Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2105(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0220/2016

Indgivne tekster :

A8-0220/2016

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Afstemninger :

PV 05/07/2016 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0299

Vedtagne tekster
PDF 353kWORD 142k
Tirsdag den 5. juli 2016 - Strasbourg Endelig udgave
En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering
P8_TA(2016)0299A8-0220/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (2015/2105(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om status for Doha-udviklingsdagsordenen forud for den 10. WTO-ministerkonference(1),

–   der henviser til sine henstillinger til Kommissionen vedrørende forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab og aftalen om handel med tjenesteydelser af henholdsvis 8. juli 2015(2) og 3. februar 2016(3),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–   der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget på FN-topmødet om bæredygtig udvikling i New York i 2015,

—  der henviser til sin beslutning af 7. juli 2015 om den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande(4),

—  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande(5),

–   der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact"(6),

—  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 2/2014 "Forvaltes præferencehandelsordningerne hensigtsmæssigt?",

—  der henviser til retningslinjerne for multinationale selskaber fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og trepartserklæringen om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO),

–   der henviser til EU-forordningen om ulovligt høstet tømmer, EU-direktivet om ikke-finansiel rapportering, Kommissionens forslag til en forordning om konfliktmineraler, bestemmelsen om gennemsigtighed i forsyningskæder i den britiske lov om moderne slaveri og den franske lov om rettidig omhu,

—  der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien(7),

—  der henviser til sin beslutning af 17. februar 2011 om Europa 2020(8),

—  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører(9),

—  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(10)

—  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler(11),

–   der henviser til de EU-retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle personer, som vedtoges af Rådet for udenrigsanliggender den 24. juni 2013,

–   der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013, dets konklusioner om handel af 21. november 2014 og konklusionerne fra Rådet for udenrigsanliggender den 27. november 2015,

–   der henviser til udtalelsen fra Udvalget om International Handel til betænkningen om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne,

—  der henviser til Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen,

—  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

—  der henviser til artikel 207, 208 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478 af 11. marts 2015 om den fælles importordning,

–  der henviser til princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i TEUF,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0220/2016),

A.  der henviser til, at handel ikke er et mål i sig selv, men et middel til at opnå velstand og lighed, fremme forretningsmuligheder, bæredygtig økonomisk udvikling, socialt fremskridt og kulturel forståelse, øge beskæftigelsen og forbedre levestandarden uden at øge de offentlige udgifter;

B.  der henviser til, at den fælles handelspolitik har undergået store forandringer siden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009; der henviser til, at handelen ikke fungerer isoleret, men snarere er knyttet til og afhængig af mange andre politikker; der henviser til, at forhandlinger om handel og investeringsaftaler skal omfatte mere end blot reduktion af toldsatser, eftersom der i dag findes komplekse udfordringer med hensyn til regulering og overholdelse af internationale standarder;

C.  der henviser til, at der ikke har været en seriøs debat i Den Europæiske Union om omkostningerne ved frihandelspolitikker (såsom tilpasninger af industrien: virksomhedslukninger, jobtab i fremstillingssektoren, udflytning af hele brancher til tredjelande og stigende import) og en overordnet cost-benefitanalyse af frihandelspolitikkerne; der henviser til, at manglen på en sådan åben debat betyder, at forskellige interessenter stiller spørgsmålstegn ved logikken bag og retningen for EU's handelspolitik og EU's politikker i almindelighed, og der henviser til, at en åben debat vil forhindre dette uheldige resultat;

D.  der henviser til, at global overkapacitet inden for nøgleindustrier og den deraf resulterende ubalance i samhandelen er begyndt at undergrave EU's virksomheders og industriers tiltro til det forsvarlige i EU's handelspolitik;

E.  der henviser til, at i en tid med lav økonomisk vækst er udenrigshandelens bidrag til genopretningen af den europæiske økonomi af afgørende betydning for at opnå konkrete og målbare resultater og for at bidrage til anstændige arbejdspladser og bæredygtig økonomisk vækst og lighed i og uden for Europa;

F.  der henviser til, at den nye generation af handelspolitik skal imødekomme folks betænkeligheder i forbindelse med gennemsigtighed og deltagelse, velfærd og jobs samt erhvervslivets forventninger om en global og sammenkoblet økonomi, at den skal bekæmpe fattigdom og garantere en mere ligelige fordeling af handelsgevinsterne samt tage fat på nye spørgsmål såsom digital handel og SMV'ernes vigtige rolle;

G.  der henviser til, at igangværende handelsforhandlinger i stigende grad har bragt EU's handelspolitik til offentlighedens opmærksomhed, og at flere og flere borgere er interesserede i handelspolitik og er bekymrede over, at europæiske og nationale bestemmelser og standarder kan undermineres af den fælles handelspolitik;

H.  der henviser til Kommissionens løfte om, at ingen handelsaftale nogen sinde vil mindske graden af reguleringsmæssig beskyttelse, at enhver ændring af beskyttelsesniveauet kun kan ske i opadgående retning, og at retten til at regulere altid vil være beskyttet;

I.  der henviser til, at det reguleringsmæssige samarbejde i handelsaftaler skal sikre det højst mulige niveau for beskyttelse af sundhed og sikkerhed i henhold til forsigtighedsprincippet i artikel 191 TEUF;

J.  der henviser til, at der fra EU's borgere, virksomheder og SMV'er rejses tvivl om, hvorvidt de store industrisammenslutninger virkelig varetager interesserne hos EU's borgere, virksomheder og Den Europæiske Union i almindelighed;

K.  der henviser til, at gennemsigtighed kræver, at EU-institutionerne kontrollerer, at synspunkter, der fremføres på EU-industriens vegne, rent faktisk afspejler EU-industriens holdning;

L.  der henviser til, at EU's handels- og investeringspolitik skal fremmes ved ikke alene at sikre positive resultater i form af beskæftigelse og velstand for borgere og virksomheder, men også ved at styrke rettigheder på miljøområdet og sociale rettigheder og sikre den højeste grad af gennemsigtighed, engagement og ansvarlighed, ved at opretholde en konstant dialog med virksomheder, forbrugere, arbejdsmarkedets parter, alle andre relevante interessenter og lokale og regionale myndigheder og ved at fastsætte klare retningslinjer for forhandlingerne;

M.  der henviser til, at oprindelsesreglerne er afgørende for det reelle omfang af handelsliberalisering, eftersom de er bestemmende for, hvilke varer der rent faktisk er omfattet af frihandelsaftaler, men ofte udelades fra de offentlige diskussioner om handelspolitik og hidtil ikke har været genstand for en analyse i Parlamentet;

N.  der henviser til, at EU i sin handelspolitik og sine handelsforhandlinger bør tage hensyn til, at visse sektorer, især landbrugssektoren, er følsomme over for en markedsåbning;

O.  der henviser til, at EU-28 i 2050 kun ventedes at tegne sig for 15 % af verdens BNP, hvilket er et fald fra 23,7 % i 2013, og til, at 90 % af verdens økonomiske vækst siden 2015 er blevet skabt uden for EU, samt at vækstøkonomiernes vækstrate bliver betydeligt langsommere;

P.  der henviser til, at EU i øjeblikket er den største handelsblok i verden, der kontrollerer en tredjedel af verdenshandelen, og at dette tal ventes at falde til ca. 26 % inden 2020;

Q.  der henviser til, at andre variabler såsom demografiske forandringer også vil få en negativ indflydelse på EU's position på den internationale handelsscene; der henviser til, at EU's andel af verdens befolkning forventes at falde fra 7,1 % i 2013 til 5,3 % i 2060;

R.  der henviser til, at fremtidige handelsaftaler og -forhandlinger bør tage hensyn til og være i overensstemmelse med standpunkterne i Parlamentets beslutninger om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) og aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA);

S.  der henviser til, at centrum for velstandsskabelse tydeligvis flyttes i østgående retning mod Asien og Stillehavsområdet og Kina, som allerede har overhalet Japan, og som formentlig vil overhale USA og blive verdens største økonomi i 2025; der henviser til, at dette tyder på, at vækstøkonomierne og udviklingslandene er ved at indhente gruppen af industrialiserede lande og bevæge sig ind i en fase, hvor de er modne økonomier;

T.  der henviser til, at det skønnes, at grænseoverskridende strømme af kapital, varer, tjenester og data bidrog med yderligere 7,8 billioner USD til den globale økonomi i 2014, og at merværdien af datastrømmene alene udgjorde 2,8 billioner USD af det samlede beløb, mere end det skønnede tal for varehandel på 2,7 billioner USD;

Hurtigere tilpasning til hurtigt skiftende tendenser i den globale handel

1.  glæder sig over Kommissionens nye strategi "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" og især over det nye fokus på elementer såsom ansvarlig forvaltning af forsyningskæder, det globale digitale marked, handel med digitale varer og tjenesteydelser, retfærdig og etisk handel og de sociale omkostninger ved handelsliberalisering; er overbevist om, at enhver fremtidig handelspolitik skal bekæmpe forskellige former for protektionisme, herunder reduktion af unødvendige, ikke-toldmæssige handelshindringer og sikre ny markedsadgang, navnlig for SMV'er, minder om, at en handelsliberalisering skal gennemføres på behørig måde for at sikre en bæredygtig udvikling; beklager Kommissionens forsinkede fremlæggelse af en ny strategi, eftersom Parlamentet anmodede om, at der senest i sommeren 2012 skulle fremlægges en revideret mellem- og langsigtet handelsstrategi;

2.  er overbevist om, at selv om tjenesteydelser udgør 70 % af EU's BNP og vil skabe 90 % af de fremtidige arbejdspladser, er EU's fremstillingssektor en vigtig komponent for genindustrialiseringen af Europa, og at strategien derfor mere bør fokusere på fremstillingssektorens rolle i den fælles handelspolitik; opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde med handelspartnere om at sikre, at deres markeder er mere åbne for EU-virksomheder, navnlig på områder som transport, telekommunikation og offentlige indkøb, medens deres egne virksomheder stadig har en meget omfattende adgang til EU's indre marked;

3.  anerkender, at EU's handelspolitik er af den største geopolitiske og økonomiske betydning for Europa med henblik på at forme globaliseringen, styrke de internationale standarder og øge adgangen til udenlandske markeder; bemærker, at de internationale regler vil blive fastlagt af andre, hvis vi ikke handler nu; understreger, at bæredygtig og ansvarlig handel – i betragtning af EU's status som verdens største økonomi – er det mest markante politiske redskab til både at støtte europæiske interesser, investeringer og firmaer i udlandet og fremme europæiske værdier i udlandet, samtidig med at den skaber økonomisk vækst, investeringer og beskæftigelse i EU; støtter Kommissionens mål om at forbedre synergierne mellem handelspolitikken og politikkerne for det indre marked og anbefaler, at disse politikker prioriterer foranstaltninger, der sigter mod at skabe arbejdspladser;

4.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om, at ingen handelsaftale vil medføre forbrugerbeskyttelsesstandarder, der ligger under de europæiske, herunder i forbindelse med den digitale revolution; understreger, at Parlamentet vil fortsætte med nøje at overvåge, at de igangværende forhandlinger respekterer dette tilsagn;

5.  understreger forbindelsen mellem det indre marked og EU's handelspolitik, som bør være i fuld overensstemmelse med hinanden og med EU' s øvrige politikker og værdier; mener, at åben, ansvarlig og fri handel på verdensplan baseret på effektive, gennemsigtige og stærke globale regler er afgørende for at få det indre marked til at udnytte sit dets fulde potentiale ved at fungere effektivt, vokse og arbejde til gavn for borgere, forbrugere og virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder; minder om, at liberalisering af samhandel fører til højere produktivitet, tilskynder til øget ekstern konkurrenceevne og allerede nu bidrager til næsten et ud af syv job inden for det indre marked og medfører betydelige fordele for forbrugerne;

6.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at ajourføre sin handels- og investeringsstrategi og til offentligt at forelægge en detaljeret gennemførelsesberetning for Parlamentet hvert andet år, fra og med 2017, for at sikre, at den holder sine løfter; opfordrer Kommissionen til i disse beretninger at medtage fremskridtene i de igangværende handelsforhandlinger og gennemførelsen af de gældende handelsaftaler;

7.  opfordrer indtrægende Kommissionen til at fremskynde sine procedurer, så de færdigforhandlede handelsaftaler kan forelægges Parlamentet inden for en kortere frist og dermed kan anvendes foreløbigt eller træde i kraft hurtigere;

Gennemsigtig handelspolitik og større lydhørhed over for borgerne

8.  glæder sig over Kommissionens øgede gennemsigtighed og åbenheden på alle stadier af handelsforhandlingerne og støtter Kommissionens TTIP-gennemsigtighedsinitiativ; anerkender, at Kommissionen efter en række anmodninger fra Parlamentet har øget gennemsigtigheden i forhandlingerne ved at give alle medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter adgang til fortrolige forhandlingsdokumenter og ved at give interessenter flere oplysninger; minder om, at udvidet adgang til fortrolige oplysninger for medlemmer af Parlamentet i TTIP-forhandlingerne har styrket den parlamentariske kontrol og dermed givet Parlamentet mulighed at påtage sig sit ansvar i henhold til den fælles handelspolitik endnu bedre; opfordrer derfor til, at Kommissionens gennemsigtighedsinitiativ udvides, således at fuld gennemsigtighed og muligheden for offentlig kontrol udstrækkes til at omfatte alle igangværende og fremtidige handelsforhandlinger, og opfordrer Kommissionen til at føre samråd med sine partnerlande for at tilskynde til de højeste gennemsigtighedsstandarder med henblik på at sikre, at dette er en gensidig proces, hvor EU's forhandlingsposition ikke kompromitteres, og at aftaler opnås med den tilstræbte grad af gennemsigtighed i drøftelserne om afgrænsningen af forhandlingsgrundlaget; understreger, at en meningsfyldt gennemsigtighed kan styrke den globale opbakning til regelbaseret handel;

9.  opfordrer Rådet til at offentliggøre alle tidligere vedtagne og fremtidige forhandlingsmandater hurtigst muligt;

10.  opfordrer Kommissionen til at sikre en stærk og afbalanceret inddragelse af civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter, herunder gennem passende offentlige høringer og kommunikationskampagner online, for at forbedre indholdet af EU's handelspolitik og dreje den i retning af forsvar for borgernes rettigheder og dermed styrke dens legitimitet;

11.  understreger i forbindelse med den nuværende debat om omfanget af handelsforhandlinger, at det lovgivningsmæssige samarbejde skal beholde sin primære funktion med at beskytte almenvellet; understreger, at et udvidet samarbejde mellem reguleringsmyndighederne burde lette handel og investeringer ved at identificere unødvendige tekniske handelshindringer og overlappende eller overflødige administrative byrder og formaliteter, som påvirker SMV'erne uforholdsmæssigt, uden at hæmme de tekniske procedurer i forbindelse med grundlæggende standarder og bestemmelser, idet det sikrer europæiske standarder for sundhed, sikkerhed, forbrugerbeskyttelse samt arbejdsmarkeds-, social- og miljølovgivning og kulturel mangfoldighed og fuldt ud beskytter forsigtighedsprincippet og nationale, regionale og lokale myndigheders reguleringsmæssige autonomi; minder om, at de pågældende mekanismer skal baseres på øget informationsudveksling og forbedret vedtagelse af internationale tekniske standarder og føre til øget konvergens, medens de under ingen omstændigheder må underminere eller forsinke nogen handelspartners demokratisk legitimerede beslutningsprocesser; opfordrer til anvendelse og etablering af yderligere internationale tekniske standarder baseret på konsekvensanalyser og støtter alle bestræbelser på at sikre fuld inddragelse af vores handelspartnere i internationale standardiseringsorganer; mener imidlertid ikke, at manglen på fælles internationale standarder bør kunne forhindre en gensidig anerkendelse af ækvivalens, hvor dette er relevant, ej heller, at der arbejdes for fælles transatlantiske tekniske standarder;

12.  opfordrer med henblik på at sikre gennemsigtighed og EU's handelsinteresser Kommissionen til i forbindelse med dens høringer af industrien om handelsinitiativer at sikre, at EU's sammenslutninger i øjeblikket repræsenterer EU's handelsinteresser ved at afspejle de nationale industriers reelle interesser; understreger, at EU-institutionernes dokumenter så vidt muligt bør offentliggøres, fordi gennemsigtighed er af afgørende betydning for at opnå offentlig støtte til den fælles handelspolitik; opfordrer Kommissionen til at gennemføre Den Europæiske Ombudsmands anbefalinger fra juli 2015 især hvad angår aktindsigt i alle dokumenter vedrørende forhandlinger;

Bedre sammenhæng mellem EU's handelsmål og andre aspekter af EU's eksterne politik for handel for udvikling

13.  minder om, at den fælles handelspolitik skal gennemføres inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i TEU og artikel 208 i TEUF, og bør fremme EU's værdier som defineret i artikel 2 i TEU; minder om, at der skal sikres konsekvens mellem eksterne politikker og interne politikker med en ekstern dimension; understreger, at EU har en juridisk forpligtelse til at respektere menneskerettighederne og bør fremme en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling af handelslande; er af den opfattelse, at EU har et ansvar for at gøre alle nødvendige bestræbelser på at forudse, forhindre og imødegå enhver potentiel negativ virkning af sin fælles handelspolitik ved at foretage regelmæssige forudgående og efterfølgende vurderinger af menneskerettigheder og konsekvensanalyser af bæredygtighed og om nødvendigt revidere handelsaftalerne i overensstemmelse hermed; minder om, at kun fair og ordentligt reguleret handel, såfremt den er bragt i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling, kan reducere ulighed og fremme udvikling; minder om, at målene for bæredygtig udvikling omfatter flere handelsrelaterede delmål inden for en række politikområder, hvoraf et af de mest konkrete delmål er at øge eksporten fra udviklingslandene med henblik på at fordoble de mindst udviklede landes andel af den globale eksport senest i 2020;

14.  glæder sig over det store fald siden 1990 i antallet af mennesker, der lever i absolut fattigdom, som defineret af Verdensbanken; bemærker imidlertid, at der skal gøres mere for at katalysere både private og offentlige investeringer i de mindst udviklede lande for at skabe de institutionelle og infrastrukturmæssige rammer, der vil give de mindst udviklede lande mulighed for bedre at udnytte fordelene ved samhandel og bidrage til en diversificering af deres økonomier og integrere dem i globale værdikæder, således at de kan specialisere sig i produkter med større værditilvækst;

15.  noterer sig Kommissionens bekendtgørelse om at ville styrke bæredygtig udvikling og fremme menneskerettigheder, arbejdsstandarder og sociale standarder og miljømæssig bæredygtighed på verdensplan gennem sine handels- og investeringsaftaler, men opfordrer indtrængende til, at der gøres vedholdende bestræbelser på fuldt ud at gennemføre og håndhæve de dertil svarende kapitler i praksis; deler Kommissionens synspunkt om, at EU har et særligt ansvar hvad angår virkningerne af sin handelspolitik på udviklingslandene og navnlig på de mindst udviklede lande;

16.  mener, at migration er en af de største udfordringer, som EU står over for i det 21. århundrede; understreger, at det er afgørende at sikre den politiske sammenhæng i EU's handel og investeringer for at tackle årsagerne til migration; beklager, at dette ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i strategien "Handel for alle";

17.  mener, at målet for de vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA) - især for partnerlande, der befinder sig i økonomisk krise - først og fremmest må være at sikre konkrete og holdbare forbedringer af levevilkårene for almindelige mennesker;

18.  understreger, at bestemmelser om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder, forpligtelser vedrørende arbejdstagerrettigheder baseret på ILO's grundlæggende konventioner og principper vedrørende socialt ansvar (VSA), herunder OECD's principper for multinationale selskaber og FN's principper om virksomheder og menneskerettigheder, skal udgøre en væsentlig del af EU's handelsaftaler ved hjælp af bindende forpligtelser; opfordrer Kommissionen til at medtage kapitler om bæredygtig udvikling i alle EU's handels- og investeringsaftaler; mener, at der for at gøre disse bestemmelser for bæredygtig udvikling bindende er behov for at benytte en "tre-trins-metode" med høringer af regeringer, indenlandske rådgivningsgrupper og ekspertpaneler, der involverer ILO, og med aftalens generelle tvistbilæggelsesbestemmelse som en sidste udvej til at løse tvister med mulighed for økonomiske sanktioner; påpeger, at arbejds- og miljøstandarder ikke er begrænset til kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, men skal gælde på alle områder i handelsaftalerne;

19.  understreger vigtigheden af effektive beskyttelsesmekanismer i handelsaftaler; opfordrer samtidig til, at der medtages en effektiv håndhævelsesmekanisme for arbejdstagerrettigheder og miljømæssige rettigheder, som menneskerettighedsklausulen ikke finder anvendelse på; opfordrer Kommissionen til at indføre en struktureret og afpolitiseret proces, hvor samtaler med en partner vedrørende mistanke om overtrædelser af forpligtelserne i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling skal indledes i henhold til klare kriterier;

20.  understreger inddragelsen af civilsamfundet i frihandelsaftaler og muligheden for at anvende mere avancerede medier med henblik på at fremme civilsamfundets deltagelse;

21.  understreger endnu en gang vigtigheden af at overholde europæiske og internationale regler om våbenhandel, navnlig FN's traktat om våbenhandel og EU's adfærdskodeks for våbeneksport; understreger, at EU's handelspolitik er et instrument til økonomisk diplomati, som også kan yde et bidrag til at håndtere de grundlæggende årsager til terrorisme; understreger, at en effektiv eksportkontrollovgivning også er et centralt element i EU's handelspolitik; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at ajourføre EU-lovgivningen om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse med henblik på at forfølge EU's strategiske mål og de universelle værdier;

22.  minder om, at ILO anslår, at 865 millioner kvinder rundt om i verden ville kunne bidrage mere effektivt til den økonomiske vækst, hvis de fik bedre støtte; bemærker, at virksomheder, som ejes af kvinder, udgør en underudnyttet løftestang til at styrke konkurrenceevnen, fremme erhvervslivet og støtte væksten; anfører, at handelspolitik kan have forskellige kønsbestemte virkninger på tværs af de forskellige sektorer af økonomien, og at der er behov for flere data om køn og handel; bemærker, at Kommissionen ikke behandler kønsaspektet ved handelsaftaler i sin meddelelse "Handel for alle"; opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser på at bruge handelsforhandlinger som et redskab til at fremme ligestilling mellem kønnene på verdensplan samt til at sikre, at både kvinder og mænd kan drage nytte af fordelene ved handelsliberalisering og blive beskyttet mod dens negative virkninger; mener med henblik herpå, at Kommissionen bør sikre, at kønsperspektivet medtages horisontalt i alle fremtidige handelsaftaler, og at Kommissionen bør overvåge de kønspolitiske virkninger af de gældende handelsaftaler;

23.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den vil gennemføre en midtvejsrevision af den generelle præferenceordning (GSP) og navnlig vurdere muligheden for at udvide præferencer inden for systemet til også at omfatte tjenesteydelser; understreger, at GSP, herunder ordningerne EBA og GSP+, er redskaber, der gør det muligt at opretholde grundlæggende værdier, og at de skal gennemføres og overvåges effektivt;

Gennemsigtige globale værdikæder med respekt for grundlæggende værdier og standarder verden over

24.  anerkender, at internationaliseringen af verdens produktionssystem har bidraget til nye muligheder for økonomisk udvikling og en beskæftigelsesbaseret vej ud af fattigdom for hundredvis af millioner af mennesker; minder om, at ca. 780 millioner erhvervsaktive kvinder og mænd ifølge ILO ikke tjener nok til at blive løftet ud af fattigdom; understreger, at udvidelsen af globale værdikæder har skabt beskæftigelsesmuligheder, men at den svage håndhævelse af den eksisterende arbejdslovgivning og arbejdsmiljøstandarderne - der blev indført for at beskytte arbejdstagerne mod udmattende arbejdstider og uacceptable betingelser - i sælgerlandene fortsat er et presserende problem; bemærker, at de globale værdikæder også har drevet visse leverandørvirksomheder til at ignorere arbejdsmarkedslovgivningen, omplacere deres økonomiske aktiver uden for EU, ansætte arbejdstagere under usikre og uacceptable forhold, kræve særdeles lange arbejdstider og nægte arbejdstagere deres grundlæggende rettigheder; minder om, at disse praksisser skaber illoyal konkurrence for leverandører, der overholder arbejdsmarkedslovgivningen og internationale arbejds- og miljøstandarder, og for regeringer, der ønsker at højne lønniveauet og levestandarden; opfordrer Kommissionen til undersøge virkningen af forøgelsen af de globale værdikæder og til at fremsætte konkrete forslag til at forbedre forholdene i dem i samarbejde med ILO og OECD; understreger, at EU's yderligere integration i de globale værdikæder skal være drevet af det dobbelte princip om beskyttelse af den europæiske sociale og lovgivningsmæssige model samt sikre og skabe bæredygtig og ligelig vækst og anstændige arbejdspladser i EU og for EU's partnere; anerkender, at globaliseringen af værdikæder øger importindholdet af både det indenlandske output og eksporten, hvorved omkostningerne ved protektionistiske foranstaltninger øges betydeligt;

25.  mener, at handelspolitikken skal bidrage til en gennemsigtig produktionsproces i hele værdikæden samt opfyldelse af grundlæggende miljømæssige, sociale og sikkerhedsmæssige standarder; opfordrer Kommissionen til fremme initiativer til lovgivning om standarder for rettidig omhu i forsyningskæderne; glæder sig over Kommissionens ønske om at arbejde tæt sammen med ILO og OECD for at udvikle en global tilgang til at forbedre arbejdsvilkårene, navnlig i beklædningssektoren; understreger vigtigheden af at indkredse og vurdere nye sektorspecifikke eller geografiske muligheder for yderligere ansvarlige initiativer for forsyningskæder; ser frem til Kommissionens kommende meddelelse om VSA;

26.  opfordrer Kommissionen til at fremme UNCTAD's omfattende investeringspolitiske rammer for bæredygtig udvikling;

27.  kræver, at den handelsrelaterede bistand og tekniske bistand fokuseres på at styrke fattige producenters, mikrovirksomheders og mindre virksomheders, andelsvirksomheders og kvinders stilling og på ligestilling med henblik på at øge deres udbytte af handel på lokale og regionale markeder;

28.  opfordrer Kommissionen til at udforme lovgivning med henblik på at forbyde import af varer, der er fremstillet ved hjælp af nogen form for tvangsarbejde eller moderne slaveri, og til i mellemtiden at styrke importkontrollen og kontrollen af forsyningskæder af etiske grunde;

29.  understreger, at en bedre beskyttelse af hele spektret af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) og en mere effektiv håndhævelse er af grundlæggende betydning for yderligere integration i de globale værdikæder;

30.  opfordrer Kommissionen til at støtte alle udviklingslande i at gøre fuld og effektiv brug af den fleksibilitet, der er indbygget i TRIPS-aftalen, og anerkendt og bekræftet i Dohaerklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, som blev vedtaget den 14. november 2001, for at sikre, at de kan give adgang til væsentlige lægemidler til overkommelige priser i forbindelse med deres nationale offentlige sundhedsprogrammer; minder i denne forbindelse Rådet om at opfylde sine forpligtelser i henhold til Dohaerklæringen ved at sikre, at Kommissionen udtrykkeligt garanterer adgang til lægemidler, når den forhandler om lægemiddelrelaterede bestemmelser inden for rammerne af fremtidige bilaterale og regionale handelsaftaler med udviklingslande, eller når udviklingslande forhandler om tiltrædelse af WTO; glæder sig over Kommissionens støtte til de mindst udviklede landes anmodning om en forlængelse med hensyn til lægemiddelrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, men beklager WTO's TRIPS-Råds endelige beslutning om kun at bevilge en begrænset forlængelse på 17 år;

31.  glæder sig over, at Kommissionen er opmærksom på "fair trade" i sin meddelelse "Handel for alle", og opfordrer Kommissionen til at prioritere opfyldelsen af sine forpligtelser til at benytte den eksisterende struktur til gennemførelse af frihandelsaftaler til at fremme ordninger om retfærdig handel for småproducenter i tredjelande gennem EU's delegationer og til at udvikle bevidstgørelsesaktiviteter i EU som f.eks. en pris til en "EU-by for retfærdig og etisk handel";

32.  mener, at nye teknologier og internettet giver mulighed for at benytte nye redskaber til sporbarhed for produkter i værdikæden;

33.  påpeger banktjenesternes rolle i udviklingen af handel og investeringer; opfordrer EU til at støtte foranstaltninger med henblik på at fremme adgangen til banktjenester i udviklingslandene;

34.  hilser Kommissionens meddelelse om modernisering af oprindelsesreglerne velkommen, eftersom oprindelsesregler udgør en stadig større handelshindring i handelsmønstre, der domineres af globale værdikæder; understreger, at modernisering af oprindelsesregler skal være et prioriteret spørgsmål i samtlige frihandelsaftaler, som EU forhandler; opfordrer navnlig Kommissionen til at arbejde for fleksible oprindelsesregler, herunder lave krav til værditilvækst og ændring af underpositioner i det harmoniserede system;

Overvågning, evaluering og opfølgning af eksisterende aftaler som en central prioritet i EU's handelspolitik

35.  glæder sig over Kommissionens forslag til et styrket partnerskab med Parlamentet og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af handelsaftaler; understreger, at Parlamentet skal inddrages og informeres fuldt ud i god tid på alle trin i proceduren, herunder ved hjælp af systematisk høring af Parlamentet forud for udarbejdelse af forhandlingsmandater; påpeger, at Kommissionen er forpligtet til at underrette Parlamentet om sine aktiviteter vedrørende gennemførelse, kontrol og opfølgning af handels- og investeringsaftaler;

36.  opfordrer Kommissionen til ikke at anmode om midlertidig anvendelse af handelsaftaler, herunder kapitlerne om handel i associeringsaftaler, inden Parlamentet har givet sit samtykke; minder om, at det i alvorlig grad vil undergrave Parlamentets rettigheder og skabe potentiel retsusikkerhed over for aftalens øvrige signatarer og de berørte økonomiske aktører; erindrer om og glæder sig over handelskommissærens løfter i denne forbindelse, men opfordrer på det kraftigste til, at dette formaliseres i den nye interinstitutionelle aftale;

37.  mener, at der i tilfælde af blandede aftaler sikres den bedste balance mellem demokratisk kontrol og effektivitet med den allerede afprøvede praksis, hvor en aftale først anvendes foreløbigt, når Europa-Parlamentet har godkendt den, mens ratificeringen i de nationale parlamenter afventes;

38.  insisterer på, at kontrol, evaluering og opfølgning af eksisterende aftaler bør gøres til en central prioritet i den fælles handelspolitik; anmoder Kommissionen om at omfordele passende midler, således at GD Handel sættes i stand til at forbedre kontrollen af handelsaftaler, der skal gennemføres, i lyset af den voksende forhandlingsdagsorden; opfordrer Kommissionen til at fastsætte specifikke indikatorer med henblik på at sikre overvågning af handelsaftalernes gennemførelse og til offentligt og regelmæssigt at forelægge Parlamentet en væsentlig og detaljeret gennemførelsesrapport med angivelse af f.eks. EU-industriernes resultater og handelsaftalerne indvirkning på forskellige sektorer og deres respektive markedsandele;

39.  opfordrer Kommissionen til at forbedre kvaliteten og nøjagtigheden af både forudgående og efterfølgende vurderinger, der er baseret på den reviderede metodologi; understreger, at det altid er nødvendigt at fremlægge en tilbundsgående og samlet bæredygtighedsvurdering for handelspolitiske initiativer, navnlig i lyset af Ombudsmandens seneste anbefaling i klage 1409/201/JN om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam; understreger, at vurderingerne mindst bør omfatte: følsomme økonomiske sektorer, menneskerettigheder, sociale og miljømæssige rettigheder og landbrugsproduktion og lokale produktioner i fjerntliggende regioner; udtrykker sin bekymring over manglen på midtvejsevalueringer og efterfølgende evalueringer og over den dårlige kvalitet af dem, der bliver foretaget, sådan som det fremgår af Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 02/2014; insisterer på, at der skal gennemføres midtvejsevalueringer og efterfølgende evalueringer af højere kvalitet for alle handelsaftaler, således at politiske beslutningstagere, interessenter og europæiske skatteydere har mulighed for at vurdere, om handelsaftalerne har opnået de forventede resultater; anmoder Kommissionen om at fremlægge oplysninger om konsekvenserne af de handelsaftaler, der er indgået, især med henblik på SMV'er, skabelse af anstændige jobs, menneskerettigheder og miljø, også i partnerlandene, og om at iværksætte yderligere foranstaltninger til at sikre, at de mindst udviklede lande får gavn af vores handelspolitikker;

40.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Europa-Parlamentet en rapport om dobbelte prissystemer og andre prisforvridende former for praksis hos EU's vigtige handelspartnerlande med særlig fokus på energiressourcer med angivelse af, hvilke økonomiske konsekvenser denne praksis har for EU's økonomi, og hvilke foranstaltninger Kommissionen har truffet på bilateralt, multilateralt og WTO-plan for at udrydde denne praksis; opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at eliminere brug af dobbelte prissystemer og andre former for prisforvridende praksis i handelsrelationerne med alle vores handelspartnerlande;

Fremme af global handel via en multilateral strategi inden for WTO

41.  understreger, at det multilaterale handelssystem i WTO fortsat er den bedste mulighed for at sikre et åbent, fair og regelbaseret system, som tager højde for og afvejer dets medlemmers mange forskellige interesser; gentager, at Parlamentet er en stærk fortaler for den multilaterale dagsorden; glæder sig over afslutningen af forhandlingerne om aftalen om handelslettelser, som vil bidrage til at forenkle og modernisere toldprocedurerne i mange lande, hvilket til gengæld gør det lettere for udviklingslandene at blive integreret i det globale handelssystem; opfordrer til, at alle parter gennemfører aftalen hurtigt og korrekt;

42.  bemærker, at der blev opnået begrænsede forbedringer på WTO's 10. ministerkonference i Nairobi i 2015; anerkender forskellene i WTO-medlemmernes holdning til, hvordan man skal forholde sig til Doharunden, herunder at det er nødvendigt at overveje nye strategier til at løse udestående spørgsmål med respekt for de forskellige interesser i udviklingslandene og hos de mindst udviklede lande og i erkendelse af et voksende ansvar for vækstøkonomier med henblik på afslutningen af Doharunden; glæder sig over EU's tilsagn om et finansieringsmål på 400 mio. EUR over fem år til at støtte udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, i deres bestræbelser på at gennemføre WTO-aftalen om handelslettelser; noterer sig, at visse WTO-medlemmer er interesserede i at begynde at sætte fokus på nye forhandlingsområder såsom - men ikke udelukkende - investering, statsejede virksomheder, konkurrence og digital handel; mener, at resultatet af ministerkonferencen i Nairobi giver mulighed for at puste nyt liv i WTO's forhandlingsfunktion; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage initiativ til at reformere og styrke WTO, også med henblik på at styrke koordineringen med ILO og andre FN-organer, som beskæftiger sig med miljø og menneskerettigheder, for at sikre større effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed; minder om den afgørende rolle, som "bistand til handel" spiller for handelsrelateret kapacitetsopbygning og teknisk bistand til udviklingslandene og de mindst udviklede lande; opfordrer i den henseende EU og medlemsstaterne til at forpligte sig til at øge bistanden til handel, så udviklingslandene kan få en større andel af merværdien i de globale værdikæder; opfordrer Kommissionen til at tage spørgsmålet om fair og etisk handel op i forbindelse med den nært forestående revision af "bistand til handel"-strategien;

43.  mener, at flersidige forhandlinger, fortrinsvis inden for WTO (såsom aftalen om handel med informationsteknologiprodukter (ITA), aftalen om miljøvarer (EGA) og aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)), giver mulighed for at skabe flere fremskridt på WTO-niveau, men kun ved at holde en dør åben, så alle interesserede WTO-medlemmer kan slutte sig til; finder det vigtigt, at sådanne aftaler så vidt muligt skal være ambitiøse nok til at blive anvendt på grundlag af mestbegunstigelsesprincippet blandt alle WTO-medlemmer, og at de bør bruges som byggesten til fremtidige multilaterale aftaler; understreger, at handelspolitik også bør anvendes som et værktøj til at øge konkurrenceevnen for miljøvenlige produkter, både med hensyn til brugen af dem og metoderne til fremstilling af dem; understreger, at det er vigtigt at gøre initiativet om "grønne varer" multilateralt og overveje, hvorvidt handelsaftaler kunne give forrang til reelt miljøvenlige varer; understreger, at aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) kan udgøre en mulighed for igen at gøre fremskridt inden for denne form for handel på WTO-plan;

44.  efterlyser en stærk og effektiv parlamentarisk dimension i WTO for at øge organisationens gennemsigtighed og styrke og garantere den globale handelspolitiks demokratiske legitimitet; opfordrer indtrængende WTO til at udnytte den parlamentariske konference om organisationen fuldt ud, så det sikres, at parlamentarikere har adgang til alle de oplysninger, som de behøver for at foretage effektivt tilsyn og yde et vigtigt bidrag til handelspolitikken;

En skræddersyet tilgang i valget af fremtidige forhandlinger om frihandelsaftaler

45.  opfordrer Kommissionen til på afbalanceret måde og med behørig respekt for gensidighed og gensidige fordele at fokusere på afslutningen af de igangværende handelsforhandlinger, og opfodrer Kommissionen til at vurdere den mulige kumulerede virkning, især for de følsomme varer, der er omfattet af kontingenter eller liberalisering under igangværende forhandlinger og allerede indgåede handelsaftaler; anmoder om, at de aktuelle og potentielle virkninger af de indgåede handelsaftaler vurderes og formidles bedre, med henblik på at finde en passende balance mellem beskyttelse af følsomme landbrugssektorer og fremme af EU's offensive interesser som en af de største eksportører af landbrugsfødevarer, bl.a. ved at tage højde for passende overgangsperioder og kvoter for - eller i enkelte tilfælde udelukkelse af - de mest følsomme produkter; minder Kommissionen om at foretage screeningsundersøgelser og upartiske og fordomsfrie ex-ante bæredygtighedsvurderinger, der tager hensyn til EU's interesser, inden den udarbejder udkast til forhandlingsmandater;

46.  mener, at det er afgørende først og fremmest at sikre, at handelsaftaler, der er blevet afsluttet med succes, ratificeres så hurtigt som muligt; opfordrer navnlig til indgåelse af aftaler med Canada og Singapore for at sikre åbning af to store markeder, som vil være afgørende for interesserne hos EU's virksomheder i fremtiden; opfordrer til en velinformeret debat i hele EU under de politiske drøftelser;

47.  understreger, at det i alle EU's handelsforhandlinger er af stor betydning af at fokusere på følsommer og offensive interesser såsom at fremme investeringer, fjerne unødvendige ikke-toldmæssige hindringer for handel, anerkende og beskytte geografiske betegnelser og arbejdstagerrettigheder, forbedre adgang til offentlige indkøb (navnlig i forbindelse med de nuværende forhandlinger om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) og frihandelsaftalen mellem EU og Japan), sikre anstændige jobs af høj kvalitet, integrere SMV'er i de globale værdikæder, udelukke offentlige tjenesteydelser og audiovisuelle tjenester og retlig sikre retten til regulering, når der forhandles om frihandelsaftaler som led i ambitiøse og afbalancerede helhedsorienterede pakker;

48.  insisterer på, at handelsforhandlinger skal følge en skræddersyet regional handelsstrategi, og at der sikres fuld overensstemmelse med den regionale integration, især over for Asien, Afrika og Latinamerika, som Kommissionen har udpeget som regioner, der uden at underminere den vigtige rolle, som EU og USA spiller som strategisk partnerskab, er af afgørende betydning for EU's økonomiske interesser; opfordrer Kommissionen til omgående at indlede forhandlinger om en investeringsaftale med Taiwan; minder om, at Europa og Latinamerika er naturlige allierede med en samlet befolkning på én milliard mennesker, der genererer en fjerdedel af det globale BNP; påpeger, at potentialet i dette partnerskab ikke er blevet udnyttet i et tilstrækkeligt omfang; glæder sig over, at Kommissionens nye handels- og investeringsstrategi sætter særligt fokus på Latinamerika; opfordrer Kommissionen til at drage fordel af den nuværende fremdrift i handelsforhandlinger med Mercosur med henblik på at opnå en samlet, afbalanceret og ambitiøs aftale; går ind for modernisering af aftalerne med Mexico og Chile; anmoder om, at der sættes yderligere skub i forhandlingerne om frihandelsaftaler med både Australien og New Zealand, og minder om, at det er vigtigt at udvikle EU's handelsforbindelser med Indien i betragtning af dette markeds store potentiale; opfordrer indtrængende Kommissionen til at blæse nyt liv i forhandlingerne med Malaysia og hurtigst muligt indlede forhandlinger med Indonesien efter afslutningen af de indledende drøftelser om et omfattende økonomisk partnerskab;

49.  understreger, at der i forbindelse med de nuværende udfordringer bør sættes særligt fokus på rammerne efter Cotonouaftalen, med fremhævelse af dens forbindelse med menneskerettighedsbestemmelserne i de økonomisk partnerskabsaftaler, og på støtte til etableringen af et kontinentalt frihandelsområde i Afrika som katalysator for stabilitet, regional integration, lokal vækst, beskæftigelse og innovation; minder om, at der er nødvendigt for EU at sikre stabilitet i sine østlige og sydlige naboområder, og opfordrer til større handelsmæssig og økonomisk integration, således at der opnås en fuldstændig, hurtig og hensigtsmæssig gennemførelse af de vidtgående og brede frihandelsaftaler (DCFTA) med Ukraine, Georgien og Republikken Moldova samt gøres konkrete fremskridt med Tunesien, Marokko og Jordan;

50.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at inddrage nationale virksomheder i alle stadier af handelsforhandlinger, også ved at afholde samråd med nationale sammenslutninger, på linje med høringerne af EU's paraplyorganisationer, og til at følge tekster til forhandlede handelsaftaler op med en liste, der klart angiver forhandlingernes resultater for de forskellige sektorer og årsagerne til de valg, som Kommissionen har truffet;

Modstand mod tildeling af status som markedsøkonomi til Kina og behovet for effektive handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter

51.  understreger, at yderligere handelsliberaliseringsforanstaltninger - der kan føre til illoyal handelspraksis og konkurrence mellem lande om ikke-toldmæssige hindringer, arbejdstagerrettigheder og miljø- og folkesundhedsmæssige standarder - kræver, at EU skal kunne reagere endnu mere effektivt på illoyal handelspraksis og sikre lige konkurrencevilkår; understreger, at handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter fortsat skal være en uundværlig del af EU's handelsstrategi og bidrage til at forbedre EU's konkurrenceevne ved at genoprette loyale konkurrencevilkår, når det er påkrævet; minder om, at EU's nuværende handelspolitiske lovgivning går tilbage til 1995; understreger, at det er nødvendigt at modernisere EU's handelsbeskyttelsessystem hurtigst muligt uden at svække det; påpeger, at EU's handelspolitiske lovgivning skal være mere effektiv, mere tilgængelig for SMV'er og tilpasset nutidens udfordringer og handelsmønstre, at undersøgelser skal foretages hurtigere, og gennemsigtighed og forudsigelighed øges; beklager, at forslaget om modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er blokeret i Rådet, som ikke har været i stand til at komme videre med denne vigtige lovgivning; beklager, at Kommissionen overhovedet ikke omtaler behovet for en modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i sin meddelelse "Handel for alle"; opfordrer indtrængende Rådet til komme ud af dødvandet i forbindelse med moderniseringen af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter på grundlag af Europa-Parlamentets holdning, navnlig i betragtning af, at Kina står fast på sin anmodning om anerkendelse af sin status som markedsøkonomi;

52.  gentager betydningen af EU's partnerskab med Kina, hvori fri og fair handel og investering spiller en vigtig rolle; er overbevist om, at EU, indtil Kina opfylder alle fem kriterier for at være en markedsøkonomi, bør anvende en ikke-standardiseret metode i forbindelse med sin antidumping- og antisubsidie-undersøgelser af import fra Kina med henblik på at bestemme prissammenlignelighed, i overensstemmelse med og under fuld anvendelse af de dele af afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der giver plads til anvendelse af en ikke-standardiseret metode; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag i overensstemmelse med dette princip og minder om, at det er nødvendigt med en nøje koordination med andre WTO-partnere om dette spørgsmål;

53.  opfordrer Kommissionen til ikke at træffe foranstaltninger på dette område uden en forudgående vidtgående og bred konsekvensanalyse, der behandler alle de mulige indvirkninger på og konsekvenser for beskæftigelse og bæredygtig vækst i alle sektorer i EU samt de mulige virkninger og konsekvenser for miljøet;

Større sammenhæng mellem EU's handels- og industripolitik og bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

54.  mener, at der skal gøres mere for at finde en samlet løsning på de europæiske industriers behov, og at EU's fremstillingsindustri alt for ofte må træde i baggrunden for sektoren for tjenesteydelser; understreger, at handelspolitikken skal sikre lige konkurrencevilkår for den europæiske industri, sikre adgang til nye vækstmarkeder, fremme opadgående konvergens om standarder og samtidig mindske dobbeltcertificering; opfordrer Kommissionen til at sikre sammenhæng mellem EU's handels- og industripolitik og til at fremme den europæiske industris udvikling og konkurrenceevne med særlig henvisning til genindustrialiseringsstrategien;

55.  understreger den centrale rolle, som oprindelsesregler spiller med hensyn til at fastslå, hvilke industrier der vinder eller taber på grund af EU's frihandelsaftaler; erkender, at oprindelsesreglerne hidtil ikke er blevet analyseret fuldt ud af Europa-Parlamentet, opfordrer Kommissionen om at udarbejde en rapport, hvori den på 4-cifret KN-niveau udpeger de ændringer, som den inden for de seneste ti år har foretaget af sin foretrukne standardposition ved forhandlinger om oprindelsesregler i forbindelse med frihandelsaftaler, idet den redegør for årsagerne til eventuelle ændringer;

56.  er af den opfattelse, at manglen på en effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bringer hele sektorers overlevelse i den europæiske industri i fare; understreger, at falskmøntneri resulterer i tab af arbejdspladser og undergraver innovation; gentager, at passende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og effektiv håndhævelse udgør grundlaget i en global økonomi; glæder sig over Kommissionens tilsagn om at øge beskyttelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i frihandelsaftaler og i WTO og om at samarbejde med partnere for at bekæmpe svig; støtter Kommissionen i dens mål om at beskytte hele spektret af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, varemærker, ophavsret, design, geografiske betegnelser, mærkning af oprindelse og lægemidler;

Åbning af nye markedsmuligheder for EU-tjenesteudbydere og anerkendelse af faglige kvalifikationer som et væsentligt element i EU's handelsstrategi

57.  minder om, at EU spiller en ledende rolle i servicesektoren; understreger, at åbningen af nye markedsmuligheder skal være et væsentligt element i EU's internationale handelsstrategi; understreger, at det er af allerstørste betydning at medtage tjenesteydelser i handelsaftaler, da det skaber muligheder for europæiske virksomheder og arbejdstagere, men samtidig i tråd med artikel 14 og 106 TEUF og protokol 26 at udelukke nuværende og fremtidige tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse fra enhver aftales anvendelsesområde, uanset om de er offentligt eller privat finansieret; anmoder Kommissionen om at fremme og medtage anerkendelse af faglige kvalifikationer i handelsaftaler, hvilket vil skabe nye muligheder for europæiske virksomheder og arbejdstagere; efterlyser specifikt, at det overvejes at indarbejde visse fordele fra direktivet om virksomhedsintern udstationering i handels- og investeringsaftalerne til gengæld for denne anerkendelse;

58.  deler Kommissionens opfattelse af, at midlertidig bevægelighed for erhvervsudøvere er blevet afgørende for at udvide forretningsaktiviteter i udlandet og fortsat er af stor interesse for EU; understreger, at et kapitel om arbejdskraftens mobilitet bør integreres i alle EU's handels- og investeringsaftaler; minder dog om, at forpligtelserne i henhold til leveringsmåde 4 kun gælder bevægeligheden for højtkvalificerede fagfolk (såsom personer med en universitetseksamen eller lignende eller i ledende stillinger) med et specifikt formål i et begrænset tidsrum og på præcise betingelser, der fremgår dels af den nationale lovgivning i det land, hvor tjenesteydelsen udføres, og dels af en kontrakt, der er i overensstemmelse med denne nationale lovgivning, jf. artikel 16 i tjenesteydelsesdirektivet, idet det sikres, at intet vil forhindre EU og dets medlemsstater i at opretholde og forbedre arbejdsmarkedsstandarder og kollektive overenskomster;

59.  glæder sig over, at Kommissionen agter at anvende handelspolitikken til at tackle nye former for digital protektionisme og til at fastsætte regler for e-handel og grænseoverskridende datastrømme i overensstemmelse med EU's lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred og under beskyttelse af grundlæggende rettigheder; mener, at der bør gøres meget mere for at skabe et gunstigt klima for E-handel og iværksættervirksomhed inden for EU ved at reducere monopoler og misbrug af monopolistiske situationer på telekommarkedet, praksis med geografisk blokering og indføre konkrete klagemuligheder; understreger, at sikring af lovgivningsmæssigt samarbejde, begrænsning af bedrageri på internettet, gensidig anerkendelse og harmonisering af standarder i den digitale handelssektor er af afgørende betydning; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en ny model for kapitler om e-handel, der fuldstændigt udelukker alle eksisterende og fremtidige EU-retlige rammer for databeskyttelse fra alle handelsforhandlinger med henblik på at sikre udveksling af oplysninger i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i den registreredes oprindelsesland; efterlyser øget samarbejde mellem de håndhævende myndigheder, navnlig om urimelig handelspraksis på internettet;

Den digitale økonomis afgørende betydning for fremtidens globale handel

60.  bemærker den digitale økonomis øgede betydning nu og i fremtiden – ikke kun i Europa, men på verdensplan – idet antallet af internetbrugere anslås til 3,3 mia. på verdensplan svarende til 40 % af verdens befolkning; mener, at tendenser såsom cloudcomputing, mobile netværkstjenester, intelligente netværk og sociale medier fører til et radikalt ændret erhvervslandskab; understreger, at EU's handelspolitik skal holde trit med den digitale og teknologiske udvikling;

61.  anmoder om, at Kommissionen sammen med WTO-partnerne ikke blot nedsætter en arbejdsgruppe om digital handel i WTO-regi, som skal undersøge de nuværende rammers egnethed for elektronisk handel nærmere, idet der ses på konkrete anbefalinger, præciseringer og tilpasninger, men også ser på mulighederne for at fastlægge nye rammer for fremme af handel med tjenesteydelser, hvor der bygges videre på bedste praksis fra gennemførelsen af aftalen om handelslettelser;

Støtte til Kommissionen i dens bekæmpelse af korruption

62.  er klar over, at medtagelsen af bestemmelser vedrørende finansielle tjenesteydelser i handelsaftaler har givet anledning til bekymring over deres potentielle negative virkninger for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at bekæmpe korruption, som er en væsentlig ikke-toldmæssig hindring i både udviklede lande og udviklingslande; fastholder, at handels- og investeringsaftaler giver god mulighed for at øge samarbejdet om bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge, skattesvig og skatteunddragelse; mener, at der skal medtages forpligtelser baseret på internationale standarder, landespecifikke indberetningskrav og automatisk udvekling af oplysninger i dermed forbundne internationale aftaler med henblik på yderligere at fremme liberaliseringen af finansielle tjenesteydelser;

63.  mener, at der er et påtrængende behov for at undersøge forbindelsen mellem handels- og investeringsaftaler og dobbeltbeskatningsaftaler, og opfordrer Kommissionen til at undersøge nærmere, hvilken indvirkning sådanne værktøjer kan have på hinanden og på den mere overordnede politiske sammenhæng i bekæmpelsen af skatteunddragelse;

En fremadskuende handelspolitik under hensyntagen til SMV'ers særlige behov

64.  understreger, at en fremadskuende handelspolitik skal lægge større vægt på mikrovirksomheders og SMV'ers særlige behov og sikre, at de fuldt ud kan drage nytte af handels- og investeringsaftaler; minder om, at kun en lille del af de europæiske SMV'er er i stand til at kortlægge og udnytte de muligheder, som globaliseringen og handelsliberaliseringen tilbyder; noterer sig, at kun 13 % af de europæiske SMV'er har været internationalt aktive uden for EU, men de tegner sig for en tredjedel af EU's eksport; støtter initiativer, som kan fremme internationaliseringen af europæiske SMV'er, og insisterer derfor på fordelene ved at indføre et kapitel om SMV'er i alle fremtidige frihandelsaftaler; mener, at der bør findes nye måder til, hvordan man bedre kan bistå SMV'er i deres salg af varer og tjenester i udlandet; understreger, at SMV'er har behov for mere målrettet støtte, med udgangspunkt i medlemsstaterne, brugervenlig onlineinformation om handelsmæssige foranstaltninger og specifikke og klare vejledninger om de muligheder og fordele, som de forskellige nuværende eller fremtidige handelsaftaler, der indgås af EU, frembyder;

65.  anmoder Kommissionen om at tage hensyn til SMV'ernes behov horisontalt i alle kapitler i handelsaftalerne, herunder men ikke udelukkende ved hjælp af etablering af online-kvikskranker, hvor SMV'er kan lære om relevant lovgivning, hvilket er af særlig interesse for udbydere af grænseoverskridende tjenester, navnlig med hensyn til licenser og andre administrative krav; påpeger, at disse værktøjer, hvor det er relevant, også bør omfatte nye muligheder for markedsadgang for SMV'er, navnlig adgang til udbud med lav værdi; understreger behovet for at sænke SMV'ernes handelsomkostninger ved at forenkle toldprocedurerne, mindske unødvendige ikke-toldmæssige hindringer og lovgivningsmæssige byrder og forenkle oprindelsesreglerne; mener, at SMV'er kan spille en rolle ved at hjælpe Kommissionen med at udforme disse værktøjer for at sikre, at handelsaftalerne opfylder deres behov; opfordrer Kommissionen til at opretholde en tæt dialog med SMV'ernes repræsentanter på alle stadier i handelsforhandlingerne;

66.  understreger, at hurtigere adgang for europæiske SMV'er til antidumpingprocedurer er afgørende for at beskytte dem mod illoyal handelspraksis; understreger, at der er behov for en reform af WTO's multilaterale ramme for bedre at kunne inddrage SMV'er og sikre en hurtigere bilæggelse af tvister;

67.  opfordrer Kommissionen til at vurdere og forbedre de eksisterende redskaber med hensyn til subsidiaritet, ikke-overlapning og komplementaritet i forbindelse med de respektive medlemsstaters programmer og europæisk merværdi, inden der udvikles yderligere enkeltstående foranstaltninger til at støtte internationaliseringen af SMV'er; understreger, at Kommissionen bør forelægge en uafhængig evaluering af alle eksisterende programmer for Parlamentet;

Investeringer

68.  fremhæver den vigtige rolle, som investeringer ind i og ud af EU spiller for EU's økonomi, og behovet for, at EU's virksomheder beskyttes, når de investerer på markeder i tredjelande; anerkender i denne forbindelse Kommissionens bestræbelser i forbindelse med det nye investeringsdomstolssystem (ICS); understreger, at der er behov for en yderligere drøftelse med de interesserede parter og Parlamentet om investeringsdomstolssystemet; understreger, at systemet skal være i overensstemmelse med EU's retsorden, navnlig EU-domstolenes beføjelser, og mere specifikt EU's konkurrenceregler; deler ambitionen om på mellemlang sigt at fastlægge en multilateral løsning på investeringstvister, beklager, at ICS-forslaget ikke omfatter en bestemmelse om investorers forpligtelser;

69.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at følge henstillingerne fra UNCTAD's omfattende investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling om at fremme mere ansvarlige og gennemskuelige investeringer;

70.  noterer sig kravet i Kommissionens Investeringsplan for Europa om at øge investeringerne i EU og anser handelspolitiske strategier for at være et uundværligt instrument til at nå dette mål; bemærker, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer mangler en ekstern dimension; anmoder Kommissionen om kun at overveje at oprette en ekstern enhed efter at have foretaget en omhyggelig analyse af fondens effektivitet og anvendelighed i lyset af den eksisterende långivning fra Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling samt Den Europæiske Udviklingsfonds foranstaltninger; understreger, at disse fonde skal bidrage til bæredygtig udvikling og anstændige arbejdspladser, fattigdomsbekæmpelse og bekæmpelse af de underliggende årsager til migration;

71.  minder om behovet for at forbedre udviklingsfinansieringsinstitutionernes og de offentlig-private partnerskabers (OPP'ers) gennemsigtighed og ansvarlighed for effektivt at kunne spore og overvåge pengestrømmene, gældsbæredygtigheden og merværdien af deres projekter for den bæredygtige udvikling;

Handel og landbrug

72.  understreger, at EU's høje standarder for miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og sociale forhold er af stor betydning for EU-borgerne, især med hensyn til den offentlige moral og informeret forbrugervalg, og mener at handelsaftaler bør fremme fair konkurrence for at sikre, at EU's landbrugere får fuld gavn af toldindrømmelser og ikke stilles økonomiske ugunstigt sammenlignet med deres kolleger i tredjelande; understreger behovet for at sikre, at EU's standarder for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd beskyttes ved at bevare forsigtighedsprincippet, bæredygtigt landbrug samt en høj grad af sporbarhed og mærkning af produkter og ved at sikre, at al import opfylder den gældende EU-lovgivning; bemærker de store forskelle på dyrevelfærdsstandarder på internationalt plan; understreger i denne forbindelse, at der er behov for at regulere eksporten af levende husdyr i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning og de dyrevelfærdsstandarder, der er fastsat af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE);

73.  mener, at det med hensyn til den aktuelle landbrugskrise er af afgørende betydning at få åbnet nye markeder for EU's landbrugsprodukter, såsom mejeriprodukter, kød og frugt og grøntsager; understreger, at det er nødvendigt at finde nye afsætningsmuligheder med et højt købspotentiale;

74.  mener, at det er nødvendigt at øge merværdien af landbrug og gennemføre salgsfremstød med henblik på at åbne nye markeder; understreger især, at det er vigtigt at styrke europæiske kvalitetsordninger, idet de sikrer det bedst mulige image for EU's produkter på verdensmarkedet, hvilket giver indirekte fordele for europæisk landbrug som helhed;

75.  understreger behovet for strammere importkontrol ved grænserne og mere stringente inspektioner fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets side af produktions- og afsætningsvilkårene i de lande, der eksporterer til EU, med henblik på at sikre overholdelse af EU-lovgivningen;

76.  understreger, at det er vigtigt at opnå fremskridt for så vidt angår sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og andre ikke-toldmæssige hindringer for handel med landbrugsprodukter i alle forhandlinger om frihandelsaftaler, især hvad angår de absolutte grænser, som EU har sat for forhandlingerne vedrørende aspekter, der kan have en indvirkning på forbrugernes sundhed;

77.  minder om geografiske betegnelsers store betydning med hensyn til at fremme traditionelle europæiske landbrugsfødevarer, beskytte dem mod skadeligt snylteri, sikre forbrugernes rettigheder og bevidste valg, samt beskytte landbrugere og andre producenter i landdistrikterne med særlig henvisning til SMV'er; bemærker, at beskyttelse og anerkendelse af geografiske betegnelser i tredjelande potentielt er meget værdifuldt for hele EU's landbrugsfødevaresektor, og mener, at alle handelsaftaler bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse af forfalskning;

Bedre adgang til offentlige kontrakter for europæiske erhvervsdrivende

78.  opfordrer til, at de nuværende ubalancer med hensyn til graden af åbenhed af markederne for offentlige indkøb mellem EU og andre handelspartnere fjernes; opfordrer Kommissionen til at gå endnu videre i bestræbelserne på at opnå en ambitiøs og mere gensidig åbning af de internationale markeder for offentlige indkøb, samtidig med at udelukkelsen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse garanteres, og det sikres, at staterne frit kan vedtage sociale og miljømæssige standarder, såsom kriterierne om det økonomisk mest fordelagtige tilbud (MEAT), til procedurer i forbindelse med offentlige indkøb; understreger, at europæiske erhvervsdrivende, både selskaber og SMV'er, har brug for bedre adgang til offentlige kontrakter i tredjelande ved hjælp af instrumenter som f.eks. "Small Business Act", og for at få fjernet det nuværende niveau af asymmetri; minder i denne forbindelse om, at EU er et af de mest åbne markeder for offentlige indkøb blandt alle WTO-medlemmer;

79.  bemærker Kommissionens ændrede forslag til en forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb, som er et vigtigt redskab til at sikre lige vilkår for markedsadgang i tredjelande, og beklager dybt, at medlemsstaternes regeringer har forhalet det oprindelige forslag; opfordrer Kommissionen til at opnå reel gensidighed i adgangen til markeder for offentlige indkøb med alle større handelspartnere;

Lige adgang til ressourcer for fair konkurrence på det globale marked

80.  fremhæver, at naturressourcerne er begrænsede og bør udnyttes på økonomisk og miljømæssigt bæredygtig vis, idet genbrug prioriteres; anerkender, at udviklingslandene og navnlig de mindst udviklede lande er meget afhængige af naturressourcer; minder om, at EU's handelspolitik er nødt til at forfølge en konsekvent, bæredygtig, omfattende og tværpolitisk strategi for råvarer som allerede nævnt af Parlamentet i sin beslutning om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien.

81.  understreger, at det er nødvendigt at bevæge sig i retning af en lavemissionsøkonomi, og opfordrer derfor Kommissionen til at udvide samarbejdet om forskning, udvikling og innovation på energiområdet med henblik på at fremme en diversificering af energileverandører, -ruter og -kilder, identifikation af nye energihandelspartnere, forøgelse af konkurrencen og sænkning af priserne for energiforbrugerne; understreger, at udviklingen af vedvarende energikilder samt fremme af energieffektivitet er afgørende for at øge energisikkerheden og mindske afhængigheden af import; understreger betydningen både af, at frihandelsaftaler indeholder bestemmelser om at opbygge bæredygtige energipartnerskaber og forbedre det teknologiske samarbejde, især inden for vedvarende energikilder og energieffektivitet og sikkerhedsbestemmelser, og af at forhindre kulstoflækage med henblik på at opfylde de mål, der blev opstillet på COP21;

Bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og produkter fra disse

82.  er fortsat dybt bekymret over den seneste tids kraftige stigning i kriminaliteten med relation til ulovlig handel med vilde dyr og planter, som ikke blot har en ødelæggende indvirkning på biodiversiteten og antallet af arter, men også indebærer klar og overhængende fare for livsvilkår og lokale økonomier, navnlig i udviklingslandene; bifalder EU's engagement med hensyn til at afskaffe ulovlig handel med vilde dyr og planter som led i EU's svar på FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, navnlig mål 15 for bæredygtig udvikling, som understreger behovet for ikke blot at sikre afvikling af krybskytteri og handel med beskyttede arter inden for flora og fauna, men også at imødegå problemet med udbud og efterspørgsel på området for ulovlige produkter fra vilde dyr og planter; forventer i denne henseende, at Kommissionen i samråd med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne efter en tænkepause overvejer, hvordan vi bedst kan medtage bestemmelser om ulovlig handel med vilde dyr og planter i alle fremtidige EU-handelsaftaler;

Bedre toldsamarbejde og bekæmpelse af ulovlig handel ved EU's grænser

83.  understreger, at bedre, harmoniserede og effektive toldprocedurer i og uden for Europa kunne bidrage til at lette handelen og opfylde de respektive krav om handelsfremmende foranstaltninger og til at forhindre forfalskninger og ulovlige og forfalskede varer i at komme ind i det indre marked, hvilket underminerer EU's økonomiske vækst og udsætter forbrugerne i EU for alvorlige risici; glæder sig over, at Kommissionen agter at styrke samarbejdet mellem toldmyndighederne; opfordrer endnu en gang Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette en fælles EU-toldtjeneste med henblik på en mere effektiv anvendelse af toldreglerne og -procedurerne i hele EU's toldområde;

84.  understreger, at Kommissionen i forbindelse med forhandling af handelsaftaler bør forsøge at få handelspartnere til at vedtage et fælles kontaktsystem for overholdelse af told- og grænsebestemmelser, der om nødvendigt skal ledsages af kapacitetsopbyggende bistand til handel;

85.  fremhæver, at der kræves hensigtsmæssig kommunikation og effektiv koordinering for at sørge for, at afskaffelse af told ledsages af passende tekniske, institutionelle og politiske foranstaltninger, som sikrer fortsat sikker handel;

86.  anmoder Kommissionen om at overveje de vigtigste resultatindikatorer for at vurdere resultatet af toldadministrationen hjemme og i udlandet; beklager, at der i øjeblikket er meget få offentlige oplysninger til rådighed; påpeger, at det ville være nyttigt at forstå, hvordan toldmyndigheder og andre grænsemyndigheder løbende klarer sig i hjemlandet såvel som i handelspartnerlande med henblik på at udveksle bedste praksis og samordne forenklede handelsprocedurer af særlig interesse inden for de europæiske institutioner – under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 13 i WTO's aftale om handelslettelser;

87.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at indlede åbne drøftelser om en eventuel flytning af toldmyndighederne fra nationalt plan til EU-plan;

Sikring af konkrete fordele for forbrugerne

88.  anerkender, at handelsaftaler rummer et stort potentiale for at gavne forbrugerne, navnlig ved at skærpe konkurrencen, sænke priserne, øge valgmulighederne og sætte skub i innovationen; opfordrer med henblik på at frigøre dette potentiale Kommissionen til i alle forhandlinger at presse på for at opnå en begrænsning af geografisk blokering, en sænkning af de internationale roamingtakster og en styrkelse af passagerrettighederne;

89.  opfordrer til, at der iværksættes foranstaltninger til støtte for forbrugerne i forbindelse med grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser med tredjelande, f.eks. i form af online helpdeske, som tilbyder oplysning eller rådgivning i forbindelse med tvister;

90.  insisterer på, at forbrugerne skal have korrekte oplysninger om de handlede produkters karakteristika;

Handel for alle: ledsagepolitikker i åbne handels- og investeringspolitikker, der er nødvendige for at maksimere fordele og minimere tab

91.  deler OECD's synspunkt om, at åbne og retfærdige handels- og investeringspolitikker bør følges af en række effektive ledsagepolitikker for at maksimere fordelene og minimere tabene ved handelsliberaliseringen for EU og for tredjelandes befolkninger og økonomier; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre meget mere for at supplere handelsåbning med hjælp af en række støtteforanstaltninger med henblik på at sikre bæredygtig udvikling – såsom på området for offentlige tjenester og investering, inden for uddannelse og sundhed, aktive arbejdsmarkedspolitikker, forskning og udvikling, udvikling af infrastruktur og passende regler, der sikrer sociale og miljømæssige rettigheder;

92.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage grundige forudgående og efterfølgende analyser for hver enkelt sektor og regionale konsekvensanalyser for alle handelsaftaler og relevante lovgivningsspørgsmål for at foregribe negative følger på arbejdsmarkedet i EU og finde mere avancerede måder til at indføre afbødende foranstaltninger for at genudvikle industrier og regioner, som har haltet bagefter, med det mål at opnå en mere ligelig fordeling og sikre bredt funderede gevinster fra handel; understreger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde, og navnlig både Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, i denne forbindelse kan spille en fremtrædende rolle; påpeger, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen også kunne være et vigtigt instrument, hvis den reformeres og udformes på en sådan måde, at den er tilstrækkeligt finansieret til at yde bistand til virksomheder og producenter i EU, der er berørt af handelsrelaterede sanktioner over for tredjelande, og bistand til ansatte i SMV'er, der er direkte ramt af globaliseringseffekten;

o
o   o

93.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt til UNCTAD og WTO.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0415.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0252.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0041.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0250.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0219.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0175.
(7) EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 87.
(8) EFT C 188 E af 28.6.2012, s. 42.
(9) EFT C 99 E af 3.4.2012, s. 94.
(10) EFT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.
(11) EFT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik