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at Belgien har indgivet ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n) i NUTS 2-regionen Hainaut (BE32), og at 488 afskedigede arbejdstagere samt 300 unge under 25 år fra Hainaut-regionen, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at afskedigelserne skete i Carwall SA, Caterpillar Belgium SA og Doosan SA;

D.  der henviser til, at ansøgningen ikke opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, men derimod er indgivet i henhold til interventionskriteriet i artikel 4, stk. 2, som giver mulighed for undtagelse på baggrund af antallet af afskedigede;

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriteriet i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 824 041 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 040 069 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de belgiske myndigheder den 11. februar 2016 og til færdigbehandlingen den 4. maj 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at yde økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag meddelte Parlamentet vurderingen;

3.  bemærker, at efterspørgslen efter de produkter, som fremstilles af de tre virksomheder, der er omfattet af denne ansøgning, er faldet proportionelt med de seneste års alvorlige forstyrrelser i handelen med maskiner til bygge- og anlægssektoren på det europæiske marked;

4.  bemærker, at EGF/2014/011 BE/Caterpillar-ansøgningen efter meddelelsen fra Caterpillar Belgium SA den 23. februar 2013 om at indlede en kollektiv afskedigelsesprocedure på virksomhedens anlæg i Gosselies omfattede hovedparten af virksomhedens 1 399 arbejdstagere, og påpeger, at nærværende ansøgning er en opfølgning på den første ansøgning, idet den er en del af den samme afskedigelsesprocedure; understreger, at arbejdsmarkedet i Hainaut-regionen er kendetegnet ved en arbejdsløshedsprocent på 14,5 % (5,9 % højere end det nationale gennemsnit), et tab af arbejdspladser på 1 236 i 2013 og 1 878 i 2014 inden for fremstillingssektoren, et fald i ledige stillinger på 13 % siden 2012, en høj andel af dårligt kvalificeret arbejdskraft, eftersom over halvdelen af de jobsøgende i Hainaut ikke har en gymnasial uddannelse, samt en høj andel af langtidsledighed, som udgør 39 % af den samlede ledighed i Hainaut-regionen;

5.  glæder sig over, at de belgiske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de tiltænkte støttemodtagere i værk den 1. januar 2015, længe før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte;

6.  bemærker, at Belgien planlægger følgende typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig: støtte/vejledning/integration, hjælp til jobsøgning, integreret uddannelse, støtte til etablering af virksomheder, støtte til kollektive projekter, jobsøgning og uddannelsestillæg;

7.  glæder sig over, at tillæggene og initiativerne, som de belgiske myndigheder har bekræftet, er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne (aktioner i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen) er begrænset til mindre end 5 % af de samlende omkostninger, hvilket er langt under tærsklen på de 35 % af de samlede omkostninger for den samordnede pakke af individualiserede foranstaltninger, som er tilladt i henhold til EGF-forordningen;

8.  bemærker, at arbejdstagerne i aldersgruppen 55-64 år udgør 35,9 % af de tiltænkte støttemodtagere; mener, at arbejdstagere i denne gruppe har en højere risiko for langtidsledighed og social udelukkelse, og at de har særlige behov for så vidt angår den individualiserede tilgang over for dem i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen;

9.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge oplysninger om resultaterne af den igangværende støtte til de afskedigede arbejdstagere fra Caterpillar, eftersom denne ansøgning er en opfølgning på EGF/2014/011 BE/Caterpillar-ansøgningen;

10.  glæder sig over den omstændighed, at 300 unge under 25 fra samme region, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse eller oplæring (NEET'er) ud over de 488 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne og modtage personaliseret støtte, som medfinansieres af EGF, som skal omfatte: mobilisering og vejledning, enten med henblik på yderligere uddannelse/erhvervsuddannelse eller med henblik på at følge indføringskurser for at undersøge interesser, specifikke uddannelseskurser, individuel opkvalificering, jobsøgning og tilskud til uddannelse samt mobilitet;

11.  glæder sig over, at adgangen til EGF er blevet udvidet til også at omfatte NEET'er; bemærker dog, at denne adgang ifølge EGF-forordningen kun må fortsætte til den 31. december 2017; opfordrer til, at der foretages en revision af EGF-forordningen inden for rammerne af revisionen af den flerårige finansielle ramme med henblik på at sikre, at NEET'er fortsat vil have EGF-adgang efter 2017;

12.  glæder sig over, at de belgiske myndigheder foreslår foranstaltninger, der er særligt udformet til NEET'er og på denne måde er rettet mere specifikt mod deres behov;

13.  bemærker vigtigheden af at indlede en oplysningskampagne for at nå ud til de NEET'er, der kunne komme i betragtning under disse foranstaltninger; erindrer om sin holdning om, at det er nødvendigt at hjælpe NEET'er på en varig og bæredygtig måde;

14.  glæder sig over, at de individualiserede tilbud i den samordnede pakke blev udarbejdet efter yderligere høringer af alle interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, virksomhederne og de offentlige arbejdsformidlinger, som ligeledes vil følge gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger gennem et tilsynsudvalg;

15.  glæder sig navnlig over de belgiske myndigheders tilgang og over samarbejdet med arbejdsmarkedets parter med hensyn til at støtte kollektive projekter for arbejdstagere, der overvejer at oprette en "erhvervsdrivende forening" som en gruppe, som en foranstaltning med et stort merværdipotentiale;

16.  bemærker, at de foreslåede foranstaltninger udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med den pågældende artikel forventes at tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv økonomi og tage højde for de erfaringer, som hidtil er blevet indhøstet i forbindelse med støtten til de afskedigede arbejdstagere i forbindelse med EGF/2014/011 BE/Caterpillar-ansøgningen; bemærker samtidig, at disse foranstaltninger ikke erstatter passive socialsikringsforanstaltninger;

17.  opfordrer medlemsstaterne til sammen med arbejdsmarkedets parter at udarbejde strategier til at foregribe de forventede ændringer på arbejdsmarkedet og til at beskytte job og kvalifikationer i Unionen, navnlig i forbindelse med forhandlinger om handelsaftaler, med henblik på at sikre retfærdige konkurrenceregler og fælles foranstaltninger til bekæmpelse af økonomisk, social og miljømæssig dumping; gentager sin opfordring til at foretage en egentlig revision at Unionens handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter;

18.  understreger nødvendigheden af at forbedre alle arbejdstageres muligheder for at komme i beskæftigelse ved at tilpasse uddannelsen og forventer, at den uddannelse, der tilbydes i den samordnede pakke, vil opfylde behovet hos både arbejdstagerne og erhvervslivet i regionen og i naboregionerne;

19.  opfordrer Kommissionen til at revidere reglerne om statsstøtte for at åbne mulighed for statslig intervention til fordel for projekter, der er af social og miljømæssig nytte, og for at hjælpe SMV'er og industrier, der er i vanskeligheder, ved at bidrage til at genopbygge deres produktionskapacitet, der har været hårdt ramt af den globale finansielle og økonomiske krise;

20.  gentager sin opfordring til Kommissionen om i fremtidige forslag at oplyse nærmere om de sektorer, der har udsigt til vækst og derfor til at ansætte yderligt personale, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende jobkvaliteten og graden af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

21.  bemærker, at de belgiske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

22.  bemærker, at fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n til dato har været genstand for 14 EGF-ansøgninger, hvoraf otte har været baseret på handelsrelateret globalisering og seks på den globale finansielle og økonomiske krise;

23.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

24.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

25.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre aktindsigt i alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

26.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

27.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/1145.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik