Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2074(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0207/2016

Ingivna texter :

A8-0207/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0285

Antagna texter
PDF 264kWORD 74k
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 23 juni 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) (IIA av den 2 december 2013), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0207/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Belgien lämnade in ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 28 (tillverkning av övriga maskiner) i Nuts 2-regionen Hainaut (BE32) i Belgien. 488 uppsagda arbetstagare samt 300 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 25 år från regionen Hainaut förväntas delta i åtgärderna. Uppsägningarna gjordes av Carwall SA, Caterpillar Belgium SA och Doosan SA.

D.  Ansökan uppfyller inte kriterierna för berättigande till stöd enligt artikel 4.1 i förordningen om fonden, och lämnades därför in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.2 i förordningen, vilket möjliggör undantag när det gäller antalet uppsagda arbetstagare.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriteriet enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Belgien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 824 041 euro enligt denna förordning, vilket utgör 60 procent av de totala kostnaderna på 3 040 069 euro.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då den ifyllda ansökan från de belgiska myndigheterna togs emot, den 11 februari 2016, fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, den 4 maj 2016, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet noterar att de senaste årens allvarliga störningar inom handeln med byggmaskiner på den europeiska marknaden har lett till att efterfrågan på produkter från de tre företag som denna ansökan omfattar minskat i motsvarande mån.

4.  Europaparlamentet noterar att ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar, till följd av att Caterpillar Belgium S.A. den 23 februari 2013 tillkännagav en kollektiv uppsägning på sin anläggning i Gosselies, omfattade majoriteten av de 1 399 arbetstagarna och påpekar att den aktuella ansökan är en uppföljning av den ansökan, eftersom den är en del av samma kollektiva uppsägningsförfarande. Parlamentet betonar att Hainaut står inför en svår arbetsmarknadssituation med en arbetslöshet på 14,5 procent (5,9 procent mer än det nationella genomsnittet), 1 236 förlorade arbetstillfällen under 2013 och 1 878 under 2014 inom tillverkningsindustrin, en minskning av antalet jobberbjudanden med 13 procent sedan 2012, en hög andel okvalificerad arbetskraft eftersom över hälften av de arbetssökande saknar gymnasieexamen och en hög långtidsarbetslöshet på 39 procent av den totala arbetslösheten i Hainautregionen.

5.  Europaparlamentet välkomnar att de belgiska myndigheterna inledde de individanpassade åtgärderna för berörda stödmottagare den 1 januari 2015, långt innan ansökan om stöd från fonden lämnades in.

6.  Europaparlamentet noterar att Belgien planerar följande typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: stöd/vägledning/integration, hjälp med jobbsökning, integrerad utbildning, stöd för att starta eget företag, stöd till kollektiva projekt, jobbsöknings- och utbildningsbidrag.

7.  Europaparlamentet välkomnar att bidragen och incitamenten, som Belgien har bekräftat förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning (åtgärder enligt artikel 7.1 b i förordningen om fonden), är begränsade till mindre än 5 procent av de totala kostnaderna, vilket är långt under det tröskelvärde på 35 procent av de totala kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som är tillåtet enligt förordningen om fonden.

8.  Europaparlamentet noterar att arbetstagare i åldersgruppen 55–64 år utgör 35,9 procent av de berörda stödmottagarna. Parlamentet anser att arbetstagare i denna grupp i högre grad riskerar långtidsarbetslöshet och social utestängning och att de har specifika behov i samband med de individanpassade tjänster de erbjuds i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge information om resultaten av det beviljade stödet till de uppsagda arbetstagarna vid Caterpillar, eftersom en del av föreliggande ansökan är en uppföljning av ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar.

10.  Europaparlamentet välkomnar att förutom de 488 uppsagda arbetstagarna förväntas 300 personer under 25 år som varken arbetar eller studerar, och som är från samma region, att delta i åtgärderna och ges individanpassade tjänster som samfinansieras av fonden, bland annat mobilisering och vägledning, antingen för ytterligare utbildning eller för att gå till särskilda introduktionsmöten för att kartlägga intressen, särskilda yrkesutbildningskurser, individuell kompetensutveckling, samt jobbsöknings-, utbildnings- och flyttbidrag.

11.  Europaparlamentet välkomnar att fonden nu även är tillgänglig för unga som varken arbetar eller studerar. Parlamentet noterar dock att enligt förordningen om fonden begränsas detta tillträde till den 31 december 2017. Parlamentet begär att förordningen om fonden ses över inom ramen för översynen av den fleråriga budgetramen, så att tillträdet för unga som varken arbetar eller studerar kan fortsätta efter 2017.

12.  Europaparlamentet välkomnar att de belgiska myndigheterna föreslår särskilda åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar, och därmed beaktar deras behov i högre grad.

13.  Europaparlamentet noterar vikten av att lansera en informationskampanj för att nå unga som varken arbetar eller studerar och som kan omfattas av dessa åtgärder. Parlamentet erinrar om sin ståndpunkt att unga som varken arbetar eller studerar måste få hjälp på ett permanent och hållbart sätt.

14.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster inrättades efter ytterligare samråd med alla aktörer, inbegripet arbetsmarknadens parter, företag och de offentliga arbetsförmedlingarna, som också kommer att följa upp genomförandet av de föreslagna åtgärderna genom en övervakningskommitté.

15.  Europaparlamentet välkomnar särskilt de belgiska myndigheternas förhållningssätt och samarbetet med arbetsmarknadens parter i samband med beviljandet av stöd till kollektiva projekt för arbetstagare som överväger att som grupp tillsammans etablera ett socialt företag, som en åtgärd med stor mervärdespotential.

16.  Europaparlamentet noterar att de föreslagna åtgärderna utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande enligt artikel 7 i förordningen om fonden, och påminner om att de tillhandahållna individanpassade tjänsterna enligt denna artikel förväntas utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och efterfrågad kompetens och vara förenliga med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, samt ta hänsyn till den erfarenhet som hittills erhållits när det gäller att stödja de uppsagda arbetstagarna inom ramen för ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar. Parlamentet noterar även att dessa åtgärder inte ersätter passiva socialskyddsåtgärder.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med arbetsmarknadens parter utarbeta strategier för en proaktiv hållning till de planerade förändringarna på arbetsmarknaden och att skydda arbetstillfällen och kompetens i unionen, särskilt vid förhandlingar om handelsavtal, i syfte att garantera regler för sund konkurrens och gemensamma åtgärder mot ekonomisk och social dumpning samt miljödumpning. Parlamentet påminner om sin begäran om en översyn av unionens handelspolitiska skyddsåtgärder.

18.  Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra alla arbetstagares anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet kommer att tillgodose både arbetstagarnas och näringslivets behov i regionen och de närliggande regionerna.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över reglerna för statligt stöd, i syfte att tillåta statligt ingripande för att stärka projekt på det sociala och miljömässiga området och hjälpa små och medelstora företag och industrier med problem genom att bidra till att återupprätta deras produktionskapacitet, som allvarligt har skadats av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

20.  Europaparlamentet upprepar uppmaningen till kommissionen att lämna mer detaljerad information i framtida förslag om de sektorer som har potential att växa och därför att anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansiering från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

21.  Europaparlamentet konstaterar att de belgiska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

22.  Europaparlamentet noterar att sektorn för tillverkning av övriga maskiner hittills har varit föremål för 14 ansökningar, varav åtta grundar sig på handelsrelaterad globalisering och sex på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

23.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

24.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

25.  Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

26.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/1145.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy