Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0096(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0367/2015

Внесени текстове :

A8-0367/2015

Разисквания :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Гласувания :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Обяснение на вота
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Приети текстове
PDF 469kWORD 95k
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел
Многогодишен план за възстановяване на червения тон ***I
P8_TA(2016)0286A8-0367/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0180),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0118/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 1 юли 2015 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 13 април 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0367/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 383, 17.11.2015 г., стр. 100.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 19 януари 2016 г. (Приети текстове, P8_TA(2016)0003).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета
P8_TC1-COD(2015)0096

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1627.)

Правна информация - Политика за поверителност