Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0838/2016

Esitatud tekstid :

B8-0838/2016

Arutelud :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Hääletused :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0294

Vastuvõetud tekstid
PDF 150kWORD 63k
Teisipäev, 28. juuni 2016 - Brüssel
Ühendkuningriigis toimunud referendumi tulemused
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Euroopa Parlamendi 28. juuni 2016. aasta resolutsioon Ühendkuningriigi referendumist tuleneva otsuse kohta EList lahkuda (2016/2800(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1.  võtab teadmiseks Ühendkuningriigi kodanike soovi EList lahkuda; juhib tähelepanu sellele, et rahva väljendatud tahet tuleb täiel määral austada, alustades Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 aktiveerimisega võimalikult kiiresti;

2.  rõhutab, et see on ELi jaoks kriitiline hetk – liidu kodanike huvid ja ootused tuleb tuua tagasi arutelude keskmesse ning Euroopa projektile tuleb nüüd anda uus tõuge;

3.  rõhutab, et Ühendkuningriigi kodanike enamuse tahet tuleks austada väljaastumismenetluse kiire ja sidusa rakendamise teel;

4.  juhib tähelepanu sellele, et ELi lepingu artikli 50 kohased läbirääkimised Ühendkuningriigi EList välja astumise üle peavad algama niipea, kui ametlik teade on edastatud;

5.  hoiatab, et kõigi jaoks kahjuliku ebakindluse ärahoidmiseks ja liidu terviklikkuse kaitsmiseks peab ELi lepingu artiklis 50 sätestatud teatamine toimuma võimalikult kiiresti; eeldab, et Ühendkuningriigi peaminister teatab referendumi tulemuse 28.–29. juunil 2016. aastal kokku tulevale Euroopa Ülemkogule; see teade käivitab väljaastumismenetluse;

6.  tuletab meelde, et riigipeade ja valitsusjuhtide 2016. aasta veebruaris saavutatud kokkuleppes sätestati, et see jõustub üksnes juhul, kui Ühendkuningriik otsustab ELi jääda; seetõttu on kokkulepe õigustühine;

7.  tuletab meelde, et mis tahes uutes suhetes Ühendkuningriigi ja ELi vahel ei saa kokku leppida enne väljaastumislepingu sõlmimist;

8.  tuletab meelde, et aluslepingute kohaselt on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek ning Euroopa Parlament tuleb täielikult kaasata väljaastumislepingu ja uute suhete sõlmimise menetluste kõikides etappides;

9.  palub nõukogul nimetada komisjon läbirääkijaks ELi lepingu artikli 50 alusel toimuvateks läbirääkimisteks;

10.  rõhutab, et praegune proovikivi nõuab järelemõtlemist ELi tuleviku üle – liitu tuleb reformida ning muuta see paremaks ja demokraatlikumaks; märgib, et samal ajal kui mõni liikmesriik võib otsustada integreeruda aeglasemalt või vähemal määral, tuleb ELi tuumikut tugevdada ning tuleks vältida lahendusi à la carte; on seisukohal, et vajadus edendada meie ühiseid väärtusi, tagada stabiilsus, sotsiaalne õiglus, jätkusuutlikkus, majanduskasv ja tööhõive, saada üle jätkuvast majanduslikust ja sotsiaalsest ebakindlusest, kaitsta kodanikke ja tegeleda rändeprobleemidega nõuab eelkõige majandus- ja rahaliidu ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala arendamist ja demokratiseerimist ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamist; on seetõttu seisukohal, et reformide tulemuseks peab olema liit, mis vastab kodanike ootustele;

11.  nõuab tegevuskava parema liidu saavutamiseks, mis põhineks Lissaboni lepingu võimaluste täielikul ärakasutamisel ning mis peaks lõppema aluslepingute läbivaatamisega;

12.  kavatseb muuta oma sisekorraldust, et võtta arvesse Ühendkuningriigi kodanike enamuse tahet Euroopa Liidust välja astuda;

13.  võtab teadmiseks Ühendkuningriigi voliniku tagasiastumise ja tema portfelli ümberjaotamise;

14.  kutsub nõukogu üles muutma eesistujariikide järjekorda, et väljaastumise protsess ei hakkaks ohustama liidu igapäevase tegevuse juhtimist;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale, liikmesriikide parlamentidele ja Ühendkuningriigi valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika