Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2074(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0207/2016

Teksty złożone :

A8-0207/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/06/2016 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0285

Teksty przyjęte
PDF 422kWORD 87k
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - Bruksela
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0207/2016),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 28 według NACE Rev. 2 (Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Hainaut (BE32), a także mając na uwadze, że zakłada się, iż ze środków skorzysta 488 zwolnionych pracowników oraz 300 mających mniej niż 25 lat osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) z regionu Hainaut; mając na uwadze, że zwolnienia miały miejsce w przedsiębiorstwach Carwall SA, Caterpillar Belgium SA oraz Doosan SA;

D.  mając na uwadze, że choć wniosek nie spełnia kryteriów interwencji określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG, został on złożony w oparciu o kryteria interwencji przewidziane w art. 4 ust. 2, które dopuszczają odstępstwo w odniesieniu do liczby zwolnionych pracowników;

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Belgia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 824 041 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 3 040 069 EUR;

2.  zauważa, że Komisja dotrzymała 12-tygodniowego terminu od momentu otrzymania kompletnego wniosku od władz belgijskich w dniu 11 lutego 2016 r. do sfinalizowania oceny zgodności z warunkami przyznania wkładu finansowego w dniu 4 maja 2016 r., którą to ocenę przekazała Parlamentowi tego samego dnia;

3.  zauważa, że w następstwie znacznych zakłóceń handlu maszynami budowlanymi na europejskim rynku w ostatnich latach popyt na produkty wytwarzane przez trzy przedsiębiorstwa, których dotyczy niniejszy wniosek, odpowiednio się zmniejszył;

4.  zauważa, że w następstwie ogłoszenia w dniu 23 lutego 2013 r. przez przedsiębiorstwo Caterpillar Belgium SA rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych w jego zakładzie produkcyjnym w Gosselies, większość jego 1399 pracowników została objęta wnioskiem EGF/2014/011 BE/Caterpillar, i podkreśla, że obecny wniosek jest następstwem owego wniosku, ponieważ stanowi on część tej samej procedury zwolnień; podkreśla, że w regionie Hainaut panuje trudna sytuacja na rynku pracy, ponieważ stopa bezrobocia sięga 14,5 % (5,9 % więcej niż średnia krajowa), w 2013 r. likwidacji uległo 1 236, a w 2014 r. 1 878 miejsc pracy w sektorze wytwórczym, odnotowano spadek liczby ofert pracy – o 13% od 2012 r., a region ten charakteryzuje się wysokim odsetkiem pracowników niewykwalifikowanych, bowiem ponad połowa osób poszukujących pracy nie ma wykształcenia średniego, jak również wysokim poziomem bezrobocia długotrwałego, które stanowi 39% ogólnego poziomu bezrobocia w regionie Hainaut;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Belgii rozpoczęły w dniu 1 stycznia 2015 r. świadczenie zindywidualizowanych usług objętym pomocą beneficjentom, na długo przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia z EFG;

6.  zauważa, że Belgia planuje następujące rodzaje środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: wsparcie/doradztwo/integracja; ułatwienie poszukiwania pracy; zintegrowane szkolenie; wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw; wsparcie dla wspólnych projektów, dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że świadczenia i zachęty – w odniesieniu do których Belgia potwierdziła, że są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia (działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG) – ograniczone są do mniej niż 5% łącznych kosztów, co jest znacznie poniżej dopuszczalnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFG progu 35% łącznych kosztów pakietu zindywidualizowanych usług;

8.  zauważa, że pracownicy w wieku od 55 do 64 lat stanowią 35,9% objętych pomocą beneficjentów; uważa, że pracownicy w tej grupie wiekowej są bardziej zagrożeni długoterminowym bezrobociem i wykluczeniem społecznym, a także mają szczególne potrzeby, jeśli chodzi o zapewnienie im zindywidualizowanego podejścia zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG;

9.  wzywa Komisję do przedstawienia informacji na temat wyników wsparcia udzielanego obecnie pracownikom zwolnionym z przedsiębiorstwa Caterpillar, zważywszy że część niniejszego wniosku stanowi kontynuację wniosku EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że oprócz 488 zwolnionych pracowników, 300 młodych osób poniżej 25 roku życia z tego samego regionu niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzież NEET) skorzysta ze środków i otrzyma zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG, które obejmują następujące działania: mobilizowanie i poradnictwo – aby podjąć dalszą naukę, czy wziąć udział w szkoleniu, bądź też uczestniczyć w sesji wprowadzającej w celu określenia zainteresowań; specjalne szkolenia; zindywidualizowane podnoszenie kwalifikacji; dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

11.  z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie dostępu do EFG na młodzież NEET; zauważa jednak, że obecnie na mocy rozporządzenia w sprawie EFG dostęp ten jest możliwy do dnia 31 grudnia 2017 r.; apeluje o przegląd rozporządzenia w sprawie EFG w ramach rewizji wieloletnich ram finansowych, aby umożliwić młodzieży NEET dostęp do EFG również po 2017 r.;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze belgijskie proponują specjalne środki przeznaczone dla młodzieży NEET, w ten sposób ukierunkowując je bardziej na potrzeby tej młodzieży;

13.  zwraca uwagę na znaczenie uruchomienia kampanii informacyjnej w celu dotarcia do młodzieży NEET, która mogłyby kwalifikować się do otrzymania wspomnianych środków; przypomina swoje stanowisko w sprawie konieczności wsparcia młodzieży NEET w trwały i zrównoważony sposób;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług został ustanowiony po dalszych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – w tym z partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami i publicznymi służbami zatrudnienia – które będą również monitorować, za pośrednictwem komitetu monitorującego, wdrażanie proponowanych środków;

15.  z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza podejście władz belgijskich, aby we współpracy z partnerami społecznymi wspierać wspólne projekty dla pracowników, którzy rozważają wspólne – jako grupa – utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, i postrzega to jako środek o wysokiej potencjalnej wartości dodanej;

16.  zauważa, że proponowane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i przypomina, że – zgodnie z tym artykułem – świadczone zindywidualizowane usługi mają przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę oraz uwzględniać zdobyte dotychczas doświadczenia w udzielaniu wsparcia zwolnionym pracownikom w ramach wniosku EGF/2014/011 BE/Caterpillar; zauważa jednocześnie, że działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej;

17.  wzywa państwa członkowskie do przygotowania, wraz z partnerami społecznymi, strategii na rzecz przewidywania prognozowanych zmian na rynku pracy oraz ochrony unijnych miejsc pracy i umiejętności, szczególnie podczas negocjowania umów handlowych w celu zapewnienia uczciwych reguł konkurencji oraz wspólnych środków zwalczania dumpingu gospodarczego, socjalnego i środowiskowego; ponownie apeluje o gruntowny przegląd unijnych instrumentów ochrony handlu;

18.  podkreśla potrzebę zwiększenia szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenie i oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane zarówno do potrzeb pracowników, jak i do sytuacji gospodarczej w regionie oraz w sąsiednich regionach;

19.  wzywa Komisję do dokonania przeglądu przepisów w zakresie pomocy państwa, tak aby umożliwić interwencję państwa w celu wzmocnienia projektów korzystnych społecznie i środowiskowo oraz wspierania MŚP i przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, przyczyniając się do odtworzenia ich zdolności produkcyjnych, które zostały mocno naruszone przez globalny kryzys finansowy i gospodarczy;

20.  ponownie zwraca się do Komisji, aby w przyszłych wnioskach podawała więcej informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz by gromadziła poparte dowodami dane dotyczące wpływu finansowania z EFG, w tym dotyczące współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

21.  zauważa, że władze belgijskie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

22.  zauważa, że do chwili obecnej dział „Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana” był przedmiotem 14 wniosków o pomoc z EFG; w 8 z nich powoływano się na wpływ globalizacji na strukturę handlu, a w 6 – na wpływ światowego kryzysu finansowego i gospodarczego;

23.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

24.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dotyczące skuteczności rozpatrywania spraw;

25.  ponownie zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

26.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

28.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2016/1145.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności