Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2074(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0207/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0207/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0285

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 435kWORD 91k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Bέλγιο – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0207/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά από απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α») στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 Hainaut (BE32) και ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα 488 απολυθέντες εργαζόμενοι και 300 νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) κάτω των 25 ετών από την περιφέρεια Hainaut· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εταιρείες Carwall SA, Caterpillar Belgium SA και Doosan SA·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕTΠ, υποβλήθηκε δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το οποίο προβλέπει παρέκκλιση ανάλογα με τον αριθμό των απολυμένων εργαζομένων·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 824 041 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 3 040 069 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τις βελγικές αρχές, στις 11 Φεβρουαρίου 2016, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 4 Μαΐου 2016 και την κοινοποίησή της στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  επισημαίνει ότι μετά τις σοβαρές διαταραχές που έπληξαν το εμπόριο μηχανημάτων έργων κατά τα τελευταία έτη στην ευρωπαϊκή αγορά, η ζήτηση για τα προϊόντα που παράγονται από τις τρεις επιχειρήσεις που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση μειώθηκε αναλόγως·

4.  επισημαίνει ότι, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας Caterpillar Belgium SA, στις 23 Φεβρουαρίου 2013, ότι θα αρχίσει διαδικασία ομαδικών απολύσεων στην μονάδα παραγωγής της στο Gosselies, η πλειονότητα των 1 399 εργαζομένων αποτελούσαν αντικείμενο της αίτησης EGF/2014/011 BE/Caterpillar και τονίζει ότι η τρέχουσα αίτηση αποτελεί συνέχεια της εν λόγω αίτησης, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος της ίδιας διαδικασίας απολύσεων· υπογραμμίζει ότι το Hainaut αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας με ποσοστό ανεργίας της τάξης του 14,5 % (5,9 % υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο), την απώλεια 1 236 θέσεων εργασίας το 2013 και 1 878 το 2014 στον τομέα της μεταποίησης, μείωση των προσφορών θέσεων εργασίας κατά 13 % από το 2012 και υψηλό ποσοστό εργατικού δυναμικού με χαμηλό επίπεδο προσόντων, δεδομένου ότι περισσότερο από το ήμισυ των ατόμων που αναζητούν εργασία δεν διαθέτουν τυπικά προσόντα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και υψηλά επίπεδα μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία ανέρχεται στο 39 % της συνολικής ανεργίας στην περιφέρεια Hainaut·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους την 1η Ιανουαρίου 2015, πολύ πριν από την αίτηση για χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ·

6.  σημειώνει ότι το Βέλγιο σχεδιάζει τα εξής είδη μέτρων για τους απολυθέντες εργαζομένους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: υποστήριξη/καθοδήγηση/ένταξη· διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας· ολοκληρωμένη κατάρτιση· υποστήριξη συλλογικών σχεδίων· υποστήριξη συλλογικών σχεδίων, αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα επιδόματα και τα κίνητρα, για τα οποία το Βέλγιο επιβεβαίωσε ότι εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης, (δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ) περιορίζονται σε λιγότερο από το 5 % του συνολικού κόστους, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το όριο του 35 % του συνολικού κόστους για τη δέσμη εξατομικευμένων μέτρων που επιτρέπει ο κανονισμός ΕΤΠ·

8.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών αντιπροσωπεύουν το 35,9 % των στοχευόμενων δικαιούχων· φρονεί ότι οι εργαζόμενοι της ομάδας αυτής διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΤΠ·

9.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της τρέχουσας στήριξης προς τους απολυμένους εργαζομένους της Caterpillar, επειδή η σημερινή αίτηση αποτελεί συνέχεια της αίτησης EGF/2014/011 BE/Caterpillar·

10.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, επιπροσθέτως προς τους 488 απολυθέντες εργαζομένους, 300 νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών ευρισκόμενοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στην ίδια περιφέρεια αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα και να λάβουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ, οι οποίες περιλαμβάνουν: κινητοποίηση και καθοδήγηση είτε για περαιτέρω εκπαίδευση/κατάρτιση είτε για παρακολούθηση μαθημάτων εισαγωγικής κατάρτισης για τη διερεύνηση των ενδιαφερόντων· ειδικά μαθήματα κατάρτισης· εξατομικευμένη αναβάθμιση των δεξιοτήτων· αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επιδόματα κινητικότητας·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση της πρόσβασης στο ΕΤΠ για τους ΕΑΕΚ· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο κανονισμός για το ΕΤΠ προβλέπει επί του παρόντος ότι η πρόσβαση αυτή μπορεί να συνεχιστεί μόνον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017· ζητεί την αναθεώρηση του κανονισμού για το ΕΤΠ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της πρόσβασης των ΕAΕK και μετά το 2017·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές προτείνουν ειδικά μέτρα που προορίζονται για τους ΕΑΕΚ, και με τον τρόπο αυτό στοχεύει ειδικότερα στις ανάγκες τους·

13.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δρομολογηθεί εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να ενημερωθούν οι ΕΑΕΚ που θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι για τα μέτρα αυτά· υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την ανάγκη παροχής βοήθειας στους ΕΑΕΚ με μόνιμο και βιώσιμο τρόπο·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίσθηκε μετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, που θα παρακολουθούν επίσης την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων μέσω μιας επιτροπής παρακολούθησης·

15.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την προσέγγιση των βελγικών αρχών και τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά την παροχή στήριξης σε συλλογικά έργα για τους εργαζομένους που εξετάζουν το ενδεχόμενο να συστήσουν «κοινωνική επιχείρηση» από κοινού ως ομάδα, ως μέτρο με δυναμικό υψηλής προστιθέμενης αξίας·

16.  επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες δράσεις συνιστούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οι παρεχόμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες αναμένεται να προβλέπουν τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατές με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα με την υποστήριξη των απολυμένων εργαζομένων στο πλαίσιο της αίτησης EGF/2014/011 BE/Caterpillar· επισημαίνει, ταυτόχρονα ότι οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στρατηγικές για την πρόβλεψη των μελλοντικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και για την προστασία των θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων στην Ένωση, ιδίως όταν διαπραγματεύονται εμπορικές συμφωνίες για τη θέσπιση δίκαιων κανόνων στον τομέα του ανταγωνισμού και κοινών μέτρων κατά του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ· υπενθυμίζει την έκκλησή του για επαρκή αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης·

18.  επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης και προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην περιφέρεια και στις γειτονικές περιφέρειες·

19.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να μπορέσει η κρατική παρέμβαση να ενισχύσει τα από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη ωφέλιμα έργα, και να βοηθήσει τις ΜΜΕ και τις βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση των παραγωγικών ικανοτήτων τους, οι οποίες έχουν πληγεί πολύ σοβαρά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

20.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, να προσλάβει ανθρώπους και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

21.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δε λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των εν λόγων δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

22.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, ο τομέας κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. έχει αποτελέσει αντικείμενο 14 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 8 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και οι 6 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

23.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

24.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που το νέο χρονοδιάγραμμα συνεπάγεται και τον πιθανό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

25.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

26.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από το Βέλγιο – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/1145.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου