Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2074(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0207/2016

Texte depuse :

A8-0207/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/06/2016 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0285

Texte adoptate
PDF 272kWORD 89k
Joi, 23 iunie 2016 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 23 iunie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0242 – C8–0170/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0207/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 28 (Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) din Belgia, și întrucât se preconizează că la aceste măsuri vor participa 488 de lucrători disponibilizați, precum și 300 de tineri sub vârsta de 25 de ani din Provincia Hainaut care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); întrucât disponibilizările au fost efectuate de întreprinderile Carwall SA, Caterpillar Belgium SA și Doosan SA;

D.  întrucât, deși cererea nu îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG, aceasta a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (2), care prevăd posibilitatea unei derogări în ceea ce privește numărul lucrătorilor disponibilizați,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 824 041 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 3 040 069 EUR;

2.  ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților belgiene, la 11 februarie 2016, până la finalizarea evaluării privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 4 mai 2016, evaluare pe care a notificat-o Parlamentului la acea dată;

3.  ia act de faptul că, în urma perturbărilor grave din ultimii ani pe care le-a suferit comerțul cu utilaje de construcții pe piața europeană, cererea de produse fabricate de cele trei întreprinderi vizate de această cerere a scăzut în consecință;

4.  observă că, în urma anunțului făcut de întreprinderea Caterpillar Belgium SA la 23 februarie 2013 privind o procedură de disponibilizare colectivă de la fabrica sa din Gosselies, majoritatea celor 1 399 de lucrători ai întreprinderii au făcut obiectul cererii EGF/2014/011 BE/Caterpillar și atrage atenția că prezenta cerere este o continuare a acelei cereri, deoarece face parte din aceeași procedură de disponibilizare colectivă; subliniază că Provincia Hainaut se confruntă cu o situație dificilă în ceea ce privește piața forței de muncă, înregistrând o rată a șomajului de 14,5 % (cu 5,9 % mai mare decât media națională), pierderea în 2013 a 1 236 de locuri de muncă și în 2014 a 1 878 de locuri de muncă în industria de producție, o scădere cu 13 % a ofertelor de locuri de muncă începând din 2012 și un procent ridicat de forță de muncă slab calificată, peste jumătate dintre solicitanții de locuri de muncă neavând studii liceale, precum și niveluri ridicate ale șomajului de lungă durată, care reprezintă 39,0 % din șomajul global din regiunea Hainaut;

5.  salută faptul că autoritățile belgiene au început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 1 ianuarie 2015, cu mult înainte de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG;

6.  constată că Belgia are în vedere următoarele tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de prezenta cerere: sprijin/orientare/integrare; facilitarea căutării unui loc de muncă; formare integrată; sprijin pentru înființarea de întreprinderi; sprijin pentru proiecte colective, pentru căutarea unui loc de muncă și alocații pentru formare;

7.  salută faptul că alocațiile și stimulentele, referitor la care Belgia confirmat că sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau la activități de formare [acțiuni prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG], sunt limitate la sub 5 % din costurile totale, ceea ce înseamnă mult sub pragul de 35 % din costul total al pachetului de măsuri personalizate permis prin Regulamentul privind FEG;

8.  ia act de faptul că lucrătorii din grupa de vârstă 55-64 de ani reprezintă 35,9 % din beneficiarii vizați; consideră că în cazul acestor lucrători există un risc mai ridicat de șomaj pe termen lung și de excluziune socială, aceștia având nevoi specifice de tratament personalizat, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG;

9.  invită Comisia să prezinte informații cu privire la rezultatele sprijinului acordat în prezent lucrătorilor disponibilizați de la Caterpillar, deoarece o parte din cererea actuală este o cerere subsecventă cererii EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  salută faptul că, pe lângă cei 488 de lucrători disponibilizați, se preconizează să participe la măsurile în cauză și să beneficieze de servicii personalizate cofinanțate de FEG și 300 de tineri sub vârsta de 25 de ani din aceeași regiune, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); măsurile includ: mobilizare și orientare, fie pentru a continua studiile/a urma cursuri de formare profesională, fie pentru a participa la sesiuni speciale de informare pentru explorarea intereselor; cursuri de formare specifice; perfecționare personalizată; alocații pentru căutarea unui loc de muncă, pentru formare și pentru mobilitate;

11.  salută extinderea accesului la FEG pentru tinerii NEET; ia act, cu toate acestea, de faptul că Regulamentul privind FEG prevede că acest acces poate continua doar până la 31 decembrie 2017; cere revizuirea Regulamentului privind FEG, în cadrul revizuirii cadrului financiar multianual, pentru a permite continuarea accesului tinerilor NEET și după 2017;

12.  salută faptul că autoritățile belgiene propun măsuri speciale destinate tinerilor NEET, concentrându-se astfel asupra acestei categorii într-un mod mai specific;

13.  observă că este important să fie lansată o campanie de informare destinată tinerilor NEET care ar putea fi eligibili să participe la aceste măsuri; își reafirmă poziția privind necesitatea sprijinirii tinerilor NEET în mod permanent și durabil;

14.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost instituit în urma unor consultări extinse cu toate părțile interesate, incluzând partenerii sociali, întreprinderile și serviciile publice de ocupare a forței de muncă, care vor urmări, de asemenea, implementarea măsurilor propuse prin intermediul unui comitet de monitorizare;

15.  salută în special abordarea autorităților belgiene și cooperarea cu partenerii sociali pentru acordarea de sprijin proiectelor colective pentru lucrătorii care au în vedere crearea unei „întreprinderi sociale” împreună ca grup, drept măsură cu potențial ridicat pentru o valoare adăugată;

16.  ia act de faptul că acțiunile propuse constituie măsuri active pe piața forței de muncă în cadrul acțiunilor eligibile definite la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și reamintește că, în conformitate cu respectivul articol, serviciile personalizate furnizate ar trebui să anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să fie compatibile cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă, precum și să țină seama de experiența acumulată până în prezent în sprijinirea lucrătorilor disponibilizați în baza cererii EGF/2014/011 BE/Caterpillar; ia act totodată de faptul că aceste acțiuni nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială;

17.  cere statelor membre ca, împreună cu partenerii sociali, să întocmească strategii pentru a anticipa schimbările care se preconizează pe piața muncii și să protejeze locurile de muncă și competențele din Uniune, în special atunci când negociază acorduri comerciale, pentru a asigura norme corecte în materie de concurență și măsuri comune împotriva dumpingului economic, social și de mediu; își repetă apelul privind o revizuire adecvată a instrumentelor de apărare comercială ale Uniunii;

18.  subliniază nevoia îmbunătățirii șanselor de angajare ale tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și așteaptă ca măsurile de formare puse la dispoziție în cadrul pachetului coordonat să corespundă atât nevoilor lucrătorilor disponibilizați, cât și celor ale mediului de afaceri din regiunea în cauză și din regiunile învecinate;

19.  solicită Comisiei să revizuiască normele privind ajutoarele de stat, pentru a permite intervenția statului pentru sprijinirea proiectelor benefice din punct de vedere social și de mediu și pentru susținerea IMM-urilor și a sectoarelor industriale aflate în dificultate, contribuind la reconstrucția capacităților lor de producție, care au fost puternic afectate de criza financiară și economică globală;

20.  repetă apelul adresat Comisiei de a oferi, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și, deci, posibilități de angajare, precum și să adune date întemeiate cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

21.  observă că autoritățile belgiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

22.  constată că, până în prezent, sectorul producției de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. a făcut obiectul a 14 cereri în temeiul FEG, opt dintre acestea bazate pe aspecte comerciale legate de globalizare și șase pe criza economică și financiară mondială;

23.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

24.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; ia act de intervalul de timp limitat prevăzut de noul calendar și de potențialul impact asupra eficacității prelucrării dosarelor;

25.  își repetă apelul adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

26.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

27.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea depusă de Belgia – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2016/1145.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate