Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0096(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0367/2015

Ingivna texter :

A8-0367/2015

Debatter :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Omröstningar :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Röstförklaringar
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Antagna texter
PDF 243kWORD 90k
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk ***I
P8_TA(2016)0286A8-0367/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0180),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0118/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 1 juli 2015(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 13 april 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt, i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0367/2015), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 383, 17.11.2015, s. 100.
(2) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 19 januari 2016 (Antagna texter P8_TA(2016)0003).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009
P8_TC1-COD(2015)0096

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/1627.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy