Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2074(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0207/2016

Predkladané texty :

A8-0207/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0285

Prijaté texty
PDF 355kWORD 87k
Štvrtok, 23. júna 2016 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Belgicka – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (ďalej len „nariadenie o EGF“),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (ďalej len "MID z 2. decembra 2013"), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0207/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže Belgicko predložilo žiadosť EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 28 (Výroba strojov a zariadení i. n.) v regióne na úrovni NUTS 2 Hainaut (BE32) a keďže sa očakáva, že 488 prepustených pracovníkov, ako aj 300 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a sú vo veku do 25 rokov z regiónu Hainaut, sa zúčastní na týchto opatreniach; keďže k prepúšťaniu došlo v spoločnostiach Carwall S.A., Caterpillar Belgium S.A. a Doosan S.A.;

D.  keďže aj keď žiadosť nespĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF, bola predložená podľa intervenčných kritérií článku 4 ods. 2, ktorý umožňuje výnimku, pokiaľ ide o počet prepustených pracovníkov;

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a že Belgicko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 824 041 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov (3 040 069 EUR);

2.  konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti od belgických orgánov 11. februára 2016 až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 4. mája 2016, pričom v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament;

3.  konštatuje, že v dôsledku vážnych narušení v oblasti obchodu so stavebnými strojmi v Únii v posledných rokoch sa dopyt po výrobkoch troch výrobcov, ktorých sa týka táto žiadosť, v rovnakej miere znížil;

4.  poznamenáva, že po ohlásení hromadného prepúšťania 23. februára 2013 spoločnosťou Caterpillar Belgium S.A. v jej závode v Gosselies sa na väčšinu z jej 1399 pracovníkov vzťahovala žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar a poznamenáva, že aktuálna žiadosť súvisí s uvedenou žiadosťou, keďže ide o súčasť rovnakého postupu prepúšťania; zdôrazňuje, že v regióne Hainaut je vážna situácia na trhu práce s nezamestnanosťou na úrovni 14,5 % (o 5,9 % vyššou ako celoštátny priemer), pričom vo výrobnom sektore v roku 2013 zaniklo 1 236 pracovných miest a v roku 2014 ďalších 1 878, ponuka nových pracovných miest sa od roku 2012 znížila o 13 % a typický je vysoký podiel nedostatočne kvalifikovanej pracovnej sily, keďže viac ako polovica uchádzačov o zamestnanie nemá vyššie sekundárne vzdelanie, ako aj vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, ktorá v regióne Hainaut dosahuje 39,0 % celkovej nezamestnanosti;

5.  víta skutočnosť, že belgické orgány začali poskytovať personalizované služby cieľových príjemcov 1. januára 2015, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF;

6.  poznamenáva, že Belgicko plánuje tieto typy opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: podpora/poradenstvo/integrácia, podpora pri hľadaní zamestnania, integrovaná odborná príprava, podpora zakladania podnikov, podpora spoločných projektov, príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na odbornú prípravu;

7.  víta skutočnosť, že príspevky a stimuly, ktoré sú podľa Belgicka podmienené aktívnou účasťou dotknutých cieľových príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním práce alebo s odbornou prípravou (opatrenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF), sú obmedzené na menej ako 5 % celkových nákladov, čo je oveľa menej, než je prahová hodnota 35 % celkových nákladov na balík personalizovaných opatrení, ktorá sa povoľuje v nariadení o EGF;

8.  konštatuje, že pracovníci vo vekovej skupine 55 – 64 rokov predstavujú 35,9 % cieľových príjemcov; domnieva sa, že pracovníci v tejto skupine sú vystavení vyššiemu riziku dlhodobej nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia a majú osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytnutie personalizovaného prístupu v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF;

9.  vyzýva Komisiu, aby poskytla informácie o výsledkoch priebežnej podpory prepusteným pracovníkom spoločnosti Caterpillar, keďže časť súčasného návrhu nadväzuje na žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  víta skutočnosť, že okrem 488 prepustených pracovníkov sa 300 mladých ľudí mladších ako 25 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) z toho istého regiónu, zapojí do opatrení a budú im poskytnuté personalizované služby spolufinancované z EGF, medzi ktoré patria: mobilizácia a usmerňovanie buď na účely ďalšieho vzdelávania/odbornej prípravy, alebo s cieľom absolvovať úvodné školenia, pomocou ktorých sa identifikujú záujmy, špecifické vzdelávacie kurzy, individuálne zvyšovanie kvalifikácie, príspevky na hľadanie zamestnania, odbornú prípravu a mobilitu;

11.  víta rozšírenie prístupu k EGF pre osoby NEET; konštatuje však, že nariadenie o EGF v súčasnosti stanovuje, že tento prístup môže trvať len do 31. decembra 2017; vyzýva preto na revíziu nariadenia o EGF v rámci revízie viacročného finančného rámca s cieľom umožniť NEET prístup aj po roku 2017;

12.  víta skutočnosť, že belgické orgány navrhujú osobitné opatrenia pre osoby NEET a týmto spôsobom sa majú konkrétnejšie riešiť ich potreby;

13.  konštatuje dôležitosť začatia informačnej kampane s cieľom osloviť osoby NEET, ktoré by mohli mať nárok na tieto opatrenia; pripomína svoju pozíciu, pokiaľ ide o potrebu pomôcť osobám NEET trvalým a udržateľným spôsobom;

14.  víta skutočnosť, že po ďalšej konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov, podnikov a verejných služieb zamestnanosti, ktoré zároveň budú sledovať uplatňovanie navrhovaných opatrení prostredníctvom monitorovacieho výboru, bol vytvorený koordinovaný balík personalizovaných služieb;

15.  ako opatrenie s vysokým potenciálom pridanej hodnoty víta najmä prístup belgických orgánov a spoluprácu so sociálnymi partnermi pri poskytovaní podpory kolektívnym projektom pre pracovníkov, ktorí spolu ako skupina zvažujú zriadenie „sociálneho podniku“;

16.  konštatuje, že navrhnuté opatrenia predstavujú aktívne opatrenia trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF, a pripomína, že v súlade s týmto článkom sa očakáva, že poskytované personalizované služby vopred zohľadnia budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti, že budú kompatibilné s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a zohľadnia skúsenosti získané doteraz na podporu prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar; zároveň konštatuje, že tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany;

17.  vyzýva členské štáty, aby spoločne so sociálnymi partnermi vypracovali stratégie na prispôsobenie sa plánovaným zmenám na trhu práce a aby chránili pracovné miesta a zručnosti v Únii, a to najmä pri rokovaniach o obchodných dohodách s cieľom zabezpečiť spravodlivé pravidlá hospodárskej súťaže a spoločné opatrenia proti hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu dampingu; pripomína svoju výzvu týkajúcu sa riadnej revízie obchodných ochranných nástrojov Únie;

18.  zdôrazňuje potrebu zlepšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a očakáva, že táto príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka naplní potreby tak pracovníkov, ako aj podnikateľského prostredia v tomto a v susedných regiónoch;

19.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť zásah štátu v záujme zlepšenia sociálne a environmentálne prospešných projektov a poskytnutia pomoci malým a stredným podnikom (MSP) a priemyselným odvetviam, ktoré majú ťažkosti, a to tým, že prispeje k obnove ich výrobných kapacít, ktoré boli výrazne zasiahnuté globálnou finančnou a hospodárskou krízou;

20.  opätovne vyzýva Komisiu, aby v budúcich návrhoch uvádzala podrobnejšie informácie o sektoroch, ktoré majú potenciál rásť, a teda poskytovať ľuďom prácu, a aby zbierala podložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane kvality pracovných miest a o miere opätovného začlenenia dosiahnutého prostredníctvom EGF;

21.  berie na vedomie, že belgické orgány potvrdzujú, že na oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojej výročnej správe uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov, aby sa v plnej miere zabezpečilo dodržiavanie platných nariadení a aby nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

22.  poznamenáva, že k dnešnému dňu sa odvetvia Výroba strojov a zariadení i. n. týkalo 14 žiadostí o príspevok z EGF, pričom osem z nich súviselo s globalizáciou týkajúcou sa obchodu a 6 s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou;

23.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

24.  oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla na základe žiadosti Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

25.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

26.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

27.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Belgicka – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/1145.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia