Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2074(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0207/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0207/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 23/06/2016 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0285

Elfogadott szövegek
PDF 276kWORD 90k
2016. június 23., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery” referenciaszámú kérelem
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. június 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery” referenciaszámú kérelme) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0207/2016),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel Belgium „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a belgiumi Hainaut (BE32) NUTS II. szintű régióban a NACE Rev 2. rendszer alatti 28. ágazat (gép, gépi berendezés gyártása) szerinti gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben várhatóan 488 elbocsátott munkavállaló, valamint a hainauti régióban élő 300 munkanélküli, képzésben vagy oktatásban nem részesülő, 25 év alatti fiatal (NEET-fiatal) fog részt venni; mivel az elbocsátásokra a Carwall SA, a Caterpillar Belgium S.A. és a Doosan SA vállalatoknál került sor;

D.  mivel bár a kérelem nem felel meg az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági kritériumoknak, azt a 4. cikk (2) bekezdése szerinti beavatkozási kritériumok alapján nyújtották be, amelyek eltérést tesznek lehetővé az elbocsátott munkavállalók száma tekintetében;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 824 041 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 3 040 069 eurót kitevő összes kiadás 60 %-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kitöltött kérelem belga hatóságok általi 2016. február 11-i benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2016. május 4-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megítélésére vonatkozó feltételeknek, majd erről ugyanezen a napon értesítette a Parlamentet.

3.  megjegyzi, hogy az építőipari gépek kereskedelmének az elmúlt években az európai piacon bekövetkezett súlyos zavarait követően csökkent a kérelemben szereplő három vállalat termékei iránti kereslet;

4.  megjegyzi, hogy mivel a Caterpillar Belgium S.A. 2013. február 23-án csoportos létszám-leépítési eljárást jelentett be gosselies-i üzemében, 1 399 munkavállalójának jelentős része az EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelem tárgyát képezte, és rámutat arra, hogy a jelen kérelem az említett kérelem folyománya, mivel ugyanannak a létszám-leépítési eljárásnak a részét képezi; hangsúlyozza, hogy Hainaut nehéz munkaerő-piaci helyzettel néz szembe, a munkanélküliségi ráta 14,5 %-os (az országos átlagnál 5,9 %-kal magasabb), 2013-ban 1 236, 2014-ben pedig 1 878 munkahely szűnt meg a gyártási ágazaton belül, a munkahelykínálat 2012 óta 13 %-os visszaesést mutat és jelentős a szakképzetlen munkaerő aránya, mivel az álláskeresők több mint fele nem rendelkezik középiskolai végzettséggel, továbbá a Hainaut régióban magas (a teljes munkanélküliség 39 %-át teszi ki) a tartós munkanélküliség aránya;

5.  üdvözli, hogy a belga hatóságok már 2015. január 1-jén, jóval az EGAA-támogatás iránti kérelmet megelőzően elkezdték a megcélzott kedvezményezettek számára a személyre szabott szolgáltatások biztosítását;

6.  tudomásul veszi, hogy Belgium a támogatás tárgyát képező elbocsátott munkavállalók részére az alábbi intézkedéseket tervezi: segítségnyújtás/tanácsadás/integráció; az álláskeresés elősegítése; integrált képzés; vállalkozás létrehozásához nyújtott támogatás; kollektív projektek támogatása, továbbá álláskeresés és képzési juttatások;

7.  üdvözli, hogy a juttatások és ösztönzők – amelyek tekintetében Belgium megerősítette, hogy ezek feltétele a megcélzott kedvezményezettek álláskeresésben vagy képzési tevékenységekben (az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti fellépések) való aktív részvétele – az összköltségek kevesebb, mint 5 %-át teszik ki, ami jóval alatta van a személyre szabott szolgáltatási csomag összköltségére vonatkozó, az EGAA-rendeletben engedélyezett 35 %-os küszöbértéknek;

8.  megjegyzi, hogy az 55–64 év közötti korosztály a megcélzott kedvezményezettek 35,9 %-át teszi ki; úgy véli, hogy az e csoportba tartozó munkavállalók esetében magasabb a tartós munkanélküliség és a társadalmi kirekesztődés kockázata, és a korosztály speciális igényekkel bír az EGAA-rendelet 7. cikkének megfelelően számukra nyújtott személyre szabott megközelítés tekintetében;

9.  sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást a Caterpillar elbocsátott munkavállalóinak jelenleg nyújtott támogatás eredményeiről, mivel a jelen kérelem az EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelem folytatása;

10.  üdvözli, hogy a tervek szerint a 488 elbocsátott munkavállalón kívül ugyanebben a régióban élő 300 munkanélküli, képzésben vagy oktatásban nem részesülő, 25 év alatti fiatal (NEET-fiatal) is részt fog venni az intézkedésekben, és az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokban fog részesülni, amelyek a következőket foglalják magukban: továbbtanulási/továbbképzési, illetve bevezetési célú mobilizáció és útmutatás az érdeklődési körök feltárására; különös képzések; személyre szabott továbbképzés; álláskeresési, képzési és mobilitási juttatások;

11.  üdvözli az EGAA igénybevételének a nem foglalkoztatottakra, oktatásban és képzésben nem részesülőkre (NEET-fiatalokra) történő kiterjesztését; megjegyzi azonban, hogy jelenleg az EGAA-rendelet úgy rendelkezik, hogy az igénybevételre csupán 2017. december 31-ig van lehetőség; szorgalmazza az EGAA-rendeletnek a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata keretében történő felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a NEET-fiatalok 2017 után továbbra is igénybe vehessék az alapot;

12.  üdvözli, hogy a belga hatóságok különleges intézkedéseket javasoknak a NEET-fiatalok részére, és ezáltal igényeiket konkrétabban célozzák meg;

13.  megállapítja a tájékoztatási kampány elindításának fontosságát, amelynek célja a fenti intézkedésekkel megcélzott NEET-fiatalok elérése; emlékeztet azon álláspontjára, amelyben szorgalmazza, hogy a NEET-fiatalokat folyamatosan és fenntartható módon támogassák;

14.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja valamennyi érintett féllel, köztük a szociális partnerekkel, a vállalatokkal és az állami foglalkoztatási szolgálatokkal folytatott további egyeztetéseket követően készült el, és a felek monitoringbizottságon keresztül követni fogják a javasolt intézkedések végrehajtását;

15.  üdvözli elsősorban a belga hatóságok megközelítését és a szociális partnerekkel folytatott együttműködést azon munkavállalókat célzó kollektív projekteknek nyújtott támogatásban, akik csoportosan „szociális vállalkozást” akarnak alapítani, amely lépésben igen magas hozzáadottérték-potenciál rejlik;

16.  megjegyzi, hogy a javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikkében foglalt, támogatható fellépések szerinti aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek és emlékeztet rá, hogy az említett cikknek megfelelően a biztosított, személyre szabott szolgáltatásoknak előre kell jelezniük a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak, valamint figyelembe kell vennie az elbocsátott munkavállalók EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelem alapján történő támogatásából ez idáig szerzett tapasztalatokat; megjegyzi ugyanakkor, hogy ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket;

17.  sürgeti a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel együtt készítsenek stratégiákat az előre jelzett munkaerő-piaci változásokra történő felkészülésre és az uniós munkahelyek és készségek védelmére, különösen a kereskedelmi megállapodások tárgyalásakor a tisztességes versenyszabályok és a gazdasági, szociális és környezeti dömping elleni közös intézkedések biztosítása érdekében; emlékeztet az Unió piacvédelmi eszközeinek megfelelő felülvizsgálatára vonatkozó felhívására;

18.  felhívja a figyelmet arra, hogy személyre szabott képzéssel minden munkavállaló foglalkoztathatóságát javítani kell, és elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzés megfeleljen mind a munkavállalók, mind az üzleti környezet igényeinek a régióban és a szomszédos régiókban;

19.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az állami támogatásra vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy lehetővé tegye az állami beavatkozást a szociális és környezetvédelmi szempontból előnyös projektek ösztönzésére, valamint kkv-k, illetve a globális pénzügyi és gazdasági válság által súlyosan érintett, nehézségekkel küzdő iparágak fellendítésére, hozzájárulva a termelési kapacitásuk újrafejlesztéséhez;

20.  ismételten sürgeti a Bizottságot, hogy a növekedési kilátásokkal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataiban több részlettel szolgáljon, valamint gyűjtsön megalapozott adatokat az EGAA-támogatás hatásairól, amelyeket többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

21.  tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának és annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között, éves jelentése tartalmazza a fenti adatok összehasonlító értékelését;

22.  megállapítja, hogy a gép és gépi berendezés gyártásához kapcsolódó ágazatra vonatkozóan eddig 14 EGAA-kérelem került benyújtásra, amelyek közül 8 a kereskedelemhez kapcsolódó globalizációval, 6 pedig a pénzügyi és gazdasági világválsággal függött össze;

23.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

24.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges hatást;

25.  ismételten kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumhoz;

26.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

27.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

28.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium kérelme: EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2016/1145 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat