Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0801/2016

Debatter :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0290

Antagna texter
PDF 172kWORD 73k
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
Massakrer i östra Kongo
P8_TA(2016)0290RC-B8-0801/2016

Europaparlamentets resolution av den 23 juni 2016 om massakrerna i östra Kongo (2016/2770(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolutionerna av den 10 mars 2016(1) och den 9 juli 2015(2),

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och av hennes talesperson om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena av EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo om människorättssituationen i landet,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014, som antogs av rådet den 22 juni 2015,

–  med beaktande av det öppna brevet av den 14 maj 2016 från icke-statliga sammanslutningar i Beni, Butembo och Lubero till Demokratiska republiken Kongos president,

–  med beaktande av Nairobiförklaringarna från december 2013,

–  med beaktande av ramen för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen, som undertecknades i Addis Abeba i februari 2013,

–  med beaktande av resolutionerna från FN:s säkerhetsråd om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolution 2198 (2015) om förnyande av sanktionssystemet för Demokratiska republiken Kongo och av expertgruppens mandat, samt resolution 2277 (2016) om förlängning av mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco) med ett år,

–  med beaktande av rapporten av den 23 maj 2016 från FN:s expertgrupp om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av årsrapporten av den 27 juli 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och om verksamheten för FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

–  med beaktande av besluten och påbuden från Internationella domstolen,

–  med beaktande av det gemensamma pressmeddelandet av den 2 september 2015 från gruppen av internationella sändebud och företrädare för området kring de afrikanska stora sjöarna om val i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet av den 9 november 2015 från ordföranden för FN:s säkerhetsråd om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rapporten av den 9 mars 2016 från FN:s generalsekreterare om Monusco och om genomförandet av ramen för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen,

–  med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–  med beaktande av den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution av den 18 februari 2006,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo blir allt värre i landets nordöstra delar där dussintals väpnade grupper fortfarande är aktiva. Det kommer många rapporter om massakrer, rekrytering och utnyttjande av barnsoldater och omfattande sexuellt och könsrelaterat våld.

B.  Mellan oktober 2014 och maj 2016 har över 1 160 personer hänsynslöst dödats i regionerna Beni, Lubero och Butembo. Över 1 470 personer har försvunnit, många hus, vårdinrättningar och skolor har bränts ner och många kvinnor, män och barn har utsatts för sexuellt våld.

C.  Många byar i dessa regioner är nu ockuperade av väpnade grupper.

D.  Ett ökat missnöje framförs mot att landets regering förhåller sig passiv och tiger inför dessa grymheter, som enligt rapporterna begås av både väpnade rebellstyrkor och statliga militära styrkor.

E.  Exceptionellt våldsamt dödande har vid några tillfällen noterats mycket nära platser som kontrolleras av den nationella försvarsmakten (FARDC) och baser för FN:s fredsbevarande styrkor i landet (Monusco).

F.  Dessa massakrer har mötts av likgiltighet från det internationella samfundet och tystnad i medierna.

G.  Demokratiska republiken Kongos president har enligt konstitutionen anförtrotts att stå som garant för nationell integritet, nationellt oberoende, säkerhet för folk och egendom samt normal verksamhet i landets institutioner, och han är överbefälhavare för landets försvarsmakt.

H.  De politiska spänningarna i landet är höga eftersom president Kabila, som har suttit vid makten sedan 2001, enligt konstitutionen måste avgå den 20 december 2016 och ännu inte har förklarat att han ämnar göra detta.

I.  Landets försvarsmakt och Monusco finns i regionen för att upprätthålla stabiliteten, bekämpa de väpnade grupperna och skydda civilbefolkningen.

J.  Monuscos mandat har förlängts och förstärkts.

K.  Den utbredda underlåtenheten att ställa dem som är ansvariga för människorättsbrott inför rätta har lett till att en miljö präglad av straffrihet har uppmuntrats och att nya brott har begåtts.

L.  En stor utmaning för freden har utgjorts av Demokratiska republiken Kongos stapplande steg i riktning mot att demobilisera tusentals rebellsoldater, antingen genom att överföra dem till den nationella krigsmakten eller underlätta deras övergång till ett civilt liv.

M.  Humanitära aktörer uppskattar att 7,5 miljoner människor för närvarande är i behov av hjälp. Den pågående konflikten och de militära operationerna har också drivit 1,5 miljoner människor på flykt inom landets gränser, och fler än 400 000 har tvingats fly landet.

N.  FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) har rapporterat om ett ökande antal kidnappningar och angrepp mot biståndsarbetare och humanitära konvojer, vilket har tvingat de humanitära organisationerna att skjuta upp hjälpleveranser och avbryta sin verksamhet.

O.  Massakrerna i landets östra delar är ett resultat av kopplingar mellan regional och nationell politik, utnyttjandet av etniska spänningar och utvinningen av resurser.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att våldet ökar och att det oroväckande humanitära läget ständigt förvärras i Demokratiska republiken Kongo. Situationen beror främst på de väpnade konflikterna i de östra provinserna, som nu har pågått i mer än 20 år. Parlamentet beklagar förlusten av liv och uttrycker sin medkänsla med folket i Demokratiska republiken Kongo.

2.  Europaparlamentet uppmanar på nytt alla parter i konflikten att omedelbart stoppa våldet, lägga ned sina vapen, frige alla barn som finns i deras led och främja en dialog för att uppnå en fredlig och hållbar lösning på konflikten. Parlamentet efterlyser särskilt ett snabbt och aktivt återupptagande av samarbetet mellan Monusco och Demokratiska republiken Kongos försvarsmakt på grundval av det avtal om militärt samarbete som undertecknades den 28 januari 2016 i Kinshasa i syfte att återupprätta och befästa freden och säkerheten i både det östra området och landet som helhet.

3.  Europaparlamentet påminner om att en neutralisering av alla väpnade grupper i regionen skulle innebära ett stort steg på vägen mot fred och stabilitet. Demokratiska republiken Kongos regering uppmanas att prioritera sådana åtgärder och återupprätta säkerheten för medborgarna och stabiliteten i regionerna Beni, Lubero och Butembo.

4.  Europaparlamentet begär att det internationella samfundet skyndsamt ska inleda en grundlig, oberoende och öppen utredning av massakrerna, med fullt samarbete av Demokratiska republiken Kongos regering och Monusco. Parlamentet anser att gruppen av internationella sändebud och företrädare för området kring de afrikanska stora sjöarna bör hålla ett akutmöte om valet i Demokratiska republiken Kongo, så att lämpliga åtgärder kan vidtas i denna riktning, t.ex. att mobilisera FN:s säkerhetsråd.

5.  Europaparlamentet insisterar på att denna situation inte får hindra att valet hålls enligt den konstitutionella planeringen. Europaparlamentet framhåller att framgångsrika val som hålls vid rätt tid är avgörande för landets långsiktiga stabilitet och utveckling.

6.  Europaparlamentet uppmanar åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen att samla in information och undersöka överträdelserna, i syfte att fastställa om det finns underlag för denna domstol att undersöka påstådda brott i området Beni.

7.  Europaparlamentet upprepar att personer som begår brott mot de mänskliga rättigheterna, krigsbrott och brott mot mänskligheten, respektive utövar sexuellt våld mot kvinnor och flickor eller värvar barnsoldater, inte får gå ostraffade. Parlamentet betonar att sådana gärningsmän måste anmälas, identifieras, åtalas och straffas i enlighet med nationell och internationell straffrätt.

8.  Europaparlamentet begär att en utvärderingsrapport om Monuscos insatser ska utarbetas och offentliggöras. Parlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 2277 (2016), varigenom Monuscos mandat förlängdes och dess befogenheter förstärktes vad gäller skydd av civilbefolkningen och de mänskliga rättigheterna, inklusive könsrelaterat våld och våld mot barn.

9.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Monusco att till fullo använda sitt mandat för att skydda civilbefolkningen genom sin ”omvandling av styrkorna” för att se till att man kommer att kunna utöva utökad operativ kapacitet för att skydda civila genom snabbinsatsmekanismer och flygspaning i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo, även via patruller och mobila verksamhetsbaser.

10.  Europaparlamentet uppmanar AU och EU att säkerställa en ständig politisk dialog mellan länderna i området kring de stora sjöarna för att förhindra ytterligare destabilisering. Parlamentet beklagar att det endast gjorts begränsade framsteg med genomförandet av ramavtalet för fred, säkerhet och samarbete från februari 2013 och uppmanar alla parter att aktivt bidra till stabiliseringsinsatserna.

11.  Europaparlamentet betonar att det civila samhället måste vara involverat i alla insatser för att skydda civilbefolkningen och lösa konflikterna och att människorättsförsvarare måste skyddas och ges en plattform av Demokratiska republiken Kongos regering och det internationella samfundet.

12.  Europaparlamentet är medvetet om de kongolesiska myndigheternas insatser i kampen mot straffrihet och i arbetet med att förhindra sexuellt våld respektive våld mot barn, men anser att arbetet går för långsamt.

13.  Europaparlamentet påminner EU om att det måste råda samstämdhet mellan EU:s olika politikområden inklusive dess politik för vapenhandel och handel med råmaterial. Förhandlingar om avtal i regionen måste främja fred, stabilitet, utveckling och mänskliga rättigheter.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU att överväga riktade sanktioner, t.ex. reseförbud och frysning av tillgångar, mot de personer som ansvarar för massakrerna i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo och de våldsamma tillslagen i landet, i syfte att förhindra ytterligare våldshandlingar.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta ge stöd till folket i Demokratiska republiken Kongo för att förbättra levnadsförhållandena för de delar av samhället som har det allra sämst, särskilt internflyktingarna.

16.  Europaparlamentet fördömer alla attacker mot humanitära aktörer och hindren mot deras tillträde till området. Parlamentet uppmanar kraftfullt alla parter i konflikten att respektera de humanitära aktörernas oberoende, neutralitet och opartiskhet.

17.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att företags verksamheter fullt ut måste följa internationella normer för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att säkerställa att företag under deras respektive nationella rättsordningar inte åsidosätter mänskliga rättigheter och de internationella normer som är kopplade till deras verksamheter i tredjeländer.

18.  Europaparlamentet välkomnar de kongolesiska myndigheternas ansträngningar för att genomföra lagstiftning som förbjuder handel med och bearbetning av mineraler från områden där det förekommer olaglig utvinning av mineraler, till exempel områden som kontrolleras av väpnade grupper. Parlamentet uppmanar de kongolesiska myndigheterna att förstärka genomförandet av lagstiftningen och bidra till en mer genomgående granskning av utvinningsavtal och missbruket av utvinningsintäkter. EU måste stödja Demokratiska republiken Kongos ansträngningar i detta hänseende genom sin politik för utvecklingssamarbete. Parlamentet välkomnar den europeiska överenskommelsen om obligatoriska omsorgsfulla kontroller av leverantörer av konfliktmineraler, som ett första steg för att gripa sig an europeiska företags ansvar i denna fråga, och uppmanar eftertryckligen EU att omvandla denna överenskommelse till genomgripande lagstiftning som bör antas snarast.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, AVS–EU:s ministerråd, FN:s generalsekreterare, FN:s människorättsråd samt Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0085.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0278.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy