Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2074(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0207/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0207/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/06/2016 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0285

Hyväksytyt tekstit
PDF 260kWORD 74k
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - Bryssel
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0207/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että Belgian viranomaiset jättivät hakemuksen EGF/2015/012 BE/Hainaut Machineryn EGR:n rahoitustuen saamiseksi niiden työntekijävähennysten vuoksi, jotka toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueella Hainaut (BE32); ottaa huomioon, että 488 vähennetyn työntekijän ja 300 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan Hainaut'n alueen alle 25-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; ottaa huomioon, että työntekijöitä ovat vähentäneet Carwall S.A., Caterpillar Belgium S.A. ja Doosan S.A.;

D.  toteaa, että vaikka hakemus ei täytä EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja tukikelpoisuuskriteereitä, se on jätetty käyttäen perusteena 4 artiklan 2 kohdan mukaisia toimintakriteereitä, jotka mahdollistavat poikkeamisen vähennettyjen työntekijöiden määrästä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 824 041 euroa eli 60 prosenttia 3 040 069 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun Belgian viranomaiset jättivät asianmukaisesti täytetyn hakemuksen 11. helmikuuta 2016, ja päättyi siihen, että komissio sai arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 4. toukokuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  panee merkille, että viime vuosina Euroopan markkinoilla rakennuskoneiden kaupassa esiintyneiden vakavien häiriöiden johdosta tämän hakemuksen piiriin kuuluvien kolmen yrityksen valmistamien tuotteiden kysyntä on vähentynyt vastaavasti;

4.  toteaa, että Caterpillar Belgium S.A. ilmoitti 23. helmikuuta 2013 joukkovähentämismenettelyn aloittamisesta Gosselies’n tuotantolaitoksella, minkä jälkeen enin osa sen 1 399 työntekijästä kuului hakemuksen EGF/2014/011 BE/Caterpillar piiriin, ja tähdentää, että käsiteltävänä oleva hakemus on jatkoa kyseiselle hakemukselle, koska se on osa samaa vähentämismenettelyä; korostaa, että Hainaut’n työmarkkinatilanne on hankala, sillä alueen työttömyysaste on 14,5 prosenttia (5,9 prosenttia yli kansallisen keskiarvon), ja valmistusteollisuuden alalla menetettiin 1 236 työpaikkaa vuonna 2013 ja 1 878 työpaikkaa vuonna 2014, avoimien työpaikkojen osuus on pudonnut 13 prosenttia vuodesta 2012, kouluttamattoman työvoiman osuus on suuri (yli puolelta työnhakijoista puuttuu keskiasteen koulutus) ja pitkäaikaistyöttömien osuus on suuri (39 prosenttia kaikista työttömistä Hainaut’n alueella on pitkäaikaistyöttömiä);

5.  panee tyytyväisenä merkille, että Belgian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville edunsaajille 1. tammikuuta 2015 eli hyvissä ajoin ennen EGR:n tuen hakemista;

6.  toteaa, että Belgia suunnittelee seuraavia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: tuki/ohjaus/integrointi työnhaun helpottaminen integroitu koulutus tuki yrityksen perustamiseen tuki yhteishankkeisiin, työnhaku- ja koulutusavustukset;

7.  pitää myönteisenä, että niiden korvausten ja kannustimien osuus, joiden osalta Belgia on vahvistanut, että niiden ehtona on kohteena olevien edunsaajien aktiivinen osallistuminen työnhaku- tai koulutustoimiin (EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset toimet), rajoittuu alle 5 prosenttiin kokonaiskustannuksista ja jää siten selvästi alle 35 prosentin raja-arvon, joka on EGR-asetuksessa säädetty yksilöllisten toimien paketin osuudelle kokonaiskustannuksista;

8.  panee merkille, että ikäryhmään 55–64-vuotiaat kuuluvien työntekijöiden osuus kohteena olevista edunsaajista on 35,9 prosenttia; katsoo, että tähän ryhmään kuuluvien työntekijöiden kohdalla pitkäaikaistyöttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on muita suurempi ja että heillä on erityisiä tarpeita heille EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti tarjottavan yksilöllisen lähestymistavan suhteen;

9.  pyytää komissiota toimittamaan tiedot Caterpillarin vähennetyille työntekijöille parhaillaan maksettavien tukien tuloksista osana tätä hakemusta, joka on jatkotoimi hakemukselle EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  pitää myönteisenä, että 488 irtisanotun työntekijän ja samalta alueelta tulevien 300 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan alle 25-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin ja saavan muun muassa seuraavia EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja: mobilisointi ja ohjaus joko jatkokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen taikka osallistumaan erityiseen perehdytykseen kiinnostuksenkohteiden kartoittamiseksi erityiskoulutuskurssit yksilöllinen ammattitaidon kehittäminen työnhaku-, koulutus- ja liikkuvuusavustukset;

11.  on tyytyväinen EGR:n saatavuuden ulottamiseen myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin henkilöihin; panee kuitenkin merkille, että EGR-asetuksessa säädetään nykyisin, että tämä saatavuus voi jatkua ainoastaan 31. joulukuuta 2017 saakka; kehottaa tarkistamaan EGR-asetusta monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä, jotta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia koskeva mahdollisuus voi säilyä vuoden 2017 jälkeenkin;

12.  pitää myönteisenä, että Belgian viranomaiset ehdottavat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville henkilöille suunniteltuja erityistoimia ja pyrkivät siten ottamaan erityisesti heidän tarpeensa huomioon;

13.  toteaa, että on tärkeää käynnistää tiedotuskampanja, jotta voidaan tavoittaa sellaiset työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, jotka voivat saada tukea näistä toimenpiteistä; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia henkilöitä olisi autettava jatkuvasti ja pysyvästi;

14.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti vahvistettiin sen jälkeen, kun oli kuultu uudelleen kaikkia sidosryhmiä, kuten työmarkkinaosapuolia, yrityksiä ja työvoimaviranomaisia, jotka lisäksi seuraavat ehdotettujen toimien täytäntöönpanoa erityisessä seurantakomiteassa;

15.  on erityisen ilahtunut Belgian viranomaisten lähestymistavasta ja niiden yhteistyöstä työmarkkinaosapuolten kanssa tuen myöntämiseksi yhteishankkeille ja niitä vetäville työntekijöille, jotka harkitsevat yhteisötalouden yrityksen perustamista yhdessä ryhmänä, ja pitää tätä toimenpiteenä, jolla on suuri lisäarvopotentiaali;

16.  panee merkille, että ehdotetut toimet ovat EGR-asetuksen 7 artiklassa tarkoitettujen tukikelpoisten toimenpiteiden mukaisia aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, ja muistuttaa, että kyseisen artiklan mukaisesti tarjotuilla yksilöllisillä palveluilla on tarkoitus ennakoida tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja niiden on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa ja että on otettava huomioon tähänastiset kokemukset vähennettyjen työntekijöiden tukemisesta hakemuksen EGF/2014/011/BE/Caterpillar mukaisesti; panee samalla merkille, että toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä;

17.  kehottaa jäsenvaltioita valmistelemaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa strategioita, joilla valmistaudutaan ennakoituihin muutoksiin työmarkkinoilla ja joilla suojellaan työpaikkoja ja taitoja unionissa erityisesti neuvoteltaessa kauppasopimuksista, joilla varmistetaan oikeudenmukaisten kilpailusääntöjen laatiminen ja yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöä koskevan polkumyynnin torjumiseksi; muistuttaa kehotuksestaan tarkistaa unionin kaupan suojatoimia asianmukaisesti;

18.  korostaa, että kaikkien työntekijöiden työllistettävyyttä olisi parannettava mukautetulla koulutuksella, ja odottaa, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus täyttää sekä työntekijöiden että liiketoimintaympäristön tarpeet kyseisellä alueella ja sen naapurialueilla;

19.  kehottaa komissiota tarkistamaan valtiontukia koskevia sääntöjä, jotta mahdollistetaan valtion väliintulo sosiaalisesti ja ympäristön kannalta hyödyllisten hankkeiden edistämiseksi ja autetaan vaikeuksissa olevia pk-yrityksiä ja toimialoja tukemalla niitä maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä pahoin kärsineen tuotantokapasiteettinsa uudelleenrakentamisessa;

20.  kehottaa uudelleen komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvunäkymiä ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksista muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleenintegroitumisasteesta;

21.  toteaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

22.  toteaa, että muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen alalla on tähän mennessä jätetty 14 EGR-hakemusta, joista kahdeksan on tehty kauppaan liittyvän globalisaation ja kuusi maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin perusteella;

23.  toistaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

24.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkinnan tehokkuuteen;

25.  pyytää jälleen komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

26.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

27.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

28.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/1145.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö