6 септември 2016 г.
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2016 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 490kWORD 46k
Правна информация - Политика за поверителност