Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2281(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2016

Συζήτηση :

PV 22/06/2016 - 22
CRE 22/06/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0291

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 537kWORD 151k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)
P8_TA(2016)0291A8-0176/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») (2015/2281(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2012 σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη»(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 26ης Αυγούστου 2015 της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής, του 2015, σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) – Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (COM(2015)0408),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) – «Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης»(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2011 για κριτήριο αναφοράς σχετικά με τη μαθησιακή κινητικότητα(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση – απάντηση στον «Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης: Επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα» και «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013»(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της σχολικής επιτυχίας(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(12),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(13),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και τη μη διακριτικής μεταχείρισης μέσω της εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι(14),

–  έχοντας υπόψη τα «συμπεράσματα της Ρίγας» που εγκρίθηκαν στις 22 Ιουνίου 2015 από τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση(15),

–  έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2008 με τίτλο «Mετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ» (COM(2008)0423),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που κατάρτισε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του τομέα «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» για την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2010 με τίτλο «New Skills for New Jobs: Action Now» (Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: άμεση ανάληψης δράσης)(16),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα(17),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του έκτου Φόρουμ Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων του Μαρτίου 2015(18),

–  έχοντας υπόψη την πρόγνωση δεξιοτήτων του CEDEFOP για το 2012, «Future skills supply and demand in Europe» (Μελλοντική προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη)(19),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(20) και της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 με τίτλο «το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης»(23),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0176/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εξής όλες οι παραπομπές στην «εκπαίδευση και κατάρτιση» πρέπει να θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τις τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης, λόγω του συμπληρωματικού τους χαρακτήρα στα πλαίσια της μετάβασης προς μια κοινωνία της γνώσης και του ρόλου τους στην αντιμετώπιση ειδικών ομάδων-στόχων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν θα πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελείς αξίες, δεδομένου ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ηθικών αξιών, των αξιών του πολίτη, καθώς και των ανθρωπιστικών με την ευρεία έννοια αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, καθώς και στην ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών στις οποίες βασίζεται η Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να συμβάλλει στην προσωπική εξέλιξη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανάπτυξη των νέων ώστε να γίνουν ενεργοί, υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες και να διαθέτουν πολιτικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες σε πολλούς τομείς, καθώς και ειδικευμένοι επαγγελματίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό και να είναι προσβάσιμο από όλους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι η επέκταση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τους έχοντες χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, τους άνεργους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους και τους μετανάστες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωρίς αποκλεισμούς και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την πολιτισμική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην Ευρώπη θα πρέπει να συμβάλουν στις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της πρωτοβουλίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά, του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια και του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη το ίδιο είδος και το ίδιο επίπεδο προκλήσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι συστάσεις που προτείνονται για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα πρέπει να είναι ευέλικτες και να λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς και περιφερειακούς οικονομικούς, κοινωνικούς, δημογραφικούς, πολιτιστικούς και λοιπούς παράγοντες, ενώ παράλληλα να στοχεύουν στην βελτίωση της κατάστασης στο σύνολο της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία βάσει του πλαισίου «ΕΚ 2020», παράλληλα με τον σεβασμό της αρμοδιότητας των κρατών μελών, θα πρέπει να συμπληρώνει τις εθνικές δράσεις και να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να τεθούν σε ίση βάση μέσω ενός μείγματος πολιτικής που θα στοχεύει σε δικαιότερη κατανομή της γνώσης σε ολόκληρο τον πληθυσμό προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διευρυνόμενες εισοδηματικές διαφορές που κατά τα φαινόμενα αποτελούν δυσμενή επίπτωση της τεχνολογικής ανάπτυξης με επίκεντρο τις δεξιότητες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδοτικές επενδύσεις στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστούν πηγή βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάμενα χαμηλά επίπεδα γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων είναι ανησυχητικά και συνεπώς απαιτείται η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να παρέχουν τις απαραίτητες βάσεις για την περαιτέρω μάθηση και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις οι οποίες δείχνουν χαμηλές βασικές δεξιότητες των ενηλίκων καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων που αποτελεί μέσο για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014 η Επιτροπή είναι της άποψης ότι όσον αφορά τις δαπάνες, τα κράτη μέλη πρέπει να αναζητήσουν τρόπους προστασίας ή προώθησης μακροπρόθεσμων επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της ενέργειας και της δράσης για το κλίμα και ότι είναι θέμα ζωτικής σημασίας να υπάρξουν επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιλαμβανομένης της διά βίου μάθησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές πιέσεις, με αρκετά κράτη μέλη να έχουν προβεί σε περικοπές των δαπανών τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και είναι τώρα αναγκαίο να καταστούν αποδοτικότερες οι περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα αυτόν, ως αποφασιστικός παράγοντας για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την βελτίωση στα αποτελέσματα που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της ΕΚ2020 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν αναφερθεί ανησυχίες σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση από τα κράτη μέλη, την προτεραιότητα που δίνεται στους ποσοτικούς δείκτες, τις συνθήκες διδασκαλίας, την ποιότητα της μάθησης, τον περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας, και τον σκεπτικισμό σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαδικασίας της Μπολόνια και την εφαρμογή της σε ορισμένες χώρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έκθεση παρακολούθησης για το πλαίσιο «ΕΚ 2020» προκύπτει ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η εκπαιδευτική φτώχεια και η ανεπαρκής ένταξη των ατόμων με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, εξού και η ανάγκη να επικεντρωθούμε στην κοινωνική διάσταση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «ΕΚ 2020» και να βελτιωθεί ο συμμετοχικός χαρακτήρας και η ποιότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020»

1.  επικροτεί την προσπάθεια αποτίμησης του πλαισίου «ΕΚ 2020» και υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματά της και να εφαρμοστούν πάραυτα προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία και να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του στρατηγικού πλαισίου, ενισχύοντας την καταλληλότητα του πλαισίου για κάθε χώρα και την αμοιβαία μάθηση·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι παραμένουν άλυτα τεράστια προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τις κοινωνικοοικονομικές διακρίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και πιστεύει ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν πιο φιλόδοξες, συντονισμένες και αποτελεσματικές δράσεις πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

3.  επαναλαμβάνει τη σημασία της δήλωσης για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2015·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του αριθμού των τομέων προτεραιότητας του πλαισίου «ΕΚ 2020» σε έξι συγκεκριμένα θέματα από τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και συνθήκες, αλλά επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και ο επιχειρησιακός χαρακτήρας του ΕΚ 2020 και να θεσπιστεί το αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας·

5.  επικροτεί την πρόταση παράτασης του κύκλου εργασιών από 3 σε 5 έτη, για την καλύτερη υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων και την ανάπτυξη εργασιών σχετικά με ζητήματα όπως η υστέρηση ως προς τις επιδόσεις των μαθητών σε ορισμένους τομείς σπουδών, τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η κοινωνική ένταξη, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, το χάσμα μεταξύ των φύλων και τα ποσοστά απασχολησιμότητας των αποφοίτων·

6.  χαιρετίζει τη νέα γενιά ομάδων εργασίας του πλαισίου «ΕΚ 2020» και ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την εκπροσώπηση διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων στις εν λόγω ομάδες, ειδικότερα μέσω της συμπερίληψης περισσότερων εμπειρογνωμόνων σε θέματα εκπαίδευσης, νέων εργαζομένων, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικών και μελών του διδακτικού προσωπικού, η εμπειρία των οποίων στον κλάδο είναι ουσιώδης για την επίτευξη των στόχων του «ΕΚ 2020»· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της διάδοσης των αποτελεσμάτων των ομάδων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ·

7.  επικροτεί την ενίσχυση του διευθυντικού ρόλου των ανεπίσημων φορέων εντός του πλαισίου «ΕΚ 2020», καθώς και τη δημιουργία βρόγχων ανάδρασης που συνδέουν την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου με τις ομάδες Γενικών Διευθυντών και τις ομάδες εργασίας· αναγνωρίζει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την προσέγγιση ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ζητεί να τους παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (βασική δράση 3) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

8.  ζητεί την ίδρυση ενός ανεπίσημου συντονιστικού φορέα που θα απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής (ΓΔ EAC), τους Διευθυντές που είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση σε άλλες ΓΔ, από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πραγματοποιεί συναντήσεις υψηλού επιπέδου για τη διασφάλιση του στενότερου συντονισμού των εργασιών, της συνοχής των πολιτικών και της συνέχειας σε συστάσεις που εκδίδονται από επίσημους και ανεπίσημους φορείς του πλαισίου «ΕΚ 2020»· θεωρεί ότι αυτός ο συντονισμός είναι απαραίτητος λόγω του προβληματισμού για την έλλειψη πραγματικού διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων σχετικά με το πλαίσιο ΕΚ 2020 μεταξύ διάφορων ΓΔ της Επιτροπής και των Επιτρόπων· ζητεί να κοινοποιηθούν δεόντως τα αποτελέσματα των εν λόγω εργασιών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

9.  επαναλαμβάνει, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει την σημασία της απόκτησης δεξιοτήτων που ευνοούν την απασχολησιμότητα, ότι θα πρέπει να διαφυλάσσεται η αξία, η ποιότητα, η πρακτική χρήση της γνώσης καθώς και η ακαδημαϊκή ακρίβεια· υπογραμμίζει ότι, λόγω της διαφορετικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στα κράτη μέλη και των διαφόρων εκπαιδευτικών παραδόσεων, πρέπει να αποφεύγονται οι περιοριστικές προσεγγίσεις γενικής εφαρμογής· υπογραμμίζει ότι στην προσεχή ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη, παρότι ορθώς η προσοχή επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αφορούν την οικονομία και την απασχόληση, θα πρέπει εξίσου να εξετάζεται η σημασία των ειδικών γνώσεων, των σχολικών επιδόσεων, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας· ζητεί, ταυτόχρονα, από τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των οποίων οι σπουδαστές θα μπορούν να παρουσιάζουν τις δεξιότητές τους ενώπιον του κοινού και δυνητικών εργοδοτών·

10.  επισημαίνει τους κινδύνους που συνδέονται με την αύξηση της ριζοσπαστικοποίησης, της βίας, του εκφοβισμού και των προβλημάτων συμπεριφοράς που αρχίζουν να εμφανίζονται από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα σε επίπεδο ΕΕ και να παρουσιάσει επισκόπηση της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη αναφέροντας την αντίδρασή τους στις εν λόγω τάσεις, καθώς και κατά πόσον ή με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει την ηθική, προσωπική και κοινωνική αγωγή στα προγράμματα σπουδών τους ως μέσο που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί επιτυχημένο σε πολλά σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για τους διδάσκοντες όσον αφορά τις εν λόγω οριζόντιες ικανότητες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτόν·

11.  τονίζει την αξία μιας προσέγγισης βάσει της κοινότητας στον τομέα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ισχυρών δεσμών μεταξύ μαθησιακών πλαισίων και οικογενειών·

12.  ζητεί τη διεύρυνση της συμμετοχής όλων των συναφών φορέων στο έργο του πλαισίου «ΕΚ 2020»·

13.  είναι της γνώμης ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη διακυβέρνηση των μαθησιακών δομών τους, σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα είδη μάθησης·

14.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των ερευνητικών ιδρυμάτων και του οικονομικού τομέα, και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει ότι η εν λόγω εταιρική σχέση θα ενισχύσει τον αντίκτυπο του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020» και τη σημασία των εκπαιδευτικών συστημάτων για την αύξηση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης·

15.  τονίζει ότι οι στρατηγικές επικοινωνίας μεταξύ σχολείων και γονέων, τα προγράμματα εκπαίδευσης του χαρακτήρα και άλλα προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται σε μαθησιακά πλαίσια σε συνεργασία με τις οικογένειες και άλλους συναφείς κοινωνικούς εταίρους μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης, στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των ευρωπαϊκών αξιών, όπως αυτές κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης υπογραμμίζει ότι ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση της επάρκειας των βασικών δεξιοτήτων των παιδιών και επισημαίνει την αξία των κύκλων μαθημάτων για γονείς που μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όσον αφορά την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας·

16.  ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εντός του πλαισίου «ΕΚ 2020»·

17.  τονίζει ότι η συνεργασία μέσω του πλαισίου 2020 συμπληρώνει με ουσιαστικό τρόπο εθνικά μέτρα, όπως η αμοιβαία μάθηση, η συλλογή δεδομένων, οι ομάδες εργασίας και οι ανταλλαγές ορθών εθνικών πρακτικών, τα οποία θα ενισχυθούν μέσω βελτιώσεων ως προς τη διαφάνεια και τον συντονισμό τους καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους·

18.  τονίζει τον ρόλο των εξωτερικών ενώσεων και ΜΚΟ που εισέρχονται στα σχολεία με στόχο να παράσχουν στα παιδιά πρόσθετες δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες, όπως τέχνες και χειρωνακτικές δραστηριότητες, και να συνδράμουν στην ενσωμάτωση, την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντός τους, την αλληλεγγύη στη μάθηση και στη διαβίωση, καθώς και να διευκολύνουν την αναβάθμιση των μαθησιακών ικανοτήτων για ολόκληρες τις τάξεις·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση των διδασκόντων υστερεί από άποψη εύρους και πολυπλοκότητας σε ορισμένα κράτη μέλη, όσον αφορά ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία στις μέρες μας, και συγκεκριμένα η ικανότητα διαχείρισης ολοένα αυξανόμενης ποικιλίας εκπαιδευόμενων, η χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων ΤΠΕ·

20.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν την αρχική κατάρτιση διδασκόντων και τα προγράμματα συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσής τους, να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης μεταξύ κρατών μελών και να προωθήσουν τη συνεργασία και τις συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων κατάρτισης διδασκόντων και σχολείων·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα προτεραιότητα του πλαισίου «ΕΚ 2020», και συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη στήριξη των εκπαιδευτικών και την βελτίωση του κύρους τους, στοιχεία απαραίτητα ώστε να συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο σεβασμό, και, με τον τρόπο αυτό, να γίνει πιο ελκυστικό το επάγγελμά τους· είναι της άποψης ότι η εκπλήρωση του στόχου αυτού προϋποθέτει καλύτερη προετοιμασία και κατάρτιση των διδασκόντων και βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των μισθών σε ορισμένα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι διδάσκοντες συχνά λαμβάνουν χαμηλότερο από τον μέσο μισθό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

22.  σημειώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ποιότητα της εκπαίδευσης έχουν υποβαθμιστεί λόγω έλλειψης προσωπικού και περικοπών στην εκπαίδευση·

23.  επισημαίνει ότι η ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί τομέα προτεραιότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΚ 2020»· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας και της ευελιξίας στις μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης και διάδοσης των γνώσεων στο πλαίσιο των οποίων τα άτομα θα έχουν ενεργό συμμετοχή·

24.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση, οι ΤΠΕ και οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών πλατφορμών δεδομένων και των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσβασιμότητα της διδασκαλίας και της μάθησης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ΤΠΕ, και μέσω της διοργάνωσης ειδικής επιμόρφωσης για τη χρήση αυτών των μέσων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε επίπεδο σχολείου και πανεπιστημίου· ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα αυτόν·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσοχή που έδωσε η Επιτροπή στη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων· υπογραμμίζει ότι οι δεξιότητες αυτές αποτελούν απαραίτητα εφόδια για τους νέους για τον 21ο αιώνα·

26.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα της αναβάθμισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους εντός του πλαισίου «ΕΚ 2020», ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων·

27.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τους υφιστάμενους κανόνες για την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση του αντικτύπου με βάση την ποιότητα και στα αποτελέσματα σε σχέση με τις παρατηρούμενες προτεραιότητες του πλαισίου «ΕΚ 2020»·

28.  ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν, μέσω υποτροφιών και δανείων, εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα σπουδών των οποίων η δομή συνδράμει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εκπαίδευσης και πρακτικών αναγκών·

29.  τονίζει την ανάγκη καλύτερης επικέντρωσης των προσπαθειών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της συγχώνευσης και του εξορθολογισμού υφιστάμενων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών·

30.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίζει, κατά περίπτωση, τις μειονοτικές ομάδες ως χωριστές και διακριτές ομάδες προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα·

31.  πιστεύει ακράδαντα ότι η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, που θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ευαισθησία και στο επίπεδο ωριμότητας κάθε ομάδας στόχου, αποδίδει περισσότερο από την επένδυση σε κάθε άλλο στάδιο της εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση αποδεδειγμένα μειώνει το μελλοντικό κόστος·

32.  πιστεύει ότι η επιτυχία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα εξαρτάται από τους καλά καταρτισμένους διδάσκοντες και από τη συνεχώς προοδεύουσα επαγγελματική τους κατάρτιση και, κατά συνέπεια, απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις για την κατάρτιση των διδασκόντων·

Ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

33.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση και συνεχίζοντας σε όλη τη διάρκεια της ζωής·

34.  ζητεί να αναπτυχθούν ορθές πρακτικές για την αξιολόγηση της ποιοτικής προόδου και των επενδύσεων στη χρήση ποιοτικών δεδομένων σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες και τα σημεία αναφοράς που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο «ΕΚ 2020»·

35.  τονίζει τη σημασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης γενικών βασικών δεξιοτήτων, όπως ΤΠΕ, μαθηματικά, κριτική σκέψη, ξένες γλώσσες, κινητικότητα κ.λπ., οι οποίες επιτρέπουν στους νέους να προσαρμοστούν εύκολα στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον·

36.  επισημαίνει τον πρωτοφανή αριθμό μαθητών που συμμετέχουν στην επίσημη εκπαίδευση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι υψηλό και το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει μειωθεί·

37.  τονίζει ότι οι στόχοι αναφοράς σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση που ορίζονται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, κυρίως, η μείωση του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10% και η αύξηση του ποσοστού των νέων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 40%, δεν πρέπει να επιτευχθούν εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά, αντίθετα να εκπληρωθούν λαμβάνοντας υπόψη τον πρώτο στόχο του πλαισίου «ΕΚ 2020» «κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες»· επισημαίνει ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη προγραμμάτων διττής εκπαίδευσης·

38.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι τυποποιημένες εξετάσεις και οι ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική λογοδοσία μετρούν, στην καλύτερη περίπτωση, ένα περιορισμένο φάσμα παραδοσιακών ικανοτήτων, και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τα σχολεία να οδηγούνται στην προσαρμογή του διδακτικού υλικού σε απλό υλικό εξετάσεων, παραβλέποντας τις εγγενείς αξίες της εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ηθικών αξιών, αξιών που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και ανθρωπιστικών αξιών, ενώ το έργο των διδασκόντων και τα επιτεύγματα των μαθητών στο πεδίο αυτό παραβλέπονται από τις βαθμολογίες των εξετάσεων· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη για ευελιξία, καινοτομία και δημιουργικότητα στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, στοιχεία που μπορούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της μάθησης και το επίπεδο εκπαίδευσης·

39.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων για την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής προσχολικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και του έγκαιρου εκσυγχρονισμού της· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της ατομοκεντρικής προσέγγισης στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που ευνοεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, εστιάζοντας παράλληλα στα προσωπικά ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και στις ικανότητες των σπουδαστών·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις σε μια χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κοινωνίας, όσον αφορά τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για όλους· τονίζει ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών διά βίου μάθησης και των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κάθε μορφής, των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και των αιτίων του αποκλεισμού είναι στοιχεία απαραίτητα για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της ζωής των νέων που πλήττονται από μειονεκτήματα κοινωνικής και οικονομικής υφής, καθώς και εκείνων που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες, και υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

42.  ζητεί να αυξηθεί η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και παράλληλα παροτρύνει να βελτιωθεί η εκπαίδευση των διδασκόντων προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να συμπεριλάβουν, να ενσωματώσουν και να συνδράμουν τους σπουδαστές με αναπηρία·

43.  τονίζει ότι θα πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της διαδικασίας της Μπολόνια και η κινητικότητα των φοιτητών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εκπλήρωση των στόχων και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια και των προγραμμάτων κινητικότητας, και να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασία στη διόρθωση των ατελειών τους, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των φοιτητών και του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και να ενισχύουν και να υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

44.  συνηγορεί υπέρ της ευρύτερης συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας στον κύκλο εργασίας του πλαισίου «ΕΚ 2020»·

45.  επισημαίνει ότι η διαδικασία της Μπολόνια έχει αποτελέσει αφορμή για σημαντικά επιτεύγματα και είναι της γνώμης ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να επιδείξουν ευελιξία κατά τη χρήση εκπαιδευτικών ενοτήτων και του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS)·

46.  επικροτεί τις προσπάθειες για αύξηση των εγγραφών φοιτητών στους κλάδους των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, αλλά όχι εις βάρος των ανθρωπιστικών επιστημών οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι κλάδοι των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών·

47.  τονίζει ότι η παραγωγή οικονομικού αποτελέσματος δεν θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από το ερευνητικό τοπίο·

48.  τάσσεται υπέρ μιας περισσότερο ολιστικής άποψης που υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης ποικίλου φάσματος κλάδων στην εκπαίδευση και στην έρευνα·

49.  υποστηρίζει τη μετάβαση σε προγράμματα κινητικότητας βασιζόμενα σε ποιοτικά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε προτεραιότητες και εξυπηρετούν καθιερωμένους στόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης· ζητεί την κατάλληλη υλοποίηση των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα και την καλύτερη αξιοποίηση όλων των εργαλείων που είναι διαθέσιμα για την προετοιμασία των σπουδαστών για το κατάλληλο είδος κινητικότητας που χρειάζονται· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της διεθνοποίησης εντός της χώρας προκειμένου να δοθεί στους σπουδαστές που προτιμούν να μην συμμετέχουν στην εκτός της χώρας τους κινητικότητα μια διεθνής διάσταση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους·

50.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε ευκαιρίες κινητικότητας, ιδίως για επαγγελματική κατάρτιση, για νέους σε μειονεκτική θέση και για άτομα που υφίστανται διάφορες μορφές διακρίσεων· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων κινητικότητας όπως το Erasmus+ στην προώθηση της ανάπτυξης εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των νέων· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ανανεωμένου ευρωπαϊκού θεματολογίου για την εκπαίδευση των ενηλίκων·

51.  τονίζει τη σημασία ενός συνολικού πλαισίου αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και πτυχίων ως καίριου παράγοντα διασφάλισης της διασυνοριακής κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και εργασίας·

52.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών υπηρεσιών, και να αναπτυχθούν μέσα αναγνώρισης ψηφιακά αποκτώμενων γνώσεων και ικανοτήτων·

53.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απλούστευση και στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων μέσων της ΕΕ σχετικά με τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ώστε να ενισχυθεί η απήχησή τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής που διεξήχθη το 2014 σχετικά με τον «Ευρωπαϊκό χώρο των δεξιοτήτων και των προσόντων»·

Μετανάστευση και εκπαίδευση

54.  τονίζει ότι οι προκλήσεις που προκύπτουν για τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης από την μετανάστευση από χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης καθώς και από την πρόσφατη προσφυγική και ανθρωπιστική κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

55.  τονίζει ότι η αδυναμία παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο θα επηρεάσει αρνητικά την μελλοντική απασχολησιμότητά τους, τη δυνατότητά τους να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με τις πολιτιστικές αρχές και τις κοινωνικές αξίες της χώρας υποδοχής τους, και, τέλος, την ενσωμάτωσή τους και την συμβολή τους στην κοινωνία·

56.  ζητεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών αρχών προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη προσέγγιση για την ταχεία, πλήρη και βιώσιμη ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

57.  επικροτεί την απόφαση για την ενσωμάτωση της διάστασης της εκπαίδευσης των μεταναστών στο έργο των ομάδων εργασίας του πλαισίου «ΕΚ 2020» και τη διοργάνωση αντίστοιχων δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης στο αρχικό τους στάδιο·

58.  τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Παιδείας των κρατών μελών και της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC) της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ιδίως μέσω της προσέγγισης των πλέον μειονεκτούντων ατόμων και των ατόμων με διαφορετικές καταβολές, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων μεταναστών, και της ενσωμάτωσής τους σε ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον·

59.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο που κατάγονται από χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να τους παρασχεθεί υποστήριξη για την προσαρμογή τους στα προγράμματα σπουδών και τα μαθησιακά πρότυπα της χώρας υποδοχής μέσω καινοτόμων μεθόδων εκμάθησης και με την παροχή στα παιδιά γλωσσικής υποστήριξης, και, αν χρειάζεται, κοινωνικής συνδρομής, καθώς και να τους δοθεί η δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό και τις αξίες της χώρας υποδοχής, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά τους·

60.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες ενσωμάτωσης μεταναστών δασκάλων και πανεπιστημιακών στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και αξιοποίησης των γλωσσικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και της εμπειρίας τους·

61.  συνιστά στα κράτη μέλη και στους παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευσης να προσφέρουν συμβουλές και στήριξη για τα παιδιά προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο που ζητούν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω της παροχής σαφών πληροφοριών και ορατών σημείων επαφής·

62.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ήμισυ των εκπαιδευτών των διδασκόντων στις χώρες του ΟΟΣΑ θεωρεί ότι τα συστήματα κατάρτισης των διδασκόντων δεν τους προετοιμάζουν επαρκώς για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη διαφορετικότητα, και προτρέπει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να διασφαλίζουν για τους διδάσκοντες συνεχή επαγγελματική υποστήριξη στον τομέα αυτόν, να τους παρέχουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές δεξιότητες σε θέματα όπως η μετανάστευση και η πολιτιστική διείσδυση και να τους επιτρέπουν να αξιοποιούν την πολυμορφία ως πλούσια πηγή μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας· υποστηρίζει την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι δραστηριότητες αλληλοδιδαχής από ομοτίμους μεταξύ κρατών μελών·

63.  υποστηρίζει την ιδέα δημιουργίας γραφείων υποστήριξης διδασκόντων και κατευθυντηρίων γραμμών που να τους παρέχουν έγκαιρη υποστήριξη για την αντιμετώπιση με θετικό τρόπο διαφόρων ειδών διαφορετικότητας και για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου στην τάξη, καθώς και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης·

64.  ζητεί τη δημιουργία διαφοροποιημένων συνεργιών μεταξύ των ομάδων εργασίας του πλαισίου «ΕΚ 2020» και δικτύων όπως η «ομάδα εργασίας σε θέματα εκπαίδευσης» του «δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση» (RAN)·

65.  ζητεί την σύσταση της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2016-2018·

66.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων προγραμμάτων μάθησης βάσει γλωσσών·

67.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την ταχεία ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμών για την βελτίωση της κατανόησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, δεδομένου ότι πολλοί που φτάνουν στην ΕΕ δεν διαθέτουν αποδεικτικά έγγραφα των επίσημων προσόντων τους·

68.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αναπτυχθεί η ισχύουσα διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων ελέγχων σχετικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο·

69.  πιστεύει ότι η μη τυπική και η άτυπη μάθηση έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο για την επιτυχή ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία·

70.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η μη τυπική και η άτυπη μάθηση, καθώς και η συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες, για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων· επισημαίνει με έμφαση το γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο ως προς την ανάπτυξη κατάλληλων νομικών πλαισίων, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών επικύρωσης· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων στρατηγικών για την παροχή της δυνατότητας επικύρωσης·

71.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν μέτρα για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο φοιτητές που εγγράφονται στο πανεπιστήμιο, με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων και αρμοδιοτήτων σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε αυτή την κατεύθυνση και ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν·

72.  ζητεί επιτακτικά τη δημιουργία «εκπαιδευτικών διαδρόμων» οι οποίοι θα επιτρέπουν στους μαθητές που είναι πρόσφυγες ή στους μαθητές που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες να εγγράφονται και να παρακολουθούν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων, μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την εγγραφή μεταναστών σπουδαστών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης·

74.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα Science4Refugees θα πρέπει να αξιολογηθεί και, εάν είναι απαραίτητο, να αναπτυχθεί περαιτέρω· συνηγορεί υπέρ της παροχής υποστήριξης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν βοήθεια σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο ακαδημαϊκούς στον τομέα της επιστήμης και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς·

75.  επισημαίνει ότι το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» συνεπάγεται κινδύνους για ορισμένα κράτη μέλη, και ιδίως εκείνα που βρίσκονται στην κεντρική/ ανατολική και νότια Ευρώπη, όπου όλο και μεγαλύτερος αριθμός νέων πτυχιούχων αναγκάζεται να μεταναστεύσει· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι ομάδες εργασίας του «ΕΚ 2020» δεν έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς το ζήτημα της μη ισορροπημένης κινητικότητας, και τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης·

76.  υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής· δίνει έμφαση στην ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι διαφορές μεταξύ των φύλων και να αναγνωρισθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των νέων γυναικών ενσωματώνοντας την διάσταση του φύλου στην ΕΚ 2020· τονίζει ότι, εφόσον η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, είναι απαραίτητο όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν αυτήν την αρχή στους σπουδαστές τους, με στόχο να ενισχυθεί η ανεκτικότητα, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, η κοινωνική συνοχή και ο διαπολιτισμικός διάλογος·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(2) ΕΕ C 70 της 8.3.2012, σ. 9.
(3) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25.
(4) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 31.
(5) ΕΕ C 327 της 4.12.2010, σ. 11.
(6) ΕΕ C 64 της 5.3.2013, σ. 5.
(7) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 22.
(8) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 30.
(9) ΕΕ C 17 της 20.1.2015, σ. 2.
(10) ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 17.
(11) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 36.
(12) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(13) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(14) http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
(15) http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
(16) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/125en.pdf
(17) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 5.
(18) http://ec.europa.eu/education/tools/docs/university-business-forum-brussels_en.pdf
(19) http://www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0107.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0418.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου