Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0268(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0276/2015

Внесени текстове :

A8-0276/2015

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Гласувания :

PV 05/07/2016 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0296

Приети текстове
PDF 472kWORD 104k
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург
Пределни стойности за извънпътната техника ***I
P8_TA(2016)0296A8-0276/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника (COM(2014)0581 – C8‑0168/2014 – 2014/0268(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0581),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0168/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 февруари 2015 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 22 април 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0276/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО
P8_TC1-COD(2014)0268

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1628.)

Правна информация - Политика за поверителност