Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0217/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0217/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0298

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 552kWORD 165k
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη
P8_TA(2016)0298A8-0217/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2015/2038(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 153, 191, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 21, 28, 29, 31 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (MC10)(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού (30 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο (2014)(3),

–  έχοντας υπόψη το «σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019) – Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος καταγράφεται στο πλαίσιο εκτιμήσεων αντικτύπου των πρωτοβουλιών πολιτικής που σχετίζονται με το εμπόριο(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Human rights and democracy clauses in international agreements» (Ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις διεθνείς συμφωνίες) που δημοσιεύθηκε το 2015 από το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο: Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(7),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις(8),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια με στόχο την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και από περιοχές υψηλού κινδύνου(9),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη (2015)(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «The EU's Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?» (Εμπορική πολιτική της ΕΕ: από την αδιαφορία στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου;) που δημοσιεύθηκε από το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ με τίτλο «The promotion of a democratic and equitable international order» (Προαγωγή μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης πραγμάτων) – σημείωμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς τη Γενική Συνέλευση της 5ης Αυγούστου 2015 (A/70/285),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 64/292 του ΟΗΕ, στο οποίο το νερό και η αποχέτευση αναγνωρίζονται ρητά ως ανθρώπινα δικαιώματα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στο οποίο αναφέρεται ότι η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και σε υποδομές αποχέτευσης είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water)(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διεθνή εμπορική πολιτική στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(14),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(15) σχετικά με την απόφαση δημιουργίας ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με εντολή ανάπτυξης ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τη ρύθμιση, στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη το μεταρρυθμισμένο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για την περίοδο 2014–2015» (COM(2016)0029),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, το πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, τις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ και το πρότυπο καθοδήγησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ΙSΟ 26000,

–  έχοντας υπόψη το γαλλικό νομοσχέδιο περί «δέουσας επιμέλειας» για την προαγωγή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τη δήλωση του Προέδρου Juncker στη Σύνοδο Κορυφής G7 του 2015,

–  έχοντας υπόψη το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές», το οποίο αναλαμβάνεται στο πλαίσιο των αρχών του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0217/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξέδωσε το 2010 συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις συστάσεις έχουν εφαρμοστεί, ενώ άλλες όχι·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενεργεί ως συννομοθέτης όσον αφορά τα μέτρα που καθορίζουν το πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή της CCP της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για την κύρωση κάθε εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου είναι, συνεπώς, αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχία οιασδήποτε πρωτοβουλίας αναλαμβάνει η Επιτροπή στον τομέα της CCP·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στην προώθηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, στη δημιουργία ευημερίας και στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου, του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής και, μακροπρόθεσμα, της βελτίωσης των προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή της να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως επαναβεβαιώθηκε στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσω μηχανισμών παροχής κινήτρων όπως το ΣΓΠ+ και διατάξεις προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά σε χώρες που έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τις βασικές διεθνείς συμβάσεις στους εν λόγω τομείς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει την ικανότητα να συμβάλει θετικά στην αύξηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων (ΑΔ) και της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως μέσω της εμπορικής πολιτικής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί τις δράσεις της έχοντας κατά νου τον συγκεκριμένο στόχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες έχουν επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να σχεδιάζονται έτσι ώστε να στηρίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο, να διασφαλίζουν ότι δεν διακυβεύονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατοχυρώνουν τη συμμόρφωση με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και οι ξένες επενδύσεις από διεθνείς επιχειρήσεις συμβάλλουν στη μεγαλύτερη δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του Κοινοβουλίου μπορεί να μετρηθεί εξετάζοντας πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή των συστάσεών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συμφωνιών πρέπει να παρακολουθείται περιοδικά, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των στόχων και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέχουν νομική υποχρέωση να καθιστούν τις πολιτικές τους συνεκτικές ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις με τον τίτλο «Εμπόριο για όλους» αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ του εμπορίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και εμμένει στην ανάγκη να καταστούν τα εν λόγω δικαιώματα και πρότυπα πλήρες τμήμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνικοί παγκόσμιοι λιανικοί πωλητές και επιχειρήσεις φέρουν ευθύνη για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των αποδοχών στις χώρες παραγωγής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν συστατικό στοιχείο των ΑΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος αντίκτυπος των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, εξαιτίας των διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, οικονομικής μεγέθυνσης και εμπορίου πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες για τα ΑΔ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη διάσταση του φύλου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίζει τον καίριο αντίκτυπο των εμπορικών πολιτικών στην εφαρμογή των στόχων του, καλύπτοντας ορισμένους τομείς πολιτικής όπως οι κανόνες καταγωγής, οι κανονισμοί για τα τρόφιμα, οι αγορές εμπορευμάτων και η ισότητα των φύλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες του συστήματος ΣΓΠ και ΣΓΠ+ για τη διασφάλιση της επικύρωσης και εφαρμογής των συμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να βελτιωθούν εάν συνδεθούν οικονομικά κίνητρα με την αποτελεσματική έγκριση και υπάρξει διαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής των βασικών συμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καταστροφή του εργοστασίου Rana Plaza, η ΕΕ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές και τη ΔΟΕ, θέσπισε ένα οικουμενικό σύμφωνο για την εφαρμογή βελτιώσεων στα εργασιακά δικαιώματα και στην ασφάλεια των εργοστασίων στο Μπανγκλαντές το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών στον τομέα της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες οδήγησαν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και σε καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η συμφωνία σχετικά με την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων στο Μπανγκλαντές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει, μαζί με τον δημόσιο τομέα, να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέας γενιάς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των οποίων ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη διασφάλιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια αυτά έχουν επιδείξει διαφορές στο επίπεδο φιλοδοξίας τους στις διαδοχικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενθαρρύνεται να επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική του 2015 «Εμπόριο για όλους» της Επιτροπής καθιστά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη προτεραιότητα για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να δώσει η εν λόγω στρατηγική την κατάλληλη δυναμική στο θεματολόγιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Επιτροπή πρέπει πλέον να αποτυπώσει την ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη φιλοδοξία της σε αποφασιστική και συγκεκριμένη δράση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές» που εμπεριέχεται στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ καταδεικνύει ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη και στον κόσμο όχι απλώς συνάδει με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά τις ενισχύει και ενισχύεται από αυτές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ θα ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιβεβαιώνει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα διέπονται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας και της αλληλεγγύης, και της συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ του εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφενός, και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, αφετέρου, έχει καταστεί πλήρες τμήμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες θα πρέπει να καθίσταται όλο και πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει την πολιτική στον τομέα του εμπορίου για να επιδιώξει τον καθορισμό υψηλών παγκοσμίων προτύπων στους τομείς των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, της προστασίας των καταναλωτών και των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για το εμπόριο και οι φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες προωθούν και ενισχύουν το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε παγκόσμιους κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πριν από την ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων κατά τρόπο θεμιτό και διαφανή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από κοινού με όλα τα άλλα σχετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεων που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα για τη σύσταση διακυβερνητικής ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη δρομολόγηση διεργασιών για τη δημιουργία νομικά δεσμευτικής διεθνούς πράξης για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των διεθνικών και άλλων εταιρειών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλληλοενισχύονται ενδεχομένως, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα, ούσα υποχρεωμένη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης έχει ενδεχομένως να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην παροχή θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των περιβαλλοντικών προτύπων και της εταιρικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή σειράς πρωτοβουλιών για την παγκόσμια υπευθυνότητα, οι οποίες συμβαδίζουν με την προώθηση και τον σεβασμό των διεθνών προτύπων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση του μακροπρόθεσμου θετικού αντικτύπου που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα η δραστηριοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και το καλό παράδειγμα που δίνει η χωρίς διακρίσεις εταιρική τους κουλτούρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων που βασίζεται στην προστασία και την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και τις κοινές αξίες, όπως το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γενικές αρχές

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν μια προσέγγιση που βασίζεται στο φύλο σε όλες τις πολιτικές τους, περιλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, και να εξασφαλίσουν μεταξύ άλλων την αποτελεσματική συμμόρφωση προς τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)· καλεί την Επιτροπή, στην αξιολόγησή της σχετικά με τον αντίκτυπο της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ, σεβόμενη τα δικαιώματα των γυναικών, να λάβει υπόψη τις πτυχές που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, και ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τις υφιστάμενες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, προκειμένου να εξακριβώνονται οι επιπτώσεις τους στην ισότητα των φύλων·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, να κατοχυρώσει την ουσιαστική αξιολόγηση της πολιτικής και τον συντονισμό μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας και της εμπορικής πολιτικής, και να εργασθεί για να διασφαλίσει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων, εργατικού δικαίου και σεβασμού του περιβάλλοντος·

3.  καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 70ή σύνοδό της·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δεσμευτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες καταβάλλουν φόρους στις χώρες όπου ασκούν οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργείται αξία, να προαγάγουν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων ανά χώρα από τον ιδιωτικό τομέα, όπως συνιστά ο ΟΟΣΑ, και να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως στα φορολογικά ζητήματα και στο θέμα της αποτελεσματικής είσπραξης των φόρων· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δίδεται προτεραιότητα στο θεματολόγιο στον πολιτικό διάλογο (σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και το εμπόριο) και να υποστηρίξουν τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για τη διασφάλιση του δημόσιου ελέγχου της φορολογικής διακυβέρνησης και της παρακολούθησης των περιπτώσεων που αφορούν φορολογική απάτη· εκτιμά ότι η φορολογική πολιτική μίας εταιρείας πρέπει να θεωρείται μέρος της ΕΚΕ και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν συμβιβάζονται με μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά στρατηγικές που αποσκοπούν στη φοροδιαφυγή ή στην εκμετάλλευση φορολογικών παραδείσων·

5.  αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε κοινά αγαθά, όπως η ύδρευση, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση είναι σημαντικά στοιχεία που καταδεικνύουν την ικανότητα ενός κράτους να εγγυάται τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα·

6.  τονίζει ότι το μακροχρόνιο ιστορικό της ΕΕ όσον αφορά την ενασχόληση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο της εμπορικής διπλωματίας της υπερέχει ήδη έναντι άλλων μειζόνων παγκόσμιων εμπορικών παραγόντων· υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις των εμπορικών μας εταίρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν σταθερή βάση συνεχιζόμενου διαλόγου, συνεργατικών διαδικασιών και προοδευτικών βελτιώσεων σε μακροπρόθεσμη βάση·

7.  τονίζει τη σημασία του εμπορίου και των ξένων επενδύσεων ως σημαντικών εργαλείων για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, βιώσιμης ανάπτυξης, χρηστής διακυβέρνησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  υπενθυμίζει ότι το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν την ευημερία στις φτωχότερες χώρες· υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια διόλου αμελητέα σχέση μεταξύ της αυξημένης ευημερίας και της καλύτερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ισχυρής προστασίας του περιβάλλοντος·

9.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στη συνεκτική προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις σχέσεις της με τρίτες χώρες σε όλες τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, και σε όλα τα σχετικά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης που διαθέτει·

10.  συνιστά, ως εκ τούτου, να αποτελέσει η εμπορική στρατηγική της ΕΕ εργαλείο για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών στις τρίτες χώρες· χαιρετίζει, συνεπώς, την ενίσχυση των εμπορικών συμφωνιών και των προγραμμάτων εμπορικών προτιμήσεων ως μοχλών για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας και για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων στην υγεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υψηλή ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στις οικονομικές ευκαιρίες για όλους·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε πολυμερές επίπεδο

11.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ να εγκαθιδρύσει συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο και επαναλαμβάνει, κατά συνέπεια, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του ΠΟΕ, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

   α) ενίσχυση της ουσιαστικής συνεργασίας και του τακτικού διαλόγου μεταξύ του ΠΟΕ και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΗΕ, ιδίως του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, παραχωρώντας ιδίως στη ΔΟΕ καθεστώς παρατηρητή στον ΠΟΕ και εμπλέκοντας τη ΔΟΕ και ζητώντας τη συμμετοχή της σε όλες τις εμπορικές διαφορές που σχετίζονται με παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμβάσεων εργασίας· θεωρεί ότι η ΔΟΕ θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσει να συμμετέχει στις διμερείς, τις πολυμερείς και τις πλειονομερείς εμπορικές συμφωνίες·
   β) μεταρρύθμιση των μηχανισμών ελέγχου των εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ ώστε να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, καθώς και τη διάσταση των ΑΔ βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της ΔΟΕ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και των Πολυμερών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών (ΠΠΣ), και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως μέσω της συγκρότησης μιας Επιτροπής Εμπορίου και Αξιοπρεπούς Εργασίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ παράλληλα με την υφιστάμενη Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος, όπως έχει ζητήσει στις συστάσεις του το 2010·
   γ) αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ έχει εκπληρώσει την εντολή της όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με το εμπόριο και το περιβάλλον, που ελήφθη στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994, και των συμπερασμάτων της σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις, ιδίως στο πλαίσιο του παγκόσμιου διαλόγου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στο πλαίσιο του ΠΟΕ, όπως είχε ζητήσει αρχικά το Κοινοβούλιο·
   δ) εποικοδομητική συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για μια διαδικασία συνθήκης σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν συνεχεία της μελέτης με θέμα την αντιμετώπιση, με δικαστικά μέσα, των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις, η οποία διεξήχθη από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

12.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του ΠΟΕ προκειμένου να καταρτισθούν πολυμερείς κανόνες για τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως:

   α) απαιτήσεις αποτελεσματικής και επιβλητέας δέουσας επιμέλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και διαφάνειας, βάσει των Κατευθυντήριων Αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
   β) πρότυπα υγείας και ασφάλειας, αναγνωρίζοντας ιδιαιτέρως το δικαίωμα των εργαζομένων σε επιτροπές ασφαλείας,
   γ) ένα κατώφλι κοινωνικής προστασίας,
   δ) σεβασμός των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ·

13.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να διασφαλιστεί ότι κάθε μέτρο που εγκρίνει κάποιο συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων ή σχετικά με οποιαδήποτε αρχή ή δέσμευση περιλαμβάνεται στα άρθρα 3 και 4 της UNFCCC θα διασφαλίζεται επίσης με την παροχή νομικώς καλύτερης προστασίας του δικαιώματος ρύθμισης στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει την πρόοδο για την ανάπτυξη συστημάτων διαφοροποίησης προϊόντων ανάλογα με τη διαδικασία και τη μέθοδο παραγωγής τους και κριτηρίων βιωσιμότητας στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να καταργήσουν σταδιακά τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα σύμφωνα με τη δέσμευση των G20·

16.  θεωρεί ότι η εμπορική πολιτική θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στην ενεργειακή μετάβαση και ότι τα εμπορικά μέσα της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάδειξη και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τη δημιουργία περιβαλλοντικών αγαθών και τεχνολογιών στην Ευρώπη· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαπραγματευτεί μια πλειονομερή συμφωνία για τα πράσινα αγαθά (τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά - EGA) και ζητεί οι εν λόγω διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε μια φιλόδοξη και ισόρροπη συμφωνία· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την EGA, να καταρτίσει ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των «πράσινων αγαθών» και να προωθήσει μια αξιόπιστη και διαφανή μεθοδολογία στις διαπραγματεύσεις για την EGA· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τους παράγοντες που επιδρούν στο εμπόριο πράσινων αγαθών, όπως οι πολιτικές αντιντάμπινγκ στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, τα καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα προγράμματα περιορισμένης χρηματοδότησης και οι εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές που δημιουργούν τη ζήτηση για τα εν λόγω αγαθά·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε διμερές επίπεδο

17.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να διενεργήσει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου όλων των εμπορικών συμφωνιών ως προς τη βιωσιμότητα (SIA) με βάση τις «κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση των εκτιμήσεων του αντικτύπου που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα οι πρωτοβουλίες πολιτικής που σχετίζονται με το εμπόριο»· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή:

   α) να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές στην κατάρτιση των SIA στο πλαίσιο όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών διαπραγματεύσεων·
   β) να αποτυπώνει επίσης στις εν λόγω SIA τις κατευθυντήριες αρχές που έχει καταρτίσει ο Ειδικό Εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή·
   γ) να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών στα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως αυτά που ανήκουν σε κάποια μειονοτική ομάδα ή είναι γεωγραφικώς αποκλεισμένα, φτωχά ή κοινωνικώς αποκλεισμένα· επισημαίνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογεί τον αντίκτυπο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ·
   δ) να διασφαλίσει κατάλληλη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη SIA, καθώς και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής·
   ε) να λάβει πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα των εν λόγω εκτιμήσεων στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·
   στ) να διασφαλίσει την έγκαιρη δημοσίευση των SIA με στόχο την προετοιμασία των διαπραγματευτικών θέσεων πριν από τη διατύπωσή τους, προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό και να παρέχεται η δυνατότητα στους εκλεγμένους αντιπροσώπους να αξιολογούν δεόντως κάθε προτεινόμενη συμφωνία·

18.  σημειώνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε ό,τι αφορά την απόφαση της Επιτροπής να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με το Βιετνάμ προτού ολοκληρωθεί η εκτίμηση αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει την εκτίμηση αυτή το συντομότερο δυνατόν με βάση τη νέα μεθοδολογία, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση·

19.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην επιβολή όρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες, και υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν ο σεβασμός και η εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συμπεριλάβουν τέτοιες νομικώς δεσμευτικές ρήτρες για τα ΑΔ σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, και ζητεί τη δημοσίευση της κοινής προσέγγισης του Συμβουλίου· σημειώνει ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε όλες τι συμφωνίες της ΕΕ ρήτρες περί ΑΔ και ζητεί, οι εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλους εταίρους της ΕΕ, ιδίως δε αυτές για την TTIP, να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη νομικώς δεσμευτικής ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20.  θεωρεί, ωστόσο, ότι οι υφιστάμενες ρήτρες έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για τα ΑΔ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν στις εξής προσαρμογές:

   α) την εισαγωγή διατάξεων διασφάλισης εμπορίου για τη διασφάλιση της ικανότητας κάθε μέρους της συμφωνίας να τηρεί τις υποχρεώσεις του περί ΑΔ στους τομείς στους οποίους φέρει την πρωταρχική ευθύνη σε περιπτώσεις αποδεδειγμένων παραβιάσεων των διατάξεων των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   β) την τακτική και εμπεριστατωμένη παρακολούθηση της εφαρμογής των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εμπορικών συμφωνιών και των συμφωνιών σύνδεσης, ιδίως διαμέσου της δημοσίευσης τακτικών κοινών εκθέσεων της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους και διαμέσου της ίδρυσης διοργανικής επιτροπής·
   γ) να εξετασθεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ μια επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται η σοβαρή και συστηματική παρακολούθηση των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη συμφωνία· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στις διαπραγματεύσεις για την κατοχύρωση της διαφάνειας·
   δ) να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ έχει ένα εγχώριο σύστημα ενδίκων μέσων, το οποίο επιτρέπει τις προσφυγές σε περιπτώσεις μη σεβασμού των εμπορικών συμφωνιών και των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  υπενθυμίζει το αίτημα που διατύπωσε σε συστάσεις του το 2010, βάσει του οποίου κάθε εμπορική συμφωνία της ΕΕ, είτε είναι διμερής είτε πλειονομερής, θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα, εκτελεστά και φιλόδοξα κεφάλαια για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (TSD)· επισημαίνει τις διαφορές που παρατηρούνται στα κεφάλαια TSD στις διάφορες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να τηρήσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνέπειας σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και να εισαγάγει κεφάλαια TSD με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

   α) μια δέσμευση όλων των μερών για επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των οκτώ βασικών συμβάσεων και των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της ΔΟΕ, καθώς και των διεθνών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών·
   β) συμπερίληψη των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κεφαλαίων TDS στον γενικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα μέρη των συμφωνιών, όπως ζητείται στις συστάσεις του 2010, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·
   γ) δυνατότητα έφεσης και επιδίωξης αποζημίωσης μέσω μιας διαδικασίας υποβολής καταγγελιών για τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·
   δ) αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής, μεταξύ άλλων υπό τη μορφή χρηματικών επανορθώσεων, σε περίπτωση σοβαρών, αποδεδειγμένων παραβιάσεων των διατάξεων του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στη συμφωνία· τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν μέσω μιας προσωρινής επιβράδυνσης, μείωσης ή ακόμα και αναστολής ορισμένων εμπορικών ωφελειών που προβλέπει η συμφωνία, σε περίπτωση βεβαρυμένης και συνεχούς παραβίασης των προτύπων αυτών, ως ύστατο μέτρο, η δε καθιέρωση σχεδίων δράσης με τους εταίρους μας θα μπορούσε να βοηθήσει στη διόρθωση της μη συμμόρφωσης με ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

22.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να δημιουργούνται φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη ή συμβουλευτικές ομάδες κατά τα διάφορα στάδια της σύνταξης, διαπραγμάτευσης και εφαρμογής μιας συμφωνίας· υπενθυμίζει την ανάγκη να είναι όλες οι Εγχώριες Συμβουλευτικές Ομάδες (DAG) ανεξάρτητες και να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους· σημειώνει τις επικρίσεις που εκφράζονται συχνά από ορισμένους συμμετέχοντες στις DAG που έχει συγκροτήσει η ΕΕ δυνάμει των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών, ότι οι αποφάσεις τους δεν έχουν πρακτικό αντίκτυπο, και προτείνει στην Επιτροπή να εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα:

   α) να καταρτίσει σύστημα υποβολής εκθέσεων που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να αποτιμά το έργο των συμβουλευτικών ομάδων·
   β) να ανταποκρίνεται συστηματικά και με συγκεκριμένο τρόπο στις ανησυχίες που εγείρονται από τις εγχώριες DAG της ΕΕ και να δίνει συνέχεια στις πρωτοβουλίες που προτείνουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο αυτό·
   γ) να καταρτίσει βασικές διατάξεις υλικοτεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο των κεφαλαίων TSD, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή, καθώς οι πτυχές αυτές έχει αποδειχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις ότι αποτελούν σοβαρά εμπόδια, καθώς και σχετικά συνοδευτικά μέτρα, όπως προγράμματα τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας·

23.  ζητεί την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργανώσεων βάσης στη διαμόρφωση των διεθνών εμπορικών κανόνων και εθνικών εμπορικών πολιτικών, μεριμνώντας παράλληλα για τη συνοχή όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών·

24.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εντονότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, και καλεί το Συμβούλιο να διαβουλεύεται το Κοινοβούλιο σχετικά με οιεσδήποτε αποφάσεις περί επανεξέτασης ή ακόμη και αναστολής της εφαρμογής μιας συμφωνίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε μονομερές επίπεδο

25.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ του νέου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012) την 1η Ιανουαρίου του 2014 και τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης παρακολούθησης του ΣΓΠ για την περίοδο 2014-2015· πιστεύει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να είναι ένας τρόπος για την ενθάρρυνση των χωρών εταίρων της ΕΕ να υιοθετούν υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εφαρμόσει τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα:

   α) να αποσαφηνίσει, είτε μέσω μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης είτε μέσω της επερχόμενης αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, τους ορισμούς της «σοβαρής παράλειψης αποτελεσματικής εφαρμογής» μιας διεθνούς σύμβασης και της «σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των αρχών» που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις·
   β) να ζητήσει τις απόψεις όλων των οικείων οργάνων παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογήσει σωστά τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό ΣΓΠ· ειδικότερα, να εστιάσει στις απόψεις που εκφράστηκαν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων, όσον αφορά τόσο τη χορήγηση όσο και την αναστολή εμπορικών προτιμήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ΣΓΠ·
   γ) να ενισχύσει, κατά την επερχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, την παρακολούθηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχες χώρες· θα πρέπει να δοθεί επίσημος ρόλος παρακολούθησης του ΣΓΠ και του ΣΓΠ+ στους κοινωνικούς εταίρους και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως μέσω μιας διαδικασίας ακρόασης και απάντησης σε ανησυχίες που απευθύνονται στην Επιτροπή·
   δ) να συμπεριλάβει επίσης στην αναθεώρηση, όπως ζητήθηκε το 2010, την ΕΚΕ στον κανονισμό ΣΓΠ, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση των διεθνικών επιχειρήσεων με τις εθνικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων και των περιβαλλοντικών κανόνων·
   ε) να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων EBA (Όλα εκτός από όπλα) και των πάγιων ρυθμίσεων ΣΓΠ, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

26.  στηρίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να εργασθεί για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας· χαιρετίζει την έγκριση εγγράφου εργασίας και επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε το 2010 για μια ισορροπημένη και ρεαλιστική πρόταση νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η σήμανση προϊόντων που δεν προέρχονται από παιδική εργασία, οι εμπορικές προτιμήσεις που παρέχονται σε χώρες οι οποίες πληρούν ορισμένα εργασιακά πρότυπα και οι οριζόντιες απαγορεύσεις εισαγωγών για προϊόντα που παράγονται με τη χρήση παιδικής εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να περιληφθεί ο στόχος της καταπολέμησης της αναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας στα κεφάλαια TSD των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, παράλληλα με τις άλλες 6 βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, καθώς και η δέσμευση της ΕΕ κατά τις διεθνείς συζητήσεις σε επίπεδο ΠΟΕ, ΟΟΣΑ και ΔΟΕ, να προωθήσει την πολυμερή του διάσταση·

27.  επιβεβαιώνει την αντίθεσή του σε οιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάταξη που θα επηρέαζε το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών ενέργειας και η οποία θα επέτρεπε την τεχνολογική ουδετερότητα των επιδοτήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η αύξηση των εκπομπών CO2 από το διεθνές εμπόριο υπονομεύει την ευρωπαϊκή στρατηγική για το κλίμα, και υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε πρότυπα τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

28.  υπενθυμίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης που οφείλεται στη μη βιώσιμη και παράνομη υλοτομία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της FLEGT και του EUTR, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης νομιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού ξυλείας·

29.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών·

Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)

30.  επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου του 2010 να περιληφθεί η ΕΚΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και διατάξεις της ΕΕ με στόχο την αύξηση της επιβολής, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα διενέργειας ερευνών επί εικαζόμενων παραβιάσεων δεσμεύσεων ΕΚΕ και ανάπτυξης σημείων επαφής της ΕΕ που θα έχουν ως πρότυπο και θα ενισχύουν τα σημεία επαφής του ΟΟΣΑ· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των εταιρειών, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους, και τον πλήρη σεβασμό των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ και των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ΕΚΕ, και δη των πρόσφατα επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Προτύπου Καθοδήγησης για την Κοινωνική Ευθύνη ΙSΟ 26000 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, της Τριμερούς Δήλωσης Αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, και των Κατευθυντήριων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ιδίως στις βιομηχανίες ιματισμού και εξόρυξης, όπου οι είναι συνηθέστεροι οι κίνδυνοι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών προτύπων· υπενθυμίζει ότι, σε συνέχεια της τραγωδίας του Rana Plaza στο Μπαγκλαντές το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε το Σύμφωνο Βιωσιμότητας σε συνεργασία με το Μπαγκλαντές, τη ΔΟΕ και τις ΗΠΑ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η επιδίωξη των στόχων του Συμφώνου Βιωσιμότητας, προκειμένου να προωθηθεί η βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ανάγκης για περισσότερο υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού σε διεθνές επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει τα προγράμματα και τις δράσεις αυτού του είδους και σε άλλους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

31.  πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για προσχώρηση στη δήλωση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις διασφαλίζοντας ότι οι κατευθυντήριες γραμμές μνημονεύονται ρητώς σε όλες τις νέες συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και μεταβαίνοντας από μια «παθητική» προς μια «ενεργητική» προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και να εισαγάγει ένα αποτελεσματικό και εφαρμοστέο σύστημα υποβολής εκθέσεων, το οποίο να παρέχει πληροφόρηση για τις αλυσίδες αξίας των προϊόντων· υπενθυμίζει τη θέση του, που εκφράστηκε το 2010, να ζητηθεί από τις εταιρείες να δημοσιεύουν ισολογισμούς ΕΚΕ και από όλες τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε δέουσα επιμέλεια· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για την ΕΚΕ, ώστε να θεσπίζει αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την συμμόρφωση και να διασφαλίζει την ουσιαστικότερη εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητεί δε από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την προώθηση της ΕΚΕ στις εμπορικές συμφωνίες·

32.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει πλατφόρμες διαλόγου για την ΕΚΕ με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, των διεθνών οργανισμών και των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων·

33.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στο δικό της Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και στον διάλογο που διεξάγει με τους επενδυτές κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, τα αποτελέσματα που απορρέουν από το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές», τα οποία εμπεριέχονται στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, καθώς και να υποστηρίξει την ιδέα μιας «βιώσιμης Ένωσης κεφαλαιαγορών» μέσω της υποστήριξης του βιώσιμου εμπορίου·

34.  υπενθυμίζει ότι η Τριμερής Δήλωση Αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και τα σχετικά με την εργασία στοιχεία των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι κομβικά κείμενα σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ, ενσωματώνοντας στη νομοθεσία της ΕΕ τα νέα και προσφάτως αναπτυχθέντα διεθνή πρότυπα, και να προωθήσει ισορροπημένες και ολοκληρωμένες συστάσεις πολιτικής, εντάσσοντας μια ισχυρή διάσταση βιώσιμης ανάπτυξης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εμπορίου της G20 που θα πραγματοποιηθεί στη Σανγκάη τον Ιούλιο του 2016·

35.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παράγοντας από την άποψη των εθνικών σχεδίων δράσης για την ΕΚΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά μεταξύ των επιχειρήσεων της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης προς όλες τις νομικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν είτε από την εθνική νομοθεσία είτε από οποιεσδήποτε διμερείς ή διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς και τουλάχιστον της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος· προτείνει επίσης στην Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, να δραστηριοποιηθεί μαζί με τις χώρες εταίρους έτσι ώστε να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία όσον αφορά τρόπους και μέσα διά των οποίων θα μπορούσε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και η ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων·

36.  σημειώνει ότι η ατζέντα της ΕΚΕ πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών και των χωρών, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

37.  καλεί την Επιτροπή να λάβει εμπορικά και επενδυτικά μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν και θα επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγικές για την ΕΚΕ, όπως είναι η χορήγηση σημάτων, η παροχή προτιμησιακής πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ·

38.  χαιρετίζει ένθερμα το γεγονός ότι στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων θα συμπεριλαμβάνονται εκθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεταφέρουν πάραυτα και αποτελεσματικά την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο· επισημαίνει τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την υποβολή εκθέσεων από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πολιτική τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κριτήρια αναφοράς των εταιρειών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον στόχο της «υποβολής ολοκληρωμένων εκθέσεων», και καλεί όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ και τους μετόχους τους να συμμορφώνονται με το πνεύμα της οδηγίας τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και όταν δραστηριοποιούνται εκτός ΕΕ·

39.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) για μια διεθνή συνθήκη με την οποία οι υπερεθνικές εταιρείες θα καταστούν υπόλογες για τις παραβιάσεις των ΑΔ και των περιβαλλοντικών προτύπων·

40.  τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων αποτελεί καίριο στοιχείο της αξιολόγησης του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Επιτροπή· ζητεί μια αναλυτική και έγκαιρη απάντηση από την Επιτροπή σε όλα τα ζητήματα που εγείρονται στο παρόν ψήφισμα·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm
(2) http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
(3) http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
(5) Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 (A/RES/70/1)http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(6) ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.
(7) ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.
(8) http://mneguidelines.oecd.org/text/
(9) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
(10) http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1437
(11) EE C 99E της 3.4.2012, σ. 101.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0294.
(13) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(14) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(15) A/HRC/RES/26/9: (http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου