Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2074(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0207/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0207/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 23/06/2016 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0285

Pieņemtie teksti
PDF 431kWORD 86k
Ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 23. jūnija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0207/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 28. nodaļā (“Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana”), NUTS 2. līmeņa reģionā Eno (Hainaut) (BE32), un tā kā paredzams, ka pasākumos piedalīsies 488 atlaistie darbinieki, kā arī 300 jaunieši no Eno reģiona, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un ir jaunāki par 25 gadiem; tā kā atlaišana notika uzņēmumos Carwall SA, Caterpillar Belgium SA un Doosan SA;

D.  tā kā, lai gan pieteikums neatbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, tas ir iesniegts, pamatojoties uz 4. panta 2. punktā paredzētajiem intervences kritērijiem, pieļaujot atkāpi attiecībā uz atlaisto darbinieku skaitu,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 824 041 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 3 040 069;

2.  norāda, ka Komisija ievēroja termiņu — 12 nedēļas no Beļģijas iestāžu aizpildītā pieteikuma saņemšanas dienas, proti, 2016. gada 11. februāra, līdz 2016. gada 4. maijam, kad tā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam;

3.  norāda, ka sakarā ar būtiskiem traucējumiem Eiropas būvtehnikas tirdzniecībā pēdējos gados ir attiecīgi samazinājies pieprasījums pēc šo trīs konkrētā pieteikuma uzņēmumu produkcijas;

4.  norāda, ka, pamatojoties uz Caterpillar Belgium SA 2013. gada 23. februāra paziņojumu par kolektīvo atlaišanas procedūru tā ražotnē Goselī (Gosselies), uz lielāko daļu šā uzņēmuma 1399 darbinieku attiecās pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar, un norāda, ka šis pieteikums papildina minēto pieteikumu, jo šīs atlaišanas ir daļa no tās pašas kolektīvās atlaišanas procedūras; uzsver, ka Eno ir izveidojusies sarežģīta darba tirgus situācija — bezdarba līmenis tajā ir 14,5 % (par 5,9 % augstāks nekā vidējais līmenis valstī), rūpniecības nozarē 2013. gadā tika zaudētas 1236 darbvietas, savukārt 2014. gadā — 1878, kopš 2012. gada darba piedāvājums samazinājies par 13%, un ir izveidojies augsts nepietiekami kvalificēta darbaspēka īpatsvars (vairāk nekā pusei darba meklētāju nav vidusskolas izglītības), kā arī augsts ilgtermiņa bezdarba līmenis, kas Eno reģionā ir sasniedzis 39,0 % no kopējā bezdarba;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģijas iestādes individualizētos pakalpojumus personām, kurām paredzēts atbalsts, nolēma sniegt no 2015. gada 1. janvāra — labu laiku pirms pieteikuma par EGF atbalstu iesniegšanas;

6.  norāda, ka Beļģija plāno īstenot šādus pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: atbalsts/ieteikumi/integrācija; atbalsts darba meklēšanā; integrēta apmācība; atbalsts uzņēmuma izveidei; atbalsts kopīgiem projektiem un darba meklēšanas un apmācību pabalsti;

7.  atzinīgi vērtē to, ka to pabalstu un stimulu apmērs, attiecībā uz kuriem Beļģija apstiprināja, ka tie ir atkarīgi no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos (darbības saskaņā ar EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu), nepārsniedz 5 % no kopējām izmaksām, kas ir ievērojami mazāk nekā robežvērtība 35 % apmērā no EGF regulā atļautajām saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām;

8.  norāda, ka 35,9 % atbalsta saņēmēju ir darba ņēmēji vecumā no 55 līdz 64 gadiem; uzskata, ka šīs grupas darba ņēmējiem ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un sociālās atstumtības risks un īpašas vajadzības pēc individuālas pieejas, kas viņiem tiktu sniegta saskaņā ar EGF Regulas 7. pantu;

9.  aicina Komisiju sniegt informāciju par rezultātiem, kas gūti saistībā ar pašreizējo atbalstu atlaistajiem Caterpillar darbiniekiem, ņemot vērā, ka šis pieteikums daļēji papildina pieteikumu EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  atzinīgi vērtē to, ka papildus 488 atlaistajiem darbiniekiem ir paredzēts, ka arī 300 tā paša reģiona jaunieši (vecumā līdz 25 gadiem), kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu (NEET), piedalīsies pasākumos un saņems EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus, kas ietver: mobilizāciju un vispārīgus norādījumus, lai iesaistītos vai nu turpmākā izglītībā/apmācībā, vai piedalītos īpašā ievadapmācībā interešu izvērtēšanai; īpašus mācību kursus; individualizētu prasmju uzlabošanu; darba meklēšanas, apmācību un mobilitātes pabalstus;

11.  atzinīgi vērtē to, ka NEET ir paplašinātas iespējas piekļūt EGF; tomēr norāda, ka saskaņā ar EGF regulu šī piekļuve var turpināties tikai līdz 2017. gada 31. decembrim; aicina pārskatīt EGF regulu, pārskatot daudzgadu finanšu shēmu, lai NEET piekļuvi nodrošinātu arī pēc 2017. gada;

12.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģijas iestādes ir ierosinājušas īpašus pasākumus, kas paredzēti NEET, un šādi konkrētāk pievēršas viņu vajadzībām;

13.  norāda, ka ir svarīgi uzsākt informācijas kampaņu, lai ieinteresētu NEET, kuri varētu būt tiesīgi piedalīties šajos pakalpojumos; atgādina savu nostāju par nepieciešamību pastāvīgi un ilgtspējīgi palīdzēt NEET;

14.  atzinīgi vērtē to, ka individualizēto pakalpojumu saskaņotais kopums tika noteikts pēc papildu apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, uzņēmumiem un valsts nodarbinātības dienestiem, kas ar uzraudzības komitejas starpniecību arī sekos līdzi ierosināto pasākumu īstenošanai;

15.  jo īpaši pauž gandarījumu par Beļģijas iestāžu pieeju un sadarbību ar sociālajiem partneriem attiecībā uz atbalsta sniegšanu kolektīviem projektiem, kas paredzēti darba ņēmējiem, kuri apsver iespēju kopīgi kā grupa izveidot “sociālu uzņēmumu”, un uzskata to par pasākumu ar augstu potenciālu sniegt pievienoto vērtību;

16.  norāda, ka ierosinātie pasākumi ir aktīva darba tirgus pasākumi piemēroto darbību ietvaros, kā noteikts EGF regulas 7. pantā, un atgādina, ka saskaņā ar šo pantu tiek sagaidīts, ka ar paredzētajiem individualizētajiem pakalpojumiem tiks prognozētas turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tie būs saderīgi ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi, un ar tiem tiks ņemta vērā līdzšinējā pieredze par atbalstu atlaistajiem darbiniekiem saistībā ar pieteikumu EGF/2014/011 BE/Caterpillar; vienlaicīgi norāda, ka šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus;

17.  aicina dalībvalstis kopā ar sociālajiem partneriem izstrādāt stratēģijas, lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām darba tirgū un aizsargātu Savienības darbvietas un prasmes, jo īpaši apspriežot tirdzniecības nolīgumus, lai nodrošinātu taisnīgus konkurences noteikumus un kopīgus pasākumus pret ekonomisko, sociālo un vides dempingu; atkārtoti aicina pienācīgi pārskatīt Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentu;

18.  uzsver nepieciešamību uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību, un sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība atbildīs gan darba ņēmēju, gan uzņēmējdarbības vides vajadzībām attiecīgajā reģionā un tā kaimiņreģionos;

19.  aicina Komisiju pārskatīt noteikumus par valsts atbalstu, dodot iespējas veikt valsts iejaukšanos, lai labāk īstenotu no sociālā un vides viedokļa lietderīgus projektus un palīdzētu grūtībās nonākušiem MVU un nozarēm, dodot ieguldījumu to ražošanas jaudu rekonstrukcijā, kas smagi cietušas globālā finanšu un ekonomikas krīzē;

20.  atkārtoti aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un attiecīgi iespējas pieņemt jaunus darbiniekus, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervencēm;

21.  uzsver — Beļģijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

22.  norāda, ka līdz šim saistībā ar citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanu ir iesniegti 14 EGF pieteikumi, no kuriem 8 ir pamatoti ar globalizāciju saistībā ar tirdzniecību, bet 6 — ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

23.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

24.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieteikumu sagatavošanu;

25.  atkārtoti prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

26.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

27.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

28.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2016/1145.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika