Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2321(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0297

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 583kWORD 211k
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
P8_TA(2016)0297A8-0204/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (2015/2321(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης δέκα σημείων για τη μετανάστευση της Επιτροπής, το οποίο υποβλήθηκε στο κοινό Συμβούλιο εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων, που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο, στις 20 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών» (COM(2016)0377),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (COM(2016)0378),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη » (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών για τους σκοπούς της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2015)0452),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (οδηγία περί υποδοχής),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιστροφή» (COM(2015)0453),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για την καθιέρωση κοινού «εγχειριδίου περί επιστροφής» προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με την επιστροφή (C(2015)6250),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με την τρέχουσα κρίση του ασύλου (COM(2015)0454),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με τίτλο «Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2015)0040),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καταπιστευματικού ταμείου επείγουσας ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική (C(2015)7293),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση» (COM(2015)0490),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020)» (COM(2015)0285),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0510),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του τον Ιούνιο 2014, κατά την ειδική σύνοδό του στις 23 Απριλίου 2015, κατά τη συνεδρίασή του στις 25 και 26 Ιουνίου 2015, κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Οκτωβρίου 2015, και κατά τις συνεδριάσεις του στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2015, και στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Ιουλίου 2015, για τη μετανάστευση κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Ιουλίου 2015, για το μέλλον της πολιτικής για την επιστροφή κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Οκτωβρίου 2015, για τη μετανάστευση κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Οκτωβρίου 2015, για τα μέτρα αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και της μεταναστευτικής κρίσης κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου 2015, και για τους απάτριδες (ανιθαγένεια) κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών στις 20 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την επανεγκατάσταση, μέσω πολυμερών και εθνικών προγραμμάτων, 20 000 ατόμων τα οποία χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας της 15ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της διάσκεψης υψηλού επιπέδου στο Λουξεμβούργο για τη διαδρομή ανατολικής Μεσογείου - δυτικών Βαλκανίων, της 8ης Οκτωβρίου 2015, και τη δήλωση των ηγετών, η οποία εγκρίθηκε στη σύνοδο σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα κατά μήκος της διαδρομής των δυτικών Βαλκανίων στις 25 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης και την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής για τη μετανάστευση στη Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση που συνοδεύει την ανακοίνωση σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1994 (2014) που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), και ειδικά της Ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 33 παράγραφοι 1 και 2 της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το έργο, τις ετήσιες εκθέσεις και τις μελέτες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), και ειδικά τις μελέτες του σχετικά με τις σοβαρές μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη για την ένταξη των μεταναστών και τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας του Θεματικού Τμήματος Α, τις μελέτες του Θεματικού Τμήματος Γ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 80 ΣΛΕΕ, σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις, τις εναλλακτικές δυνατότητες και τρόπους πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, σχετικά με τη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων για τη νομοθεσία στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, σχετικά με την ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) και τις εναλλακτικές λύσεις για το Δουβλίνο και σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, τις σημειώσεις και τα έγγραφα των Θεματικών Τμημάτων Α και Δ σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ για τις πολιτικές μετανάστευσης και την ένταξη των προσφύγων: ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των βέλτιστων πρακτικών για το μέλλον, και τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος EXPO για τους Μετανάστες στη Μεσόγειο: προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), και ειδικότερα τη μελέτη για τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα δεδομένα σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης,

–  έχοντας υπόψη το έργο και εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών που εγκρίθηκε στην 115η σύνοδο ολομέλειας της 3ης-4ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση»,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση και το Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ενσωμάτωση των προσφύγων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(3),

–  έχοντας υπόψη την εμπειρία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα EQUAL,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Νοέμβριο 2004, και ιδίως τις αρχές 3, 5 και 7,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης(4),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές εκδόσεις του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), και ειδικά τα «Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In» (Δείκτες ένταξης μεταναστών 2015: εγκατάσταση), «Making Integration Work: Refugees and others in need of protection» (Προς μια θετική συμβολή της ένταξης: πρόσφυγες και άλλοι χρήζοντες προστασίας) και «A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis» (Το νέο προφίλ των μεταναστών μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές εκδόσεις του Eurofound και ειδικά τα «Challenges of policy coordination for third-country nationals» (Πολιτικές για τους υπηκόους τρίτων χωρών: συντονισμός και προκλήσεις) και «Approaches towards the labour market integration of refugees in the EU» (Προσεγγίσεις για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου «The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges» (Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα στην Ευρώπη: οικονομικές προκλήσεις),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της βάσης δεδομένων με πληροφορίες για το άσυλο, για την περίοδο 2014-2015, με τίτλο «Common Asylum System at a turning point: Refugees caught in Europe’s solidarity crisis» (Το κοινό σύστημα ασύλου σε σημείο καμπής: πρόσφυγες παγιδευμένοι στην «κρίση αλληλεγγύης» της Ευρώπης),

–  έχοντας υπόψη τα Ζητήματα Διεθνούς Προστασίας σχετικά με ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, Επικαιροποιημένο Σημείωμα II της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες της 22ας Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Γ του Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο 2016 με τίτλο «Female refugees and asylum seekers: the issue of integration» (Γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο: το ζήτημα της ένταξης),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής, της 16ης Μαρτίου 2016, ιδίως τη δήλωση των ευρωπαϊκών οικονομικών και κοινωνικών εταίρων σχετικά με την προσφυγική κρίση,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και έχοντας υπόψη το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή τους, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0204/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική κρίση αποτελεί πρωτίστως μια ανθρωπιστική κρίση, η οποία επήλθε, μεταξύ άλλων, από την αποσταθεροποίηση κρατών που γειτονεύουν με την ΕΕ και η οποία έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αγορές εργασίας της και στην κοινωνία των πολιτών της και επιβάλλει μακρόπνοες και μελετημένες απαντήσεις που να διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή σε τοπικό επίπεδο και την επιτυχημένη ένταξη των νεοεισερχόμενων στις κοινωνίες μας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Γενεύης δημιουργήθηκε για την προστασία των ευρωπαίων προσφύγων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορίζει την έννοια του πρόσφυγα καθώς και μια σειρά δικαιωμάτων των προσφύγων, πέραν των υποχρεώσεων των κρατών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη τριών νομικών προσώπων δικαιούχων ή δυνητικών δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ήτοι των ατόμων με καθεστώς πρόσφυγα, των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάλυσης των αιτίων της προσφυγικής κρίσης προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική και άμεση αντίδραση· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι τα βασικά αίτια της προσφυγικής κρίσης είναι οι συγκρούσεις και ότι η επίλυσή τους θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τον αριθμό των προσφύγων και να δώσει τη δυνατότητα στους υπόλοιπους να επιστρέψουν στις χώρες τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς αριθμούς αιτούντων άσυλο και προσφύγων που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 2014 και 2015, που οφείλονται στη δυσχερή ανθρωπιστική κατάσταση σε ορισμένες χώρες που γειτονεύουν με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση μέσω των νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτροπή της ανάπτυξης των διακινητών και λαθρεμπόρων·

ΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης και η πολιτική δήλωση που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015, δεν έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένες και καθοριστικές δράσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη των προσφύγων τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπάρχει αλληλεγγύη και κοινή δέσμευση μεταξύ όλων των κρατών μελών και των κοινωνιών τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών της αγοράς εργασίας της ΕΕ καταδεικνύουν επικείμενες και μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική ένταξη αποτελεί σκαλοπάτι για την κοινωνική ένταξη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής και, ειδικότερα, στις αγορές εργασίας τους είναι μια δυναμική, αμφίδρομη καθώς και δισδιάστατη διαδικασία (που περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις), η οποία αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία, καθώς η ένταξη των προσφύγων απαιτεί συντονισμένες αλλά διακριτές ευθύνες και προσπάθειες τόσο από τους ίδιους τους πρόσφυγες όσο και από τα κράτη μέλη και τις τοπικές και, ενδεχομένως, περιφερειακές διοικήσεις τους και τις κοινότητες υποδοχής τους, καθώς και τη συμμετοχή και υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής ενσωμάτωση απαιτεί όχι μόνο ένταξη στην αγορά εργασίας αλλά και πρόσβαση σε μαθήματα εκμάθησης γλώσσας κατά την άφιξη, καθώς και σε αξιοπρεπή στέγαση, σε εκπαίδευση και κατάρτιση, σε κοινωνική προστασία και υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής στήριξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ, και ιδίως η νεανική και η μακροχρόνια ανεργία, παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα και ότι η αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας αποτελεί σταθερή πρόκληση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πρόσφυγας είναι άτομο με το δικό του προσωπικό ιστορικό, τις δικές του γνώσεις, τα δικά του προσόντα, τις δικές του δεξιότητες, τη δική του εργασιακή πείρα και πείρα ζωής και τις δικές του ανάγκες, και ότι όλα αυτά αξίζουν αναγνώρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες μπορούν να αναλάβουν και να παράγουν οικονομική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες υποδοχής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι το 24,4% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και σχεδόν το 10% αντιμετωπίζει σοβαρή υλική στέρηση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των τίτλων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση τίτλων από τρίτες χώρες συμβαδίζει με τον έλεγχο των δεξιοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της κατάρτισης και των προσόντων των ενηλίκων προσφύγων, και συγκεκριμένα μέτρα για να αποκτήσουν ακαδημαϊκά προσόντα και ειδικές δεξιότητες, είναι απαραίτητα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική πρόσβαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας είναι σημαντική για την αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού τους, και είναι συμφέρουσα οικονομικά, δεδομένου ότι αποτελεί επίσης μια υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα φορολογικά έσοδα των κρατών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι ανήλικοι, πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει όλες οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας να περιλαμβάνουν μια προοπτική φύλου και προστασίας των παιδιών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Europol για το 2015, τουλάχιστον 10 000 ασυνόδευτα παιδιά έχουν εξαφανιστεί μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναγκαστικές εκτοπίσεις, οι συγκρούσεις, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι πόλεμοι μπορούν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία των πληγέντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός αυτού, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο βιώνουν πολύ υψηλά ποσοστά βίας λόγω φύλου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τις απάνθρωπες και δυσχερείς συνθήκες ζωής μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο που έχουν έρθει στην Ευρώπη, οι οποίοι ζουν σε καταυλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε επαρκείς ποιοτικούς πόρους και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 33 παράγραφος 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων του 1951 που ορίζει ότι καμία συμβαλλόμενη χώρα δεν μπορεί να απελαύνει ή να επαναπροωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσφυγα στα σύνορα εδαφών στα οποία απειλείται η ζωή ή η ελευθερία του για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 3 παράγραφοι 1 και 2 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (1984), τα οποία ορίζουν ότι «Κανένα Κράτος Μέρος δεν θα απελαύνει, δεν θα επαναπροωθεί («refouler») ούτε θα εκδίδει πρόσωπο σε άλλο Κράτος, όπου υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι αυτό το πρόσωπο θα κινδυνεύσει να υποστεί βασανιστήρια· […] οι αρμόδιες αρχές θα λάβουν υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν, ενδεχομένως, την ύπαρξη στο Κράτος για το οποίο πρόκειται ενός συνόλου συστηματικών, σοβαρών, κατάφωρων ή μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις, σε συνδυασμό με γλωσσικούς, εκπαιδευτικούς και θεσμικούς παράγοντες, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αναστέλλουν την πλήρη συμμετοχή των μεταναστών, εν γένει, στην αγορά εργασίας και την κοινωνία(9)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που έφθασαν στην ΕΕ το 2015, οι μισοί είναι μεταξύ 18 και 34 ετών και το ένα τέταρτο είναι παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αυτά έχουν έρθει από περιοχές συγκρούσεων όπου η φοίτηση στο σχολείο τους έχει διακοπεί ή περιοριστεί, ενίοτε για μεγάλες περιόδους, ή από καταυλισμούς προσφύγων, όπου μόνο μια μειοψηφία από αυτά ήταν σε θέση να λάβουν οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης ή να παρακολουθήσουν τοπικά σχολεία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2003/86/ΕΚ ορίζει, όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων, ότι οι χώρες της ΕΕ δύνανται να μην επιβάλλουν όρους ελάχιστης διαμονής στην επικράτεια προτού υπάρξει επανένωση με τα μέλη της οικογένειάς τους·

1.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη βελτίωσης των διαύλων ασφαλούς και νόμιμης μετανάστευσης και θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των υφιστάμενων νόμων και των θεμελιωδών ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών· επισημαίνει ότι η διαχείριση της εισροής των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο απαιτεί την άμεση θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης για όλα τα κράτη μέλη·

2.  επισημαίνει τη μεγάλη ανομοιογένεια και την έλλειψη σαφήνειας στη χρήση του όρου «πρόσφυγας» στον δημόσιο και πολιτικό λόγο· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του σαφούς προσδιορισμού των προσφύγων σύμφωνα με τον νομικό ορισμό που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, και στη νομοθεσία της ΕΕ, ειδικά στην οδηγία περί ελάχιστων απαιτήσεων αναγνώρισης (2011/95/ΕΕ)(10) και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 στοιχεία γ), δ), ε), στ), ζ), και στην οδηγία περί υποδοχής και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 στοιχεία α), β) και γ)· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, για λόγους εφαρμογής των διαφόρων ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του πρόσφυγας και του οικονομικού μετανάστη·

3.  επισημαίνει ότι ως πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία ορίζεται ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά αντιμετωπίζει ομοίως πραγματικό κίνδυνο να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, ή ο άμαχος που αντιμετωπίζει σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής του λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης (πρβλ. οδηγία περί ελάχιστων προϋποθέσεων αναγνώρισης)·

4.  υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται και στις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται αφενός να δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην αγορά εργασίας, στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της ΕΕ και των κρατών μελών και στην αποτελεσματική και συντονισμένη χρήση κεφαλαίων που προορίζονται για τον εν λόγω τομέα, και αφετέρου να επιτείνουν τον ευάλωτο χαρακτήρα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο απέναντι στην αδήλωτη εργασία και τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη θέσπισης κοινού συστήματος ασύλου, προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης και, παράλληλα, να διασφαλισθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους πρόσφυγες και τους ευρωπαίους πολίτες· συνιστά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στήριξης των κρατών μελών που, για γεωγραφικούς λόγους, συμμετέχουν περισσότερο έντονα στην αρχική υποδοχή· αναγνωρίζει ότι η ισχύς της χορηγούμενης άδειας παραμονής (ιδίως σε περιπτώσεις επικουρικής προστασίας) λειτουργεί ως εμπόδιο για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, όταν η διάρκειά της είναι σχετικά μικρή·

5.  ζητεί, επίσης, τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων εκτός της επικράτειας της ΕΕ, τα οποία θα επιτρέπουν στα πρόσωπα που το δικαιούνται να προσεγγίζουν με ασφάλεια τις χώρες υποδοχής, θα καθιστούν εφικτή τη διαχείριση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και θα περιορίζουν τις μαζικές μεταναστευτικές ροές·

6.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που επιβάλλει κατάλληλη προσαρμογή και προϋποθέτει συνεργασία, και να αντιμετωπιστούν σοβαρά και πολυδιάστατα θέματα όπως: όλες οι μορφές διάκρισης· οι γλωσσικοί φραγμοί, που αποτελούν τα πρώτα εμπόδια για την ενσωμάτωση· η επικύρωση των δεξιοτήτων· οι διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές προελεύσεις· η στέγαση· οι υγειονομικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής υποστήριξης· η οικογενειακή επανένωση· και το σημαντικό ποσοστό ευάλωτων ατόμων μεταξύ των προσφύγων, ιδίως οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών, ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και γυναικών(11), παράγοντες που, στο σύνολό τους, απαιτούν απαντήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

7.  απορρίπτει την ιδέα δημιουργίας ειδικών αγορών εργασίας για τους πρόσφυγες·

8.  τάσσεται υπέρ της ισχύος των εκάστοτε κατώτατων εθνικών αποδοχών και για τους πρόσφυγες·

9.  υπενθυμίζει την εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση των γυναικών στους καταυλισμούς προσφύγων στην Ευρώπη, και ιδίως τις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη έκτακτων υγειονομικών μέτρων· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους άνδρες όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, διότι εκτίθενται περισσότερο σε πολλαπλούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της βίας βάσει φύλου, των περιπλοκών στην αναπαραγωγική υγεία και των πολιτιστικών φραγμών όσον αφορά την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι πολιτικές στον εν λόγω τομέα δεν μπορεί να είναι ουδέτερες από πλευράς φύλου·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντική η διαφοροποίηση των μέτρων, κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε έκτακτα και σε μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διαφορετικές ανάγκες·

11.  επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ήδη εξαρχής η διάσταση του φύλου κατά την εξέταση των αιτήσεων για την απόδοση του καθεστώτος του πρόσφυγα, καθώς και οι ανάγκες των γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία και οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας· ζητεί να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες σε όλες τις πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με την κοινωνική ενσωμάτωση και την ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και με το άσυλο και τη μετανάστευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν συχνότερα από ό,τι οι άνδρες την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων, των ασθενών ή με άλλο τρόπο εξαρτώμενων μελών της οικογένειας· υπενθυμίζει ότι η παροχή ποιοτικής και προσβάσιμης παιδικής μέριμνας και φροντίδας για άλλα εξαρτώμενα άτομα, καθώς και η ύπαρξη ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, αποτελούν ουσιώδη παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση όλων των γονέων στην αγορά εργασίας και να καταστεί δυνατή η οικονομική και κοινωνική τους χειραφέτηση·

12.  τονίζει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εκπαίδευση για την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης πρόσβασης για όλους τους πρόσφυγες, και ιδίως για τα κορίτσια και τις γυναίκες, σε επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη εκπαίδευση και σε διά βίου κατάρτιση συνδυαζόμενη με εργασιακή πείρα(12)· ζητεί επιπλέον την εφαρμογή αυστηρών και διαφανών διαδικασιών για την αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται στο εξωτερικό, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα γλωσσικής εκμάθησης που θα συνδέει στενά την προαγωγή της γλωσσικής εκμάθησης σε γενικό και επαγγελματικό επίπεδο·

14.  τονίζει τη σημασία μιας εξατομικευμένης προσέγγισης στην ένταξη, βάσει της αρχής των ίσων ευκαιριών, δίδοντας την αναγκαία προσοχή στις ανάγκες και τις ειδικές προκλήσεις των διαφόρων ομάδων στόχων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει τη μεγάλη ζήτηση για προγράμματα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού·

Προκλήσεις και ευκαιρίες

15.  πιστεύει ότι η διευκόλυνση της ουσιαστικής πρόσβασης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική προστασία και στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και διαμορφώνοντας αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού τους, και τονίζει ότι αυτή η προσέγγιση είναι και συμφέρουσα οικονομικά, δεδομένου ότι θα τους καθιστούσε αυτάρκεις, θα τους παρείχε οικονομική ανεξαρτησία και θα βοηθούσε στο να συνεισφέρουν με θετικό τρόπο στην κοινωνία, κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την ένταξή τους στην κοινωνία αυτή και υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές και συνεπάγεται την ένταξη των προσφύγων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να συνεισφέρουν ενεργά στα φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί επωφελές για την προσωπική τους ανάπτυξη, εξέλιξη, αυτοεκτίμηση και κοινωνική αναγνώριση, αλλά επωφελές και για την κοινωνία και την κοινότητα συνολικά· επισημαίνει ότι δεν είναι όλοι οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην ΕΕ σε θέση να εργαστούν, λόγω υγείας, ηλικίας ή για άλλες αιτίες· υπενθυμίζει ότι στην οδηγία περί ελάχιστων προϋποθέσεων αναγνώρισης και στην οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής προβλέπεται το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική κατάρτιση, τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν στην εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

17.  επισημαίνει ότι η έγκαιρη και συνεχής παρέμβαση είναι καίριας σημασίας για τις προσπάθειες διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας και στις τοπικές κοινότητες, όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικά, κάτι που βοηθά στην ελάττωση του κινδύνου να νιώσουν αργότερα αισθήματα απομόνωσης, ανεπάρκειας και μη προσαρμογής· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την έγκαιρη συμμετοχή μέσω εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, καθοδήγησης και συμμετοχής στην κοινότητα·

18.  αναγνωρίζει τη σημασία του έργου της κοινωνίας των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων που παρέχουν υποστήριξη για την ενδυνάμωση, την ενσωμάτωση και την αυτοπεποίθηση όλων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και πριν από αυτήν· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να εκπαιδευτούν σωστά εκείνοι που εθελοντικά ασχολούνται με την ένταξη και την εκπαίδευση των προσφύγων· επισημαίνει τη σημασία της καθιέρωσης και της δημιουργίας κοινωνικών δικτύων και δικτύων κοινοτήτων τόσο μεταξύ των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων όσο και σε συνεργασία με αυτές, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας·

19.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αποφασιστικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της βιώσιμης και επιτυχούς ένταξης των προσφύγων· γνωρίζει ότι οι πρόσφυγες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα από άποψη ηλικίας, δεξιοτήτων και γνώσεων· υπογραμμίζει ότι η ανεργία στην ΕΕ, ιδίως δε η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες, και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα σε πολιτικές και επενδύσεις που στοχεύουν στην παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας για το σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον ευάλωτα άτομα και στην οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι οι δράσεις για τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, την προώθηση ενεργών αγορών εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να αναπτύσσονται σε τοπικό πλαίσιο, ειδάλλως δεν θα είναι αποτελεσματικές·

20.  επισημαίνει επίσης τις σημαντικές αποκλίσεις που παρατηρούνται στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση στο εσωτερικό της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις αυτές κατά τη μετεγκατάσταση των προσφύγων, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητές τους για επαγγελματική ένταξη, διότι πολύ συχνά γίνεται πρώτα η μετεγκατάστασή τους σε τόπους όπου δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η υποδοχή προσφύγων θα συνοδεύεται από ισχυρή πολιτική ένταξης, όπως μαθήματα γλώσσας και προσανατολισμού, τα οποία θα παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες της ΕΕ και για την κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει ότι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτυχή ενσωμάτωση των προσφύγων, ιδίως στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να απαιτούν και να παρέχουν τόσο γενικά όσο και σχετικά με την εργασία μαθήματα γλώσσας στους πρόσφυγες που είναι πιθανόν να λάβουν άδεια και να βρουν εργασία στη χώρα υποδοχής· φρονεί ότι η γλωσσική εκμάθηση θα πρέπει να παρέχεται ήδη στα κέντρα καταγραφής (hotspots) και στα κέντρα υποδοχής·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη, δίκαιη, διαφανή και χωρίς κόστος αξιολόγηση των τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, καθώς και για αναγνώριση και επικύρωση των προσόντων τους με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε ενεργούς πολιτικές για την αγορά εργασίας, ιδίως μέσω της κατάρτισης και της επαγγελματικής καθοδήγησης, περιλαμβανομένων μέτρων που θα διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και σε εργασιακούς όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις, καθώς και εξατομικευμένων μέτρων που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να συνδέσουν την προσφορά με τη ζήτηση στις χώρες υποδοχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και να εισαχθούν άμεσα αποτελεσματικότερα συστήματα αναγνώρισης και επικύρωσης διπλωμάτων, πείρας και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών θα ωφελήσει το σύνολο των πολιτών της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η εν λόγω αξιολόγηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί διαδικασία εισαγωγής διακρίσεων σε σχέση με τα προσόντα των αιτούντων άσυλο, και ότι οι δεξιότητες και η δυνητική απασχολησιμότητα δεν θα πρέπει να αποτελούν κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων χορήγησης ασύλου· τονίζει ότι οι περιορισμένοι πόροι που διατίθενται θα πρέπει να δαπανώνται προσεκτικά για την έγκυρη διεκπεραίωση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και για την ταχεία και αποτελεσματική ενσωμάτωση των προσφύγων·

23.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι δημόσιες δαπάνες για την κάλυψη των έκτακτων επενδύσεων σε μέτρα και προγράμματα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας είναι πιθανό να έχουν θετικό αντίκτυπο στα εθνικά ΑΕγχΠ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ενώ οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά θα εξαρτηθούν από την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων·

24.  χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την απόφαση της Επιτροπής να λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που έχει η έκτακτη εισροή προσφύγων λόγω των έκτακτων δαπανών που αυτή συνεπάγεται για τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά την αξιολόγηση πιθανών προσωρινών παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις του ΣΣΑ(13)·

25.  επισημαίνει ότι τα κύρια ταμεία που διαθέτει η ΕΕ για την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), έχουν το καθένα διαφορετική εστίαση, ομάδες στόχους και διαδικασίες διαχείρισης σε επίπεδο κρατών μελών· τονίζει ότι οι εν λόγω πόροι στηρίζουν την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των γλωσσικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, την προώθηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας και τη στήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης που απευθύνονται τόσο στις κοινότητες υποδοχής όσο και στους μετανάστες· υπενθυμίζει τη σημασία της χρήσης των πόρων για την ένταξη για πραγματικά μέτρα ένταξης, και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής και πιο συντονισμένης χρήσης των εν λόγω πόρων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο στόχος της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας προϋποθέτει την ενίσχυση της σημασίας που δίδεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

26.  τονίζει ότι, επειδή οι πόροι αυτοί είναι ανεπαρκείς, απαιτούνται αυξημένες δημόσιες επενδύσεις και επιπλέον πόροι προκειμένου να παρασχεθεί, ως ζήτημα προτεραιότητας, στις τοπικές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, στην κοινωνία των πολιτών και σε εθελοντικές οργανώσεις άμεση χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ταχείας ενσωμάτωσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων για να προληφθούν κοινωνικές εντάσεις, ιδίως στις περιοχές με την υψηλότερη ανεργία·

27.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να απλουστεύσει και να αυξήσει τις συνέργειες μεταξύ των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της προσβασιμότητας, της συμπληρωματικότητας και της διαφάνειας των εν λόγω πόρων με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων υποδοχής και ενσωμάτωσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τα κράτη μέλη·

28.  υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης έχει εξαντλήσει τις οικονομικές του δυνατότητες· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διατήρηση του εν λόγω ταμείου στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

29.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων πρέπει να διασφαλίζονται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας·

30.  υπογραμμίζει επίσης ότι τα μέτρα ένταξης και ενσωμάτωσης που απευθύνονται στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να αντλούν οικονομικούς πόρους που προορίζονται για προγράμματα απευθυνόμενα σε άλλες μειονεκτούσες ομάδες αλλά καθιστούν αναγκαίες πρόσθετες κοινωνικές επενδύσεις που αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα· τονίζει, επιπλέον, ότι οι διαθέσιμοι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να δαπανώνται με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο· καλεί την Επιτροπή, κατά τον σχεδιασμό αυτών των πολιτικών ένταξης, να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαδικασία ένταξης δεν θα επιδεινώσει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιοχών υποδοχής·

31.  ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή. κατά την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ, να εξετάσει την καθιέρωση ενός ελάχιστου μεριδίου 25% του προϋπολογισμού της πολιτικής για τη συνοχή, το οποίο θα κατευθύνεται στο ΕΚΤ, έτσι ώστε να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο· καλεί το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΔΠ. να αναπροσαρμόσει τα ανώτατα όρια των συνολικών επιχορηγήσεων και των επιμέρους τομέων του προϋπολογισμού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που έχουν ανακύψει σε σχέση με την προσφυγική κρίση, και να τα αντιστοιχίσει στις ανάγκες των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της ενσωμάτωσης(14)·

32.  υπογραμμίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η άμεση κατανομή πόρων στο πλαίσιο του ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να προσαρμόσουν τους σχετικούς εθνικούς κανόνες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες άσυλο λαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση με τους υπηκόους της ΕΕ και τρίτων χωρών που έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

Πραγματοποίηση της ένταξης

33.  τονίζει την ανάγκη για στενή συσχέτιση όλων των νομοθετικών πράξεων που συναποτελούν το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για τη μετανάστευση(15) προκειμένου να διασφαλισθεί η σωστή διαχείριση των προσφύγων και των μεταναστών·

34.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων είναι καθοριστική και προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα, με παράλληλο σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα μέτρα ένταξης· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα ένταξης για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ θα πρέπει να προωθούν την ένταξη και όχι την απομόνωση· επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, έχουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις διαδικασίες ένταξης·

35.  είναι απολύτως πεπεισμένο ότι μια ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας θα είναι δύσκολη χωρίς την ενεργό και μαζική υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ· φρονεί ότι οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν στις ΜΜΕ ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη στήριξη και παροχή συμβουλών στο πλαίσιο της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας·

36.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, συγκεκριμένα με την αναθεώρηση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», προκειμένου να βελτιωθεί η αλληλεγγύη, ο επιμερισμός των ευθυνών και η εναρμόνιση των προτύπων προστασίας μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο που θα είχε η κινητικότητα των προσφύγων στην αντιμετώπιση των αναγκών και των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό, καθώς και στην ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η ενθάρρυνση των κρατών μελών να επιτρέπουν την επανένωση των οικογενειών· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση στην ΕΕ, η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε επίπεδο δεξιοτήτων, τομέας στον οποίο οι πολιτικές κοινωνικής και ενεργητικής ένταξης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο·

37.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρειάστηκε να εγκρίνει 40 αποφάσεις παράβασης κατά πολλών κρατών μελών λόγω αδυναμίας υλοποίησης κεντρικών πολιτικών του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής προειδοποιητικών επιστολών σε 19 κράτη μέλη με αιτιολογία τη μη γνωστοποίηση μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής, η οποία καθορίζει τις βασικές προδιαγραφές σε ζητήματα όπως η πρόσβαση στην απασχόληση, η επαγγελματική εκπαίδευση, η σχολική φοίτηση και η εκπαίδευση των ανηλίκων, η τροφή, η στέγαση, οι υπηρεσίες υγείας, η ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη και οι παροχές για τα μειονεκτούντα άτομα· πιστεύει ακράδαντα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε περισσότερες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων· προτρέπει τα κράτη μέλη να διορθώσουν αυτή την κατάσταση, τηρώντας τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αρχές της αλληλεγγύης, της δίκαιης κατανομής ευθυνών και της ειλικρινούς συνεργασίας όπως κατοχυρώνονται στις συνθήκες·

38.  σημειώνει τη δήλωση του Προέδρου Juncker(16) στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2015, κατά την οποία επαναβεβαίωσε ότι υποστηρίζει τη χορήγηση πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους αιτούντες άσυλο όσο διαρκεί η διεκπεραίωση των αιτήσεών τους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη αποφασιστικότητας της Επιτροπής κατά την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται· εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να κλείσουν τα εσωτερικά τους σύνορα ή να θεσπίσουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους, θέτοντας σε κίνδυνο την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό του χώρου Σένγκεν·

39.  εκφράζει τη λύπη του διότι η συμφωνία κατανομής των προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών, που συμφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο 2015, δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά· υπογραμμίζει ότι οι ποσοστώσεις υποδοχής προσφύγων δεν εφαρμόζονται στην πλειονότητα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συμφωνίες το συντομότερο δυνατόν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες υποδοχής και μετεγκατάστασης προσφύγων·

40.  επισημαίνει ότι η χρονοβόρα διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και η αδυναμία καταγραφής των αιτούντων άσυλο κατά την άφιξή τους δεν παρακωλύει απλώς την έγκαιρη και νόμιμη πρόσβαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, αλλά δημιουργεί επίσης συνθήκες ανάπτυξης των πρακτικών αδήλωτης εργασίας και όλων των μορφών εκμετάλλευσης· επισημαίνει την ανάγκη παροχής στήριξης στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης της καταγραφής των αιτούντων άσυλο·

41.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα θύματα εκμετάλλευσης και διακρίσεων· επισημαίνει το καίριο έργο που επιτελούν οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικές αρχές, οι οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς και οι εθελοντικές οργανώσεις στην προσέγγιση αυτών των εργαζομένων και στην παροχή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την προστασία την οποία δικαιούνται, αλλά και της υποστήριξης που χρειάζονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον ενδεχόμενο προσωρινό χαρακτήρα της διαμονής των προσφύγων·

42.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο σχηματισμός γκέτο προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία·

43.  χαιρετίζει την καθιέρωση «εργαλείου κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων» για υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο του «Νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη» της Επιτροπής, το οποίο αποσκοπεί στο να συμβάλει στον έγκαιρο καθορισμό και τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών, και να αποτελέσει οδηγό βέλτιστων πρακτικών που θα βοηθά στην ένταξη στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διδασκαλίας γλωσσών για τους νεοφιχθέντες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο μέσω των Erasmus + online γλωσσικών μαθημάτων·

44.  χαιρετίζει το «σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών» που περιλαμβάνει μέτρα προ-αναχώρησης και προ-άφιξης, εκπαίδευσης, απασχόλησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες, ενεργού συμμετοχής και κοινωνικής ένταξης·

Συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές

45.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία και πλήρη ένταξη στην αγορά εργασίας και κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, με την κατάσταση στην εθνική αγορά εργασίας και με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, να τους ενημερώνουν σχετικώς και να τους παρέχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, και συγκεκριμένα στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία, σε μαθήματα ένταξης, σε μαθήματα εκμάθησης γλωσσών και σε άλλα μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

46.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μια στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες διεθνή προστασία θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή των αιτήσεών τους· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την προς τα άνω σύγκλιση των προτύπων κοινωνικής προστασίας και την ταχεία έκδοση αδειών εργασίας στα κράτη μέλη·

47.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι παρέχεται στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επαληθεύοντας ιδίως ότι τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν υπερβολικά περιοριστικούς όρους για την πρόσβαση στην απασχόληση, οι οποίοι θα δυσχέραιναν αδικαιολόγητα την πρόσβαση στην απασχόληση· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να μειώσουν τις διοικητικές διατυπώσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά εργασίας των ατόμων που είναι ικανά προς εργασία· επισημαίνει ότι οι ενέργειες αυτές θα ήταν επωφελείς τόσο για την ενσωμάτωση των προσφύγων όσο και, γενικότερα, για τους πολίτες της ΕΕ·

48.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μειώσουν τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα δικαιώματα των συγκεκριμένων ατόμων και μη θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα της λήψης των αποφάσεων, να αξιολογούν τα επίπεδα εκπαίδευσης και προσόντων στις εγκαταστάσεις αρχικής υποδοχής και έτσι να επεκτείνουν, σε πιο στοχευμένη βάση, τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης όπως η εκμάθηση της γλώσσας, η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και τα μαθήματα αγωγής του πολίτη, περιλαμβανομένων και μαθημάτων για τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και πολιτισμό, ειδικά στους αιτούντες άσυλο που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τους χορηγηθεί διεθνής προστασία, και ζητεί να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε αυτά τα μέτρα· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη με συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία να βοηθούν στον εξορθολογισμό της διεκπεραίωσης των αιτήσεων·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την έγκαιρη, ευχερή και ισότιμη πρόσβαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία, ουσιαστική και πλήρης ένταξή τους στις κοινωνίες και στην αγορά εργασίας μας, μεταξύ άλλων εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να οικοδομήσουν ένα νέο μέλλον κατά την επιστροφή τους· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει με τη μορφή πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να επικυρώνουν τις τυπικές και μη τυπικές υφιστάμενες δεξιότητες και ικανότητες των προσφύγων, τα ταλέντα και την τεχνογνωσία τους, σε ατομική βάση· υπενθυμίζει ότι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να υπερκεράσουν οι πρόσφυγες είναι εκείνο της γλώσσας· συνιστά, ως εκ τούτου, την πραγματοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων οι οποίες θα επιτρέπουν όχι μόνο τη μάθηση και την κατανόηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αλλά και την αμοιβαία γνώση των διαφορετικών πολιτισμών προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση ξενοφοβικών και ρατσιστικών αισθημάτων·

50.  ζητεί τη συγκρότηση ομάδας δράσης της ΓΔ EMPL της Επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί όσο το δυνατόν συντομότερα πανευρωπαϊκά πρότυπα για μη τεχνικές δεξιότητες και μεθόδους καταγραφής τους·

51.  χαιρετίζει λύσεις για παροχή πολύγλωσσης πληροφόρησης σχετικά με ευκαιρίες που περιλαμβάνουν τυπική και άτυπη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και εθελοντισμού για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο· ζητεί ως εκ τούτου να επεκταθούν αυτές οι υπηρεσίες·

52.  επισημαίνει ότι καινοτόμα μέσα βασισμένα στα νέα μέσα ενημέρωσης, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες καθώς και στις ανταλλαγές πληροφοριών όσον αφορά στην καταγραφή των προσφύγων, στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων, στην αναζήτηση εργασίας, στη γλωσσική επιμόρφωση, αλλά και στην άμεση παροχή βοήθειας σε άτομα που τη χρειάζονται· ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να συστήσουν ειδικές πλατφόρμες και πολυγλωσσικές διαδικτυακές πύλες για την παροχή συνοπτικών και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης, τα υφιστάμενα προγράμματα ένταξης και καταλόγους των αρμόδιων υπηρεσιών, υπενθυμίζοντας ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ διαθέτει ειδικό εθνικό κέντρο πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων, το οποίο παρέχει τρόπους για τη σύγκριση των ακαδημαϊκών προσόντων· προτρέπει, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να προωθήσουν αυτή την υπηρεσία·

53.  εφιστά την προσοχή στις διάφορες δυνατότητες και στα διάφορα μοντέλα κατάρτισης που διατίθενται στα κράτη μέλη και ιδίως στο πρότυπο της συνδυασμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο δεν είναι καθόλου ή είναι ελάχιστα γνωστό σε ορισμένα κράτη μέλη και στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, ωστόσο μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία μέσω της απρόσκοπτης μετάβασης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην απασχόληση, κάτι που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν κατάρτιση σε επαγγέλματα ειδικές δεξιοτήτων στα οποία υπάρχει έλλειψη νεοεισερχομένων·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τρόπους αναγνώρισης των υφιστάμενων προσόντων και δεξιοτήτων των προσφύγων· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η κατάρτιση και η διαδικασία απόκτησης προσόντων στις χώρες προέλευσης των προσφύγων σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιστοιχούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα· παροτρύνει την Επιτροπή να επεξεργαστεί συστάσεις με τις οποίες θα καθίσταται ευκολότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η αναγνώριση από τα κράτη μέλη των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων και της εμπειρογνωμοσύνης των προσφύγων· παραπέμπει, εν προκειμένω, στις διαφορές των αγορών εργασίας στα κράτη μέλη και στις διαφορετικές ανάγκες αυτών, και ελπίζει ότι, λαμβάνοντας τούτο υπόψη, θα καλυφθούν ταχύτερα, ευκολότερα και αποτελεσματικότερα οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και ότι, ταυτόχρονα, θα εξασφαλιστεί η ταχεία ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας·

55.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας για τη «μπλε κάρτα»·

56.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών της Επιτροπής και των κρατών μελών για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, ξενοφοβίας και ρατσισμού, μεταξύ άλλων μέσω της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους νόμους κατά των διακρίσεων και της υποστήριξης των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών φορέων ισότητας στο έργο τους, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών επικοινωνίας τους με τα μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες της ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε κρούσματος παραπληροφόρησης ή ξενοφοβίας που αντίκειται στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, προσπάθειες που, στο σύνολό τους, θα βοηθήσουν σημαντικά στην κοινωνική αποδοχή και ενσωμάτωση των προσφύγων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την παροχή κατάρτισης σχετικά με την πολυμορφία και να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για τα νόμιμα δικαιώματά τους ως εργαζομένων, προκειμένου να μην πέσουν θύματα πρακτικών εκμετάλλευσης ή εργοδοτών· τονίζει ότι η ύπαρξη πολλαπλών διακρίσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης·

57.  επικροτεί την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων, της 16ης Μαρτίου 2016, για την προσφυγική κρίση στο πλαίσιο της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής, στην οποία υπογραμμίζεται η δέσμευση και η βούλησή τους να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών για τη στήριξη της ενσωμάτωσης· θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν αναντικατάστατους διαμεσολαβητής, οι οποίοι έχουν να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία συνολικά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους βάσει ισόρροπης εκπροσώπησης συμφερόντων, προκειμένου να εντοπιστούν ευκαιρίες για τους πρόσφυγες όσον αφορά την αγορά εργασίας και την απασχόληση·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να αποκομίσουν διδάγματα από την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών σε επίπεδο πόλεων και να διευκολύνουν τις ανταλλαγές αυτές με στόχο την προώθηση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, και να εντάξουν τις πόλεις και τις τοπικές αρχές στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών ένταξης· θεωρεί ότι χρειάζεται μια πιο αποδοτική εταιρική σχέση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και ότι οι ενωσιακές και οι εθνικές πρωτοβουλίες πρέπει να συμπληρώνουν και να ενισχύουν τις δράσεις των πόλεων, στοχεύοντας στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών μας· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προβάλλονται οι ορθές πρακτικές των κρατών μελών – σε ουσιαστικό συντονισμό και με τη συμμετοχή των πόλεων·

59.  θεωρεί αναγκαία την παροχή επαρκούς κατάρτισης στους πρόσφυγες και τις αρχές σχετικά με τη νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πρόσφυγες δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης μέσω πρακτικών αδήλωτης εργασίας και μορφών σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης, ούτε υπόκεινται σε διακρίσεις στον χώρο εργασίας·

60.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει οικονομικά διεθνικά συστήματα που διασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταβίβασης και προσαρμογής των ορθών πρακτικών – όπως τα σχέδια καθοδήγησης και συμβουλευτικής από ομοτίμους με τη συμμετοχή όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης και πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ – και να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιτόπια εφαρμογή τους·

61.  καλεί τα κράτη μέλη, αφενός, να εφαρμόσουν την απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τη νέα οδηγία για τα θύματα της εγκληματικότητας και, αφετέρου, να διασφαλίσουν την έγκαιρη διερεύνηση και δίωξη κάθε περιστατικού υποκίνησης σε βία, συμπεριλαμβανομένης της βίας βάσει φύλου, κατά μεταναστών και αιτούντων άσυλο, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους·

62.  επισημαίνει την αύξηση της ρητορική μίσους, των αντιμεταναστευτικών αισθημάτων και της ξενοφοβικής βίας που προέρχεται τόσο από τα θεσμικά όργανα όσο και από τους πολίτες·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις διπλωματικές σχέσεις και να θεσπίσουν όλα τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση των χωρών προέλευσης των προσφύγων, προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν στις χώρες τους ή να επιστρέψουν σε αυτές·

64.  ζητεί την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανακατάταξη των πόρων εντός του ΕΚΤ, του ΤΑΜΕ, του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η στήριξη των κρατών μελών που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος από την προσφυγική κρίση·

Πολιτισμός, εκπαίδευση και αθλητισμός

65.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα τύχουν ιδιαίτερης προστασίας από την εκμετάλλευση στην εργασία, από τη βία και από την εμπορία ανθρώπων· υπογραμμίζει την ανάγκη για μέντορες και ειδικά μέτρα ιδίως για τα κορίτσια, που συχνά είναι πιο ευάλωτα και εκτεθειμένα σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης, εμπορίας και σεξουαλικής κακοποίησης και είναι πιο πιθανό να στερηθούν εκπαιδευτικών ευκαιριών·

66.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο των δράσεων πολιτισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επιχειρησιακά μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ειδική πολιτική για τον διαπολιτισμικό διάλογο·

67.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ένταξη μέσω έγκαιρων στοχευμένων μέτρων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες στις χώρες υποδοχής, εξασφαλίζοντας ειδικότερα το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το καθεστώς του πρόσφυγα, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δίδοντας έτσι προτεραιότητα στο συμφέρον του παιδιού·

68.  επιμένει στην ανάγκη εμπεριστατωμένης ανάλυσης, μέσω μελετών, έρευνας και στατιστικής, με βάση την οποία θα καταστεί δυνατή η διατύπωση των καλύτερων συστάσεων για πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η εκπαιδευτική στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για τους πρόσφυγες, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ενηλίκων με βάση τα υπάρχοντα προσόντα τους·

69.  τονίζει τον καίριο ρόλο της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, του πολιτιστικού, διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης, και της πολιτικής για τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την προώθηση της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, καθώς και για την κατανόηση και την αλληλεγγύη των χωρών υποδοχής στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του εξτρεμισμού, και για την οικοδόμηση πιο συνεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που θα βασίζονται στην πολιτιστική πολυμορφία, την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πολιτιστική και γλωσσική διαμεσολάβηση, ενόσω οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο αναπτύσσουν τις γνώσεις τους για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και τις πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες·

70.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού ως μέσου προαγωγής του κοινωνικού και διαπολιτισμικού διαλόγου, με την προώθηση της δημιουργίας θετικών σχέσεων μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω κοινών πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων· υποστηρίζει, συνεπώς, τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες των αθλητικών οργανώσεων και ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων φορέων που ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων·

71.  εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την τρέχουσα εξαφάνιση των πολιτιστικών δικτύων λόγω του νέου προσανατολισμού του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»·

72.  τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση από τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν οι προσφυγικοί καταυλισμοί στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται·

73.  επιμένει στην ανάγκη τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την εγγραφή των μαθητών προσφύγων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, και ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αποτελεσματική κατανομή και τοποθέτησή τους στα εθνικά σχολικά συστήματα·

74.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν «εκπαιδευτικούς διαύλους» με την προώθηση συμφωνιών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και την ένωση μεσογειακών πανεπιστημίων (UNIMED) για τη φιλοξενία φοιτητών προσφύγων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους και να ενισχυθεί η αμοιβαία υποστήριξη και ο εθελοντισμός· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν στο θέμα αυτό από ορισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ομόλογα ιδρύματα·

75.  χαιρετίζει τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, και παρέχουν βοήθεια σε μετανάστες ακαδημαϊκούς στον τομέα της επιστήμης και άλλους επαγγελματικούς χώρους, συμφωνεί δε με την ανάπτυξη και τη στήριξή τους·

76.  καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ένταξη θα είναι άμεση, να εγγυηθούν λύσεις για την παροχή κατανοητής και επικεντρωμένης στην πρακτική προπαρασκευαστικής εκπαιδευτικής πληροφόρησης σε διάφορες γλώσσες·

77.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στοχευμένη στήριξη στα παιδιά και στους νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο όταν εισέρχονται στο σχολικό σύστημα, όπως μέσω προγραμμάτων εντατικής εκμάθησης γλώσσας και γενικών εισαγωγικών μαθημάτων, περιλαμβανομένης της παιδαγωγικής υποστήριξης, που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν σε κανονικές τάξεις όσο το δυνατόν συντομότερα· τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ανταπόκριση στις ξεχωριστές ανάγκες και ευαισθησίες συγκεκριμένων ομάδων, ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ενηλίκων χωρίς βασική εκπαίδευση·

78.  υπενθυμίζει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη το καθήκον τους να εξασφαλίζουν ειδική προστασία στους ανηλίκους, περιλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων, σε έκτακτες καταστάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις, και να διασφαλίζουν, ιδίως, την πρόσβασή τους σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα· επικροτεί τον στόχο της χρηματοδότησης του 4% για την εκπαίδευση από τον συνολικό προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για το 2016, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν σε διεθνές επίπεδο την αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των υφισταμένων προγραμμάτων βοηθείας, ενόψει της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο 2016·

79.  συνιστά να παρέχονται συμπληρωματικά μαθήματα γλώσσας στη γλώσσα της χώρας καταγωγής των παιδιών προσφύγων·

80.  τονίζει τη σημασία της ανάληψης δράσεων εκπαιδευτικής υποστήριξης, ιδίως με σκοπό την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων στα κέντρα και στους κόμβους υποδοχής στην ΕΕ που στηρίζουν τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων και ΜΚΟ που έχουν ήδη αρχίσει να οργανώνουν εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες στους προσφυγικούς καταυλισμούς, και της παροχής κινήτρων και υποστήριξης για την ανάπτυξη επίσημων εκπαιδευτικών δομών σε προσφυγικούς καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες·

81.  χαιρετίζει τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και αθλητικά προγράμματα και σχήματα κινητικότητας των νέων, που αποσκοπούν στον διαπολιτισμικό διάλογο, την πολιτιστική και κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και Erasmus +· τονίζει την ανάγκη να υπερπηδηθούν οι υφιστάμενοι φραγμοί και εμπόδια στην εφαρμογή σχεδίων που αποσκοπούν στην ένταξη των προσφύγων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα προγράμματα, για όλους·

82.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συνεργασίας, πολιτικής συνοχής, και ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ, των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και των κοινοτήτων των προσφύγων, προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία γνώση και κατανόηση, και να αξιολογηθούν επιπλέον πρωτοβουλίες με στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων σε ένα θετικό περιβάλλον μάθησης·

83.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του διδακτικού προσωπικού στην ενσωμάτωση των παιδιών και νέων προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, και υπογραμμίζει την ανάγκη για εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και για προηγμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών· καλεί, προς τούτο, την ΕΕ και τα κράτη μέλη, να εξετάσουν τη δημιουργία διαύλων συνεργασίας για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές τους και να στηρίζουν αλλήλους·

84.  καλεί τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τους μετανάστες δασκάλους και καθηγητές στην εξεύρεση θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών, τόσο για τη βελτίωση της κατάστασής τους όσο και για την αξιοποίηση των γλωσσικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και της εμπειρίας τους στα σχολικά συστήματα·

85.  υποστηρίζει την ιδέα δημιουργίας γραφείων υποστήριξης προς τους εκπαιδευτικούς, που θα προσφέρουν βοήθεια στην αντιμετώπιση των διαφόρων ειδών διαφορετικότητας στην τάξη και στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες για πολιτική εκπαίδευση, και να παράσχουν περαιτέρω ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να διευκρινισθεί ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι τρέπονται σε φυγή και να εξευρεθούν τρόποι καταπολέμησης του εξτρεμισμού·

86.  τονίζει τη σημασία των σχολείων στην παροχή συμβουλών και τη γλωσσική και πολιτιστική διαμεσολάβηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δημοκρατικές αξίες μέσω της αγωγής του πολίτη και των προγραμμάτων για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην επιτάχυνση και την εξασφάλιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ενσωμάτωσης και ένταξης, όχι μόνο των σπουδαστών αλλά και των οικογενειών τους·

87.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να αφιερώσει συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2015-2018 για τον πολιτισμό, στην προβολή του ρόλου που διαδραματίζουν ο πολιτισμός, οι τέχνες και ο διαπολιτισμικός διάλογος στην ένταξη των μεταναστών και να προβεί σε απολογισμό των υφιστάμενων καλών πρακτικών στα κράτη μέλη·

88.  τονίζει ότι θα πρέπει να προωθηθεί καλύτερα η χρήση των τεχνών ως εργαλείου ένταξης και να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η συμμετοχή των προσφύγων σε δραστηριότητες που αφορούν τις τέχνες·

89.  χαιρετίζει τη νέα ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων μέσα από τις τέχνες και τον διάλογο(17) που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή, και η οποία αναμένεται να δημοσιεύσει εγχειρίδιο καλών πρακτικών έως το τέλος του 2017·

90.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω εκπαιδευτικές εφαρμογές, βίντεο και ασκήσεις, καθώς και πλατφόρμες μάθησης για τους πρόσφυγες, προκειμένου να διευκολυνθεί και να συμπληρωθεί η εκπαίδευση και η κατάρτισή τους·

o
o   o

91.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.
(4) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 91.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0008.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0073.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0418.
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/518768/IPOL-EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf
(10) ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.
(11) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en
(12) Βλ. κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.3.2016, P8_TA(2016)0073.
(13) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_en.htm
(14) http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20131118IPR25534/325-δισ.-ευρώ-στις-περιφέρειες-της-Ευρώπης-έγκριση-της-νέας-πολιτικής-συνοχής
(15) COM(2015)0240.
(16) http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I107934
(17) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2015-INIT/el/pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου