Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2074(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0207/2016

Esitatud tekstid :

A8-0207/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/06/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0285

Vastuvõetud tekstid
PDF 264kWORD 75k
Neljapäev, 23. juuni 2016 - Brüssel
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. juuni 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0242 – C8–0170/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“)(3), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0207/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkonnas Hainautʼs (BE32), ning arvestades, et eeldatavalt osaleb meetmetes 488 koondatud töötajat ning 300 alla 25-aastast mittetöötavat ja mitteõppivat Hainautʼ piirkonna noort; arvestades, et koondamised toimusid ettevõtetes Carwall SA, Caterpillar Belgium SA ja Doosan SA;

D.  arvestades, et kuigi taotlus ei täida EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriume, esitati see artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumi alusel, mis võimaldab teha koondatavate töötajate arvu osas erandi;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 824 041 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 3 040 069 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et komisjon pidas kinni 12-nädalasest tähtajast, mis algas Belgia ametiasutustelt 11. veebruaril 2016 täiendatud taotluse kättesaamisega ja lõppes rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamisele hinnangu andmise lõpuleviimisega 4. mail 2016, ning teavitades sellest Euroopa Parlamenti samal päeval;

3.  märgib, et viimastel aastatel Euroopa turul ehitusmasinate müügi puhul esinenud tõsiste probleemide tõttu on turunõudlus käesoleva taotlusega hõlmatud kolme ettevõtte toodete järele samuti vähenenud;

4.  märgib, et pärast Caterpillar Belgium SA 23. veebruari 2013. aasta teadet, et alustatakse kollektiivse koondamisega Gosselies's asuvas tehases, esitati enamikku selle 1399 töötajast käsitlev taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ning juhib tähelepanu asjaolule, et praegune taotlus on jätk esimesele taotlusele, sest tegemist on osaga samast koondamisprotsessist; rõhutab, et Hainaut' tööturu olukord on eriti problemaatiline, sest sealne töötuse määr on 14,5 % (5,9 % võrra kõrgem kui riigi keskmine), 2013. aastal kaotati tootmissektoris 1236 töökohta ja 2014. aastal 1878 töökohta, tööpakkumiste arv on alates 2012. aastast langenud 13 % ning tööturul on väga palju alakvalifitseeritud tööjõudu, sest rohkem kui pooltel tööotsijatel puudub keskharidus, ning pikaajalise töötuse määr on kõrge (see moodustab Hainaut' piirkonna üldisest töötusest 39,0 %);

5.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et Belgia ametiasutused alustasid individuaalsete teenuste osutamist sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele 1. jaanuaril 2015, varakult enne seda, kui esitati avaldus EGFist toetuse saamise kohta;

6.  märgib, et Belgial on kavas võtta käesolevas taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks järgmist liiki meetmeid: toetus, juhendamine, integratsioon, tööotsingute hõlbustamine, tervikkoolitus, ettevõtte loomise toetus, ühisprojektide toetamine ning tööotsimis- ja koolitustoetused;

7.  tunneb heameelt selle üle, et toetused ja stiimulid, millega seoses on Belgia ametiasutused kinnitanud, et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingu- või koolitusmeetmetes (EGFi määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohased meetmed), moodustavad kogukuludest alla 5 %, mis on kaugelt vähem kui määrusega lubatud 35 % individuaalsete teenuste paketi kogukuludest;

8.  märgib, et 55–64aastased töötajad moodustavad sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest 35,9 %; arvab, et neil on suurem oht jääda pikaajaliselt töötuks ja muutuda sotsiaalselt tõrjutuks ning neil on neile eriomased vajadused individuaalsete teenuste järele, mida neile osutatakse vastavalt EGFi määruse artiklile 7;

9.  palub komisjonil anda teavet koondatud Caterpillari töötajatele pakutava toetuse tulemuste kohta, sest osa käesolevast taotlusest on taotluse EGF/2014/011 BE/Caterpillar järelmeede;

10.  tunneb heameelt selle üle, et lisaks koondatud 488 töötajale osaleb meetmetes eeldatavalt ka 300 alla 25 aasta vanust mittetöötavat ja mitteõppivat noort samast piirkonnast ning neile osutatakse EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid, mille hulka kuuluvad: kaasamine ja juhendamine kas täiendõppe- või koolituskursustele või huvide kindlakstegemiseks mõeldud sissejuhatavatele loengutele suunamiseks, erikursused, individuaalsed täiendõppevõimalused ning tööotsimis-, koolitus- ja liikuvustoetused;

11.  tunneb heameelt selle üle, et EGFi meetmed on kättesaadavaks tehtud ka mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele; märgib aga, et EGFi määrus näeb praegu sellise võimaluse ette kuni 31. detsembrini 2017; nõuab seetõttu mitmeaastase finantsraamistiku muutmise raames ka EGFi määruse muutmist, et mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamist oleks võimalik pärast 2017. aastat jätkata;

12.  tunneb heameelt selle üle, et Belgia ametiasutused pakuvad mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele mõeldud erimeetmeid, mille abil on võimalik just nende vajadusi paremini rahuldada;

13.  märgib, kui oluline on alustada teavituskampaaniat, et jõuda nende mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, kes võiksid kõnealuste meetmete raames toetust saada; tuletab meelde oma seisukohta, et mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori tuleb aidata püsivalt ja jätkusuutlikult;

14.  tunneb heameelt selle üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud täiendavalt konsulteerides kõigi sidusrühmade, sh tööturu osapoolte, ettevõtjate ja riiklike tööhõiveasutustega, kes ühtlasi jälgivad kavandatud meetmete elluviimist järelevalvekomitee kaudu;

15.  tunneb heameelt eelkõige Belgia ametiasutuste tegutsemisviisi ja sotsiaalpartneritega tehtava koostöö üle ühisprojektide toetuse andmisel töötajatele, kes kaaluvad ühiselt sotsiaalettevõtte loomist, sest sellel meetmel on suur lisaväärtuse potentsiaal;

16.  märgib, et kavandatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud, ning tuletab meelde, et kooskõlas selle artikliga tuleks osutatavate individuaalsete teenuste puhul lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele, võttes arvesse seniseid kogemusi koondatud töötajatele taotluse EGF/2014/011 BE/Caterpillar raames abi osutamisel; märgib samas, et need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid;

17.  palub liikmesriikidel koostada koos sotsiaalpartneritega strateegiad, mis ennetaksid tööturu prognoositavaid muutusi ning kaitseksid liidu töökohti ja oskusi, eelkõige kaubanduslepingute läbirääkimisel, et tagada õiglased konkurentsireeglid ja ühtsed meetmed majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase dumpingu vastu; tuletab meelde oma nõudmist vaadata liidu kaubanduse kaitsevahendid põhjalikult läbi;

18.  rõhutab, et kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet tuleb suurendada kohandatud koolituse abil, ja loodab, et kooskõlastatud paketi raames pakutav koolitus vastab nii töötajate kui ka ettevõtluskeskkonna vajadustele antud piirkonnas ja naaberpiirkondades;

19.  kutsub komisjoni üles muutma riigiabi käsitlevaid õigusnorme, et lubada sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kasulike projektide soodustamise huvides riigil sekkuda ja aidata raskustesse sattunud VKEsid ja sektoreid, toetades nende tootmisvõimsuse taastamist, mida üleilmne finants- ja majanduskriis on oluliselt vähendanud;

20.  kutsub taas komisjoni üles esitama tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju kasvuväljavaadetega sektorite kohta, mis on võimelised tööd pakkuma, ning koguma tõendatud andmeid EGFi rahastamise mõju kohta, muu hulgas töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördumise kohta;

21.  märgib, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; pöördub taas komisjoni poole palvega, et komisjon esitaks oma aastaaruandes nende andmete võrdleva analüüsi, et tagada täielik vastavus kehtivatele õigusnormidele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

22.  märgib, et praeguseks on mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmise sektorilt EGFile laekunud 14 taotlust, millest 8 puhul on põhjenduseks toodud kaubanduse globaliseerumine ja 6 puhul ülemaailmne finants- ja majanduskriis;

23.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

24.  tunneb heameelt, et pärast seda, kui parlament nõudis toetuste kiiremat eraldamist, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

25.  kordab oma üleskutset komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

26.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

27.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2016/1145).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika