Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2074(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0207/2016

Pateikti tekstai :

A8-0207/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/06/2016 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0285

Priimti tekstai
PDF 352kWORD 86k
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 23 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“)
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF Reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0207/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“ dėl finansinės paramos iš EGF atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 28 skyriui (Niekur kitur nepriskirta mašinų ir įrangos gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE 32) regione, ir kadangi tikimasi, kad šiomis priemonėmis turėtų pasinaudoti 488 atleisti darbuotojai, taip pat 300 jaunesnių nei 25 metų amžiaus nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET jaunimas) iš Heno regiono; kadangi darbuotojai atleisti iš įmonių „Carwall SA“, „Caterpillar Belgium S.A.“ ir „Doosan SA“;

D.  kadangi, nors paraiška neatitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų tinkamumo kriterijų, ji pateikta pagal 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos leidžiama taikyti išimtį, susijusią su atleistų darbuotojų skaičiumi;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 824 041 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 040 069 EUR;

2.  pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino, skaičiuojant nuo 2016 m. vasario 11 d., kai gavo Belgijos valdžios institucijų pateiktą paraišką, ir 2016 m. gegužės 4 d. ji baigė savo vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos rinkoje pastaraisiais metais vykdant prekybą statybų mašinomis patirta rimtų sunkumų ir todėl šioje paraiškoje nurodytų trijų įmonių gaminių paklausa atitinkamai sumažėjo;

4.  pažymi, kad 2013 m. vasario 23 d. įmonei „Caterpillar Belgium SA“ paskelbus, kad Gosli veikiančioje savo įmonėje ji pradeda kolektyvinio atleidimo procedūrą, dauguma jos 1 399 darbuotojų buvo įtraukti į paraišką „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“, ir atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė paraiška yra susijusi su minėta paraiška, nes ji apima dalį tos pačios atleidimo procedūros; pabrėžia, kad Heno darbo rinkos padėtis yra sunki, nedarbo lygis siekia 14,5 proc. (5,9 proc. daugiau už nacionalinį vidurkį), gamybos sektoriuje 2013 m. prarastos 1 236 darbo vietos, o 2014 m. – 1 878 darbo vietos, nuo 2012 m. darbo pasiūlymų sumažėjo 13 proc. ir rinkai būdingas didelis nekvalifikuotų darbuotojų skaičius, nes beveik pusė darbo ieškančių asmenų neturi vidurinio išsilavinimo, taip pat didelis ilgalaikis nedarbas, sudarantis 39,0 proc. viso nedarbo Heno regione;

5.  teigiamai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams pradėjo teikti 2015 m. sausio 1 d., t. y. gerokai anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos;

6.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, Belgija planuoja taikyti šių tipų priemones: paramą, konsultacijas ir (arba) integraciją; darbo paieškos palengvinimą; integruotą mokymą; paramą įmonėms steigti; paramą kolektyviniams projektams, darbo paieškos ir mokymo išmokas;

7.  palankiai vertina tai, kad išmokos ir paskatos, kurios, kaip patvirtino Belgija, priklauso nuo aktyvaus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimo darbo paieškose arba mokymosi veikloje (veiksmai pagal EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą), yra apribotos ir neturi viršyti 5 proc. visų išlaidų, o tai yra gerokai mažiau už 35 proc. visų išlaidų, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketu, ribą, leidžiamą pagal EGF reglamentą;

8.  pažymi, kad 55–64 metų amžiaus grupės darbuotojai sudaro 35,9 proc. tikslinių paramos gavėjų; mano, kad šiai grupei priskiriamiems darbuotojams kyla didesnė ilgalaikio nedarbo ir socialinės atskirties grėsmė ir jie turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu pagal EGF reglamento 7 straipsnį;

9.  ragina Komisiją pateikti informaciją apie paramos, teikiamos iš įmonės „Caterpillar“ atleistiems darbuotojams, rezultatus, nes šios paraiškos dalis yra susijusi su paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“;

10.  palankiai vertina tai, kad tikimasi, jog be 488 atleistų darbuotojų taip pat 300 jaunesnių nei 25 metų amžiaus nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET), gyvenančių tame pačiame regione, dalyvaus taikant priemones ir gaus iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, kurios apima: įtraukimą ir konsultavimą nukreipiant mokytis arba pasiūlant įvadinius kursus interesams nustatyti; specialius mokymo kursus; prie individualių poreikių pritaikytą kvalifikacijos kėlimą; darbo paieškos, mokymo ir judumo išmokas;

11.  palankiai vertina tai, kad galimybė gauti EGF paramą suteikta ir NEET jaunimui; vis dėlto pažymi, kad šiuo metu EGF reglamente numatyta, kad šia galimybe galima pasinaudoti tik iki 2017 m. gruodžio 31 d.; ragina, kad, persvarstant daugiametę finansinę programą, būtų persvarstytas ir EGF reglamentas, siekiant, kad galimybė NEET jaunuoliams pasinaudoti parama būtų toliau įmanoma ir po 2017 m.;

12.  palankiai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos siūlo specialias priemones, skirtas NEET jaunuoliams ir tokiu būdu konkrečiau atsižvelgia į jų poreikius;

13.  pažymi, kad svarbu pradėti informavimo kampaniją siekiant, kad informacija pasiektų tuos NEET jaunuolius, kurie galėtų atitikti šių priemonių reikalavimus; primena savo poziciją dėl to, kad būtina nuolat ir tvariai padėti NEET jaunuoliams;

14.  palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas po išsamių konsultacijų su visais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinius partnerius, įmones ir valstybines užimtumo tarnybas, kurios, pasitelkdamos stebėsenos komitetą, taip pat stebės, kaip įgyvendinamos pasiūlytos priemonės;

15.  visų pirma palankiai vertina Belgijos valdžios institucijų poziciją ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais remiant bendrus projektus, skirtus darbuotojams, svarstantiems galimybę kartu kaip grupei įsteigti vadinamąją socialinę įmonę, nes ši priemonė gali turėti itin didelę pridėtinę vertę;

16.  nurodo, kad siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir primena, kad remiantis minėtu straipsniu tikimasi, kad teikiant prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas atsižvelgiama į būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, jos yra suderintos su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos ir yra pasinaudojama patirtimi, kuri įgyta iki šiol remiant atleistus darbuotojus pagal paraišką „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“; taip pat pažymi, kad šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių;

17.  ragina valstybes nares kartu su socialiniais partneriais rengti strategijas, kaip iš anksto reaguoti į numatomus darbo rinkos pokyčius ir išsaugoti Sąjungos darbo vietas ir įgūdžius, visų pirma tuomet, kai vykdomos derybos dėl prekybos susitarimų, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, taisyklių ir bendrų priemonių ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio dempingo atveju taikymas; primena savo raginimą tinkamai pertvarkyti Sąjungos prekybos apsaugos priemones;

18.  pabrėžia, kad būtina didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus, ir tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai atitiks ir atleistų darbuotojų poreikius, ir dabartinę verslo aplinką regione ir kaimyniniuose regionuose;

19.  ragina Komisiją peržiūrėti valstybės pagalbos taisykles siekiant sudaryti sąlygas valstybės intervenciniams veiksmams, kad būtų skatinami socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriu naudingi projektai, ir padėti sunkumus patiriančioms MVĮ ir pramonės įmonėms pertvarkyti dėl finansų ir ekonomikos krizės iš esmės sumažėjusius jų gamybos pajėgumus;

20.  dar kartą ragina Komisiją būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo, taigi ir žmonių samdymo perspektyvų, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

21.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi galiojančių reglamentų ir kad paslaugos nebūtų Sąjungos finansuojamos du kartus;

22.  pažymi, kadangi niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje iki šiol pateikta 14 paraiškų dėl EGF paramos, iš jų aštuonios grindžiamos globalizacijos sukeltais prekybos pokyčiais ir šešios – pasauline finansų ir ekonomikos krize;

23.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

24.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, atsiradusį dėl naujo tvarkaraščio, ir į galimą to poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

25.  pakartoja savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF bylomis susijusiais dokumentais;

26.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

27.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

28.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2016/1145.)

Teisinė informacija - Privatumo politika