Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2074(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0207/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0207/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0285

Usvojeni tekstovi
PDF 350kWORD 85k
Četvrtak, 23. lipnja 2016. - Bruxelles
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) („Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.”), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračun (A8-0207/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 28. Rev. 2 NACE-a (Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.) u regiji razine NUTS 2 Hainautu (BE32) u Belgiji te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 488 radnika koji su proglašeni viškom, kao i 300 mladih iz regije Hainaut koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) te su mlađi od 25 godina; budući da su radnike proglasila viškom poduzeća Carwall SA, Caterpillar Belgium SA i Doosan SA;

D.  budući da je zahtjev, iako ne ispunjava kriterije prihvatljivosti iz članka 4., stavka 1. Uredbe o EGF-u, podnesen na temelju intervencijskih kriterija navedenih u članku 4. stavku 2. kojima se u dopušta odstupanje od kriterija prihvatljivosti u skladu s brojem radnika koji su proglašeni viškom;

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 824 041 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 040 069 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva koji su 11. veljače 2016. podnijele belgijske vlasti nakon čega je 4. svibnja 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da je nakon ozbiljnih poremećaja koji su zabilježeni proteklih godina u sektoru trgovine građevinskim strojevima na europskom tržištu opala i potražnja za proizvodima tih triju poduzeća koja su obuhvaćena tim zahtjevom;

4.  napominje da su nakon objave poduzeća Caterpillar Belgium SA 23. veljače 2013. o kolektivnom otpuštanju u postrojenju u Gossliesu većina od 1399 otpuštenih radnika bili predmet zahtjeva EGF/2014/011 BE/Caterpillar te ističe da se aktualni zahtjev nadovezuje na taj zahtjev jer je dio istog procesa otpuštanja; ističe da se regija Hainaut suočava s teškom situacijom na tržištu rada sa stopom nezaposlenosti od 14,5 % (5,9 % više od nacionalnog prosjeka), 1236 izgubljenih radnih mjesta 2013. i 1878 radnih mjesta 2014. u sektoru proizvodnje, padom ponuda radnih mjesta za 13 % od 2012. i visokim udjelom nedovoljno kvalificirane radne snage (gotovo polovina tražitelja zaposlenja nije završila srednju školu) te visokom razinom dugotrajne nezaposlenosti koja iznosi 39,0 % ukupne nezaposlenosti u regiji Hainaut;

5.  pozdravlja činjenicu da su belgijske vlasti ciljanim korisnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 1. siječnja 2015., znatno prije zahtjeva za doprinos iz EGF-a;

6.  napominje da Belgija planira uvesti sljedeće mjere za otpuštene radnike koji su obuhvaćeni tim zahtjevom: potpora/usmjeravanje/integracija; olakšavanje traženja posla; integrirano osposobljavanje; potpora za pokretanje poduzeća; potpora za skupne projekte i naknade za traženje posla i osposobljavanje;

7.  pozdravlja činjenicu da su troškovi za naknade i poticaje, za koje Belgija potvrđuje da ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja (mjere na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u), ograničeni na manje od 5 % ukupnih troškova, što je mnogo manje od granice od 35 % ukupnih troškova paketa mjera prilagođenih potrebama koja je navedena u Uredbi o EGF-u;

8.  napominje da radnici u dobnoj skupini od 55 do 64 godine predstavljaju 35,9 % ciljanih korisnika; smatra da za radnike iz te skupine postoji veći rizik od dugotrajne nezaposlenosti i socijalne isključenosti te da imaju posebne potrebe kada je riječ o pristupu prilagođenom potrebama u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u;

9.  poziva Komisiju da dostavi rezultate stalne potpore radnicima poduzeća Caterpillar koji su proglašeni viškom s obzirom na to da se trenutačni zahtjev nadovezuje na zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  pozdravlja činjenicu da se uz 488 otpuštenih radnika očekuje da će još 300 mladih osoba iz istih regija u dobi do 25 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) sudjelovati u mjerama i dobiti prilagođene usluge koje sufinancira EGF koje uključuju: mobilizaciju i usmjeravanje, bilo za nastavak obrazovanja/osposobljavanja ili za sudjelovanje u posebnoj uvodnoj obuci za utvrđivanje interesa; posebne tečajeve osposobljavanja; unaprjeđenje vještina prilagođeno potrebama; naknade za traženje posla, osposobljavanje i mobilnost;

11.  pozdravlja to što je pristup EGF-u proširen i na NEET-ove; međutim napominje da prema Uredbi o EGF-u taj pristup traje samo do 31. prosinca 2017.; stoga poziva na reviziju Uredbe o EGF-u u okviru revizije višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se omogućio pristup NEET-ovima i nakon 2017.;

12.  pozdravlja činjenicu da belgijske vlasti predlažu posebne mjere za NEET-ove, te se na taj način više usmjeravaju na njihove posebne potrebe;

13.  napominje važnost pokretanja informativne kampanje namijenjene NEET-ovima, a koje bi mogle ispunjavati uvjete za korištenje tih mjera; ponavlja svoje stajalište da se pomoć NEET-ovima treba pružati stalno i na održiv način;

14.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama uspostavljen na temelju dodatnih savjetovanja sa svim dionicima, uključujući socijalne partnere, poduzeća i javne službe za zapošljavanje, koji će također pratiti provođenje predloženih mjera preko Odbora za praćenje;

15.  posebno pozdravlja pristup belgijskih vlasti i suradnju sa socijalnim partnerima za dodjelu potpora kolektivnim projektima za radnike koji razmišljaju o zajedničkom osnivanju „društvenog poduzeća”, što je mjera koja ima visoki potencijal stvaranja dodane vrijednosti;

16.  napominje da predložene mjere spadaju u aktivne mjere tržišta rada u okviru prihvatljivih mjera iz članka 7. Uredbe o EGF-u te podsjeća da bi se, u skladu s tim člankom, pruženim uslugama prilagođenim potrebama trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi one trebale odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa te uzeti u obzir dosad stečeno iskustvo pružanja potpore otpuštenim radnicima u okviru zahtjeva EGF/2014/011 BE/Caterpillar; istovremeno napominje da te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite;

17.  poziva države članice da zajedno sa socijalnim partnerima pripreme strategije kojima bi se anticipirale predviđene promjene na tržištu rada i da zaštite radna mjesta i vještine u Uniji, osobito u pregovorima o trgovinskim sporazumima, kako bi se osigurala pravila poštenog tržišnog natjecanja i zajedničke mjere protiv gospodarskog, socijalnog i ekološkog dampinga; ponovno poziva na temeljitu reviziju instrumenata trgovinske zaštite Unije;

18.  naglašava potrebu za povećanjem zapošljivosti svih radnika uz pomoć prilagođenog osposobljavanja te očekuje da će osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu biti u skladu s potrebama radnika i poslovnog okruženja u toj i susjednim regijama;

19.  poziva Komisiju da revidira pravila o državnoj pomoći kako bi se omogućila veća državna intervencija radi poboljšanja projekata na korist društva i okoliša te pomoglo malom i srednjem poduzetništvu i industrijama koje se suočavaju s poteškoćama obnovom njihovih proizvodnih kapaciteta teško pogođenih svjetskom financijskom i gospodarskom krizom;

20.  ponovno poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije utvrdi sektore koji imaju izglede za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupi potkrijepljene podatke o učinku financiranja EGF-a, što uključuje kvalitetu poslova i stopu reintegracije koji su postignuti zahvaljujući EGF-u;

21.  napominje da su belgijske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se jamčilo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se jamčilo da Unija neće iste mjere financirati više puta;

22.  primjećuje da je dosad za sektor proizvodnje strojeva i uređaja d. n. podneseno 14 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih se 8 temeljilo na učincima globalizacije na trgovinu, a 6 na svjetskoj financijskoj i gospodarskoj krizi;

23.  ponavlja da ti doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

24.  cijeni unaprijeđene postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

25.  ponovno traži od Komisije da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

26.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

27.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara Završnom aktu, Odluci (EU) 2016/1145.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti