Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2074(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0207/2016

Predložena besedila :

A8-0207/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0285

Sprejeta besedila
PDF 342kWORD 84k
Četrtek, 23. junij 2016 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0242 – C8–0170/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (IIA z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0207/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je Belgija vložila vlogo EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju v oddelku 28 NACE po reviziji 2 (proizvodnja drugih strojev in naprav) v belgijski regiji Hainaut (BE32) na ravni 2 NUTS in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 488 presežnih delavcev, pa tudi 300 mladih iz te regije, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 25 let; ker so bili delavci odpuščeni v podjetjih Carwall SA, Caterpillar Belgium SA in Doosan SA;

D.  ker vloga sicer ne izpolnjuje običajnih meril za upravičenost iz člena 4(1) uredbe o ESPG, vendar je bila oddana v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(2), ki omogoča odstopanje glede števila presežnih delavcev;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1 824 041 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3 040 069 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge belgijskih organov 11. februarja 2016 in je svojo oceno o skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 4. maja 2016 ter o tem še isti dan obvestila Parlament;

3.  ugotavlja, da je po hudih motnjah, ki so v zadnjih letih prizadele trgovino z gradbenimi stroji na evropskem trgu, ustrezno upadlo povpraševanje po izdelkih, ki jih proizvajajo tri podjetja, zajeta v tej vlogi;

4.  ugotavlja, da je je podjetje Caterpillar Belgium SA 23. februarja 2013 napovedalo kolektivno odpuščanje v obratu v Gosseliesu, večina od 1 399 delavcev pa je bila zajeta v vlogi EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ter poudarja, da tokratna vloga dopolnjuje omenjeno, saj je del istega postopka odpuščanja; poudarja, da so razmere na področju zaposlovanja v Hainautu zelo slabe, saj stopnja brezposelnosti znaša 14,5 % (5,9 % višja, kot je nacionalno povprečje), v letu 2013 je bilo izgubljenih 1 236 in v letu 2014 1 878 delovnih mest v proizvodnem sektorju, število novih delovnih mest se je od leta 2012 zmanjšalo za 13 %, delež nekvalificiranih delavcev pa je velik, saj več kot polovica iskalcev zaposlitve nima višje sekundarne izobrazbe, visoka pa je tudi stopnja dolgotrajno brezposelnih, ki znaša 39,0 % vseh brezposelnih v regiji Hainaut;

5.  pozdravlja dejstvo, da so začeli belgijski organi prilagojene ukrepe za ciljne upravičence izvajati 1. januarja 2015, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG;

6.  je seznanjen, da Belgija načrtuje naslednje vrste ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: pomoč/svetovanje/vključevanje; spodbujanje pri iskanju zaposlitve; integrirano usposabljanje; podpora za ustanavljanje podjetja; podpora za skupne projekte, iskanje zaposlitve in nadomestila za iskanje zaposlitve;

7.  pozdravlja dejstvo, da so nadomestila in spodbude, za katera je Belgija potrdila, da se pogojujejo z aktivnim sodelovanjem ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali dejavnostih usposabljanja (ukrepi iz točke (b) člena 7(1) uredbe o ESPG), omejena na manj kot 5 % vseh stroškov, kar je občutno manj, kot je meja 35 % vseh stroškov za sveženj prilagojenih ukrepov, ki so dovoljeni na podlagi uredbe;

8.  opaža, da delavci v starosti od 55 do 64 let predstavljajo 35,9 % ciljnih upravičencev; meni, da tem delavcem v tej skupini bolj grozi dolgotrajna brezposelnost in socialna izključenost ter da so zanje značilne posebne potrebe po prilagojenih storitvah v skladu s členom 7 uredbe o ESPG;

9.  poziva Komisijo, naj posreduje informacije o rezultatih sedanje podpore za delavce, ki so postali presežni v podjetju Caterpillar, saj je ta vloga nadaljevanje vloge EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  pozdravlja, da naj bi v ukrepih poleg 488 odpuščenih delavcev sodelovalo tudi 300 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 25 let ter prihajajo iz iste regije, prav tako pa naj bi bili deležni prilagojenih storitev, sofinanciranih iz ESPG, ki naj bi zajemale: mobilizacijo in svetovanje, bodisi za nadaljnje izobraževanje/usposabljanje ali za posebno uvajanje za proučitev interesov; posebne tečaje usposabljanja; individualno izpopolnjevanje; nadomestila za iskanje zaposlitve, usposabljanje in mobilnost;

11.  pozdravlja razširitev dostopa do sredstev iz ESPG na osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo; vseeno opaža, da na podlagi uredbe o ESPG ta dostop lahko traja le do 31. decembra 2017; poziva, naj se v okviru revizije večletnega finančnega okvira opravi revizija uredbe ESPG, da se tem osebam omogoči dostop do tega sklada tudi po letu 2017;

12.  pozdravlja dejstvo, da belgijski organi predlagajo posebne ukrepe, oblikovane za osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter da poskušajo s temi ukrepi natančneje odgovoriti na njihove potrebe;

13.  ugotavlja, da je pomembno začeti izvajati kampanjo obveščanja, da bi dosegli osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, in bi bile lahko te osebe upravičene do teh ukrepov; opozarja na svoje stališče, da je treba tem osebam stalno in trajno pomagati;

14.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev oblikovan po dodatnih posvetovanjih z vsemi deležniki, med drugim s socialnimi partnerji, podjetji in javnimi zavodi za zaposlovanje, ki bodo tudi spremljali izvajanje predlaganih ukrepov prek spremljevalnega odbora;

15.  še posebej pozdravlja pristop belgijskih organov in sodelovanje s socialnimi partnerji za zagotavljanje podpore kolektivnim projektom za delavce, ki razmišljajo, da bi skupaj kot skupina ustanovili „socialno podjetje“, saj gre pri tem za ukrepe z velikim potencialom dodane vrednosti;

16.  ugotavlja, da predlagani ukrepi predstavljajo aktivne ukrepe na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov, določenih v členu 7 uredbe o ESPG, in opozarja, da se v skladu s tem členom pričakuje, da bodo prilagojene storitve, ki bodo zagotovljene, predvidevale prihodnje obete na trgu dela in potrebne spretnosti ter bodo združljive s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire, in bodo upoštevale doslej pridobljene izkušnje pri podpiranju odpuščenih delavcev v okviru vloge EGF/2014/011 BE/Caterpillar; obenem ugotavlja, da ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva;

17.  poziva države članice, naj skupaj s socialnimi partnerji pripravijo strategije za predvidevanje sprememb na trgu dela in za zaščito delovnih mest ter znanja in veščin v Uniji, zlasti pri pogajanjih o trgovinskih sporazumih, da bi zagotovile pravična pravila o konkurenci in skupne ukrepe proti gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu dampingu; ponovno poziva k ustrezni reviziji instrumentov Unije za trgovinsko zaščito;

18.  poudarja, da je treba s prilagojenim usposabljanjem izboljšati zaposljivost vseh delavcev, ter pričakuje, da bo usposabljanje, ponujeno v okviru usklajenega svežnja, zadostilo potrebam delavcev in poslovnega okolja v regiji in okoliških regijah;

19.  poziva Komisijo, naj spremeni pravila glede državne pomoči, da bi omogočila državna posredovanja za okrepitev socialno in okoljsko koristnih projektov ter pomagala MSP in industrijam v težavah, tako da bi prispevala k obnovi njihovih proizvodnih zmogljivosti, ki jih je globalna finančna in gospodarska kriza zelo prizadela;

20.  ponovno poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih zagotovi več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih se torej lahko ustvarijo delovna mesta, in naj zbere utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, med drugim na kakovost delovnih mest, in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

21.  ugotavlja, da so belgijski organi potrdili, da se pomoč za upravičene ukrepe ne črpa iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoje letno poročilo vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

22.  ugotavlja, da je bilo doslej za sektor proizvodnje drugih strojev in naprav vloženih 14 vlog za pomoč iz ESPG, od teh 8 zaradi sprememb v trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, 6 pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

23.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

24.  ceni izboljšani postopek, ki ga je na zahtevo Parlamenta uvedla Komisija, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da utegne zaradi novega časovnega razporeda nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

25.  ponovno poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

26.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

28.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/1145.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov