Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2038(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0217/2016

Indgivne tekster :

A8-0217/2016

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Afstemninger :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0298

Vedtagne tekster
PDF 224kWORD 111k
Tirsdag den 5. juli 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar
P8_TA(2016)0298A8-0217/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2016 om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar (2015/2038(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 3, 6 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 11, 153, 191, 207 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 12, 21, 28, 29, 31 og 32 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til konklusionerne fra WTO’s 10. ministerkonference(1),

–  der henviser til Parisaftalen (30. november - 11. december 2015)(2),

–  der henviser til EU’s årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden (2014)(3),

–  der henviser til EU-handlingsplanen om menneskerettigheder og demokrati (2015-2019) med titlen "Menneskerettigheder skal fortsat stå højt på EU’s dagsorden",

–  der henviser til retningslinjerne for analyse af konsekvensanalyser af menneskerettigheder i forbindelse med handelsrelaterede politiske initiativer(4),

–  der henviser til undersøgelsen om "Menneskerettigheds- og demokratiklausuler i internationale aftaler", som Europa-Parlamentets Temaafdeling offentliggjorde i 2015,

–  der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution af 25. september 2015, Transforming our World: the 2030 agenda for sustainable development" (Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling)(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer(7),

–  der henviser til OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber(8),

–  der henviser til OECD’s due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder(9),

–  der henviser til arbejdsdokument af 14. juli 2015 fra Kommissionens tjenestegrene om gennemførelse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder – status (SWD(2015)0144),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar" (COM(2011)0681),

–  der henviser til UNCTAD’s investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling (2015)(10),

–  der henviser til undersøgelsen "EU’s handelspolitik: Fra kønsblind til kønsbevidst?" fra Europa-Parlamentets Temaafdeling,

–  der henviser til den uafhængige eksperts fjerde rapport om "Fremme af en demokratisk og retfærdig international orden" – meddelelse fra FN’s generalsekretær til Generalforsamlingen af 5. august 2015 (A/70/285),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomheders sociale ansvar i internationale handelsaftaler(11),

–  der henviser til FN-resolution nr. 64/292, hvori FN’s Generalforsamling udtrykkeligt anerkender vand og sanitet som menneskerettigheder, og hvori det erklæres, at rent drikkevand og sanitet er afgørende for virkeliggørelsen af samtlige menneskerettigheder,

–  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")(12),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(13),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører(14),

–  der henviser til undersøgelsen "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament" (Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets udvalg og delegationer), som blev offentliggjort i 2014 af Europa-Parlamentets Temaafdeling C,

–  der henviser til FN’s Menneskerettighedsråds resolution nr. 26/9(15), hvorved det blev besluttet "at nedsætte en stående mellemstatslig arbejdsgruppe om transnationale selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettigheder, som skal have mandat til inden for den internationale menneskerettighedslovgivning at udarbejde et internationalt retligt bindende instrument til regulering af transnationale selskabers og andre erhvervsvirksomheders aktiviteter",

–  der henviser til EU's generelle toldpræferencearrangement (GSP) som fastlagt i forordning (EU) nr. 978/2012,

–  der henviser til beretningen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Beretning om det generelle toldpræferencearrangement for perioden 2014-2015 (COM(2016)0029),

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, OECD's reviderede retningslinjer for multinationale selskaber, ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik, rammen udviklet af International Integrated Reporting Council, de ti principper i FN's Global Compact samt ISO 26000-retningslinjerne for socialt ansvar,

–  der henviser til Frankrigs lovforslag om passende omhu ved fremme af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne og formand Junckers erklæring ved G7-topmødet i 2015,

–  der henviser til projektet om langsigtet værdi for virksomheder og investorer, som gennemføres inden for rammerne af FN-initiativet "Principles for Responsible Investment" (PRI) og FN's Global Compact,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til Udvalget om International Handels betænkning og til udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0217/2016),

A.  der henviser til, at Parlamentet rettede henstillinger til Europa-Kommissionen om sociale standarder og miljøstandarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar i 2010; der henviser til, at en række af disse henstillinger er blevet gennemført, mens andre ikke er;

B.  der henviser til, at Parlamentet fungerer som medlovgiver for så vidt angår foranstaltninger, der fastlægger rammerne for gennemførelsen af EU's fælles handelspolitik; der påpeger, at ratificeringen af handelsaftaler, som er forhandlet på plads af Unionen, kræver Parlamentets godkendelse, der henviser til, at gennemførelsen af Parlamentets henstillinger derfor er nødvendig for at sikre, at alle Kommissionens initiativer på området for fælles handelspolitik bliver vellykkede;

C.  der henviser til, at handel spiller en væsentlig rolle med hensyn til at fremme forretningsmuligheder, skabe fremgang og øget beskæftigelse, samt til at fremme økonomisk udvikling, sociale fremskridt, levestandarder, livskvalitet og forbedring af menneskerettighederne på lang sigt;

D.  der henviser til, at EU understreger sit klare tilsagn om at fremme bæredygtig udvikling, som blev bekræftet på ny i "Handel for alle"-strategien samt menneskerettigheder og god regeringsførelse gennem incitamentsbaserede metoder, såsom GSP+ og bestemmelserne om præferenceadgang til markedet i lande, der forpligter sig til at gennemføre centrale internationale konventioner på disse områder;

E.  der henviser til, at EU har mulighed for at bidrage positivt til større respekt for menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på globalt plan gennem sin handelspolitik; der henviser til, at Kommissionen skal fortsætte sin indsats med dette mål for øje; der henviser til, at handels- og investeringsaftaler har en indvirkning på menneskerettigheder og bæredygtig udvikling og derfor bør udformes på en sådan måde, at de støtter sociale og miljømæssige fremskridt, og samtidig sikrer, at de europæiske standarder ikke forringes, og at menneskerettighederne og de sociale og miljømæssige standarder overholdes;

F.  der henviser til, at handel og udenlandske investeringer fra internationale virksomheder bidrager til et øget engagement til fordel for menneskerettigheder, sociale rettigheder og arbejdstagernes rettigheder i de lande, hvor virksomhederne opererer;

G.  der henviser til, at Parlamentets bidrag kan måles i form af den effektive gennemførelse af dets henstillinger; der henviser til, at aftalernes gennemførelse bør overvåges regelmæssigt med hensyn til opfyldelsen af mål og forpligtelser i handelsaftalerne, navnlig på området beskyttelse af menneskerettigheder;

H.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne i henhold til artikel 208 i TEUF faktisk har en juridisk pligt til at sikre, at deres politikker er forenelige med udviklingsmålene;

I.  der henviser til, at Kommissionen i sit forslag om en ny handels- og investeringsstrategi "Handel for alle" anerkender sammenhængen mellem handel, menneskerettigheder samt sociale og miljømæssige standarder og insisterer på behovet for at gøre disse rettigheder og standarder til en integrerende del af EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser;

J.  der henviser til, at transnationale globale detailhandlende og virksomheder bærer et ansvar for at forbedre arbejdsvilkår og lønforhold i produktionslandene;

K.  der henviser til, at kvinders rettigheder er en grundlæggende del af menneskerettighederne; der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder falder ind under handelsaftalernes kapitler om bæredygtig udvikling; der henviser til, at der henviser til, at handels- og investeringsaftalernes specifikke indvirkning påvirker kvinder og mænd forskelligt som følge af strukturelle kønsbestemte uligheder, og som henviser til, at bæredygtig og inklusiv udvikling, vækst og handelsaftaler skal inddrage menneskerettighederne, herunder fra et kønsmæssigt perspektiv;

L.  der henviser til, at 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling anerkender handelspolitikkernes afgørende betydning for gennemførelsen af målene, idet den omfatter en lang række politikområder såsom oprindelsesregler, regulering af fødevarer, råvaremarkeder og ligestilling mellem kønnene;

M.  der henviser til, at GSP- og GSP+-systemets potentiale til at sikre ratificering og gennemførelse af menneskerettigheds- og arbejdsrettighedskonventioner i udviklingslandene kan forbedres ved at knytte økonomiske incitamenter sammen med den effektive vedtagelse og konstante overvågning af gennemførelsen af centrale menneskerettigheds- og arbejdsretskonventioner;

N.  der henviser til, at EU i samarbejde med regeringen i Bangladesh og ILO, som følge af Rana Plaza-katastrofen indførte et "Global Compact"-initiativ for forbedring af arbejdsrettigheder og fabrikssikkerhed i Bangladesh, som sigter mod at forbedre arbejds-, sundheds- og sikkerhedsforholdene for arbejdstagerne; der henviser til, at disse bestræbelser har ført til større offentlig bevågenhed samt innovative løsninger på håndteringen af spørgsmål vedrørende handel og bæredygtig udvikling, såsom aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh;

O.  der henviser til, at den private sektor sideløbende med den offentlige sektor skal bidrage til bæredygtig udvikling; der henviser til, at virksomhederne bør handle på en socialt og miljømæssigt ansvarlig måde; der henviser til, at den nye generation af EU's handels- og investeringsaftaler indeholder kapitler om bæredygtig udvikling, der aftaleparterne til at forpligte sig med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne, efterleve de sociale og miljømæssige standarder og sikre virksomhedernes sociale ansvar; der henviser til, at sådanne kapitler har påvist forskelle i deres ambitionsniveau i flere på hinanden følgende EU-handelsaftaler; der henviser til, at Kommissionen opfordres til at efterstræbe det højest mulige ambitionsniveau;

P.  der henviser til, at Kommissionens "Handel for alle"-strategi fra 2015 gør handel og bæredygtig udvikling til en prioritet for EU; der henviser til, at Kommissionen nu skal omsætte sine særdeles velkomne ambitioner til beslutsomme og konkrete foranstaltninger, hvis denne strategi skal tilføre dagsordenen for handel og bæredygtig udvikling ny fremdrift;

Q.  der henviser til, at projektet om langsigtet værdi for virksomheder og investorer, der gennemføres i henhold til FN-initiativet "Principles for Responsible Investment" og FN's Global Compact-initiativ, viser, at økonomisk genopretning i Europa og i verden er forenelig med og gensidigt styrker principperne om social retfærdighed, miljømæssig bæredygtighed og respekt for menneskerettighederne;

R.  der henviser til, at artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at EU's fælles handelspolitik vil blive ført inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil;

S.  der henviser til, at det i artikel 21 i TEU bekræftes, at EU's optræden udadtil bygger på principperne om demokrati, retsstat, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for FN-pagten og folkeretten;

T.  der henviser til, at forbindelsen mellem handel og menneskerettigheder på den ene side og sociale standarder og miljøstandarder på den anden side er blevet en integrerende del af EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser; der henviser til, at EU's politik for menneskerettigheder og demokrati i tredjelande fortsat bør integreres via andre EU-politikker med en ekstern dimension, herunder handelspolitikken; der henviser til, at EU bør bruge handelspolitik til yderligere at fremme målet om at fastsætte høje globale standarder inden for menneskerettigheder og sociale rettigheder, forbrugerbeskyttelse og miljøspørgsmål;

U.  der henviser til, at handelspolitik og ambitiøse handelsaftaler fremmer og styrker handelssystemet, der er baseret på globale regler; der henviser til, at menneskerettighedsspørgsmål også bør inddrages forud for indledning af handelsforhandlinger på en forsvarlig og gennemsigtig måde; der henviser til, at FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne sammen med alle andre relevante instrumenter, herunder fremme af virksomhedernes sociale ansvar har til formål at fremme menneskerettighedsbestemmelserne i forbindelse med handelspolitikken;

V.  der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd den 26. juni 2014 vedtog en resolution om nedsættelse af en mellemstatslig arbejdsgruppe, der har til opgave at iværksætte en proces, der skal føre til indførelse af et internationalt retligt bindende instrument til regulering af aktiviteterne i transnationale selskaber og andre virksomheder inden for rammerne af folkeretten;

W.  der henviser til, at handels- og menneskerettighederne kan styrke hinanden, og erhvervslivet, der selv om det er forpligtet til at respektere menneskerettighederne, også kan have en vigtig rolle at spille med hensyn til at tilbyde positive incitamenter til at fremme menneskerettigheder, demokrati, miljøstandarder og virksomhedernes sociale ansvar; der henviser til, at EU har spillet en ledende rolle i forhandlingerne om og gennemførelsen af en række initiativer for globalt ansvar, der går hånd i hånd med fremme af og respekt for internationale standarder, bl.a. social retfærdighed, miljømæssig bæredygtighed og respekt for menneskerettighederne; der henviser til, at det anerkendes, at de europæiske virksomheder, som driver virksomhed på verdensplan og foregår som et godt eksempel via en ikke-diskriminatorisk virksomhedskultur, har en langsigtet positiv indvirkning på menneskerettighederne; der henviser til, at styrkelsen af handelsforbindelser baseret på beskyttelse og håndhævelse af menneskerettigheder øger gensidig forståelse og fælles værdier som f.eks. retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne;

Generelle principper

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til indarbejde kønsaspektet i alle deres politikker, herunder i handelspolitik, og til blandt andet at garantere effektiv overholdelse af konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW-konventionen); opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til aspekter vedrørende kønsligestilling i sin konsekvensvurdering af EU's handelsstrategi med hensyn til kvinders rettigheder og opfordrer Kommissionen til at vurdere eksisterende handels- og investeringsaftaler systematisk med henblik på at identificere deres konsekvenser for kønsligestillingen;

2.  opfordrer Kommissionen til at sikre en bedre sammenhæng med hensyn til udvikling, at sikre en effektiv politikevaluering og koordinering mellem udviklingsbistand og handelspolitik og bestræbe sig på at sikre, at alle interessenter overholder de internationale standarder for menneskerettigheder, kønsligestilling, arbejdsret og respekt for miljøet;

3.  opfordrer EU til at spille en aktiv rolle i gennemførelsen af de 17 mål for bæredygtig udvikling i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget på FN's Generalforsamlings 70. samling;

4.  opfordrer EU og dets medlemslande til at fremme bindende foranstaltninger med henblik på at sikre, at virksomheder betaler skat, der hvor de er økonomisk aktive, og hvor værdien skabes, at fremme obligatorisk landeopdelt rapportering fra den private sektor, sådan som det anbefales af OECD, og til at fremme god forvaltning, navnlig i skattesager og effektiv skatteinddrivelse; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at dette emne prioriteres på dagsordenen i den politiske dialog (på politisk plan om udvikling og om handel) og til at støtte civilsamfundets rolle ved at sikre en offentlig gennemgang af forvaltningen på skatteområdet samt overvågning af sager om skattesvig; mener, at firmaskattepolitik bør betragtes som en integreret del af VSA, og derfor at socialt ansvarlig adfærd ikke levner plads til strategier, der sigter mod skatteunddragelse eller skattely;

5.  erkender, at adgang til almene goder som vand, sundhedspleje og uddannelse er afgørende beviser for staternes evne til at garantere sociale rettigheder og respekt for menneskerettigheder;

6.  understreger, at EU's langvarige tradition for at tage højde for sociale og miljømæssige spørgsmål inden for rammerne af sit handelsdiplomati allerede ligger foran andre større globale aktører på handelsområdet; understreger, at vores handelspartneres engagement i menneskerettigheder udgør et solidt grundlag for en løbende dialog, samarbejdsprocesser og gradvise forbedringer på lang sigt;

7.  understreger betydningen af handel og udenlandske investeringer som vigtige redskaber til at opnå økonomisk vækst, bæredygtig udvikling, god forvaltning og beskyttelse af menneskerettighederne;

8.  minder om, at handel og direkte udenlandske investeringer øger velstanden i fattigere lande; minder om, at der er en ikke ubetydelig sammenhæng mellem øget velstand og bedre beskyttelse af menneskerettigheder, sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder og en stærk miljøbeskyttelse;

9.  minder om, at EU har forpligtet sig til konsekvent at fremme og respektere menneskerettigheder og demokrati i sine forbindelser med tredjelande i alle sine politikker, herunder handelspolitikken, og i alle sine relevante eksterne finansieringsinstrumenter;

10.  anbefaler derfor, at EU's handelsstrategi bliver et instrument for fremme af demokratiske værdier i tredjelande; glæder sig derfor over styrkelsen af handelsaftaler og handelspræferenceprogrammer som løftestænger til at fremme menneskerettigheder, afskaffe tvangsarbejde og børnearbejde, og sikre fødevaresikkerheden og retten til sundhed, bæredygtig udvikling og høje sikkerheds- og miljøstandarder samt økonomiske muligheder for alle;

Menneskerettigheder, miljømæssige og sociale standarder på multilateralt plan

11.  understreger, hvor vigtigt det er, at EU opbygger et samarbejde på multilateralt plan og gentager derfor sin opfordring til Kommissionen om at indtage en førerrolle i reformen af WTO's forvaltning, navnlig med hensyn til at nå følgende mål:

   a) at styrke det effektive samarbejde og den regelmæssige dialog mellem WTO og de relevante FN-organer, navnlig FN's højkommissær for menneskerettigheder, FN's Konference om Handel og Udvikling og Den Internationale Arbejdsorganisation, især ved at give ILO observatørstatus i WTO og ved at inddrage den i handelstvister vedrørende overtrædelse af den internationale menneskerettighedslovgivning og arbejdskonventioner; er af den opfattelse, at ILO fortsat bør inddrages i bilaterale, multilaterale og plurilaterale handelsaftaler
   b) at reformere WTO's revisionsmekanismer for handelspolitikken, således at de omfatter de sociale, miljømæssige og menneskerettighedsmæssige aspekter baseret på ILO's retningslinjer, FN's menneskerettigheder og multilaterale miljøaftaler (MMA) og at fremme bæredygtig udvikling, navnlig gennem nedsættelse af en komité for handel og ordentlige arbejdsvilkår inden for WTO ved siden af den eksisterende komité for handel og miljø, i overensstemmelse med Parlamentet henstillinger fra 2010
   c) at vurdere, hvorvidt WTO's komité om handel og miljø har udført sin opgave i henhold til WTO's ministerielle afgørelse om handel og miljø, der blev truffet i Marrakesh den 15. april 1994, og dens konklusioner om, hvad der mangler at blive gjort, navnlig i forbindelse med den globale dialog om modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og WTO, i overensstemmelse med Parlamentets oprindelige anmodning
   d) at indgå konstruktivt i FN's arbejdsgruppe om en traktat om erhvervslivet og menneskerettigheder som følge af undersøgelsen om virksomhedernes alvorlige krænkelser af menneskerettighederne gennem søgsmål, som blev foretaget af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder;

12.  opfordrer desuden Kommissionen til aktivt at fremme yderligere reformer af WTO for at fastsætte og håndhæve multilaterale regler for bæredygtig udvikling af globale forsyningskæder på en ansvarlig måde, hvilket navnlig bør omfatte:

   a) krav om rettidig omhu og gennemsigtighed i forsyningskæden, der er effektive og som kan håndhæves, på grundlag af FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder
   b) standarder for sundhed og sikkerhed, især med anerkendeles af arbejdstagernes ret til sikkerhedsudvalg
   c) social mindstebeskyttelse
   d) overholdelse af ILO's grundlæggende arbejdsstandarder

13.  gentager sin anmodning om, at det sikres, at alle foranstaltninger, som en part indfører inden for rammerne af Paris-aftalen eller i forbindelse med et af principperne eller forpligtelserne i artikel 3 og 4 i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, også vil blive sikret ved tilvejebringelsen af en i retslig henseende mere solid beskyttelse af retten til at lovgive i handelsaftalerne;

14.  opfordrer indtrængende Kommission til at gøre hurtigere fremskridt i udviklingen af programmer til differentiering af produkterne efter deres produktionsprocesser og -metoder (PPM) og kriterier for bæredygtighed inden for rammerne af handelsaftaler;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at forstærke deres bestræbelser på at opfylde deres forpligtelse til at udfase subsidiering af fossile brændstoffer i henhold til G20-tilsagnet;

16.  mener, at handelspolitikken kan bidrage mere til energiomstillingen, og at EU's handelsinstrumenter bør fremme vækst og udvikling af vedvarende energi og bidrage til at skabe miljøgoder og -teknologi i Europa; anerkender Kommissionens bestræbelser på at forhandle en plurilateral aftale om grønne varer (aftalen om miljøvenlige varer – EGA) og henstiller, at disse forhandlinger munder ud i en ambitiøs og afbalanceret aftale; anmoder Kommissionen om inden for rammerne af EGA-forhandlingerne at udvikle kvantitative og kvalitative kriterier til identificering af "grønne varer" og til at fremme en troværdig og gennemsigtig metodologi i EGA-forhandlingerne; opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til faktorer, der påvirker handlen med grønne varer såsom antidumpingpolitik i sektoren for vedvarende energi, regler om intellektuel ejendom, stramme finansieringsprogrammer og nationale miljøpolitikker, som skaber efterspørgsel efter disse varer;

Menneskerettigheder, miljømæssige og sociale standarder på bilateralt plan

17.  bifalder Kommissionens beslutning om at foretage forudgående og efterfølgende bæredygtighedsvurderinger af alle handelsaftaler i overensstemmelse med retningslinjerne for analyse af konsekvensanalyser af menneskerettigheder i forbindelse med handelsrelaterede politiske initiativer; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til:

   a) at anvende retningslinjerne i udviklingen af bæredygtighedsvurderinger i forbindelse med alle nuværende og fremtidige forhandlinger
   b) også i disse bæredygtighedsvurderinger at afspejle de vejledende principper, der er udviklet af FN's særlige rapportør om retten til mad
   c) at tage hensyn til handels- og investeringsaftalernes konsekvenser for særligt sårbare befolkningsgrupper såsom de, der tilhører et mindretal eller er isolerede i geografisk henseende, fattige eller socialt udstødte; henleder ligeledes i den forbindelse opmærksomheden på Kommissionens tilsagn om at vurdere frihandelsaftalernes konsekvenser for EU-regioner i den yderste periferi
   d) at sikre, at civilsamfundets organisationer og arbejdsmarkedet parter inddrages på behørig vis i udarbejdelsen af bæredygtighedsvurderinger, samt at Parlamentets inddrages i alle processens etaper
   e) at tage fuldstændigt hensyn til resultaterne af disse vurderinger under forhandlingerne
   f) at sikre den rettidige offentliggørelse af bæredygtighedsvurderingerne, således at der kan tages hensyn til disse i forhandlingspositionerne, før disse formuleres, for på denne måde at informere befolkningen og give de folkevalgte repræsentanter mulighed for at foretage en korrekt vurdering af alle forslag til aftaler;

18.  anerkender Den Europæiske Ombudsmands konklusioner vedrørende Kommissionens beslutning om færdiggøre aftalen med Vietnam, inden menneskerettighedskonsekvensanalysen er afsluttet, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage denne analyse snarest muligt på basis af den nye metodologi med henblik på at sætte Parlamentet i stand til at træffe en informeret afgørelse;

19.  gentager sin støtte til indførelsen af menneskerettighedskonditionaliteter i handelsaftaler og minder om vigtigheden af, at menneskerettighedsklausulerne overholdes og gennemføres; bifalder Kommissionens og Rådets bestræbelser på at indføje sådanne juridisk bindende menneskerettighedsklausuler i alle handels- og investeringsaftaler i overensstemmelse med den fælles tilgang, og anmoder om, at Rådets fælles tilgang offentliggøres; noterer sig, at menneskerettighedsklausulerne ikke er blevet indarbejdet i alle EU-aftaler, og opfordrer til, at der i de igangværende handelsforhandlinger med EU's øvrige partnere, især aftalerne i forbindelse med TTIP, indarbejdes en juridisk bindende menneskerettighedsklausul;

20.  er imidlertid af den opfattelse, at de nuværende klausuler har en begrænset indvirkning på opfyldelsen af forpligtelser og tilsagn med hensyn til menneskerettigheder; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at gennemføre følgende justeringer:

   a) at indarbejde handelsmæssige beskyttelsesbestemmelser for at bevare den enkelte part i aftalens mulighed for at opfylde sine menneskerettighedsforpligtelser på de områder, hvor den har hovedansvaret i tilfælde af dokumenteret overtrædelse af menneskerettighedsklausulerne
   b) regelmæssigt at foretage grundig overvågning af gennemførelsen af menneskerettighedsklausuler i handels- og associeringsaftalerne, især gennem offentliggørelsen af regelmæssige fælles rapporter fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til Parlamentet om partnerlandenes respekt for menneskerettighederne og gennem oprettelsen af et interinstitutionelt udvalg
   c) at overveje inddragelsen af komité for menneskerettigheder og handel i alle EU's handelsaftaler med henblik på at sikre en seriøs og systematisk opfølgning af menneskerettighedsspørgsmål i forbindelse med aftalen; minder i denne forbindelse om, at det er vigtigt at inddrage offentligheden i forhandlingerne for at sikre gennemsigtighed
   d) at sikre, at EU har et internt retsinstanssystem, der gør det muligt at indgive klager i tilfælde af manglende overholdelse af handelsaftaler og menneskerettighedsklausuler;

21.  minder om den anmodning, det fremsatte i sine henstillinger fra 2010 om, at alle EU's handelsaftaler, både bilaterale og multilaterale, skal indeholde omfattende, ambitiøse kapitler om handel og bæredygtig udvikling, som kan håndhæves; gør opmærksom på uoverensstemmelserne i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's forskellige handelsaftaler; opfordrer Kommissionen til at opretholde den størst mulige konsekvens i alle handelsforhandlinger og til at indføre kapitlerne om handel og bæredygtigudvikling med følgende karakteristika:

   a) et tilsagn fra alle parter om at ratificere og effektivt at gennemføre de otte grundlæggende og de fire prioriterede ILO-konventioner samt de internationale miljøaftaler
   b) dækning af menneskerettighedsklausuler og kapitler om handel og bæredygtig udvikling via den generelle tvistbilæggelsesmekanisme på lige fod med de andre parter i aftalen, som det blev krævet i henstillingerne fra 2010, med det formål at sikre overholdelse af menneskerettighederne og de sociale og miljømæssige standarder
   c) mulighed for at klage og søge erstatning gennem en klageprocedure for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet
   d) afskrækkende foranstaltninger, herunder i form af monetære foranstaltninger, i tilfælde af påviste alvorlige krænkelser af aftalens kapitel om bæredygtig udvikling; sådanne foranstaltninger kunne gennemføres ved som en sidste udvej midlertidigt at bremse, reducere eller endog ophæve visse handelsmæssige fordele, som er fastsat i aftalen, i tilfælde af grove og vedvarende overtrædelser af disse standarder, og indførelsen af handlingsplaner med vores partnere kan bidrage til at afhjælpe manglende overholdelse af visse forpligtelser i handels- og investeringsaftaler;

22.  gentager sin anmodning om oprettelse af fora om bæredygtig udvikling eller rådgivende grupper på de forskellige trin i aftaleforløbet, fra forhandling til gennemførelse; minder om nødvendigheden af, at alle interne rådgivende grupper er fuldstændigt uafhængige og har adgang til de fornødne ressourcer; noterer sig den kritik, som ofte fremføres af visse deltagere i de interne rådgivende grupper, som EU har oprettet under de eksisterende handelsaftaler, om, at deres drøftelser ikke har nogen praktisk betydning, og foreslår, at Kommissionen gennemfører følgende foranstaltninger;

   a) at oprette et rapporteringssystem, som gør det muligt for Parlamentet at vurdere arbejdet i de rådgivende grupper
   b) at reagere systematisk på en konkret måde på problemer, der tages op i EU's interne rådgivende grupper og til at følge op på de initiativer, der foreslås af EU's civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for disse rammer
   c) at fastsætte grundlæggende logistiske bestemmelser i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, idet disse aspekter i visse tilfælde har vist sig at være alvorlige hindringer, samt relaterede ledsageforanstaltninger såsom teknisk bistand og samarbejdsprogrammer

23.  efterlyser øget gennemsigtighed og ansvarlighed for græsrodsorganisationer i forbindelse med udformningen af internationale handelsregler og nationale handelspolitikker, såvel som sikring af konsekvens for så vidt angår respekt for arbejdstagernes rettigheder og menneskerettighederne, herunder kvinders rettigheder;

24.  opfordrer Kommissionen til at inddrage Parlamentet nærmere i opfølgningen på gennemførelsen af overvågningen af handels- og investeringsaftaler med hensyn til overholdelse af menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder og opfordrer Rådet til at høre Parlamentet om enhver beslutning om at revidere eller endog suspendere anvendelsen af en aftale, hvis dette er nødvendigt;

Menneskerettigheder, miljømæssige og sociale standarder på unilateralt plan

25.  glæder sig over ikrafttrædelsen af det nye arrangement med generelle toldpræferencer (GSP) (forordning (EU) nr. 978/2012) den 1. januar 2014 og offentliggørelsen af den første overvågningsrapport om GSP for perioden 2014-2015; mener, at handelspolitikken bør være et middel til at tilskynde EU's partnerlande til at vedtage højere sociale og miljømæssige standarder, og opfordrer derfor Kommissionen til at gennemføre følgende korrigerende foranstaltninger;

   a) at afklare, enten via en delegeret retsakt eller via den kommende revision af forordning (EU) nr. 978/2012, definitionerne af en "grov forsømmelighed med den effektive gennemførelse af" en international konvention og "systematisk overtrædelse af principperne" i henhold til en international konvention
   b) at indhente synspunkter fra alle relevante tilsynsorganer med henblik på bedre at kunne vurdere overholdelsen af de internationale konventioner, der henvises til i GSP-forordningen; især at fokusere sin vurdering på udtalelserne fra ILO's ekspertkomité om anvendelse af konventioner i forbindelse med både tildeling og suspendering af handelspræferencer i overensstemmelse med GSP-forordningen
   c) i forbindelse med den kommende revision af forordning (EU) nr. 978/2012 at styrke overvågningen af de forpligtelser, som modtagerlandene har påtaget sig; arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne bør gives en formel rolle i overvågningen af GSP og GSP+, især via en procedure, som gør det muligt at høre og reagere på de spørgsmål, som rettes til Kommissionen
   d) også at lade VSA i GSP-forordningen indgå i den revision, som der blev anmodet om i 2010, for at sikre, at transnationale selskaber overholder de nationale og internationale juridiske forpligtelser på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøregler
   e) at overvåge og vurdere udviklinger i forbindelse med gennemførelsen og effektiviteten af "alt undtagen våben-"initiativet og GSP-standardarrangementerne og rapportere tilbage til Europa-Parlamentet

26.  støtter Kommissionens tilsagn om at arbejde henimod afskaffelsen af børnearbejde; glæder sig over vedtagelsen af Kommissionens arbejdsdokument og gentager sin anmodning fra 2010 om et afbalanceret og realistisk lovgivningsforslag, herunder foranstaltninger som mærkning af produkter fremstillet uden børnearbejde, handelspræferencer til lande, der opfylder visse arbejdsstandarder, og horisontale importforbud for produkter, der er fremstillet ved hjælp børnearbejde; understreger betydningen af at medtage målet om bekæmpelse af tvangsarbejde og børnearbejde i kapitlerne om bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler sammen med de øvrige seks grundlæggende ILO-konventioner, samt EU's engagement i internationale drøftelser på WTO-, OECD- og ILO-plan med henblik på at fremme den multilaterale dimension;

27.  bekræfter sin modstand mod enhver direkte eller indirekte bestemmelse, som påvirker handel med energirelaterede tjenester, og som kunne indebære neutralitet i støtten til forskellige former for teknologi; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn til, at de stigende CO2-emissioner fra international handel undergraver den europæiske klimastrategi, og understreger, at en omlægning til lokale produktions- og forbrugsmønstre kan understøtte målene i Paris-aftalen;

28.  minder om den iboende sammenhæng mellem klimaændringer og skovrydning, der forårsages af ikkebæredygtig og ulovlig udvinding af råvarer; opfordrer Kommissionen til at garantere den effektive gennemførelse og håndhævelse af FLEGT og EUTR, herunder forpligtelsen om lovlighed i forsyningskæder for tømmer;

29.  bifalder Kommissionens beslutning om at iværksætte en gennemførlighedsundersøgelse med henblik på en europæisk handlingsplan om skovrydning og skovforringelse;

Virksomhedernes sociale ansvar (VSA)

30.  minder om Parlamentets anmodning fra 2010 om at medtage VSA i alle EU's handelsaftaler og bestemmelser med henblik på at bedre håndhævelse, navnlig Kommissionens mulighed for at gennemføre undersøgelser af påståede overtrædelser af VSA-forpligtelserne og udviklingen af EU-kontaktpunkter, som bygger på og styrker OECD's kontaktpunkter: anmoder Kommissionen om at forstærke sin indsats for at opnå, at virksomhederne overholder disse gennem hele deres forsyningskæde og fuldt ud respekterer ILO's grundlæggende arbejdstagerrettigheder samt internationalt anerkendte VSA-standarder, navnlig de nyligt ajourførte OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder, de ti principper i FN's Global Compact-initiativ, den vejledende ISO 26000-standard om socialt ansvar, ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og arbejdsmarkedspolitik samt De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder, især beklædningssektoren og udvindingssektoren, hvor risikoen for overtrædelser af menneskerettigheder og sociale standarder er mere almindelig; minder om, at Kommissionen efter ulykken i Rana Plaza i Bangladesh i 2013 lancerede bæredygtighedsaftalen i samarbejde med Bangladesh, ILO og USA; understreger vigtigheden af at forfølge bæredygtighedsaftalens mål for at fremme forbedringen af arbejdstagernes rettigheder samt nødvendigheden af en mere ansvarlig forvaltning af forsyningskæderne på internationalt plan; anmoder Kommissionen om at udbrede denne type programmer og tiltag til andre EU's handelspartnere;

31.  mener, at det er af afgørende betydning at tilslutte sig OECD's erklæring om internationale investeringer og multinationale virksomheder, idet det sikres, at retningslinjerne nævnes specifikt i alle nye aftaler mellem EU og tredjelande, og idet der skiftes fra en "passiv" tilgang til en "aktiv" tilgang for så vidt angår gennemførelsen af disse; opfordrer Kommissionen til at sikre gennemsigtighed med hensyn til adgang til oplysninger om virksomheders adfærd og til at indføre et effektivt indberetningssystem, der kan håndhæves, som giver oplysninger om produkters værdikæder; minder om sin holdning fra 2010 om at anmode virksomhederne om at offentliggøre deres VSA-regnskaber og at anmode alle virksomheder om at udvise rettidig omhu; opfordrer indtrængende Kommissionen til at ajourføre sin strategi vedrørende VSA for at etablere stærkere indberetnings- og overensstemmelseskrav og sikre bedre gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte fremme af VSA i handelsaftaler;

32.  opfordrer EU til at oprette dialogplatforme om virksomhedernes sociale ansvar med deltagelse af civilsamfundet, virksomheder, internationale organisationer og andre berørte aktører;

33.  opfordrer Kommissionen til at anvende de nye resultater af projektet vedrørende langsigtet værdi for virksomheder og investorer, der gennemføres i henhold til FN's principper for ansvarlige investeringer og FN's Global Compact-initiativ, på sin egen Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, i sin dialog med investorer ved forhandlinger om handelsaftaler og som støtte for konceptet om en "bæredygtig kapitalmarkedsunion" gennem støtte til bæredygtig handel;

34.  minder om, at ILO's trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og arbejdsmarkedspolitik, ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og arbejdselementerne i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder er centrale tekster i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar; anmoder Kommissionen om at følge op på initiativer fra OECD og FN ved at indarbejde nye og nyligt udformede internationale standarder i EU-retten og fremme afbalancerede og omfattende politiske henstillinger, herunder en stærk dimension for bæredygtig udvikling i den globale værdikæde, på G20-mødet mellem handelsministrene i Shanghai;

35.  erindrer om, at EU er den førende aktør på verdensplan med hensyn til nationale handlingsplaner for VSA; opfordrer Kommissionen til aktivt at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd hos EU-virksomheder, der er aktive uden for Unionens område, med særligt fokus på at sikre nøje overholdelse af alle deres juridiske forpligtelser i medfør af enten nationale love eller bilaterale eller internationale juridiske forpligtelser, som deres forretningsaktiviteter måtte være underlagt, ikke mindst overholdelse af internationale standarder og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø; foreslår endvidere med henblik at nå dette mål, at Kommissionen indgår i et aktivt samarbejde med sine partnerlande med henblik på at udveksle bedste praksis og knowhow om metoder og midler til forbedring af forretningsmiljøet og bevidstheden om ansvarlig virksomhedsadfærd;

36.  bemærker, at VSA-dagsordenen skal tilpasses de specifikke behov i regioner og lande for at bidrage til at forbedre bæredygtig økonomisk og social udvikling;

37.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger inden for handel og investering, som tilskynder og belønner virksomheder, der indfører VSA-strategier, gennem tildeling af mærker, indførelse af præferenceadgang til offentlige EU-kontrakter og støtteprogrammer for SMV'er;

38.  glæder sig meget over, at menneskerettighedsrapportering fra store virksomheder er medtaget i EU's direktiv om ikkefinansiel rapportering; opfordrer EU's medlemsstater til at gennemføre direktivet hurtigt og effektivt; henleder opmærksomheden på FN's vejledende principper for regnskabsaflæggelse, virksomhedernes menneskerettighedsbenchmark og målsætningen om "integreret rapportering" og opfordrer alle børsnoterede virksomheder i EU og deres interessenter til at overholde direktivets ånd inden for EU og ved handel uden for EU;

39.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at engagere sig aktivt i arbejdet i FN’s Menneskerettighedsråd og FN’s Miljøprogram (UNEP) om en international traktat, der skal holde transnationale selskaber ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af miljømæssige standarder;

40.  understreger, at den effektive gennemførelse af disse henstillinger udgør et centralt aspekt af Parlamentets vurdering af handelsaftaler, som forhandles af Kommissionen; anmoder om et detaljeret og rettidigt svar fra Kommissionen på alle de punkter, der tages op i denne beslutning;

o
o   o

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm
(2) http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
(3) http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
(5) Resolution vedtaget af FN’s Generalforsamling den 25. september 2015 (A/RES/70/1),(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)
(6) EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1.
(7) EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1.
(8) http://mneguidelines.oecd.org/text/
(9) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
(10) http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1437
(11) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.
(12) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0294.
(13) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.
(14) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 94.
(15) A/HRC/RES/26/9. http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik