Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0276/2015

Ingivna texter :

A8-0276/2015

Debatter :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Omröstningar :

PV 05/07/2016 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0296

Antagna texter
PDF 244kWORD 97k
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg
Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I
P8_TA(2016)0296A8-0276/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juli 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0581),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0168/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 februari 2015(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 april 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt, i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8‑0276/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen den 5 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr … /2015 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG
P8_TC1-COD(2014)0268

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/1628.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy