Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2038(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0217/2016

Внесени текстове :

A8-0217/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Гласувания :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0298

Приети текстове
PDF 618kWORD 164k
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург
Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност
P8_TA(2016)0298A8-0217/2016

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност (2015/2038(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3, 6 и 21 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 11, 153, 191, 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 12, 21, 28, 29, 31 и 32 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид заключенията от 10-ата Министерска конференция на СТО(1),

—  като взе предвид споразумението от Париж (30 ноември—11 декември 2015 г.)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията в света за 2014 г.(3),

—  като взе предвид плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г. „Да запазим правата на човека в центъра на дневния ред на ЕС“,

—  като взе предвид насоките относно анализа на въздействието върху правата на човека в оценките на въздействието за свързаните с търговията политически инициативи(4),

—  като взе предвид проучването относно клаузите за правата на човека и демокрацията в международните споразумения, публикувано през 2015 г. от тематичния отдел на Европейския парламент,

—  като взе предвид резолюцията, приета от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г.: „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции(7),

—  като взе предвид насоките на ОИСР за многонационалните предприятия(8),

—  като взе предвид насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони(9),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 14 юли 2015 г. относно прилагането на ръководните принципи на ООН за предприятията и правата на човека — актуално състояние (SWD(2015)0144),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681),

—  като взе предвид рамката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за инвестиционна политика за устойчиво развитие (2015 г.)(10),

—  като взе предвид проучването на тема „Търговската политика на ЕС: от политика, пренебрегваща аспектите на пола, към политика, чувствителна към аспектите на пола?“, изготвено от Тематичния отдел на Европейския парламент,

—  като взе предвид четвъртия независим експертен доклад, озаглавен „Насърчаване на демократичен и справедлив международен ред“ — докладна записка от генералния секретар на ООН до Общото събрание на ООН от 5 август 2015 г. (A/70/285),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(11),

—  като взе предвид резолюция 64/292 на ООН, в която водата и санитарно-хигиенните условия изрично се признават като права на човека от Общото събрание на ООН и се посочва, че чистата питейна вода и санитарно-хигиенните условия са от съществено значение за реализацията на всички права на човека,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата(14),

—  като взе предвид проучването на тема „Интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на комисиите и делегациите на Европейския парламент“, публикувано през 2014 г. от Тематичен отдел В на Европейския парламент,

—  като взе предвид резолюция 26/9(15) на Съвета по правата на човека, с която той реши „да създаде отворена междуправителствена работна група относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека, чийто мандат е да изготви международен правно обвързващ инструмент за уреждане, в сферата на международното право в областта на правата на човека, на дейностите на транснационалните корпорации и други стопански предприятия“,

—  като взе предвид реформираната Обща схема на Съюза от преференции (ОСП), установена с Регламент (ЕС) № 978/2012,

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавен „Доклад относно Общата схема от преференции за периода 2014—2015 година“ (COM(2016)0029),

—  като взе предвид ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, преразгледаните насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика, рамката на Съвета по международно интегрирано отчитане, десетте принципа на Глобалния договор на ООН и стандарта ISO 26000 „Ръководство за социална отговорност“,

—  като взе предвид френския законопроект за дължима грижа, който има за цел да засили прилагането на ръководните принципи на ООН за предприятията и правата на човека, както и изявлението на председателя Юнкер на срещата на високо равнище на Г-7 през 2015 г.,

—  като взе предвид проекта „Постигане на дългосрочна стойност за дружествата и инвеститорите“, който се изпълнява в съответствие с принципите на ООН за отговорно инвестиране и Глобалния договор на ООН,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи, на комисията по развитие, на комисията по заетост и социални въпроси, както и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0217/2016),

А.  като има предвид, че Парламентът даде препоръки на Комисията относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност през 2010 г.; като има предвид, че някои от тези препоръки бяха изпълнени, а други — не;

Б.  като има предвид, че Парламентът действа като съзаконодател по отношение на мерките за определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика на Съюза; като има предвид, че за ратифицирането на всяко търговско споразумение, договаряно от Съюза, се изисква одобрението на Парламента; като има предвид, че прилагането на препоръките на Парламента е следователно необходимо, за да се гарантира успехът на всяка инициатива, предприета от Комисията в областта на общата търговска политика;

В.  като има предвид, че търговията играе важна роля за насърчаването на бизнес възможностите, създаване на благосъстояние и увеличаването на заетостта, както и за икономическото развитие, социалния напредък, жизнения стандарт, качеството на живот и дългосрочното подобряване на стандартите за правата на човека;

Г.  като има предвид, че ЕС подчертава твърдия си ангажимент за насърчаване на устойчивото развитие, както се потвърждава в неговата стратегия „Търговията – за всички“, и спазването на правата на човека и доброто управление чрез средства, основани на стимули, като например ОСП + и разпоредбите за преференциален достъп до пазара в държавите, поели ангажимент да прилагат основните международни конвенции в тези области;

Д.  като има предвид, че ЕС е в състояние да допринесе положително за по-голямото зачитане на правата на човека и за устойчивото развитие в световен мащаб чрез своята търговска политика; като има предвид, че Комисията трябва да продължи действията си с оглед на тази цел; като има предвид, че търговските и инвестиционните споразумения оказват въздействие върху правата на човека и устойчивото развитие и поради това следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да подкрепят напредъка в социалната и екологичната област, като се гарантира, че европейските стандарти не може да бъдат застрашени, защитават се правата на човека и се спазват социалните и екологичните стандарти;

Е.  като има предвид, че търговията и чуждестранните инвестиции от международни предприятия допринасят за по-голяма ангажираност по отношение на правата на човека, социалните права и правата на работниците в държавите, където предприятията извършват дейност;

Ж.  като има предвид, че приносът на Парламента може да бъде оценен от гледна точка на ефективното изпълнение на неговите препоръки; като има предвид, че прилагането на споразуменията трябва да бъде наблюдавано периодично, за да се гарантира съответствие с целите и ангажиментите, залегнали в търговските споразумения, особено онези, които се отнасят до защитата на правата на човека;

З.  като има предвид, че съгласно член 208 от ДФЕС ЕС и неговите държави членки имат правно задължение да осигурят съответствието на политиките си с целите за развитие;

И.  като има предвид, че в предложението на Комисията за нова търговска и инвестиционна стратегия — „Търговия за всички — се признава връзката между търговията, правата на човека и социалните и екологичните стандарти и че в него се подчертана необходимостта тези права и стандарти да станат неразделна част от икономическите и търговските отношения на Съюза;

Й.  като има предвид, че транснационалните търговци на дребно и предприятия, извършващи дейност на световно равнище, носят отговорност за подобряване на условията на труд и на възнагражденията в държавите производителки;

К.  като има предвид, че правата на жените са съставен елемент на правата на човека; като има предвид, че равенството между половете попада в обхвата на главите от търговските споразумения относно устойчивото развитие; като има предвид, че специфичното въздействие на търговските и инвестиционните споразумения засяга по различен начин жените и мъжете поради структурната неравнопоставеност между половете, и като има предвид, че устойчивото и приобщаващо развитие, растежът и търговските споразумения трябва да включват правата на човека, включително от гледна точка на равенството между половете;

Л.  като има предвид, че програмата до 2030 г. за устойчиво развитие отчита решаващото въздействие на търговските политики за осъществяването на нейните цели, като обхваща редица области на политиките, като например правилата за произход, разпоредбите за храните, стоковите пазари и равенството между половете;

М.  като има предвид, че потенциалът на ОСП и ОСП + да гарантират ратифицирането и прилагането на конвенциите за правата на човека и за трудовите права в развиващите се страни може да бъде подобрен чрез свързване на икономически стимули с ефективното приемане и постоянното наблюдение на прилагането на основните конвенции за правата на човека и за трудовите права;

Н.  като има предвид, че след срутването на фабриката „Рана Плаза“ ЕС, в сътрудничество с правителството на Бангладеш и МОТ, стартира Пакта за подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в Бангладеш, който има за цел да подобри здравословните и безопасни условията на труд за работниците; като има предвид, че тези усилия доведоха до по-добра осведоменост на обществеността, както и до иновативни решения за преодоляване на проблемите, свързани с търговията и устойчивото развитие, например Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш;

О.  като има предвид, че частният сектор трябва да допринася, заедно с публичния сектор, за устойчивото развитие; като има предвид, че дружествата трябва да действат по отговорен от социална и екологична гледна точка начин; като има предвид, че програмата на ЕС за ново поколение търговски и инвестиционни споразумения включва глави за устойчивото развитие, в които страните се призовават да се ангажират да защитават правата на човека, да изпълняват социалните и екологичните стандарти и да гарантират корпоративната социална отговорност; като има предвид, че тези глави показват различия в степента на амбиция в последователни търговски споразумения на ЕС; като има предвид, че Комисията се насърчава да работи за постигане на най-висока степен на амбиция;

П.  като има предвид, че в стратегията на Комисията от 2015 г. „Търговия за всички“ търговията и устойчивото развитие се посочват като приоритет за ЕС; като има предвид, че за да даде тази стратегия тласък на програмата за търговия и устойчиво развитие Комисията трябва сега да насочи своята амбиция, която силно се приветства, към решителни и конкретни действия;

Р.  като има предвид, че проектът „Постигане на дългосрочна стойност за дружествата и инвеститорите“, който се подготвя в рамките на принципите за отговорно инвестиране на ООН и Глобалния договор на ООН, показва, че икономическото възстановяване в Европа и в света е съвместимо и се укрепва взаимно с принципите на социалната справедливост, екологичната устойчивост и зачитането на правата на човека;

С.  като има предвид, че съгласно член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) „общата търговска политика се провежда съгласно принципите и целите на външната дейност на Съюза“;

Т.  като има предвид, че в член 21 от Договора за Европейския Съюз (ДЕС) се потвърждава, че външните дейности на ЕС ще се ръководят от принципите на демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право;

У.  като има предвид, че връзката между търговията и правата на човека, от една страна, и социалните и екологичните стандарти, от друга, вече е неразделна част от икономическите и търговските отношения на ЕС; като има предвид, че политиката на ЕС в областта на правата на човека и демокрацията в трети страни следва да продължи да се интегрира в другите политики на ЕС, които имат външно измерение, включително в търговската политика; като има предвид, че посредством търговската политика ЕС следва да способства за постигане на целта за определянето на високи световно приложими стандарти в областта на правата на човека и социалните права, защитата на потребителите и въпросите, свързани с околната среда;

Ф.  като има предвид, че търговската политика и амбициозните търговски споразумения насърчават и укрепват основаната на правила световна търговска система; като има предвид, че преди приключването на търговски преговори следва също така по стабилен и прозрачен начин да бъдат взети предвид и въпросите, свързани с правата на човека; като има предвид, че ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, заедно с всички други съответни инструменти, включително насърчаването на корпоративната социална отговорност, имат за цел насърчаването на разпоредби в областта на правата на човека във връзка с търговската политика;

Х.  като има предвид, че на 26 юни 2014 г. Съветът на ООН по правата на човека прие резолюция за създаване на междуправителствена работна група, която да постави началото на процес, който да доведе до въвеждането на международен правно обвързващ инструмент за регулиране на дейностите на транснационалните корпорации и на други стопански предприятия в рамките на международното право;

Ц.  като има предвид, че търговията и правата на човека могат да се укрепват взаимно и че предприемаческата общност, задължена да зачита правата на човека, може също така да изпълнява важна роля за предлагане на положителни стимули по отношение на насърчаването на правата на човека, демокрацията, екологичните стандарти и корпоративната отговорност; като има предвид, че ЕС изигра водеща роля в преговорите и изпълнението на редица инициативи за глобална отговорност, които вървят ръка за ръка с насърчаването и спазването на международните стандарти, сред които социалната справедливост, екологичната устойчивост и зачитането на правата на човека; като има предвид, че се признава, че в дългосрочен план европейските предприятия, които извършват дейност в световен мащаб и служат за пример със своята недискриминационна корпоративна култура, оказват положително въздействие върху правата на човека; като има предвид, че засилването на търговските отношения въз основа на защитата и прилагането на правата на човека засилват взаимното разбирателство и общите ценности като правова държава, добро управление и зачитане на правата на човека;

Общи принципи

1.  Призовава Комисията и държавите членки да включат подход за интегриране на принципа на равенство между половете във всички свои политики, включително в търговската политика, и да гарантират, наред с другото, ефективното спазване на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените; призовава Комисията да отчете аспектите, свързани с равенството между половете, в оценката си на въздействието на търговската стратегия на ЕС по отношение на правата на жените, и призовава Комисията да извърши оценка на съществуващите търговски и инвестиционни споразумения, с цел да се идентифицират системно техните последици за равенството между половете;

2.  Призовава Комисията да осигури по-голяма последователност по отношение на развитието, да осигури ефективна политика за оценка и координация между помощта за развитие и търговската политика и да се стреми да гарантира, че всички заинтересовани страни спазват международните норми в областта на правата на човека, равенството на половете, трудовото право и зачитането на околната среда;

3.  Призовава ЕС да играе активна роля в изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие, съдържащи се в програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на ООН на неговата 70-та сесия;

4.  Призовава ЕС и държавите членки да насърчават обвързващи мерки, за да се гарантира, че дружествата плащат данъци там, където се извършват икономическите дейности и се създава стойност, да насърчават задължително докладване по държави от страна на частния сектор, както се препоръчва от ОИСР, и да насърчават доброто управление, по-специално в областта на данъчното облагане и ефективното събиране на данъците; освен това призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че на този въпрос се дава приоритет в дневния ред на политическия диалог (на политическо равнище относно развитието и търговията) и да подкрепят ролята на гражданското общество за осигуряване на обществено наблюдение върху управлението на данъците и мониторинга на случаите на данъчни измами; счита, че фискалната политика на предприятията следва да се счита за част от корпоративната социална отговорност и че съответно стратегиите за отклонение от данъчно облагане или използване на данъчни убежища са неприемливи от гледна точка на социално отговорното поведение;

5.  Признава, че достъпът до общи блага като вода, здравеопазване и образование има важно отражение върху капацитета на държавата да гарантира правата на човека и социалните права;

6.  Подчертава, че дългосрочният опит на ЕС за вземане под внимание на социалните и екологичните въпроси в рамките на търговската му дипломация вече го поставя на предни позиции пред другите основни участници в световната търговия; подчертава, че ангажиментите по отношение на правата на човека от страна на нашите търговски партньори предоставят солидна основа за постоянен диалог, процеси на сътрудничество и постепенни подобрения в дългосрочен план;

7.  Подчертава значението на търговията и чуждестранните инвестиции като важни инструменти за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие, добро управление и защита на правата на човека;

8.  Припомня, че търговията и преките чуждестранни инвестиции увеличават благосъстоянието в по-бедните държави; припомня, че съществува връзка между по-голямото благосъстояние и по-добрата защита на правата на човека, социалните права и правата на работниците и служителите, както и опазването на околната среда, която в никакъв случай не може да се пренебрегва;

9.  Припомня, че ЕС е поел ангажимент последователно да насърчава и зачита правата на човека и демокрацията в отношенията си с трети държави във всички свои политики, включително търговската политика, и по отношение на всички свои съответни инструменти за външно финансиране;

10.  Ето защо препоръчва търговската стратегия на ЕС да бъде инструмент за насърчаване на демократичните ценности в трети страни; по тази причина приветства усиленото използване на търговските споразумения и на програмите за търговски преференции като лостове за насърчаване на правата на човека, за премахване на принудителния и детския труд, за осигуряване на продоволствена сигурност и на правото на здраве, устойчиво развитие, високи стандарти за безопасност и опазване на околната среда, както и икономически възможности за всички;

Правата на човека, екологичните и социалните стандарти на многостранно равнище

11.  Подчертава колко е важно за ЕС да изгради сътрудничество на многостранно равнище и в тази връзка отново призовава Комисията да поеме водеща роля в реформата на управлението на СТО, по-специално по отношение на постигането на следните цели:

   а) засилване на ефективното сътрудничество и редовен диалог между СТО и съответните агенции на ООН, по-специално Върховния комисар на ООН за правата на човека, Конференцията на ООН за търговия и развитие и Международната организация на труда, по-конкретно чрез предоставяне на МОТ на статут на наблюдател в рамките на СТО, както и чрез включването ѝ в търговски спорове, свързани с нарушения на международните конвенции относно правата на човека и международните трудови конвенции; счита, че МОТ следва да продължи да участва в двустранни и многостранни търговски споразумения;
   б) реформиране на механизмите за преглед на търговската политика на СТО, с цел включване на социални, екологични и свързани с правата на човека измерения въз основа на насоките на МОТ, насоките на ООН за правата на човека и насоките на многостранните споразумения по околната среда (МСОС) , както и насърчаване на устойчивото развитие, по-специално чрез създаването на Комитет по търговия и достойни условия на труд в рамките на СТО, наред със съществуващия Комитет по търговия и околна среда, както беше поискано в препоръките от 2010 г.,
   в) извършване на оценка до каква степен Комитетът на СТО по търговия и околна среда е изпълнил своя мандат, посочен в решение на Министерската конференция на СТО по търговия и околна среда, взето в Маракеш на 15 април 1994 г. и неговите заключения относно това какво още е необходимо да се направи, по-специално в контекста на глобалния диалог относно смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него и СТО, както първоначално е изискано от Парламента,
   г) конструктивен ангажимент в работната група на ООН за процес по изготвяне на договор относно предприятията и правата на човека след проучването относно справянето с груби нарушения на правата на човека в предприятия посредством мерки за съдебна защита, проведено от Службата на върховния комисар по правата на човека към ООН;

12.  Призовава Комисията активно да насърчава допълнителни реформи на СТО с цел определянето на многостранни правила за устойчиво управление на глобалните вериги за доставки по отговорен начин, което следва да включва по-специално:

   а) ефективни и приложими изисквания за дължима грижа и за прозрачност на веригата на доставки на основата на ръководните принципи на ООН относно предприятията и правата на човека,
   б) здравни стандарти и стандарти за безопасност, като се признава по-специално правото на работниците на комитети по безопасността,
   в) минимално равнище на социална закрила,
   г) спазване на основните трудови стандарти на МОТ;

13.  Повтаря искането си за гарантиране, че всяка мярка, приета от дадена страна в рамките на Споразумението от Париж или свързана с някой от принципите или ангажиментите, съдържащи се в членове 3 и 4 от РКООНИК, ще бъде гарантирана също така чрез осигуряването на правно по-стабилна защита на правото на регулиране в търговските споразумения;

14.  Настоятелно призовава Комисията да ускори напредъка по разработването на схеми, като прави разграничение между продуктите според техните процеси и методи на производство (ПМП) и критериите за устойчивост в рамките на търговските споразумения;

15.  Призовава държавите членки да увеличат усилията си, за да спазят ангажимента си за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива в съответствие с ангажимента в рамките на Г-20;

16.  Счита, че търговската политика може да допринесе в по-голяма степен за енергийния преход и че търговските инструменти на ЕС следва да подпомогнат появата и развитието на възобновяеми енергийни източници и развитието на екологични стоки и технологии в Европа; признава усилията на Комисията да проведе преговори за многостранно споразумение относно екологичните стоки (Споразумение за екологичните стоки) и призовава тези преговори да доведат до амбициозно и балансирано споразумение; отправя искане към Комисията да развива в рамките на преговорите по Споразумението за екологичните стоки количествени или качествени критерии за определяне на „екологични стоки“ и да насърчава надеждна и прозрачна методология в преговорите по това споразумение ; освен това призовава Комисията да вземе надлежно предвид факторите, които оказват влияние върху търговията с екологични стоки, като например антидъмпинговите политики в сектора на енергията от възобновяеми източници, режимите на интелектуална собственост, рестриктивните програми за финансиране и националните политики в областта на околната среда, които създават търсене на такива стоки;

Права на човека, екологични и социални стандарти на двустранно равнище

17.  Приветства решението на Комисията да извърши предварителни и последващи оценки на въздействието върху устойчивостта за всички търговски споразумения в съответствие с „Насоки за анализ на оценките на въздействието върху правата на човека за политически инициативи, свързани с търговията“; призовава във връзка с това Комисията:

   а) да прилага насоките при разработването на оценки на въздействието върху устойчивостта за всички текущи и бъдещи преговори;
   б) да отразява също така в тези оценки на въздействието върху устойчивостта ръководните принципи, разработени от специалния докладчик на ООН относно правото на прехрана;
   в) да вземе предвид въздействието на споразуменията за търговия и инвестиции върху особено уязвимите хора, като например лицата, които принадлежат към малцинствена група, или са изолирани в географско отношение, бедни или социално изключени; в тази връзка обръща внимание също на поетия от Комисията ангажимент да извършва оценка на въздействието на споразуменията за свободна търговия върху най-отдалечените региони на ЕС;
   г) да осигури подходящо участие на организациите на гражданското общество и социалните партньори в разработването на оценките на въздействието върху устойчивостта и да приобщи Парламента към всички етапи на този процес;
   д) да вземе изцяло под внимание констатациите на такива оценки по време на преговорите;
   е) да гарантира навременното публикуване на оценките на въздействието върху устойчивостта, за да се информират преговарящите, преди да са формулирани преговорните позиции, да информира обществеността и да даде възможност на избраните представители да извършат оценка по правилен начин на всяко предложено споразумение;

18.  Признава заключенията на Европейския омбудсман относно решението на Комисията да финализира споразумението с Виетнам преди заключението на оценката на въздействието върху правата на човека и настоятелно призовава Комисията да извърши тази оценка при първа възможност въз основа на новата методология, за да даде възможност на Парламента да вземе информирано решение;

19.  Отново изразява своята подкрепа за обвързаност с условия за правата на човека в търговските споразумения з и припомня значението на спазването и прилагането на клаузите за правата на човека; приветства усилията на Комисията и на Съвета да включат такива правно обвързващи клаузи за правата на човека във всички търговски и инвестиционни споразумения в съответствие с общия подход и изисква публикуването на общия подход на Съвета; отбелязва, че клаузи относно правата на човека не са включени във всички споразумения на ЕС и призовава да се гарантира включването на правно обвързваща клауза за правата на човека в текущите търговски преговори с другите партньори на ЕС, по-специално тези относно ТПТИ ;

20.  Счита обаче, че настоящите клаузи са оказали ограничено въздействие върху изпълнението на задълженията и ангажиментите в областта на правата на човека; следователно призовава Комисията и Съвета да приложат следните корекции:

   а) включване на търговски защитни разпоредби за запазване на способността на всяка страна по споразумението да изпълни задълженията си, свързани с правата на човека в областите, в които тя носи главната отговорност в случаи на доказани нарушения на разпоредбите на клаузите за правата на човека,
   б) редовно задълбочено наблюдение на прилагането на клаузите за правата на човека в търговските споразумения и споразуменията за асоцииране, по-специално чрез публикуването на редовни съвместни доклади на Комисията и ЕСВД до Парламента относно зачитането на правата на човека от страна на страните партньори и чрез създаването на междуинституционален комитет,
   в) обсъждане на включването на комитет за правата на човека във всички търговски споразумения на ЕС с цел гарантиране на сериозни и системни последващи действия по въпросите относно правата на човека във връзка със споразумението; припомня в тази връзка значението на включването на обществеността в преговорите с цел гарантиране на прозрачността;
   г) гарантиране, че ЕС разполага със система за правни средства за защита на национално равнище, която позволява жалби в случаите на неспазване на търговските споразумения и на клаузите за правата на човека;

21.  Припомня искането, отправено в своите препоръки от 2010 г., че всяко търговско споразумение на ЕС, независимо дали е двустранно или многостранно, следва да включва широкообхватни, и амбициозни глави за търговия и устойчиво развитие с изпълнителна сила; подчертава различията, налични в главите относно търговията и устойчивото развитие в различните търговски споразумения на ЕС; поради това призовава Комисията да поддържа най-високото равнище на съгласуваност във всички търговски преговори и да въвежда глави относно търговията и устойчивото развитие със следните характеристики:

   а) ангажимент на всяка от страните да ратифицират и да прилагат ефективно осемте основни и четирите приоритетни конвенции на МОТ, както и международните многостранни споразумения в областта на околната среда;
   б) включване на клаузите за правата на човека и на главите относно търговията и устойчивото развитие в обхвата на общия механизъм за уреждане на спорове при същите условия като за останалите части от споразумението, както беше поискано в препоръките от 2010 г., за да се гарантират спазването на правата на човека и социалните и екологичните стандарти;
   в) възможност за обжалване и за търсене на правна защита чрез процедура за подаване на жалби за социалните партньори и гражданското общество;
   г) ефективни възпиращи мерки, включително под формата на парични санкции, в случай на сериозни и доказани нарушения на разпоредбите на главата на споразумението относно устойчивото развитие; тези мерки могат да бъдат осъществени чрез временно забавяне, намаляване или дори спиране на някои търговски предимства, предвидени съгласно споразумението, като крайна мярка в случай на тежко и продължително нарушаване на тези норми, а въвеждането на планове за действие с нашите партньори може да помогне да се компенсира неспазването на някои ангажименти, поети в търговските и инвестиционните споразумения;

22.  Отново отправя искането си за създаване на форуми за устойчиво развитие или на консултативни групи по време на различните етапи на изготвяне, договаряне и прилагане на дадено споразумение; припомня необходимостта от това всички вътрешни консултативни групи да бъдат напълно независими и да имат достъп до адекватни ресурси; отбелязва критиките, които често пъти са отправяни от някои участници във вътрешни консултативни групи, създадени от ЕС съгласно действащите търговски споразумения, че техните обсъждания нямат практическо въздействие, и предлага Комисията да приложи следните мерки:

   а) да създаде система за докладване, която дава възможност на Парламента да извърши оценка на работата на консултативните групи;
   б) да отговори систематично по конкретен начин на опасенията, изразени от вътрешните консултативни групи на ЕС, както и да следи отблизо инициативите, предложени от организациите на гражданското общество на ЕС и социалните партньори в тази рамка;
   в) да установи основни логистични разпоредби в главите относно търговията и устойчивото развитие, за да се даде възможност за ефективно прилагане, тъй като тези аспекти в някои случаи са се оказали сериозни пречки, както и съответните съпътстващи мерки като техническа помощ и програми за сътрудничество;

23.  Призовава за повишена прозрачност и отчетност по отношение на местните организации при формулирането на международните търговски правила и националните търговски политики, като същевременно се гарантира съгласуваност по отношение на зачитането на правата на работниците и правата на човека, включително правата на жените;

24.  Призовава Комисията да включва Парламента по-тясно в процеса на наблюдение на изпълнението на търговските и инвестиционните споразумения по отношение на спазването на правата на човека и социалните и екологичните стандарти, и призовава Съвета да се консултира с Парламента относно всички решения за преразглеждане или дори прекратяване на прилагането на дадено споразумение, ако това е необходимо;

Права на човека, екологични и социални стандарти на едностранно равнище

25.  Приветства влизането в сила на новата обща схема от преференции (ОСП) (Регламент (ЕС) № 978/2012) на 1 януари 2014 г. и публикуването на първия мониторингов доклад относно ОСП за периода 2014—2015 г.; счита, че търговската политика трябва да бъде начин за насърчаване на страните — партньори на ЕС, да приемат по-високи социални и екологични стандарти, и следователно призовава Комисията да приложи следните корективни мерки:

   а) да изясни чрез делегиран акт или чрез предстоящото преразглеждане на Регламент (ЕС) № 978/2012 определенията за „сериозно нарушение във връзка с ефективното изпълнение“ на международна конвенция и „сериозни и системни нарушения на принципите“, съдържащи се в международна конвенция,
   б) да проучи вижданията на всички съответни органи за наблюдение с цел по-добра оценка на съответствието с международните конвенции, посочени в Регламента относно ОСП; по-специално да съсредоточи оценката си върху становищата, изразени от Комитета от експерти на МОТ относно прилагането на конвенциите, по отношение както на предоставяне, така и на преустановяване на търговските преференции в съответствие с Регламента относно ОСП;
   в) да засили, в рамките на предстоящото преразглеждане на Регламент (ЕС) № 978/2012, наблюдението на ангажиментите, поети от страните бенефициенти; следва да се предостави официална роля на социалните партньори и на организациите на гражданското общество за наблюдение по ОСП и ОСП +, по-специално чрез процедура за изслушване и отговаряне на опасенията, отправени към Комисията;
   г) също така да включи в преразглеждането, както беше поискано през 2010 г., корпоративната социална отговорност в Регламента относно ОСП с цел гарантиране на спазването от страна на транснационалните корпорации на националните и международните правни задължения в областите на правата на човека, трудовите стандарти и правилата по отношение на околната среда;
   д) да наблюдава и следи процесите, свързани с прилагането и ефективността на инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) и стандартните ОСП договорености и да докладва на Европейския парламент;

26.  Подкрепя ангажимента на Комисията да работи за премахване на детския труд; приветства приемането на работен документ на службите на Комисията и отново отправя искането си от 2010 г. за балансирано и реалистично предложение за законодателство, включително мерки като обозначаване на етикетите на продуктите, че не е използван детски труд, за държавите, които отговарят на определени трудови стандарти, и хоризонтални забрани за внос на продукти, произведени чрез използването на детски труд; подчертава значението на включването на целта за борба срещу принудителния труд и детския труд в главите относно търговията и устойчивото развитие на търговските споразумения на ЕС наред с останалите 6 основни конвенции на МОТ, както и ангажимента на ЕС в международните обсъждания на равнището на СТО, ОИСР и МОТ за постигане на напредък по отношение на многостранното измерение на тази цел;

27.  Потвърждава, че се противопоставя на всяка пряка или косвена разпоредба, засягаща търговията с услуги, свързани с енергетиката, която би позволила технологичната неутралност на субсидиите; призовава Комисията и държавите членки да отчитат сериозно факта, че нарастващите емисии на CO2 от международната търговия подкопават европейската стратегия за климата, и подчертава, че преминаването към местни модели на производство и потребление може да допринесе за постигането на целите на Споразумението от Париж;

28.  Припомня съществената връзка между изменението на климата и обезлесяването, причинявани от неустойчивите и незаконни добив на суровини; призовава Комисията да гарантира ефективното изпълнение и прилагане на FLEGT (прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия) и на регламента на ЕС за дървения материал (EUTR), включително задължението за законност на веригите на доставки на дървен материал;

29.  Приветства решението на Комисията да започне проучване за осъществимостта на Европейския план за действие относно обезлесяването и влошаването на състоянието на горите;

Корпоративна социална отговорност

30.  Припомня искането на Парламента от 2010 г. да включи корпоративната социална отговорност във всички търговски споразумения и разпоредби на ЕС с цел по-висока степен на изпълнение, по-специално възможността Комисията да провежда разследвания на предполагаеми нарушения на ангажиментите по корпоративната социална отговорност, както и развиването на центрове за контакт на ЕС, които се основават на точките за контакт на ОИСР и ги укрепват; изисква от Комисията да увеличи усилията си за постигане на съответствие от страна на дружествата, посредством техните вериги на доставки, и пълно спазване на основните трудови стандарти на МОТ и международно признатите стандарти за корпоративна социална отговорност, и по-конкретно наскоро актуализираните Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, десетте принципа на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 с насоки относно социалната отговорност, Тристранната декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика и Ръководните принципи на ООН за предприятията и правата на човека, по-специално в сектора на облеклата и добивната промишленост, където рисковете от нарушения на правата на човека и на социалните стандарти са по-често срещани; обръща внимание на Пакта за устойчиво развитие, стартиран от Комисията заедно с Бангладеш, МОТ и Съединените щати след трагедията със срутването на сградата „Рана Плаза“ през 2013 г.; подчертава значението на това да се продължи преследването на целите на Пакта за устойчиво развитие с цел подобряване на правата на работниците, както и необходимостта за по-отговорно управление на веригите за доставки на международно равнище; призовава Комисията да се стреми към подобни програми и мерки с други търговски партньори на ЕС;

31.  Счита, че е от изключителна важност да се продължат усилията за спазване на декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и многонационалните предприятия, като се гарантира, че насоките са специално посочени във всички нови споразумения между ЕС и трети държави, както и преминаването от „пасивен“ към „активен“ подход по отношение на тяхното прилагане; призовава Комисията да гарантира прозрачност по отношение на достъпа до информация относно поведението на предприятията и да въведе ефективна и приложима система на докладване, която да осигурява информация относно вериги за създаване на стойност на продукти; припомня своята позиция от 2010 г. да се поиска дружествата да публикуват своите счетоводни баланси за корпоративната социална отговорност и всички предприятия да полагат дължима грижа; настоятелно призовава Комисията да актуализира своята стратегия относно корпоративната социална отговорност (КСО), за да установи по-строги изисквания за докладване и съответствие, както и да гарантира по-ефективно прилагане на ръководните принципи на ООН относно предприятията и правата на човека, и настоятелно призовава държавите членки да подкрепят насърчаването на корпоративната социална отговорност в търговските споразумения;

32.  Призовава ЕС да създаде платформи за диалог в областта на КСО, обединяващи гражданското общество, предприятия, международни организации и други заинтересовани страни;

33.  Приканва Комисията да прилага получените резултати от проекта „Постигане на дългосрочна стойност за дружествата и инвеститорите“, провеждан въз основа на принципите за отговорно инвестиране на ООН и Глобалния договор на ООН, към собствения си Европейски фонд за стратегически инвестиции и към воденето на диалог с инвеститори по време на преговорите по търговски споразумения, както и да подкрепи концепцията за „Устойчив съюз на капиталовите пазари“ чрез подкрепа за устойчивата търговия;

34.  Припомня, че тристранната декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика, Програмата за достоен труд на МОТ и свързаните с труда елементи на насоките на ОИСР за многонационалните предприятия са основни текстове по отношение на корпоративната социална отговорност; изисква от Комисията да предприеме последващи действия във връзка с инициативите на ОИСР и на ООН, като включи наскоро разработените и новите международни стандарти в законодателството на ЕС, и да насърчава балансираните и всеобхватни политически препоръки, включително силно измерение на устойчиво развитие по отношение на световните вериги за създаване на стойност, на заседанието през юли 2016 г. на министрите на търговията на държавите от Г-20 в Шанхай;

35.  Припомня, че ЕС е водещият световен фактор по отношение на националните планове за действие относно КСО; призовава Комисията да насърчава активно отговорното корпоративно поведение сред предприятията от ЕС, действащи в чужбина, като се съсредоточи по-специално върху гарантирането на строго спазване на техните правни задължения, произтичащи от националното законодателство или от двустранни или международни правни задължения, на които са подчинени техните стопански дейности — не на последно място спазването на международните стандарти и правила в областите на правата на човека, труда и околната среда; за тази цел предлага също така Комисията да се ангажира активно със своите държави партньори в обмяната на най-добри практики и ноу-хау относно начините и средствата за подобряване на бизнес средата и осведомеността по отношение на отговорното корпоративно поведение;

36.  Отбелязва, че програмата в областта на корпоративната социална отговорност трябва да се адаптира към специфичните нужди на регионите и държавите, за да допринесе за подобряване на устойчивото икономическо и социално развитие;

37.  Призовава Комисията да предприеме търговски и инвестиционни мерки, включващи присъждането на етикети, предоставянето на преференциален достъп до обществени поръчки на ЕС и изпълнението на програми за подпомагане на МСП, които ще насърчават и възнаграждават дружествата, които въвеждат стратегии за корпоративна социална отговорност;

38.  Силно приветства включването на докладване относно правата на човека от страна на големите предприятия в Директивата относно оповестяването на нефинансова информация; призовава държавите — членки на ЕС, да транспонират директивата бързо и ефективно; насочва вниманието към Рамката на ООН за ръководните принципи относно докладването, корпоративния показател за правата на човека и целта за „интегрирано отчитане“ и призовава всички дружества в ЕС, регистрирани на фондовата борса, и техните акционери да спазват духа на Директивата в рамките на ЕС и когато търгуват извън ЕС;

39.  Призовава ЕС и държавите членки да участват активно в работата на Съвета на ООН по правата на човека и на Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП) по изготвянето на международен договор с цел подвеждане под отговорност на транснационалните корпорации за нарушения на правата на човека и на екологичните стандарти;

40.  Подчертава, че ефективното прилагане на тези препоръки представлява ключов елемент в оценката на Парламента на търговските споразумения, договаряни от Комисията; изисква подробен и своевременен отговор от Комисията на всички въпроси, повдигнати в настоящата резолюция;

o
o   o

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm
(2) http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
(3) http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
(5) Резолюция, приета от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1). (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)
(6) OВ L 347, 30.12.2005 г., стp. 1.
(7) OВ L 303, 31.10.2012 г., стp. 1.
(8) http://mneguidelines.oecd.org/text/
(9) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
(10) http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1437
(11) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.
(12) Приети текстове, P8_TA(2015)0294.
(13) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31.
(14) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 94.
(15) A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf

Правна информация - Политика за поверителност