Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Υγεία των ζώων ***II
 Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ***I
 Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I
 Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών του καταναλωτή ***I
 Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης
 Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Η κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ

Υγεία των ζώων ***II
PDF 551kWORD 70k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («Νόμος για την υγεία των ζώων») (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2013(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0260),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0041/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή και τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή» (COM(2011)0748) τονίζει τον προληπτικό ρόλο του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») και την επακόλουθη αναμενόμενη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών σε ζώα. Εκτός από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη καλούνται να δεσμευθούν ότι θα συλλέγουν σχετικά, συγκρίσιμα και επαρκώς λεπτομερή στοιχεία για την πραγματική χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα και ότι θα αποστέλλουν τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί η πιο συνετή χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κινδύνου της μικροβιακής αντοχής.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την τακτική υποβολή εκθέσεων για τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα στην Ένωση

Η Επιτροπή αναλαμβάνει τη δημοσίευση τακτικής έκθεσης όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα στην ΕΕ με βάση τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Δήλωση της Επιτροπής για την καλή μεταχείριση των ζώων

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο και δεν περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν ειδικά την καλή μεταχείριση των ζώων, αν και η υγεία των ζώων και η καλή μεταχείριση συνδέονται μεταξύ τους. Η Ένωση διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο κεκτημένο σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων που καλύπτει διάφορα είδη ζώων (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, όρνιθες ωοπαραγωγής, χοίρους, μόσχους) ή δραστηριότητες (εκτροφή, μεταφορά, σφαγή, έρευνα, κ.λπ.). Η εν λόγω νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων θα εξακολουθήσει κατ’ ανάγκη να εφαρμόζεται. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να λαμβάνει πλήρως υπόψη την καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης και εντός των ορίων που καθορίζονται σε αυτήν, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή και την κατάλληλη ανάπτυξη της νομοθεσίας αυτής.

(1) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 104.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0381.


Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ***I
PDF 394kWORD 90k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0032),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0025/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Οκτωβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 27ης Μαΐου 2015 για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση(3),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0006/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/791.)

(1) EE C 451 της 16.12.2014, σ. 142.
(2) ΕΕ C 415 της 20.11.2014, σ. 30.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0216.


Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I
PDF 949kWORD 476k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων
για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Οι λιμένες μπορούν να συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στις παγκόσμιες αγορές, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας σε όλες τις παράκτιες περιφέρειες της Ένωσης. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών, όπως οι ανεπάρκειες στην αλυσίδα βιώσιμων μεταφορών και εφοδιαστικής, είναι ουσιώδους σημασίας οι δράσεις που προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Λιμένες: κινητήρας οικονομικής μεγέθυνσης», σχετικά με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό. Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών εκτελωνισμού, που επιφέρει καθυστερήσεις στους λιμένες, αποτελεί μείζον εμπόδιο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και την αποδοτικότητα των λιμένων της Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Η μεγάλη απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών μπορεί να αποτελέσει σοβαρό οικονομικό πλεονέκτημα για τους λιμένες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός των λιμένων και να περιοριστούν οι τελωνειακές διατυπώσεις που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οι λιμενικές αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια ορθή και αποτελεσματική πολιτική προσέγγιση που να βασίζεται στους κινδύνους, ούτως ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη και την Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικά και τακτικά τις διαδικασίες αυτές και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί αν πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η συντριπτική πλειονότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας της Ένωσης διέρχεται από τους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς την επιβολή τυχόν περιττού φόρτου σε άλλους λιμένες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει στους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθένας εκ των οποίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών είτε επειδή διαχειρίζεται άνω του 0,1% του συνόλου των εμπορευμάτων της ΕΕ ή του συνολικού αριθμού επιβατών, είτε επειδή βελτιώνει την προσβασιμότητα νησιωτικών ή περιφερειακών περιοχών, με την επιφύλαξη, ωστόσο, της δυνατότητας των κρατών μελών να αποφασίζουν για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και σε άλλους λιμένες. Οι υπηρεσίες πλοήγησης που εκτελούνται στην ανοιχτή θάλασσα δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση των λιμένων, καθώς δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση είσοδο και έξοδο από τους λιμένες και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό.
(4)  Η συντριπτική πλειονότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας της Ένωσης διέρχεται από τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς την επιβολή τυχόν περιττού φόρτου σε άλλους λιμένες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει μόνο στους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθένας εκ των οποίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών είτε επειδή διαχειρίζεται άνω του 0,1% του συνόλου των εμπορευμάτων της ΕΕ ή του συνολικού αριθμού επιβατών, είτε επειδή βελτιώνει την προσβασιμότητα νησιωτικών ή περιφερειακών περιοχών. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφασίζουν εάν θα εφαρμόζουν ή όχι τον παρόντα κανονισμό σε θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν παρεκκλίσεις προκειμένου να αποφεύγονται δυσανάλογα διοικητικά βάρη για τους θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών η ετήσια κίνηση των οποίων δεν δικαιολογεί την πλήρη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι υπηρεσίες πλοήγησης που εκτελούνται στην ανοιχτή θάλασσα δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση των λιμένων, καθώς δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση είσοδο και έξοδο από τους λιμένες και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους διαχειριστικούς φορείς των λιμένων ένα συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης των λιμένων. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά και την χρηματοοικονομική διαφάνεια, τα υφιστάμενα μοντέλα διαχείρισης των λιμένων τα οποία έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη μπορούν να διατηρηθούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στόχος του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καταργηθούν οι περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 58 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τούτο πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του τίτλου που αναφέρεται στις μεταφορές, και πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 100 παράγραφος 2.
Διαγράφεται
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η παροχή υπηρεσιών με ίδια μέσα, η οποία επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες ή τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να απασχολούν προσωπικό της επιλογής τους και να παρέχουν οι ίδιοι λιμενικές υπηρεσίες ρυθμίζεται σε αρκετά κράτη μέλη για λόγους ασφάλειας και για κοινωνικούς λόγους. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της πρότασής της, επεσήμαναν ότι η επιβολή ενός γενικευμένου επιδόματος παροχής υπηρεσιών με ίδια μέσα σε ενωσιακό επίπεδο θα απαιτούσε πρόσθετους κανόνες για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και για κοινωνικά θέματα προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις σε αυτούς τους τομείς. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο, σε αυτό το στάδιο, να μην ρυθμιστεί το ζήτημα σε ενωσιακό επίπεδο και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δυνατότητα ρύθμισης της παροχής λιμενικών υπηρεσιών με ίδια μέσα. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα καλύπτει μόνο την παροχή λιμενικών υπηρεσιών έναντι αμοιβής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Με στόχο την αποτελεσματική, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του λιμένα, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να αποδείξουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κατάλληλη εκτέλεση της υπηρεσίας . Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς προσδιορισμένη δέσμη προϋποθέσεων ως προς τα επαγγελματικά προσόντα των φορέων εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και του απαιτούμενου εξοπλισμού, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι διαφανείς, αμερόληπτες, αντικειμενικές και συναφείς με την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας.
(7)  Με στόχο την αποτελεσματική, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του λιμένα, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να αποδείξουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κατάλληλη εκτέλεση της υπηρεσίας . Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς προσδιορισμένη δέσμη προϋποθέσεων ως προς τα επαγγελματικά προσόντα των φορέων εκμετάλλευσης, τον εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου να παρασχεθεί η σχετική λιμενική υπηρεσία, τη δυνατότητα διάθεσης της υπηρεσίας και τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ασφάλειας στη θάλασσα. Στις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και τα εθνικά κοινωνικά πρότυπα και η καλή φήμη του παρόχου της λιμενικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών, και ειδικότερα οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, θα πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να εξυπηρετούν έναν ελάχιστο αριθμό σκαφών με το δικό τους προσωπικό και τον δικό τους εξοπλισμό. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις και τους σχετικούς κανόνες συμπεριλαμβανομένων της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων και των ποιοτικών απαιτήσεων του συγκεκριμένου λιμένα.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Κατά τη διαπίστωση του κατά πόσο ένας πάροχος υπηρεσιών έχει ικανοποιήσει την απαίτηση της καλής φήμης, το κράτος μέλος θα πρέπει να εξετάζει εάν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι που να θέτουν υπό αμφισβήτηση τη καλή φήμη του παρόχου των λιμενικών υπηρεσιών, του διαχειριστή του, και κάθε άλλου σχετικού προσώπου και που να καθορίζονται από το κράτος μέλος, όπως καταδίκες ή κυρώσεις σε οποιοδήποτε κράτος μέλος για σοβαρά αδικήματα ή παραβιάσεις του ισχύοντος ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς: κοινωνική νομοθεσία, εργατική νομοθεσία, νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία, υγειονομική νομοθεσία και περιβαλλοντική νομοθεσία.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου και την απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση C-251/04, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, βάσει των οποίων δεν μπορεί να συναχθεί ότι η ρυμούλκηση μπορεί να εξομοιωθεί με υπηρεσία θαλάσσιων μεταφορών, είναι δυνατό για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα και για την προστασία του περιβάλλοντος να θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για εργασίες ρυμούλκησης ή ελλιμενισμού νηολογούνται στο κράτος μέλος του οικείου λιμένα ή φέρουν τη σημαία αυτού.
_______________
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές - καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7).
Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση C-251/04, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Δεδομένου ότι οι λιμένες αποτελούνται από περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, η πρόσβαση στην αγορά θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με τη σπανιότητα της γης ή, σε περίπτωση που η γη προορίζεται αποκλειστικά για έναν ορισμένο τύπο δραστηριοτήτων, σύμφωνα με ένα επίσημο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο καθορίζει με διαφανή τρόπο τις χρήσεις γης και με σχετική εθνική νομοθεσία, όπως είναι η νομοθεσία που σχετίζεται με στόχους χωροταξίας και πολεοδομίας.
Διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Το σύστημα λιμένων της Ένωσης εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία και περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μοντέλα για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών. Συνεπώς, ένα ενιαίο σύστημα δεν θα ήταν πρόσφορο. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των παρόχων μιας λιμενικής υπηρεσίας, εάν αυτό επιβάλλουν οι περιστάσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Κάθε πρόθεση περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύεται εκ των προτέρων από την αρμόδια αρχή και να δικαιολογείται πλήρως, προκειμένου να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων. Τα κριτήρια για κάθε περιορισμό θα πρέπει να είναι αντικειμενικά, διαφανή και να μην εισάγουν διακρίσεις.
(11)  Κάθε πρόθεση περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύεται εκ των προτέρων από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την αρμόδια αρχή. Τα κριτήρια για κάθε περιορισμό θα πρέπει να είναι αντικειμενικά, διαφανή και να μην εισάγουν διακρίσεις.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Προκειμένου να είναι ανοιχτή και διαφανής, η διαδικασία επιλογής παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να κοινοποιείται πλήρης τεκμηρίωση στα ενδιαφερόμενα μέρη.
(12)  Η διαδικασία επιλογής παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι διαφανή και προσβάσιμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η διαδικασία για την επιλογή παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, στην περίπτωση που ο αριθμός των εν λόγω παρόχων είναι περιορισμένος, θα πρέπει να πληροί τις αρχές και την προσέγγιση που καθορίζονται στην οδηγία ../../… [οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης]7, συμπεριλαμβανομένου του ορίου και της μεθόδου προσδιορισμού της αξίας των συμβάσεων, καθώς και του ορισμού των ουσιωδών τροποποιήσεων και των στοιχείων που σχετίζονται με τη διάρκεια της σύμβασης.
Διαγράφεται
__________________
7 Πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (COM 2011) 897 τελικό.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Στην ερμηνευτική ανακοίνωσή της της 1ης Αυγούστου 2006 σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στις αναθέσεις συμβάσεων που δεν υπόκεινται ή δεν υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων1, η Επιτροπή έχει καθορίσει ένα σαφές πλαίσιο για τις διαδικασίες επιλογής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων και δεν ανατίθενται υπό τη μορφή παραχωρήσεων.
____________________
1 ΕΕ C 179 της 1.8.2006, σ. 2.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η προσφυγή σε υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες οδηγούν σε περιορισμό του αριθμού των παρόχων μιας λιμενικής υπηρεσίας θα πρέπει να δικαιολογείται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των χρηστών στη λιμενική υπηρεσία, η διαθεσιμότητα της λιμενικής υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή η οικονομική προσιτότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών.
(14)  Η προσφυγή σε υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες οδηγούν σε περιορισμό του αριθμού των παρόχων μιας λιμενικής υπηρεσίας θα πρέπει να δικαιολογείται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των χρηστών στη λιμενική υπηρεσία, η διαθεσιμότητα της λιμενικής υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η οικονομική προσιτότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών, ή οι ασφαλείς, μη επικίνδυνες ή περιβαλλοντικά βιώσιμες λιμενικές εργασίες.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν οριστεί σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν την επιλογή να αποφασίζουν εάν θα παρέχουν οι ίδιες λιμενικές υπηρεσίες με υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή εάν θα αναθέτουν απευθείας την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απευθείας σε κάποιον εγχώριο φορέα. Αυτό μπορεί να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών μέσω υπαλλήλων που απασχολούνται από την αρμόδια αρχή ή έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή. Όταν ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται σε όλους τους λιμένες του ΔΕΔ-Μ στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται. Στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους επικρατούν σε μια τέτοια επιλογή, η παροχή λιμενικών υπηρεσιών από εγχώριους φορείς θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον λιμένα ή στους λιμένες στους οποίους είχαν οριστεί οι εν λόγω εγχώριοι φορείς. Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τέλη για τη λιμενική υπηρεσία που εφαρμόστηκαν από έναν τέτοιο φορέα θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο από την ανεξάρτητη εποπτική αρχή.
(18)  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν οριστεί σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν την επιλογή να αποφασίζουν εάν θα παρέχουν οι ίδιες λιμενικές υπηρεσίες ή εάν θα αναθέτουν απευθείας την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απευθείας σε κάποιον εγχώριο φορέα. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει να παρέχει η ίδια την υπηρεσία, αυτό μπορεί να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών μέσω υπαλλήλων που απασχολούνται από την αρμόδια αρχή ή έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή. Όταν ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του ΔΕΔ-Μ στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται. Στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους παρέχουν λιμενική υπηρεσία στο πλαίσιο υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, η παροχή λιμενικών υπηρεσιών από εγχώριους φορείς θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον λιμένα ή στους λιμένες στους οποίους είχαν οριστεί οι εν λόγω εγχώριοι φορείς. Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τέλη για τη λιμενική υπηρεσία που εφαρμόστηκαν από έναν τέτοιο φορέα θα πρέπει να υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν επαρκή κοινωνική προστασία στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των κοινωνικών και εργασιακών κανόνων των κρατών μελών. Σε περίπτωση περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, όπου η σύναψη μιας σύμβασης παροχής λιμενικής υπηρεσίας δύναται να επιφέρει αλλαγή του φορέα παροχής λιμενικής υπηρεσίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσουν από τον επιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσίας να εφαρμόσει τις διατάξεις της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων11.
(19)  Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν επαρκή κοινωνική προστασία στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κοινωνικών και εργασιακών κανόνων των κρατών μελών και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που η σύναψη μιας σύμβασης παροχής λιμενικής υπηρεσίας δύναται να επιφέρει αλλαγή του φορέα παροχής λιμενικής υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού, να απαιτήσει από τον επιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσίας να εφαρμόσει τις διατάξεις της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων11.
__________________
__________________
11 ΕΕ L 82, 22.3.2001, σ. 16.
11 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Σε έναν ιδιαίτερα περίπλοκο και ανταγωνιστικό τομέα, όπως οι λιμενικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση των νεοπροσλαμβανομένων και η δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους λιμένες, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα των λιμένων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε κάθε εργαζόμενο στον λιμενικό τομέα. Η σε επίπεδο Ένωσης τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών προκειμένου να διασφαλιστεί εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας για τους εργαζόμενους στους λιμένες, να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους ατυχημάτων και να λάβει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών και υλικοτεχνικών αλλαγών που επιβάλλουν οι απαιτήσεις των πελατών.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Ο ευρωπαϊκός λιμενικός τομέας αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο τόσο στην ανταγωνιστικότητά του όσο και στην κοινωνική διάστασή του. Στις εν λόγω προκλήσεις περιλαμβάνονται: το αυξανόμενο μέγεθος των σκαφών, ο ανταγωνισμός από λιμένες εκτός Ένωσης, η αυξανόμενη ισχύς στην αγορά ως αποτέλεσμα συμμαχιών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών, η ανάγκη για έγκαιρη διαπραγμάτευση νέων εργασιακών προτύπων και παροχή κατάλληλης κατάρτισης για την τεχνολογική καινοτομία και ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπού της, οι αυξανόμενοι όγκοι που είναι ολοένα και πιο συγκεντρωμένοι, η έλλειψη επαρκών επενδύσεων σε υποδομές στην ενδοχώρα, η εξάλειψη των διοικητικών φραγμών στην εσωτερική αγορά, το μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο και η αυξανόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική πίεση. Τα κράτη μέλη, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές και να λάβουν μέτρα προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου και αφετέρου να αποφευχθούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, παρά τις διακυμάνσεις στη ζήτηση για εργατικό δυναμικό στους λιμένες.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)
(19γ)  Όλα τα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας στους λιμένες τα οποία εξασφαλίζουν ποιοτικές θέσεις και ασφαλείς συνθήκες εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Οι όποιες αναγκαίες προσαρμογές θα πρέπει να προωθούνται μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)
(19δ)  Η αυτοματοποίηση και η τεχνολογική καινοτομία προσφέρουν τη δυνατότητα να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η ασφάλεια των λιμένων. Προτού εισάγουν σημαντικές αλλαγές, οι εργοδότες και τα σωματεία των εργαζομένων στους λιμένες θα πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση και να εξευρεθούν κοινές λύσεις για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της εν λόγω προόδου επί της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και επί της απασχολησιμότητας.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Στη μεγάλη πλειονότητα των λιμένων, η πρόσβαση στην αγορά των παρόχων υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και υπηρεσιών τερματικού σταθμού επιβατών χορηγείται μέσω δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης. Αυτός ο τύπος συμβάσεων θα καλύπτεται από την οδηγία …/… [παραχωρήσεις]. Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν ισχύει για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, αλλά τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να αποφασίζουν για την εφαρμογή των κανόνων του εν λόγω κεφαλαίου στις δύο αυτές υπηρεσίες. Για άλλους τύπους συμβάσεων που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές για την εκχώρηση πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και τερματικού σταθμού επιβατών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές δεσμεύονται από τις αρχές της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων κατά τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. Αυτές οι αρχές εφαρμόζονται πλήρως όσον αφορά την παροχή κάθε λιμενικής υπηρεσίας.
(20)  Το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν ισχύει για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Για τύπους συμβάσεων, πέραν των δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης, που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές για την εκχώρηση πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και τερματικού σταθμού επιβατών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές δεσμεύονται από τις αρχές της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων κατά τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. Αυτές οι αρχές εφαρμόζονται πλήρως όσον αφορά την παροχή κάθε λιμενικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Σύμφωνα με το ψήφισμα A.960 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), κάθε περιοχή πλοήγησης απαιτεί άκρως εξειδικευμένη πείρα και γνώση των τοπικών συνθηκών από τον πλοηγό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο IMO αναγνωρίζει την καταλληλότητα της περιφερειακής ή τοπικής διαχείρισης της πλοήγησης, η πλοήγηση δεν πρέπει να ρυθμίζεται από το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπεται ότι οι λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις από την Ένωση κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020. Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να καθιερώσει ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε λιμένες και, δεδομένου ότι η οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει επίσης ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συμβάσεις παραχώρησης που θα επηρεάσει και τις λιμενικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης, απαιτείται η εισαγωγή αυστηρών κανόνων στον παρόντα κανονισμό σχετικά με τη διαφάνεια των χρηματοδοτικών ροών με σκοπό την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων της Ένωσης ή των πρακτικών ντάμπινγκ.
_______________
1a Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Είναι απαραίτητη η επιβολή στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ο οποίος δέχεται δημόσια χρηματοδότηση, όταν ενεργεί επίσης και ως πάροχος υπηρεσιών, υποχρέωσης τήρησης χωριστών λογαριασμών για τις δραστηριότητες που ασκεί υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστικού φορέα του λιμένα από τις δραστηριότητες που ασκείσε ανταγωνιστική βάση, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η διαφάνεια στην κατανομή και τη χρήση δημόσιων πόρων, και να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
(22)  Είναι απαραίτητη η επιβολή στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ο οποίος δέχεται δημόσια χρηματοδότηση, όταν ενεργεί επίσης και ως πάροχος υπηρεσιών, υποχρέωσης τήρησης χωριστών λογαριασμών για τις χρηματοδοτούμενες από δημόσιους πόρους δραστηριότητες που ασκεί υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστικού φορέα του λιμένα από τις δραστηριότητες που ασκεί σε ανταγωνιστική βάση, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η διαφάνεια στην κατανομή και τη χρήση δημόσιων πόρων, και να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Οι θαλάσσιοι λιμένες με κύκλο εργασιών που υπολείπεται του ορίου που προβλέπεται στην οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις διαφάνειας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)
(22β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και να περιοριστούν τα διοικητικά βάρη, θα πρέπει η Επιτροπή να διευκρινίσει, γραπτώς, την έννοια των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση των λιμενικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υποδομές δημόσιας πρόσβασης και άμυνας, είτε θαλάσσιες είτε χερσαίες, που είναι προσβάσιμες από όλους τους δυνητικούς χρήστες επί ίσοις όροις και χωρίς διακρίσεις, και οι υποδομές που συνδέονται με την εκτέλεση υπηρεσιών γενικού μη οικονομικού συμφέροντος, δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα δεδομένου ότι οι στόχοι τους έχουν πρωτίστως δημόσιο χαρακτήρα· οι υποδομές αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κράτους για την κάλυψη των γενικών αναγκών του πληθυσμού.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)
(22γ)  Εξάλλου, η Επιτροπή θα πρέπει, έγκαιρα και σε συνεννόηση με τον κλάδο, να προσδιορίσει τις δημόσιες επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής (γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)1a.
_________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Τα τέλη για τις λιμενικές υπηρεσίες που εφαρμόζουν οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν οριστεί σύμφωνα με μια ανοιχτή, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία, συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο καταχρηστικής τιμολόγησης, δεδομένης της κατάστασης μονοπωλίου ή ολιγοπωλίου τους και του γεγονότος ότι η αγορά τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το ίδιο ισχύει για τέλη που επιβάλλονται από εγχώριους φορείς, υπό την έννοια του παρόντος κανονισμού. Για τις εν λόγω υπηρεσίες, ελλείψει δίκαιων μηχανισμών της αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη που επιβάλλουν αντικατοπτρίζουν τις κανονικές συνθήκες της οικείας αγοράς και ότι έχουν καθοριστεί με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο.
(23)  Τα τέλη για τις λιμενικές υπηρεσίες που εφαρμόζουν οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν οριστεί σύμφωνα με μια ανοιχτή, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία και τα τέλη που εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πλοήγησης, οι οποίοι δεν εκτίθενται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό, συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο καταχρηστικής τιμολόγησης. Για τις εν λόγω υπηρεσίες, ελλείψει δίκαιων μηχανισμών της αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη που επιβάλλονται δεν είναι δυσανάλογα με την οικονομική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και ότι έχουν καθοριστεί με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Για να είναι αποτελεσματικά, τα τέλη για τις λιμενικές υποδομές κάθε επιμέρους λιμένα θα πρέπει να καθορίζονται με τρόπο διαφανή και αυτόνομο, σύμφωνα με την εμπορική και επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί ο εν λόγω λιμένας.
(24)  Ο ρόλος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα είναι, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές και να ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ της περιφερειακής βιομηχανίας και των μεταφορέων. Συνεπώς, για λόγους αποτελεσματικότητας, τα τέλη για τις λιμενικές υποδομές κάθε επιμέρους λιμένα θα πρέπει να καθορίζονται με τρόπο διαφανή και αυτόνομο, σύμφωνα με την εμπορική και επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί ο εν λόγω λιμένας.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Θα πρέπει να επιτρέπεται η διακύμανση των τελών λιμενικών υποδομών για την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και την προσέλκυση πλοίων των οποίων η περιβαλλοντική απόδοση ή η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα άνθρακα των δραστηριοτήτων μεταφορών, ιδίως των μεταφορών στη θάλασσα ή την ακτή, είναι καλύτερες του μέσου όρου. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στις πολιτικές για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμένα και των γύρω περιοχών του, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων που εισέρχονται και παραμένουν στο λιμένα.
(25)  Η διακύμανση των τελών λιμενικών υποδομών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα και θα πρέπει να επιτρέπεται. Τα τέλη λιμενικών υποδομών μπορούν να κυμαίνονται, για παράδειγμα, για την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και την προσέλκυση πλοίων των οποίων η περιβαλλοντική απόδοση ή η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα άνθρακα των δραστηριοτήτων μεταφορών, ιδίως των μεταφορών στη θάλασσα ή την ακτή, είναι καλύτερες του μέσου όρου. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στις πολιτικές για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμένα και των γύρω περιοχών του, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων που εισέρχονται και παραμένουν στο λιμένα.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ζητείται τακτικά η γνώμη των χρηστών των λιμένων οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν τέλος λιμενικών υποδομών και/ή τέλος χρήσης λιμενικής υπηρεσίας, όταν τα εν λόγω τέλη καθορίζονται ή τροποποιούνται. Οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων θα πρέπει επίσης να διαβουλεύονται τακτικά με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του λιμένα, την απόδοσή του και την ικανότητά του να προσελκύει και να δημιουργεί οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι ο συντονισμός των λιμενικών υπηρεσιών εντός του λιμένα, η απόδοση των συνδέσεων με την ενδοχώρα και οι διοικητικές διαδικασίες των λιμένων.
(26)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ζητείται τακτικά η γνώμη των χρηστών των λιμένων οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν τέλος λιμενικών υποδομών και/ή τέλος χρήσης λιμενικής υπηρεσίας, όταν τα εν λόγω τέλη καθορίζονται και τροποποιούνται. Οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων θα πρέπει επίσης να διαβουλεύονται τακτικά με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του λιμένα, την απόδοσή του και την ικανότητά του να προσελκύει και να δημιουργεί οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι ο συντονισμός των λιμενικών υπηρεσιών εντός του λιμένα, η απόδοση των συνδέσεων με την ενδοχώρα και οι διοικητικές διαδικασίες των λιμένων. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θα πρέπει να διευκολύνει τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, που πραγματοποιούν μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις σε λιμένες, σε βιώσιμη διαβούλευση σχετικά με σχέδια ανάπτυξης των λιμένων.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συστήνεται ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία δύναται να είναι μια υφιστάμενη αρχή.
(27)  Για τη διασφάλιση της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου μηχανισμού καταγγελιών, θα πρέπει να οριστούν από κάθε κράτος μέλος ένα ή περισσότερα όργανα που ασκούν ανεξάρτητη εποπτεία. Θα πρέπει να είναι δυνατό να ορίζονται για το σκοπό αυτό ήδη υφιστάμενα όργανα, όπως αρχές ανταγωνισμού, δικαστήρια, υπουργεία ή υπηρεσίες υπουργείων που δεν συνδέονται με τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Οι διάφορες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το έργο τους και να συνεργάζονται για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(28)  Σε υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και καταγγελιών, τα διάφορα όργανα που ασκούν ανεξάρτητη εποπτεία θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το έργο τους.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Οι εργασιακές σχέσεις που επικρατούν στους λιμένες επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των λιμένων. Για το λόγο αυτό, η σε επίπεδο ΕΕ τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες παρέχει στους κοινωνικούς εταίρους ένα πλαίσιο για την επίτευξη αποτελεσμάτων όσων αφορά την οργάνωση της εργασίας και τις συνθήκες εργασίας, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η κατάρτιση και τα προσόντα, η πολιτική της Ένωσης σχετικά με τα καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και η ελκυστικότητα του τομέα για τους νέους εργαζόμενους και τις γυναίκες.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και ιδίως για την προώθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των περιβαλλοντικών τελών, την ενίσχυση της συνοχής των περιβαλλοντικών τελών σε όλη την Ένωση και τη διασφάλιση κοινών αρχών χρέωσης όσον αφορά την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η εξουσία θέσπισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή όσον αφορά την κοινή ταξινόμηση πλοίων, καυσίμων και τύπων δραστηριοτήτων, στις οποίες θα βασίζεται η διαφοροποίηση των τελών υποδομών και οι κοινές αρχές για τα τέλη λιμενικών υποδομών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Διαγράφεται
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανεξάρτητων αρχών επιτήρησης. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων13 από την Επιτροπή.
Διαγράφεται
__________________
13 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαίρεσης πλοήγησης (PEC) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τους σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των λιμένων και ειδικότερα να τονωθούν οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, όταν οι συνθήκες ασφάλειας το επιτρέπουν. Οι ειδικές απαιτήσεις βάσει των οποίων θα πρέπει να εκδίδονται τα PEC θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη μετά από αξιολόγηση κινδύνου και να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς, αναλογικές και να μην εισάγουν διακρίσεις.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η εξασφάλιση του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υπηρεσιών και του κατάλληλου πλαισίου για την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων σε όλους τους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών δεν μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης, της διεθνούς και διασυνοριακής φύσης των λιμένων και των σχετικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και μπορούν, συνεπώς, λόγω της ανάγκης δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(31)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η εξασφάλιση ενός πλαισίου για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και του κατάλληλου πλαισίου για την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών δεν μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης, της διεθνούς και διασυνοριακής φύσης των λιμένων και των σχετικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και μπορούν, συνεπώς, λόγω της ανάγκης δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λιμένες της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται έναντι των λιμένων τρίτων χωρών που δεν υπόκεινται στην οργάνωση και στα κριτήρια λειτουργίας που προβλέπει ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
(31α)  Οι εργασιακές σχέσεις που επικρατούν στους λιμένες επηρεάζουν σημαντικά τις δραστηριότητες και τη λειτουργία των λιμένων. Για το λόγο αυτό, η σε επίπεδο ΕΕ τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στους κοινωνικούς εταίρους της Ένωσης ένα πλαίσιο για την πιθανή έγκριση κοινών αποτελεσμάτων για κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις εντός του λιμένα. Η Επιτροπή θα πρέπει, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, να διευκολύνει και να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις, καθώς και να προσφέρει τεχνική συνδρομή σε αυτές, με σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων. Οι κοινωνικοί εταίροι της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου, εφόσον το επιθυμούν, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματά τους κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις συνέπειες του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ένα σαφές πλαίσιο για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών·
α)  ένα σαφές πλαίσιο για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κοινούς κανόνες ως προς τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη που θα εφαρμόζονται από τους διαχειριστικούς φορείς ή τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών.
β)  κοινούς κανόνες ως προς τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη που θα εφαρμόζονται από τους διαχειριστικούς φορείς ή τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  βυθοκόρηση·
Διαγράφεται
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Επιπλέον, το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται επίσης στη βυθοκόρηση.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού XXX [κανονισμός για τις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ].
3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει λιμενικές δομές που συμμορφώνονται προς τις αρχές στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) και στοιχείο β).
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό σε θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όπως ορίζεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μην εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό σε αυτούς τους θαλάσσιους λιμένες, κοινοποιούν την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2.  ως «υπηρεσίες διακίνησης φορτίου» νοείται η οργάνωση και διακίνηση του φορτίου μεταξύ του πλοίου που μεταφέρει το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας, διακίνησης και προσωρινής αποθήκευσης του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, εξαιρουμένης όμως της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο·
2.  ως «υπηρεσίες διακίνησης φορτίου» νοείται η οργάνωση και διακίνηση του φορτίου μεταξύ του πλοίου που μεταφέρει το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας, πρόσδεσης, λύσης, στοιβασίας, διακίνησης και προσωρινής αποθήκευσης του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, εξαιρουμένης όμως, εκτός εάν το κράτος μέλος ορίσει διαφορετικά, της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  ως «αρμόδια αρχή» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος, για λογαριασμό τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής αρχής, δικαιούται να ασκεί, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή νομικών πράξεων, δραστηριότητες συνδεόμενες με την οργάνωση και τη διαχείριση των λιμενικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό ή εναλλάξ με τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3
3.  ως «βυθοκόρηση» νοείται η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων ή άλλων ουσιών από τον πυθμένα της πλωτής οδού προς έναν λιμένα, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση του πλοίου στον λιμένα. Συνίσταται στην αρχική αφαίρεση («εφάπαξ» βυθοκόρηση) και στη βυθοκόρηση συντήρησης προκειμένου να διατηρηθεί η προσβασιμότητα της πλωτής οδού·
3.  ως «βυθοκόρηση» νοείται η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων ή άλλων ουσιών από τον πυθμένα της πλωτής οδού προς έναν λιμένα, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση του πλοίου στον λιμένα. Συνίσταται στην αρχική αφαίρεση («εφάπαξ» βυθοκόρηση) και στη βυθοκόρηση συντήρησης προκειμένου να διατηρηθεί η προσβασιμότητα της πλωτής οδού, και δεν αποτελεί λιμενική υπηρεσία που παρέχεται στον χρήστη·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5
5.  ως «διαχειριστικός φορέας του λιμένα» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, έχει τη διαχείριση των λιμενικών υποδομών και την κυκλοφορία στον λιμένα, το συντονισμό και, κατά περίπτωση, τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης που βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα, βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή νομικών πράξεων·
5.  ως «διαχειριστικός φορέας του λιμένα» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, έχει ως σκοπό, βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή νομικών πράξεων, τη διαχείριση των λιμενικών υποδομών και, κατά περίπτωση, το συντονισμό, τη διεξαγωγή, την οργάνωση ή τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης που βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον λιμένα και την ανάπτυξη της ζώνης του λιμένα·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6
6.  ως «ελλιμενισμός» νοούνται οι υπηρεσίες προσόρμισης και αποπροσόρμισης που απαιτούνται για την αγκυροβόληση ενός πλοίου ή την πρόσδεσή του στην προβλήτα του λιμένα ή την αγκυροβόλησή του στις θαλάσσιες οδούς που οδηγούν στον λιμένα·
6.  ως «ελλιμενισμός» νοούνται οι υπηρεσίες ασφαλούς προσόρμισης, αποπροσόρμισης και μετατόπισης που απαιτούνται για ένα πλοίο·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8
8.  ως «πλοήγηση» νοείται η υπηρεσία καθοδήγησης ενός πλοίου από πλοηγό ή σταθμό πλοήγησης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στις πλωτές οδούς πρόσβασης στον λιμένα·
8.  ως «πλοήγηση» νοείται η υπηρεσία καθοδήγησης ενός πλοίου από πλοηγό ή σταθμό πλοήγησης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στις πλωτές οδούς πρόσβασης στον λιμένα ή η ασφαλής ναυσιπλοΐα εντός του λιμένα·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9
9.  ως «τέλη λιμενικών υποδομών» νοείται το τέλος που εισπράττεται για το άμεσο ή έμμεσο όφελος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα και το οποίο καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης των πλοίων ή οι κύριοι φορτίων για τη χρήση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο των πλοίων στον λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών οδών που παρέχουν πρόσβαση στους εν λόγω λιμένες, καθώς και της πρόσβασης στις υπηρεσίες διακίνησης επιβατών και φορτίου·
9.  ως «τέλη λιμενικών υποδομών» νοείται το τέλος που εισπράττεται για το άμεσο ή έμμεσο όφελος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα και το οποίο καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης των πλοίων ή οι κύριοι φορτίων για τη χρήση υποδομών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο των πλοίων στον λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών οδών που παρέχουν πρόσβαση στον λιμένα, εφόσον οι εν λόγω πλωτές οδοί εμπίπτουν στη νομική αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα, καθώς και της πρόσβασης στις υπηρεσίες διακίνησης επιβατών και φορτίου, εξαιρουμένων ωστόσο των τελών μίσθωσης γης και των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος·
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12
12.  ως «σύμβαση παροχής λιμενικής υπηρεσίας» νοείται η επίσημη και νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ παρόχου λιμενικής υπηρεσίας και μιας αρμόδιας αρχής, με την οποία η εν λόγω αρχή αναθέτει σε πάροχο λιμενικής υπηρεσίας την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με διαδικασία περιορισμού του αριθμού παρόχων λιμενικών υπηρεσιών·
12.  ως «σύμβαση παροχής λιμενικής υπηρεσίας» νοείται η επίσημη και νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ παρόχου λιμενικής υπηρεσίας και του διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή μιας αρμόδιας αρχής, με την οποία ο εν λόγω φορέας ή η εν λόγω αρχή αναθέτει σε πάροχο λιμενικής υπηρεσίας την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με διαδικασία περιορισμού του αριθμού παρόχων λιμενικών υπηρεσιών·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 16
16.  ως «θαλάσσιος λιμένας» νοείται μια χερσαία και θαλάσσια έκταση που αποτελείται από έργα και εξοπλισμό που επιτρέπουν, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εμπορευμάτων, την παραλαβή και παράδοση των εν λόγω εμπορευμάτων και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, καθώς και κάθε άλλη υποδομή που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μεταφορών εντός της ζώνης του λιμένα·
16.  ως «θαλάσσιος λιμένας» νοείται μια οριοθετημένη χερσαία και θαλάσσια έκταση που τελεί υπό τη διαχείριση του διαχειριστικού φορέα του λιμένα και αποτελείται από υποδομές και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εμπορευμάτων, την παραλαβή και παράδοση των εν λόγω εμπορευμάτων και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και προσωπικού·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 17
17.  ως «ρυμούλκηση» νοείται η παροχή βοήθειας σε ένα πλοίο μέσω ρυμουλκού σκάφους, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στον λιμένα μέσω της παροχής βοήθειας στους ελιγμούς·
17.  ως «ρυμούλκηση» νοείται η παροχή βοήθειας σε ένα πλοίο μέσω ρυμουλκού σκάφους, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στον λιμένα ή η ασφαλής ναυσιπλοΐα εντός του λιμένα μέσω της παροχής βοήθειας στους ελιγμούς·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 18
18.  ως «πλωτή οδός πρόσβασης σε λιμένα» νοείται η πλωτή οδός από την ανοιχτή θάλασσα προς τον λιμένα, όπως είναι οι είσοδοι σε λιμένες, οι δίαυλοι ναυσιπλοΐας, οι ποταμοί, οι θαλάσσιες διώρυγες και τα φιορδ.
18.  ως «πλωτή οδός πρόσβασης σε λιμένα» νοείται η πλωτή οδός από την ανοιχτή θάλασσα προς τον λιμένα, όπως είναι οι είσοδοι σε λιμένες, οι δίαυλοι ναυσιπλοΐας, οι ποταμοί, οι θαλάσσιες διώρυγες και τα φιορδ, εφόσον η εν λόγω πλωτή οδός εμπίπτει στη νομική αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο II – τίτλος
Πρόσβαση στην αγορά
Οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Διαγράφεται
Ελευθερία παροχής υπηρεσιών
1.  Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών σε θαλάσσιους λιμένες που καλύπτεται στον παρόντα κανονισμό ισχύει για τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένοι στην Ένωση, υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου.
2.  Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε βασικές λιμενικές εγκαταστάσεις, στο βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Οι όροι της πρόσβασης είναι δίκαιοι, εύλογοι και αμερόληπτοι.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)
Άρθρο 3 α
Ελευθερία οργάνωσης λιμενικών υπηρεσιών
1.  Όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό, η οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών που καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκειται σε:
α)  ελάχιστες απαιτήσεις για τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών·
β)  περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων·
γ)  υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
δ)  εγχώριους φορείς·
ε)  ελεύθερη ανοικτή πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών.
2.  Κατά την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να απαιτήσει από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών τη συμμόρφωσή τους με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εκτέλεση της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας.
1.  Με την επιφύλαξη της δυνατότητας να επιβληθούν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύνανται να απαιτήσουν από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, τη συμμόρφωσή τους με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εκτέλεση της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 δύνανται να αφορούν, κατά περίπτωση, τα εξής:
2.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 αφορούν τα εξής:
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο ανάλογο επίπεδο·
β)  τον εξοπλισμό που απαιτείται για την αδιάλειπτη παροχή της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την τεχνική και οικονομική ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο απαιτούμενο επίπεδο·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τη διαθεσιμότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, σε όλες τις θέσεις πλεύρισης, αδιαλείπτως, κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας, καθ' όλο το έτος·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και των προσώπων·
γ)  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού, των εργαζομένων και άλλων προσώπων·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  τη συμμόρφωση με την εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία του κράτους μέλους του οικείου λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  τη καλή φήμη του παρόχου της λιμενικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ουδεμία περίπτωση συνιστά λόγο για μείωση του επιπέδου των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και έχουν ήδη επιβληθεί από κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν ειδικές τοπικές γνώσεις ή εξοικείωση με τις τοπικές συνθήκες, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς πρόσβασης στη σχετική εκπαίδευση, υπό διαφανείς και αμερόληπτες συνθήκες, εκτός εάν η επαρκής πρόσβαση στη σχετική εκπαίδευση εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος.
4.  Όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν ειδικές τοπικές γνώσεις ή εξοικείωση με τις τοπικές συνθήκες, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς πρόσβασης στις πληροφορίες, υπό διαφανείς και αμερόληπτες συνθήκες.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η διαδικασία εκχώρησης του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων θα έχουν δημοσιευθεί από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα έως την 1η Ιουλίου 2015 ή, για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών ενημερώνονται εκ των προτέρων για τυχόν αλλαγές στα κριτήρια και τη διαδικασία.
5.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η διαδικασία εκχώρησης του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων θα έχουν δημοσιευθεί από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα έως την ...* ή, για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών ενημερώνονται εκ των προτέρων για τυχόν αλλαγές στα κριτήρια και τη διαδικασία.
__________________
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια στη θάλασσα και η προστασία του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη ή η αρμόδια αρχή δύνανται να απαιτούν τα πλοία που χρησιμοποιούνται για εργασίες ρυμούλκησης ή ελλιμενισμού να είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος του οικείου λιμένα και να φέρουν τη σημαία του κράτους αυτού.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα πρέπει να αντιμετωπίζει τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών ισότιμα και να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή.
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή πρέπει να αντιμετωπίζει τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών ισότιμα και να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό, αμερόληπτο και αναλογικό.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα παραχωρεί ή αρνείται το δικαίωμα παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 4 εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης για παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος. Τυχόν άρνηση πρέπει να δικαιολογείται δεόντως βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων.
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή παραχωρεί ή αρνείται το δικαίωμα παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 4. Πράττει αυτό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τέσσερεις μήνες, από την παραλαβή της αίτησης για παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος και των απαραίτητων εγγράφων. Τυχόν άρνηση πρέπει να δικαιολογείται δεόντως βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, όπου ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δεν αποτελεί αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται.
________________
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1.  Χωρίς να θίγονται τα υφιστάμενα διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης των λιμενικών υπηρεσιών, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να αποδείξει ότι η γη αποτελεί ουσιώδη λιμενική εγκατάσταση για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας και ότι ο περιορισμός είναι σύμφωνος με το επίσημο σχέδιο ανάπτυξης του λιμένα, όπως συμφωνήθηκε από τη διαχειριστική αρχή του λιμένα και, κατά περίπτωση, από κάθε άλλης αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
α)  σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να αποδείξει ότι η γη αποτελεί λιμενική εγκατάσταση ουσιώδους σημασίας για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και ότι ο περιορισμός, όταν υφίσταται, είναι σύμφωνος με αποφάσεις ή σχέδια που συμφωνήθηκαν από τον διαχειριστική αρχή του λιμένα και, κατά περίπτωση, από κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  σπανιότητα της παράκτιας ζώνης, όπου αυτό συνιστά ουσιώδες στοιχείο της ικανότητας παροχής της κατά περίπτωση λιμενικής υπηρεσίας με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  λόγω των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας στον λιμένα μη ύπαρξη της δυνατότητας να αναπτύσσουν δραστηριότητα στον λιμένα πλείονες πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών υπό, από οικονομικής απόψεως, ικανοποιητικές συνθήκες·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)
αγ)  ανάγκη να διασφαλιστεί η παροχή ασφαλών, χωρίς κινδύνους ή περιβαλλοντικά βιώσιμων λιμενικών εργασιών·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Κάθε περιορισμός των παρόχων λιμενικής υπηρεσίας βασίζεται σε μια ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αμερόληπτη και διαφανή διαδικασία επιλογής. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα κοινοποιεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής και την προθεσμία υποβολής, καθώς και όλα τα σχετικά κριτήρια και τις απαιτήσεις για την ανάθεση. Η προθεσμία υποβολής είναι αρκούντως μακρά ώστε να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε μια ουσιαστική αξιολόγηση και να προετοιμάσουν την αίτησή τους· υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να ορίζεται ελάχιστη προθεσμία 30 ημερών.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Όταν ένας διαχειριστικός φορέας λιμένα παρέχει λιμενικές υπηρεσίες ο ίδιος ή μέσω νομικά ανεξάρτητης οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, το κράτος μέλος δύναται να αναθέσει την έκδοση της απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών σε αρχή η οποία είναι ανεξάρτητη από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα. Εάν το κράτος μέλος δεν αναθέσει την έκδοση της απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών σε τέτοια αρχή, ο αριθμός των παρόχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο.
4.  Όταν ένας διαχειριστικός φορέας λιμένα παρέχει λιμενικές υπηρεσίες ο ίδιος ή μέσω νομικά ανεξάρτητης οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων. Ελλείψει τέτοιων μέτρων, ο αριθμός των παρόχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο, εκτός εάν για κάποιο από τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 δικαιολογείται ο περιορισμός σε ένα μόνο πάροχο.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Διαγράφεται
Άρθρο 7 Διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών
1.  Κάθε περιορισμός του αριθμού των παρόχων λιμενικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6, βασίζεται σε μια ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αμερόληπτη και διαφανή διαδικασία επιλογής.
2.  Εάν η εκτιμώμενη αξία της λιμενικής υπηρεσίας υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 3, ισχύουν οι κανόνες για τη διαδικασία ανάθεσης, οι διαδικαστικές εγγυήσεις και η μέγιστη διάρκεια των παραχωρήσεων όπως ορίζονται στην οδηγία …./…. [παραχωρήσεις].
3.  Το όριο και η μέθοδος για τον προσδιορισμό της αξίας της λιμενικής υπηρεσίας είναι εκείνα των σχετικών και εφαρμοστέων διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία ..…/…. [παραχωρήσεις].
4.  Ο επιλεγμένος πάροχος ή οι επιλεγμένοι πάροχοι και ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα συνάπτουν σύμβαση παροχής λιμενικών υπηρεσιών.
5.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μια ουσιώδης τροποποίηση κατά την έννοια της οδηγίας …./… [παραχωρήσεις] για τις διατάξεις της σύμβασης παροχής λιμενικών υπηρεσιών εντός της εν λόγω περιόδου λαμβάνεται υπόψη ως μια νέα σύμβαση παροχής λιμενικών υπηρεσιών και απαιτεί μια νέα διαδικασία, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2.
6.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9.
7.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας … / … [παραχωρήσεις] 15, της οδηγίας … / … [υπηρεσίες κοινής ωφέλειας] 16και της οδηγίας … / … [δημόσιες συμβάσεις] 17
__________________
15Πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (COM(2011)0897 τελικό).
16Πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2011)0895 τελικό).
17 Πρόταση οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896 τελικό).
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες σχετίζονται με τις λιμενικές υπηρεσίες στους παρόχους, προκειμένου να εξασφαλίζουν τα εξής:
1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν εντός της επικράτειάς τους την αρχή, ενδεχομένως τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, η οποία έχει αρμοδιότητα να επιβάλει στους παρόχους μέτρα για την τήρηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες σχετίζονται με τις λιμενικές υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα από τα εξής:
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες·
β)  τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, ενδεχομένως επί ίσοις όροις·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  την ασφάλεια, την προστασία ή τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών εργασιών·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  την παροχή επαρκών μεταφορικών υπηρεσιών στο κοινό και την εδαφική συνοχή.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της επικράτειάς τους, οι οποίες θα επιβάλουν τις εν λόγω υποχρεώσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να είναι η αρμόδια αρχή.
Διαγράφεται
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Όταν η αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 διαφέρει από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, η εν λόγω αρμόδια αρχή πρέπει να ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
4.  Όταν η αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαφέρει από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, η εν λόγω αρμόδια αρχή πρέπει να ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Εάν μια αρμόδια αρχή αποφασίσει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό σε κράτος μέλος, πρέπει να κοινοποιήσει τις εν λόγω υποχρεώσεις στην Επιτροπή.
5.  Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό σε κράτος μέλος, πρέπει να κοινοποιήσει τις εν λόγω υποχρεώσεις στην Επιτροπή.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Σε περίπτωση διακοπής των λιμενικών υπηρεσιών για τις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή όταν προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης μιας παρόμοιας κατάστασης, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης δύνανται να λάβουν τη μορφή άμεσης ανάθεσης, ώστε η υπηρεσία να ανατεθεί σε διαφορετικό πάροχο για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αρμόδια αρχή εκκινεί μια νέα διαδικασία επιλογής παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 ή εφαρμόζει το άρθρο 9.
6.  Σε περίπτωση διακοπής των λιμενικών υπηρεσιών για τις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή όταν προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης μιας παρόμοιας κατάστασης, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης δύνανται να λάβουν τη μορφή άμεσης ανάθεσης, ώστε η υπηρεσία να ανατεθεί σε διαφορετικό πάροχο για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αρμόδια αρχή εκκινεί μια νέα διαδικασία επιλογής παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, ή εφαρμόζει το άρθρο 9. Η συλλογική δράση που αναλαμβάνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους και/ή τις ισχύουσες συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων δεν θεωρείται διακοπή των λιμενικών υπηρεσιών για την οποία δύνανται να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να παρέχει η ίδια κάποια λιμενική υπηρεσία στο πλαίσιο υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας ή να επιβάλει υποχρεώσεις απευθείας σε μια νομικά ξεχωριστή οντότητα, στην οποία ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας θεωρείται ως εγχώριος φορέας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να παρέχει ο ίδιος/η ίδια κάποια λιμενική υπηρεσία ήμέσω μιας νομικά ξεχωριστής οντότητας, στην οποία ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών του/της υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι το άρθρο 4 εφαρμόζεται εξίσου σε όλους τους φορείς που παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας θεωρείται ως εγχώριος φορέας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η αρμόδια αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο σε μια νομικά ανεξάρτητη οντότητα παρόμοιο με εκείνον που ασκεί στις δικές της υπηρεσίες μόνο εάν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου.
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο σε μια νομικά ξεχωριστή οντότητα παρόμοιο με εκείνον που ασκεί στις δικές της υπηρεσίες μόνο εάν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις της συγκεκριμένης νομικής οντότητας.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Ο εγχώριος φορέας περιορίζεται στην εκτέλεση της εκχωρηθείσας λιμενικής υπηρεσίας μόνο στον(στους) λιμένα(-ες) για τους οποίους του ανατέθηκε η αποστολή παροχής της λιμενικής υπηρεσίας.
3.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8, ο εγχώριος φορέας περιορίζεται στην εκτέλεση της εκχωρηθείσας λιμενικής υπηρεσίας μόνο στον(στους) λιμένα(-ες) για τους οποίους του ανατέθηκε η αποστολή παροχής της λιμενικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ κοινωνικών εταίρων, οι διαχειριστικοί φορείς του λιμένα δύναται να απαιτήσουν από τον διορισμένο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, σε περίπτωση που ο εν λόγω πάροχος διαφέρει από τον επίσημο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών, να χορηγήσει στο προσωπικό που απασχολούσε προηγουμένως ο επίσημος φορέας λιμενικών υπηρεσιών, τα δικαιώματα τα οποία θα κατείχαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ.
2.  Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπευτικών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ κοινωνικών εταίρων, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον διορισμένο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών να παράσχει στο προσωπικό συνθήκες εργασίας βάσει των δεσμευτικών εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών κοινωνικών προτύπων. Σε περίπτωση μεταβίβασης προσωπικού λόγω αλλαγής του παρόχου υπηρεσίας, χορηγούνται στο προσωπικό που απασχολούσε προηγουμένως ο επίσημος φορέας λιμενικών υπηρεσιών, τα ίδια δικαιώματα με εκείνα τα οποία θα κατείχαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση που οι διαχειριστικοί φορείς του λιμένα απαιτήσουν από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να συμμορφωθούν με ορισμένα κοινωνικά πρότυπα όσον αφορά την παροχή των αντίστοιχων λιμενικών υπηρεσιών, τα τεύχη δημοπράτησης και οι συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών πρέπει να αναφέρουν το οικείο προσωπικό και να περιλαμβάνουν διαφανή στοιχεία σχετικά με τα συμβατικά τους δικαιώματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται ότι συνδέονται με τις λιμενικές υπηρεσίες.
3.  Οι διαχειριστικοί φορείς του λιμένα ή η αρμόδια αρχή απαιτούν από όλους τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να συμμορφωθούν με όλα τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα που καθορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και/ή στο εθνικό δίκαιο, καθώς και στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τα εθνικά έθιμα και παραδόσεις. Όταν, στο πλαίσιο της παροχής αντίστοιχων λιμενικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μεταβίβαση προσωπικού, τα τεύχη δημοπράτησης και οι συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών πρέπει να αναφέρουν το οικείο προσωπικό και να περιλαμβάνουν διαφανή στοιχεία σχετικά με τα συμβατικά τους δικαιώματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται ότι συνδέονται με τις λιμενικές υπηρεσίες.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Κατάρτιση και προστασία των εργαζομένων
1.  Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί του λαμβάνουν την αναγκαία κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν καλή γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η εργασία τους και ότι είναι επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εργασία.
2.  Με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, καλείται η σε επίπεδο ΕΕ τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση απαιτήσεων κατάρτισης ώστε να αποτρέπονται τα ατυχήματα και να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Αυτές οι απαιτήσεις κατάρτισης επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να περιορίζεται συνεχώς ο αριθμός των ατυχημάτων στον τόπο εργασίας.
3.  Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να αναπτύξουν μοντέλα τα οποία διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ της διακύμανσης της ζήτησης για λιμενικές εργασίες και της ευελιξίας που απαιτούν οι λιμενικές δραστηριότητες, αφενός, και της συνέχειας και της προστασίας των θέσεων απασχόλησης, αφετέρου.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Το παρόν κεφάλαιο και οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 24 δεν ισχύουν για τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων και επιβατών.
Το παρόν κεφάλαιο, με εξαίρεση το άρθρο 10α, και οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 24 δεν ισχύουν για τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, τις υπηρεσίες επιβατών και την πλοήγηση.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Όταν ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα που δέχεται δημόσιους πόρους παρέχει ο ίδιος λιμενικές υπηρεσίες, πρέπει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε λιμενική υπηρεσία, κατά τρόπον ώστε:
2.  Όταν ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα που δέχεται δημόσιους πόρους παρέχει ο ίδιος λιμενικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες βυθοκόρησης, πρέπει να τηρεί λογαριασμούς για αυτή τη χρηματοδοτούμενη από δημόσιους πόρους δραστηριότητα ή επένδυση χωριστούς από τους λογαριασμούς των άλλων δραστηριοτήτων του, κατά τρόπον ώστε:
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Στις περιπτώσεις που ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, ή μια ένωση λιμένων, πραγματοποιεί ο ίδιος/η ίδια βυθοκόρηση και δέχεται δημόσια χρηματοδότηση για τη δραστηριότητα αυτή, δεν πρέπει να πραγματοποιεί βυθοκόρηση σε άλλο κράτος μέλος.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Οι δημόσιοι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μετοχικό κεφάλαιο ή οιονεί κεφάλαιο, μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις ή επιστρεπτέες μόνον υπό ορισμένους όρους, χορήγηση δανείων συμπεριλαμβανομένων των υπερβάσεων και των προκαταβολών έναντι των εισφορών κεφαλαίου, εγγυήσεις που παρέχει στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα η δημόσια αρχή, καταβληθέντα μερίσματα και μη διανεμηθέντα κέρδη ή κάθε άλλη μορφή χρηματοοικονομικής στήριξης.
3.  Οι δημόσιοι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μετοχικό κεφάλαιο ή οιονεί κεφάλαιο, μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις ή επιστρεπτέες μόνον υπό ορισμένους όρους, χορήγηση δανείων συμπεριλαμβανομένων των υπερβάσεων και των προκαταβολών έναντι των εισφορών κεφαλαίου, εγγυήσεις που παρέχει στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα η δημόσια αρχή ή κάθε άλλη μορφή χρηματοοικονομικής στήριξης.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα τηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές σχέσεις όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Επιτροπής και της αρμόδιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 για πέντε έτη από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης στην οποία αναφέρονται.
4.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα τηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές σχέσεις όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Επιτροπής και της διορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχής για πέντε έτη από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θέτει στη διάθεση της Επιτροπής και της αρμόδιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, κατόπιν αιτήματος, κάθε συμπληρωματική πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την πλήρη εκτίμηση των στοιχείων που κοινοποιούνται και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
5.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας και κατόπιν αιτήσεως, θέτει στη διάθεση της Επιτροπής και της διορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχής κάθε συμπληρωματική πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την πλήρη εκτίμηση των στοιχείων που κοινοποιούνται και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους οικείους λιμένες του ολοκληρωμένου δικτύου που δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 σε περίπτωση δυσανάλογου διοικητικού φόρτου, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε δημόσιοι πόροι λαμβάνονται, καθώς και η χρήση τους για παροχή λιμενικών υπηρεσιών, θα είναι πλήρως διαφανή στο λογιστικό σύστημα. Εάν τα κράτη μέλη λάβουν την ανωτέρω απόφαση, ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικώς προτού η απόφασή τους τεθεί σε ισχύ.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εγχώριο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 9 και τα τέλη που εισπράττονται από παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, σε περιπτώσεις περιορισμού του αριθμού των παρόχων οι οποίοι δεν έχουν οριστεί βάσει ανοιχτών, διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών, πρέπει να καθορίζονται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Τα εν λόγω τέλη θα αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες μιας ανταγωνιστικής σχετικής αγοράς και δεν θα είναι δυσανάλογα με την οικονομική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.
1.  Τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εγχώριο φορέα, στο πλαίσιο υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης που δεν εκτίθενται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό και τα τέλη που εισπράττονται από παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), πρέπει να καθορίζονται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Τα εν λόγω τέλη θα αντικατοπτρίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τις συνθήκες μιας ανταγωνιστικής σχετικής αγοράς και δεν θα είναι δυσανάλογα με την οικονομική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας θέτει στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 17, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του επιπέδου των τελών λιμενικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στην εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των λιμενικών τελών αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν τα εν λόγω τέλη.
3.  Ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας, σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας και κατόπιν αιτήσεως, θέτει στη διάθεση της διορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχής, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του επιπέδου των τελών λιμενικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στην εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των λιμενικών τελών αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν τα εν λόγω τέλη.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Προκειμένου να συμβάλουν σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρέωσης υποδομών, η δομή και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται κατά τρόπο αυτόνομο από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα σύμφωνα με την εμπορική στρατηγική και το επενδυτικό σχέδιό του, αντικατοπτρίζουν τις ανταγωνιστικές συνθήκες της σχετικής αγοράς και είναι σύμφωνες με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
3.  Προκειμένου να συμβάλουν σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρέωσης υποδομών, η δομή και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται κατά τρόπο αυτόνομο από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα σύμφωνα με την εμπορική στρατηγική και το επενδυτικό σχέδιό του και σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη λιμενικών υποδομών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εμπορικές πρακτικές που σχετίζονται με συχνούς χρήστες ή προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών υποδομών, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή οι υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα των μεταφορών από πλευράς άνθρακα. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω διαφοροποίηση πρέπει να είναι κατάλληλα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα και να σέβονται τους κανόνες ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η προκύπτουσα διαφοροποίηση θα είναι στη διάθεση των οικείων χρηστών λιμενικών υπηρεσιών επί ίσοις όροις.
4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη λιμενικών υποδομών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την οικονομική στρατηγική του λιμένα και τη χωροταξική πολιτική του λιμένα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ορισμένες κατηγορίες χρηστών, ή προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών υποδομών, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή οι υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα των μεταφορών από πλευράς άνθρακα. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω διαφοροποίηση πρέπει να είναι δίκαια, να μην εισάγουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό κόστος κατά τον καθορισμό των τελών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να διαφοροποιεί τα τέλη υποδομών σύμφωνα με τις εμπορικές πρακτικές.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, όπου είναι απαραίτητο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21, όσον αφορά την κοινή ταξινόμηση πλοίων, καυσίμων και τύπων δραστηριοτήτων βάσει των οποίων διαφοροποιούνται τα τέλη υποδομών και κοινές αρχές χρέωσης για τα τέλη λιμενικών υποδομών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6
6.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ενημερώνει τους χρήστες του λιμένα και τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις των χρηστών του λιμένα ως προς τη δομή και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ποσού των τελών λιμενικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών δαπανών και εσόδων που λειτουργούν ως βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του επιπέδου των τελών λιμενικών υποδομών. Θα ενημερώνει τους χρήστες των λιμενικών υποδομών για τυχόν αλλαγές στο ποσό των τελών λιμενικών υποδομών ή στη δομή ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εν λόγω τελών τουλάχιστον τρεις μήνες πριν.
6.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ενημερώνει τους χρήστες του λιμένα και τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις των χρηστών του λιμένα κατά τρόπο διαφανή ως προς τη δομή και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ποσού των τελών λιμενικών υποδομών. Θα ενημερώνει τους χρήστες των λιμενικών υποδομών για τυχόν αλλαγές στο ποσό των τελών λιμενικών υποδομών ή στη δομή ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εν λόγω τελών τουλάχιστον τρεις μήνες πριν. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δεν υποχρεούται να κοινοποιεί τις διαφοροποιήσεις στα τέλη οι οποίες είναι αποτέλεσμα επί μέρους διαπραγματεύσεων·
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7
7.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θέτει στη διάθεση της αρμόδιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής και της Επιτροπής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τις αναλυτικές δαπάνες και έσοδα που λειτουργούν ως βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του επιπέδου των τελών λιμενικών υποδομών και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν τα εν λόγω λιμενικά τέλη.
7.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας και κατόπιν αιτήσεως, θέτει στη διάθεση της διορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχής και της Επιτροπής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν τα εν λόγω λιμενικά τέλη.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα συστήνει μια επιτροπή από εκπροσώπους των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων, κυρίων φορτίων ή άλλων χρηστών του λιμένα, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν τέλος για τις υποδομές ή τέλος για τις λιμενικές υπηρεσίες ή και τα δύο. Η εν λόγω επιτροπή ονομάζεται «συμβουλευτική επιτροπή χρηστών του λιμένα».
Διαγράφεται
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα συμμετέχει σε διαβουλεύσεις, σε ετήσια βάση και πριν από τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών, με τη συμβουλευτική επιτροπή χρηστών του λιμένα, σχετικά με τη δομή και το επίπεδο των εν λόγω τελών. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 9 συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις σε ετήσια βάση πριν από τον καθορισμό τελών λιμενικών υπηρεσιών με τη συμβουλευτική επιτροπή χρηστών του λιμένα σχετικά με τη δομή και το επίπεδο των εν λόγω τελών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα παρέχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εν λόγω διαβούλευση και ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών.
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για τη διαβούλευση με τους χρήστες του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διασυνδεδεμένων μεταφορέων. Συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στα τέλη λιμενικών υποδομών. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών παρέχουν στους χρήστες του λιμένα επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη δομή των τελών των λιμενικών υπηρεσιών και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τους. Οι εγχώριοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 1β) συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα σε ετήσια βάση και πριν από τον καθορισμό τελών λιμενικών υπηρεσιών σχετικά με τη δομή και το επίπεδο των εν λόγω τελών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα παρέχει τους κατάλληλους μηχανισμούς για την εν λόγω διαβούλευση και ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών.
Είναι δυνατό να επιβληθούν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο σε φορείς, ακόμη και διακριτής σύνθεσης, που είναι ήδη εγκατεστημένοι εντός του λιμένα.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα διαβουλεύεται τακτικά με ενδιαφερόμενους φορείς, όπως επιχειρήσεις εγκατεστημένες στους λιμένες, παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, φορείς εκμετάλλευσης πλοίων, κύριους φορτίων, χερσαίους μεταφορείς και δημόσιες διοικήσεις που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του λιμένα, για τα εξής θέματα:
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα διαβουλεύεται τακτικά με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του λιμένα, καθώς και με τις δημόσιες διοικήσεις που είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, για τα εξής, ενδεχομένως, θέματα:
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τις συνέπειες των αποφάσεων στους τομείς του σχεδιασμού και της χωροταξίας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  μέτρα για την εμπέδωση και τη βελτίωση της ασφάλειας στη ζώνη του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους λιμένες και για την ενημέρωση αυτών σχετικά με τις δυνατότητες κατάρτισης.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος
Ανεξάρτητη εποπτική αρχή
Ανεξάρτητη εποπτεία
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους.
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών για τη διαχείριση των καταγγελιών για όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα όργανα.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή είναι νομικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή πάροχο λιμενικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των λιμένων ή των διαχειριστικών αρχών του λιμένα εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό διαρθρωτικό διαχωρισμό των λειτουργιών που σχετίζονται με την εποπτεία και την παρακολούθηση του παρόντος κανονισμού και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εν λόγω κυριότητα ή έλεγχο. Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή σεβόμενη δεόντως το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2.  Η ανεξάρτητη εποπτεία διεξάγεται κατά τρόπο που αποκλείει τις συγκρούσεις συμφερόντων και είναι νομικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή πάροχο λιμενικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των λιμένων ή των διαχειριστικών αρχών του λιμένα εξασφαλίζουν ότι υφίσταται αποτελεσματικός διαρθρωτικός διαχωρισμός των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των καταγγελιών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εν λόγω κυριότητα ή έλεγχο. Η ανεξάρτητη εποπτεία είναι αμερόληπτη και διαφανής σεβόμενη δεόντως το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή χειρίζεται καταγγελίες που υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον, καθώς και τις διαφορές που παραπέμπονται σε εκείνη και οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και οι λοιποί σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς ενημερώνονται για τον τόπο και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μεταξύ άλλων, για τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 παράγραφος 7.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας όπου θεωρείται ότι έχει προκύψει η διαφορά.
4.  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη, αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς θα είναι το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας όπου θεωρείται ότι έχει προκύψει η διαφορά. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5
5.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους διαχειριστικούς φορείς του λιμένα, τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών και τους χρήστες του λιμένα, την υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
5.  Σε περίπτωση που υποβάλλεται επίσημη καταγγελία από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον, η σχετική αρχή που παρέχει ανεξάρτητη εποπτεία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους διαχειριστικούς φορείς του λιμένα, τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών και τους χρήστες του λιμένα, την υποβολή των αναγκαίων πληροφοριών.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6
6.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή δύναται να εκδίδει γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήματος μιας αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους για ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Διαγράφεται
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7
7.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή δύναται να συμβουλεύεται τη συμβουλευτική επιτροπή χρηστών του λιμένα του οικείου λιμένα κατά την αντιμετώπιση των καταγγελιών ή των διαφορών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 8
8.  Οι αποφάσεις της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής έχουν δεσμευτικά αποτελέσματα, με την επιφύλαξη δικαστικής προσφυγής.
8.  Οι αποφάσεις της σχετικής αρχής που παρέχει ανεξάρτητη εποπτεία έχουν δεσμευτικά αποτελέσματα, με την επιφύλαξη δικαστικής προσφυγής.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών έως την 1η Ιουλίου 2015 το αργότερο καθώς και τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών στον δικτυακό τόπο της.
9.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου έως την ...* και κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των σχετικών αρχών στον δικτυακό τόπο της.
__________________
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
Άρθρο 18
Διαγράφεται
Συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων εποπτικών αρχών
1.  Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το έργο τους και τις αρχές και πρακτικές λήψης αποφάσεων για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν, συμμετέχουν και συνεργάζονται σε στο πλαίσιο δικτύου που συνέρχεται ανά τακτά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η Επιτροπή συμμετέχει, συντονίζει και στηρίζει το έργο του δικτύου.
2.  Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές συνεργάζονται στενά για λόγους αμοιβαίας συνδρομής στα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας ερευνών που απαιτούνται για τη διαχείριση των καταγγελιών και των διαφορών σε περιπτώσεις που αφορούν λιμένες διαφορετικών κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτόν, μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή θέτει στη διάθεση μιας άλλης αντίστοιχης αρχής, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου η εν λόγω αρχή να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ανεξάρτητες συμβουλευτικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Οι ζητούμενες από την Επιτροπή πληροφορίες είναι ανάλογες προς την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.
4.  Εάν οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές από την ανεξάρτητη εποπτική αρχή σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες περί επιχειρηματικού απορρήτου, η άλλη ανεξάρτητη εποπτική αρχή και η Επιτροπή εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα αυτή. Οι πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.
5.  Βάσει της πείρας των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών και των δραστηριοτήτων του δικτύου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο συνεργασίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει κοινές αρχές για τις κατάλληλες ρυθμίσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων ή των επιμέρους μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές, τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την ανεξάρτητη εποπτική αρχή, σε όργανο προσφυγής το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το εν λόγω όργανο προσφυγής δύναται να είναι δικαστήριο.
1.  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων ή των επιμέρους μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές, τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την διορισμένη σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχή, σε όργανο προσφυγής το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το εν λόγω όργανο προσφυγής δύναται να είναι δικαστήριο.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20
Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύστημα κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2015 το αργότερο και κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύστημα κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την ... * και κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
__________________
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21
Άρθρο 21
Διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5.  Μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο, ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22
Άρθρο 22
Διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή υφίσταται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23
Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από σχετικές προτάσεις.
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της λειτουργίας και του αντίκτυπου του παρόντος κανονισμού, υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Έως την ...*, η Επιτροπή υποβάλλει μια πρώτη έκθεση και, στη συνέχεια, περιοδικές εκθέσεις ανά τριετία συνοδευόμενες, κατά περίπτωση, από σχετικές προτάσεις. Οι εκθέσεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που έχει επιτύχει η σε επίπεδο ΕΕ τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες.
________________
* Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2015.
Εφαρμόζεται από την ...*.
__________________
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0023/2016).


Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών του καταναλωτή ***I
PDF 390kWORD 91k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0724),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0283/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 13ης Μαρτίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0313/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών κατοικιών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/792.)

(1) ΕΕ C 175 της 29.5.2015, σ. 2.


Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης
PDF 572kWORD 185k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (2015/2128(INI))
P8_TA(2016)0071A8-0026/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2015, με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2014» (COM(2015)0386) καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 και SWD(2015)0156),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της OLAF για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, καθώς και τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2014» (COM(2015)0503),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Η καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ: αντιμετώπιση των ανησυχιών των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών» (CCMI/132),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς» (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III») και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(4), τη δήλωσή του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς(5) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2011 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ (COM(2011)0308),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για το έλλειμμα του ΦΠΑ του 2015 που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των δαπανών συνοχής της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-105/14, Taricco και λοιποί,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0026/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση του 80% περίπου του προϋπολογισμού της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την κύρια ευθύνη για την είσπραξη των ιδίων πόρων, μεταξύ άλλων υπό μορφή ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των χρημάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση πρέπει να συνδυάζεται με μια προσέγγιση που συνίσταται στη «βέλτιστη αξιοποίηση κάθε ευρώ»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων αφορά τις εισροές, εκροές, αποτελέσματα και αντικτύπους που αξιολογούνται τακτικά με ελέγχους επιδόσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληθώρα των νομικών και διοικητικών συστημάτων στα κράτη μέλη καθιστά δυσχερή την υπέρβαση των παρατυπιών και την καταπολέμηση της απάτης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι η καταπολέμηση της απάτης διενεργείται με αποτελεσματικό τρόπο και οδηγεί σε απτά και πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει ως αποστολή να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, διενεργώντας έρευνες σε υποθέσεις απάτης, διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Εποπτείας της έχει συσταθεί προκειμένου να ενισχύσει και να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της OLAF μέσω μίας τακτικής παρακολούθησης της άσκησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων της· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι η Επιτροπή Εποπτείας παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών υπό το φως των πληροφοριών που παρέχει ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά πλήττει όλα τα κράτη μέλη και κοστίζει περίπου 120 δισεκατομμύρια EUR ετησίως στην οικονομία της ΕΕ, όπως αναφέρεται στην πρώτη έκθεση της Επιτροπής που εξετάζει την πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς στην EE, η οποία δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων δικτύων οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, πέρα από την πολιτισμική της διάσταση που βασίζεται σε ηθικές αρχές εγγενείς στο κράτος δικαίου, συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία·

1.  σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2014»· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (εκθέσεις PIF), να απαντά με μεγαλύτερη ταχύτητα στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου·

Εντοπισμός και δήλωση παρατυπιών

2.  επισημαίνει ότι το σύνολο των παρατυπιών που έχουν αναφερθεί αφορά ποσό που ανέρχεται σε 3,24 δισ. EUR περίπου· υπογραμμίζει ότι ο συνολικός δημοσιονομικός αντίκτυπος των δολίων και μη δολίων παρατυπιών που δηλώθηκαν το 2014 είναι κατά 36% μεγαλύτερος από ό,τι το 2013, ενώ ο αριθμός των καταγεγραμμένων αυτών παρατυπιών αυξήθηκε κατά 48%· τονίζει ότι από τις δηλωθείσες παρατυπίες 2,27 δισεκατομμυρίων EUR αφορούν δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το 1,8% των συνολικών πληρωμών·

3.  τονίζει ότι, από τις 16 473 παρατυπίες που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή το 2014, οι 1 649 ήταν δόλιες και αφορούσαν ποσό ύψους 538,2 εκατομμυρίων EUR· επισημαίνει ότι οι δόλιες παρατυπίες στον τομέα των δαπανών αφορούσαν ποσό 362 εκατομμυρίων EUR που αντιπροσωπεύει το 0,26% των συνολικών πληρωμών και ότι οι δόλιες παρατυπίες στον τομέα των εσόδων αφορούσαν ποσό ύψους 176,2 εκατομμυρίων EUR που αντιπροσωπεύει το 0,88% του ακαθάριστου ποσού των παραδοσιακών ίδιων πόρων (ΠΙΠ) που συγκεντρώθηκαν το 2014·

4.  υπογραμμίζει ότι ο συνολικός δημοσιονομικός αντίκτυπος των μη δολίων παρατυπιών που αναφέρθηκαν το 2014 είναι κατά 47% μεγαλύτερος από ό,τι το 2013, ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 5%· επισημαίνει επίσης ότι οι μη δόλιες παρατυπίες που αφορούσαν δαπάνες επηρέασαν το 1,54% των συνολικών πληρωμών και ότι οι μη δόλιες παρατυπίες που αφορούσαν έσοδα επηρέασαν το 3,66% των ΠΙΠ που συγκεντρώθηκαν το 2014·

5.  προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ανάκτηση των κονδυλίων που καταβλήθηκαν παρατύπως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και για τη βελτίωση της είσπραξης των ιδίων πόρων, και να θεσπίσει ενιαίες αρχές όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για όλα τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή κατάλληλων, συγκρίσιμων και επακριβών στοιχείων·

6.  τονίζει ότι οι μη δόλιες παρατυπίες συχνά οφείλονται σε ανεπαρκή γνώση περίπλοκων κανόνων και απαιτήσεων· θεωρεί ότι η απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή θα μειώσει τον αριθμό παρατυπιών αυτών· πιστεύει ότι η καταπολέμηση των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση όλων των θεσμικών παραγόντων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινής γνώμης· σημειώνει ότι η καλλιέργεια πνεύματος πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς που συμμετέχουν στην εκτέλεση των Ταμείων έχει ζωτική σημασία και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

7.  επισημαίνει ότι, με σκοπό την επαναφορά των δημοσίων οικονομικών σε περισσότερο βιώσιμη τροχιά, τα κράτη μέλη βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, και πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση επενδύσεων στα κράτη μέλη προκειμένου να δοθεί ώθηση σε μια διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη· πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπούν και να τερματιστούν όλες οι απατηλές δραστηριότητες στον τομέα της εμπορικής πολιτικής και των σχετικών με αυτήν κονδυλίων και να συνδυαστούν όλα τα σχετικά μέσα πολιτικής (όπως ποινικές έρευνες, ανάπτυξη αξιόπιστων αναλυτικών μοντέλων και προσπάθειες να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις που οφείλονται σε ανεπάρκειες της πολιτικής της Επιτροπής)· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ να χρησιμοποιούνται κατάλληλα για έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη, και οι οφειλόμενοι δασμοί να εισπράττονται μετά την αποκάλυψη κρουσμάτων απάτης· τονίζει γενικά ότι η καταπολέμηση του αθέμιτου εμπορίου και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη της·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει μια πολυετή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, γεγονός που συμβάλλει στην άρση των σημαντικών διαφορών όσον αφορά τον αριθμό των παρατυπιών που δηλώνονται από κάθε κράτος μέλος·

Έσοδα – Ίδιοι πόροι

9.  σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσό των παραδοσιακών ίδιων πόρων που αφορούσαν οι απάτες το 2014 ήταν κατά 191% υψηλότερο από ό,τι το 2013 και ότι το ποσό που αφορούσαν οι μη δόλιες παρατυπίες το 2014 ήταν κατά 146% υψηλότερο από ό,τι το προηγούμενο έτος·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2014 το μέσο ποσοστό είσπραξης ανά κράτος μέλος ΠΙΠ τόσο για δόλιες όσο και για μη δόλιες παρατυπίες ανήλθε σε 24% καταγράφοντας ένα ιστορικά χαμηλό· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να ανακτήσουν ταχύτερα τα οφειλόμενα ποσά και απευθύνει έκκληση ιδίως προς εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία πρέπει να εισπράξουν τα μεγαλύτερα ποσά, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα αυτό·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για το έλλειμμα ΦΠΑ και για τις εκτιμώμενες απώλειες όσον αφορά τα έσοδα από τον ΦΠΑ, οι οποίες ανήλθαν σε 168 δισεκατομμύρια EUR το 2013· υπογραμμίζει το γεγονός σε 13 από τα 26 κράτη μέλη που ελέγχθηκαν το 2014 οι εκτιμώμενες μέσες απώλειες από τον ΦΠΑ υπερέβησαν το 15,2%· τονίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα κράτη μέλη προκειμένου να αποτραπεί και να καταπολεμηθεί η λεγόμενη «απάτη πολλαπλής συμμετοχής»· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Eurofisc προκειμένου να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να ελέγχει και να εποπτεύει τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πλήρως τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της για να ελέγξει και να συνδράμει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροαποφυγής στον τομέα του ΦΠΑ· αναγνωρίζει ότι από το 2013 η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση μαζικής και αιφνίδιας απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

12.  προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα μηχανισμό που θα παρέχει κίνητρο στις επιχειρήσεις να πληρώνουν τακτικά τους φόρους αντί να φοροαποφεύγουν·

13.  διαπιστώνει ότι ο αριθμός των κέντρων συντονισμού που υποστηρίζονται από την Eurojust και την Ευρωπόλ αυξάνεται συνεχώς· χαιρετίζει τα αποτελέσματα των διασυνοριακών επιχειρήσεων Vertigo 2 και 3 και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διωκτικών και των δικαστικών αρχών στη Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελβετία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εξουδετερωθούν τα εγκληματικά δίκτυα που ήταν υπεύθυνα για φορολογικές απάτες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ύψους 320 περίπου εκατομμυρίων EUR·

14.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους και τη συναφή είσπραξη των δασμών που συγκαταλέγονται στους ίδιους πόρους του προϋπολογισμού τη ΕΕ· επισημαίνει ότι υπόκειται στην αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών να πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να εξακριβώνουν ότι οι εισαγωγείς τηρούν τους κανόνες για τους δασμούς και τις εισαγωγές και τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει ότι η ποιότητα των ελέγχων αυτών διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τον οδηγό για τους τελωνειακούς ελέγχους που δημοσιεύτηκε το 2014, προκειμένου να αρθούν οι αδυναμίες που έχει εντοπίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τα προβλήματα χειρισμού των εισαγωγών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτελωνισμού σε άλλα κράτη μέλη·

Δαπάνες

15.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο αριθμός των παρατυπιών στον τομέα των δαπανών που καταγράφηκαν ως δόλιες το 2014 μειώθηκε μόνο κατά 4%, μετά από μία αύξηση της τάξης του 76% το 2013· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του αριθμού των δόλιων παρατυπιών, χωρίς ωστόσο αυτό να αποβαίνει σε βάρος των προτύπων ελέγχου·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σταθερή αύξηση του αριθμού των μη δόλιων παρατυπιών σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ που τελούν υπό άμεση διαχείριση, όσον αφορά τόσον τον αριθμό των περιπτώσεων όσο και τα σχετικά ποσά· εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο αριθμός των δόλιων παρατυπιών το 2014 τετραπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιστροφή αυτής τη τάσης·

17.  διαπιστώνει συνεπώς με ανησυχία ότι το 2014 ο μεγαλύτερος αριθμός των δολίων παρατυπιών που δηλώθηκαν αφορούσε τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, στον οποίο καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το 2013· τονίζει ότι το 71% σχεδόν του συνολικού αριθμού των δόλιων παρατυπιών που δηλώθηκαν στον τομέα των φυσικών πόρων (γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και αλιεία) προήλθε από την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία·

18.  αναγνωρίζει ότι η ανάκτηση ποσών από τα κράτη μέλη για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) υπολείπεται του συνολικού μέσου όρου, και ότι έως το τέλος του 2014 ανακτήθηκαν ποσά σε λιγότερες από τις μισές παρατυπίες που εντοπίστηκαν το 2009· επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ικανότητά τους να ανακτούν ποσά για παράτυπες πληρωμές που εντοπίζονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ και καλεί μετ’ επιτάσεως τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματά τους· αναγνωρίζει ότι με τη διαδικασία εκκαθάρισης (κανόνας 50/50) παρέχεται ένα ισχυρό κίνητρο στα κράτη μέλη να ανακτήσουν το ταχύτερο δυνατόν από τους δικαιούχους παράτυπες πληρωμές στα πλαίσια του ΕΓΤΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2014 σημειώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων δόλιας παρατυπίας σε σχέση με το ΕΓΤΕ και για τέταρτη συνεχή χρονιά αύξηση του αριθμού των υποθέσεων απάτης που δηλώθηκαν σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου· υπογραμμίζει ότι η ανάκτηση των παρατύπως καταβληθέντων ποσών πρέπει να διενεργείται με μεγαλύτερη ταχύτητα·

19.  διαπιστώνει ότι οι παρατυπίες που σχετίζονταν με την κοινή αλιευτική πολιτική το 2014, αφού σημείωσαν ρεκόρ έτους το 2013, επέστρεψαν σε επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό του 2012· επισημαίνει ότι οι κατηγορίες παρατυπιών που εντοπίστηκαν συχνότερα κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2010-2014 αφορούσαν την «Μη επιλεξιμότητα του μέτρου/του σχεδίου», ακολουθούμενες από τις «παραβιάσεις των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις»·

20.  διαπιστώνει ότι, σε συνάρτηση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 για την πολιτική συνοχής, ο αριθμός των δόλιων παρατυπιών, με 306 δηλωθείσες υποθέσεις, μειώθηκε κατά 5% το 2014 σε σύγκριση με το 2013· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση ύψους άνω των 115 εκατομμυρίων EUR (76%) των ποσών που αφορούσαν δόλιες παρατυπίες το 2014 σε σύγκριση με το 2013, η οποία οφείλεται πρωτίστως σε μία δραστική αύξηση (κατά 660%) των σχετικών ποσών στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής· διαπιστώνει ότι από τις 74 υποθέσεις διαπιστωθείσης απάτης στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή μεταξύ 2008 και 2014, οι 61 περιπτώσεις (82%) δηλώθηκαν από τρία κράτη μέλη – Γερμανία (42 περιπτώσεις), Πολωνία (11 περιπτώσεις) και Σλοβενία (8 περιπτώσεις)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε 14 κράτη μέλη το ποσοστό των αποδεδειγμένων περιπτώσεων απάτης για το χρονικό αυτό διάστημα είναι μηδενικό, γεγονός που εγείρει ερωτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου που διαθέτουν οι χώρες αυτές·

21.  εκφράζει εξάλλου την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στον τομέα της συνοχής, το συνολικό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκδήλωσης μιας παρατυπίας, του εντοπισμού της και τέλος της δήλωσής της στην Επιτροπή έχει αυξηθεί σε 3 χρόνια και 4 μήνες· επισημαίνει ότι μετά τον εντοπισμό μίας παρατυπίας (εντολές ανάκτησης, έρευνες της OLAF κ.λπ.) λαμβάνουν χώρα και άλλες διαδικασίες· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους στους τομείς της αποκάλυψης και της δήλωσης παρατυπιών·

22.  χαιρετίζει τη συνολική μείωση των δηλωθεισών παρατυπιών στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας (ΠΒ)· εκφράζει τη λύπη του για την παρατηρούμενη από το 2010 σταθερά αυξανόμενη τάση περιπτώσεων παρατυπιών σχετικά με το μέσο προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) τόσο ως προς τα ποσά όσο και ως προς τον αριθμό των υποθέσεων, με την Τουρκία να αποτελεί τον κύριο πρωταγωνιστή στην αρνητική αυτή εξέλιξη και καλεί την Επιτροπή να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση, ιδίως στο πλαίσιο των επικείμενων προσπαθειών για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ και Τουρκίας·

Προβλήματα που εντοπίστηκαν και απαιτούμενα μέτρα

Βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων

23.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για την καθιέρωση ενιαίων για όλα τα κράτη μέλη αρχών υποβολής εκθέσεων, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δυσάρεστη και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον αριθμό των δολίων και μη δολίων παρατυπιών που δηλώνονται από τα επιμέρους κράτη μέλη· φρονεί ότι το πρόβλημα αυτό αποτυπώνει μία στρεβλή εικόνα της πραγματικής κατάστασης όσον αφορά την έκταση των παραβιάσεων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ύπαρξης διαφορετικών προσεγγίσεων από τα κράτη μέλη όσον αφορά την αποκάλυψη παρατυπιών καθώς και αποκλινουσών ερμηνειών κατά την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ·

24.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να δημοσιεύει ανά διετία έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ και αναμένει με ενδιαφέρον το περιεχόμενο της επόμενης έκθεσης στις αρχές του 2016· καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει την έκθεση με ένα κεφάλαιο σχετικά με τις επιδόσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και να εξετάσει διεξοδικότερα, σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τις ασκούμενες πολιτικές, προκειμένου να εντοπίσει εγγενείς κρίσιμους παράγοντες, ευαίσθητους τομείς και παράγοντες κινδύνου για διαφθορά·

25.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει το πλαίσιο για τη δήλωση «εικαζόμενων περιπτώσεων απάτης» και να θεσπίσει κανόνες για την αναφορά όλων των δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται στα κράτη μέλη σε συνάρτηση με μια δυνητικά απατηλή χρησιμοποίηση ενωσιακών πόρων, ενώ θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα τα δικαστικά μέτρα που λαμβάνονται με βάση τις σχετικές συστάσεις της OLAF·

26.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και ευκόλως ενιαίων ομοιόμορφων κριτηρίων, βάσει των απαιτήσεων που ορίστηκαν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· εκφράζει τις επιφυλάξεις του σχετικά με την αξιοπιστία και την ποιότητα των δεδομένων που διατίθενται από τα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζονται εχέγγυα για ολοκληρωμένα, ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα, λαμβανομένου υπόψη του στόχου της πλήρους εφαρμογής του συστήματος ενιαίου ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει δείκτη διαφθοράς για την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών·

27.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς να παράσχει στα κράτη μέλη ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να καταστεί δυνατή η σταδιακή και συνεχής υλοποίηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα επιμέρους κράτη μέλη στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς·

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προωθήσει άμεσα νομοθετικά μέτρα για ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των ατόμων που καταγγέλλουν παρατυπίες στην ΕΕ· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να τροποποιήσουν τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω κανονισμός όχι μόνον υποχρεώνει τυπικά τους υπαλλήλους να αναφέρουν τις παρατυπίες αλλά προβλέπει επίσης επαρκή προστασία για όσους τις καταγγέλλουν· καλεί τα ευρωπαϊκά όργανα και τους λοιπούς οργανισμούς που δεν το έχουν ήδη πράξει να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 22 στοιχείο γ) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν εσωτερικές διατάξεις σχετικά με την καταγγελία παρατυπιών από υπαλλήλους και τις υποχρεώσεις τους, εστιάζοντας στην προστασία όσων καταγγέλλουν παρατυπίες· πιστεύει ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να επεκταθούν ρητώς και στα άτομα που αποκαλύπτουν περιπτώσεις απάτης σε συνάρτηση με διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών.

29.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε πληροφορίες και της διαφάνειας των δραστηριοτήτων των ομάδων πίεσης, καθώς και της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη του έργου ανεξάρτητων οργανισμών στον τομέα αυτό·

30.  πιστεύει ότι το επίπεδο της διαφάνειας θα μπορούσε να αυξηθεί με την καθιέρωση «νομοθετικού αποτυπώματος» για τις ομάδες προώθησης συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο τη μετάβαση από ένα προαιρετικό σε ένα υποχρεωτικό μητρώο της ΕΕ για όλες τις δραστηριότητες προώθησης συμφερόντων σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

31.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει την αυστηρή πολιτική της σχετικά με τη διακοπή και την αναστολή πληρωμών· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει μία νέα απόφαση σχετικά με τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης (ΜΕΠ)· προσβλέπει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης αναγνώρισης και αποκλεισμού, το οποίο θα προταθεί από την Επιτροπή καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει καλύτερα τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να υπονομεύεται από παραμέτρους πολιτικού χαρακτήρα·

32.  ζητεί, συνεπώς, να εφαρμόζεται το άρθρο 325 ΣΛΕΕ οριζόντια σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και η δράση της να μην περιορίζεται μόνο στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση των κρουσμάτων απάτης αλλά και να τα αποτρέπει· ζητεί να τηρείται το άρθρο 325 ΣΛΕΕ, και ιδίως η παράγραφος 5 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις, για τις οποίες παρατηρείται ήδη καθυστέρηση ενός έτους· ζητεί ειδικότερα να απλοποιηθεί ο τρόπος χρήσης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην πολιτική συνοχής· ζητεί να τηρούνται οι διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί και να κυρωθούν οι συμφωνίες για την καταπολέμηση της απάτης σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή οργανισμών τρίτων χωρών· ζητεί να δοθεί συνέχεια στο σχέδιο δράσης και στις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συστάσεις σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(7), ιδίως οι συστάσεις 130 – προβολή των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της απάτης και του οργανωμένου εγκλήματος – και 131 – γενικό σχέδιο δράσης 2014-2019 κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – σημεία i-xxii· ζητεί να γνωστοποιηθούν τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της οδηγίας για την παραχάραξη του νομίσματος· ζητεί, επιπλέον, ευρύτερη ενημέρωση όσον αφορά αφενός τα μέσα που χρησιμοποιεί η OLAF για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αφετέρου τον συντονισμό των διαδικασιών των κρατών μελών για την ανάκτηση παρανόμως εισπραχθέντων ποσών·

33.  καλεί την ΕΕ να ζητήσει την προσχώρησή της στην ομάδα κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO)·

34.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2014 είχαν τεθεί σε ισχύ 48 συμφωνίες που αφορούσαν την αμοιβαία παροχή διοικητικής συνδρομής και κάλυπταν 71 χώρες, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν με άλλες 49 χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολύ σημαντικοί εμπορικοί εταίροι όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, και ζητεί να τηρείται το Κοινοβούλιο διαρκώς ενήμερο όσον αφορά τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις αυτές· υπογραμμίζει ότι για να προστατευθούν τα συμφέροντα της ΕΕ και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η απάτη, θα πρέπει να διασφαλιστούν πρωτίστως η ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας και η τήρηση από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη των διεθνών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς που προβλέπουν κυρώσεις· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες χώρες σε σχέση με μέτρα κατά της απάτης και να θεσπίσει νέους μηχανισμούς διοικητικής συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενσωματώνει διατάξεις κατά της απάτης και της διαφθοράς σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ ούτως ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για ενισχυμένη συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και άλλων μορφών παράνομων ή αθέμιτων εμπορικών συναλλαγών·

35.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την προώθηση μεταρρυθμίσεων στους εμπορικούς εταίρους που διατηρούν τις στενότερες σχέσεις με την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα κονδύλια δαπανώνται με πλήρη τήρηση του βασικού κανονισμού και κατά τρόπο που συνάδει με την περιφερειακή συνοχή και την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο κίνδυνος κακής χρήσης αποπληρωτέων δανείων· ζητεί τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των συνεπειών των προγραμμάτων ΜΧΣ στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης στις αποδέκτριες χώρες·

36.  ζητεί εκ νέου από τα όργανα δημοσιονομικού ελέγχου όλων των κρατών μελών να δημοσιεύουν τις εθνικές δηλώσεις ώστε να υπάρχει λογοδοσία για τον τρόπο που δαπανώνται τα ενωσιακά κονδύλια·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, στο αντίστοιχο επίπεδό τους, διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων για τις παρατυπίες στον τομέα της πολιτικής συνοχής, περιλαμβανομένων των παρατυπιών που προκύπτουν από δημόσιες συμβάσεις, καθώς οι εν λόγω βάσεις δεδομένων μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα για μια ουσιαστική και διεξοδική ανάλυση της συχνότητας, της σοβαρότητας και των αιτιών των παρατυπιών, καθώς και των χρηματικών ποσών που σχετίζονται με δόλιες παρατυπίες· τονίζει την ανάγκη να μεριμνούν τα κράτη μέλη για την δέουσα και έγκαιρη διάθεση ακριβών και συγκρίσιμων δεδομένων στην Επιτροπή, χωρίς να προκαλείται υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση·

Βελτίωση των ελέγχων

38.  τονίζει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των παρατυπιών· υποστηρίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση των δόλιων παρατυπιών· πιστεύει ότι οι μη δόλιες παρατυπίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διοικητικά μέτρα και ειδικότερα με περισσότερο διαφανείς και απλές ρυθμίσεις, με την παροχή μεγαλύτερης τεχνικής βοήθειας εκ μέρους της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη καθώς και με ενίσχυση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και εμπειριών· φρονεί ότι η μέθοδος υπολογισμού σφαλμάτων πρέπει να εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών·

39.  χαιρετίζει το γεγονός ότι με την εκ των προτέρων και των υστέρων διενέργεια «κοινοτικών ελέγχων» αποκαλύπτονται διαρκώς περισσότερες περιπτώσεις παρατυπιών και για το λόγο αυτό πιστεύει ότι οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να ενταθούν·

40.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να πραγματοποιούν αποτελεσματικότερους ελέγχους και να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να αποφεύγουν τα σφάλματα και την παράτυπη καταβολή κονδυλίων της ΕΕ·

41.  προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει σε μεγαλύτερο βαθμό των εποπτικό της ρόλο μέσω δραστηριοτήτων εξέλεγξης λογαριασμών, ελέγχων και επιθεωρήσεων, σχεδίων για μέτρα αποκατάστασης και προειδοποιητικών επιστολών· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων, προτού υποβάλλουν αίτηση επιστροφής δαπανών στην Επιτροπή· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ιδιαίτερη αξία των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή πληρωμών, ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ανάκτηση παρατύπως καταβληθέντων ποσών·

42.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασταύρωση στοιχείων που αφορούν λογιστικές εγγραφές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών και με τον τρόπο αυτό να αποτρέπονται οι διασυνοριακές απάτες στον τομέα των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και να διασφαλίζεται μία οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

43.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2014 όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέπτυξαν και υλοποίησαν τις στρατηγικές τους για την καταπολέμηση της απάτης· καλεί τους οργανισμούς της ΕΕ, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις να πράξουν το ίδιο· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης (AFCOS) στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των απατών· επικροτεί το γεγονός ότι η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Μάλτα και η Σλοβακία έχουν θεσπίσει εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης και καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να υποβάλλουν το ταχύτερο δυνατόν τις εθνικές τους στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης (NAFS)· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των εν λόγω στρατηγικών·

44.  προσβλέπει, επιπλέον, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τους τρόπους διαχείρισης των κονδυλίων· ζητεί να παρασχεθεί ολοκληρωμένη κατάρτιση στο προσωπικό των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση των κονδυλίων, ιδίως στις υπηρεσίες συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης (AFCOS), προκειμένου οι αρχές αυτές να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης·

45.  χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης ετήσιας επισκόπησης του προγράμματος Hercule ΙΙΙ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για το εν λόγω πρόγραμμα ενδέχεται να μην είναι επαρκής· ζητεί περαιτέρω στοιχεία αποτελεσματικότητας, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή των 55 συνδιασκέψεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων στην αποδοτικότητα των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και όλων των άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

46.  επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη «λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων»· εκτιμά πως η διάταξη αυτή δεν τηρείται στην ΕΕ· φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει μια οριζόντια πολιτική καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς· τονίζει ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη και για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων και, ως εκ τούτου, την καλεί να θεσπίσει εσωτερικούς δείκτες επιδόσεων·

47.  πιστεύει ότι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει, με τη βοήθεια εργαλείων ενημέρωσης στα οποία θα έχουν εύκολη πρόσβαση, να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στη φάση του σχεδιασμού και των ελέγχων, ιδίως όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την ιδέα μιας συμμετοχικής κατάρτισης προϋπολογισμού προκειμένου οι πολίτες να συμπράττουν στον έλεγχο της διάθεσης των κονδυλίων της ΕΕ και να δημιουργηθεί ένα προσβάσιμο ηλεκτρονικό σύστημα για τη δήλωση κρουσμάτων απάτης·

48.  σημειώνει ότι ο εννοιολογικός προσδιορισμός, η κατάταξη, ο εντοπισμός και η δήλωση των παρατυπιών εξακολουθούν να ποικίλλουν τόσο μεταξύ όσο και εντός των επιμέρους κρατών μελών, κυρίως λόγω απουσίας κοινού ορισμού της έννοιας των παρατυπιών· θεωρεί αναγκαία μια περαιτέρω εναρμόνιση και επικροτεί, στη συνάρτηση αυτή, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη δήλωση παρατυπιών που συμπληρώνει τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συνεκτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των παρατυπιών και για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει ότι η Επιτροπή έχει λάβει προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για την αποφυγή δόλιων παρατυπιών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διακοπή 193 πληρωμών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

49.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός περί του καθορισμού κοινών διατάξεων επιβάλλει στις διαχειριστικές αρχές να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα κατά της απάτης, τα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν στις εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα προληπτικά μέτρα της· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση ενός συστήματος έγκαιρου εντοπισμού των κινδύνων και ζητεί, ιδιαίτερα, την ενδυνάμωση των τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων των διαχειριστικών αρχών, ώστε να εξασφαλιστούν ισχυρότερα συστήματα ελέγχου, ικανά να μειώνουν τους κινδύνους απάτης και να αυξάνουν την ικανότητα εντοπισμού, μεταξύ άλλων και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, χωρίς όμως να προκαλούν υπερβολικό οικονομικό και διοικητικό φόρτο· τονίζει ότι στα προληπτικά μέτρα πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο η συνεχής επιμόρφωση και στήριξη του προσωπικού των αρμόδιων αρχών που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων, όσο και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών· τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι εταίροι διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της απάτης, την εξασφάλιση διαφάνειας και την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων·

50.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να διεξαγάγει ενδιάμεση αξιολόγηση το 2018, προκειμένου να καθοριστεί εάν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής αποτρέπεται σε μεγαλύτερο βαθμό ο κίνδυνος παρατυπιών και απάτης, και προσβλέπει σε λεπτομερείς πληροφορίες για τον αντίκτυπο των νέων ρυθμίσεων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, σε σχέση τόσο με τον κίνδυνο εκδήλωσης παρατυπιών και απάτης όσο και με τη γενική εφαρμογή της πολιτικής αυτής·

51.  καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ενισχύσουν τη διαφάνεια των δεδομένων λογιστικού ελέγχου με τη δημοσίευση λεπτομερέστερων στοιχείων όσον αφορά τα κράτη μέλη με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις ανά τομέα και κλάδο πολιτικής, προκειμένου οι εκάστοτε δρώντες να μπορούν να αναγνωρίσουν τους τομείς στους οποίους απαιτείται μεγαλύτερη βοήθεια και να σχεδιάσουν αναλόγως τα απαιτούμενα μέτρα·

Οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (PIF) και κανονισμός σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)

52.  χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής στην ετήσια έκθεσή της του 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (έκθεση PIF), σύμφωνα με την οποία τόσο η οδηγία PIF όσο και ο κανονισμός για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (κανονισμός EPPO) «θα μπορούσε να συμπληρώσει και να ισχυροποιήσει το νομικό πλαίσιο και να ενισχύσει σημαντικά την καταπολέμηση της απάτης»· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εγκριθεί το ταχύτερο η οδηγία PIF, στο πεδίο εφαρμογής της οποίας να περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και ένας σαφής ορισμός των αδικημάτων PIF, ελάχιστες διατάξεις για μέγιστες ποινές φυλάκισης και ελάχιστες διατάξεις σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής· υπενθυμίζει την υπόθεση Taricco, στην οποία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση PIF του 1995, η απάτη περί τον ΦΠΑ αποτελεί στοιχείο του αδικήματος της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

53.  τονίζει ότι ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να εγκριθεί άμεσα, και ζητεί από το Συμβούλιο να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί τις σχετικές διαπραγματεύσεις·

Δημόσιες συμβάσεις

54.  σημειώνει ότι η έκταση των παρατυπιών λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις παραμένει υψηλή· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν με ταχύτητα στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες(8), με την οποία καθίστανται υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και θεσπίζονται υποχρεώσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων με σκοπό να περιοριστούν οι απάτες και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να ορίσει ότι όλα τα έγγραφα που αφορούν τους δικαιούχους και ειδικότερα τους υπεργολάβους θα δημοσιεύονται υποχρεωτικά·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, με κατάλληλους ελέγχους προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρίες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέτρο καίριας σημασίας για την προστασία της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων·

56.  επισημαίνει ότι η μη τήρηση των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως η μη ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την κατάτμηση των συμβάσεων σε μικρότερες παρτίδες για να αποφεύγεται η υπέρβαση των κατώτατων ορίων, και η χρήση ακατάλληλων διαδικασιών έχει αποτελέσει σημαντική πηγή σφαλμάτων για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· επισημαίνει ότι οι νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να εφαρμοστούν έως τον Απρίλιο του 2016· τονίζει ότι για τη μείωση του αριθμού των παρατυπιών απαιτείται ορθή εφαρμογή των οδηγιών από τα κράτη μέλη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των οδηγιών· πιστεύει ότι με τη θέσπιση κατάλληλων προϋποθέσεων μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα δημόσιων συμβάσεων· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα διαφανές και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο·

57.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων υποδομής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει μια πρόταση που θα καθιστούσε υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση όλων των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και των σχεδίων που αφορούν μεγάλα δημόσια έργα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που αφορούν υπεργολάβους·

58.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα που αφορούν το σχέδιο της σιδηροδρομικής γραμμής μεγάλης ταχύτητας Λυών-Τορίνο και τη χρηματοδότησή του·

59.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μία βάση δεδομένων για τις παρατυπίες, η οποία να μπορεί να χρησιμεύσει ως θεμέλιο για μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη ανάλυση της συχνότητας, της σοβαρότητας και των αιτίων των σφαλμάτων που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να αναλύσουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων για τις παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, και να συνεργαστούν με την Επιτροπή ώστε να διαθέτουν τα σχετικά δεδομένα σε μορφή και χρόνο που θα διευκολύνει το έργο της Επιτροπής·

60.  πιστεύει ότι η αύξηση του αριθμού των σοβαρών σφαλμάτων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων οφείλεται σε δολιότητα και καλεί την Επιτροπή να επιδείξει στη συνάρτηση αυτή ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο με το να πραγματοποιεί διάλογο με τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των ισχυουσών και των νέων οδηγιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αλλά και με το να παραπέμπτει στην OLAF τις σχετικές υποθέσεις για περαιτέρω έλεγχο·

61.  επισημαίνει ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η χρήση κονδυλίων για τους πρόσφυγες, παρατηρούνται συχνά αποκλίσεις από τις κανονικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση πρόσβαση στα κονδύλια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για το λόγο αυτό, έχουν συχνά σημειωθεί καταχρήσεις· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει περισσότερο αποτελεσματικά την εφαρμογή τέτοιου είδους αποκλίσεων καθώς και τη διαδεδομένη πρακτική της κατάτμησης των συμβάσεων προκειμένου να μην λαμβάνει χώρα υπέρβαση των κατωτάτων ορίων και να καταστρατηγούνται με τον τρόπο αυτό οι κανονικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

62.  σημειώνει ότι, στην ειδική έκθεση αριθ. 10/2015 με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους», το Ελεγκτικό Συνέδριο αναλύει τις διαδικασίες που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει ότι η μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις οδηγεί σε λάθη που ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή και σε δημοσιονομικές διορθώσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, πριν από το τέλος του 2016· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη και ταχεία μεταφορά στην εθνική τους νομοθεσία της δέσμης των οδηγιών του 2014 για τις δημόσιες συμβάσεις·

63.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένων των εργαλείων για την ηλεκτρονική ανάθεση συμβάσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προληπτική αξιολόγηση κινδύνων· εξαίρει τη σημασία του διαδικτυακού μέσου προειδοποίησης για τον κίνδυνο απάτης Arachne που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή και αποσκοπεί, βάσει μιας σειράς δεικτών κινδύνου, στον εντοπισμό των σχεδίων που εγκυμονούν τους μεγαλύτερους κινδύνους, και καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό·

Κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων και βέλτιστη χρησιμοποίηση των κονδυλίων

64.  τονίζει τη σημασία του να δίνει κανείς το καλό παράδειγμα και χαιρετίζει θερμά τη διοργανική προσέγγιση που συνίσταται στην κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων· καλεί την Επιτροπή, κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη φάση ελέγχου του ΠΔΠ, να εφαρμόζει την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων·

65.  επισημαίνει τη σημασία της λήψης περαιτέρω και συνεχών μέτρων για την αποφυγή δόλιων παρατυπιών, ζητεί, ωστόσο, εκ νέου να εφαρμοστεί μία νέα μέθοδος που θα είναι προσανατολισμένη στις επιδόσεις και όχι σε μία τυπική αξιολόγηση των προγραμμάτων, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει αποτελεσμάτων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εντονότερη δραστηριότητα για την εφαρμογή δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε όλα τα προγράμματά της και να μην επικεντρώνεται μόνο στα ποσοστά σφαλμάτων· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να μην εστιάζει την προσοχή της μόνο στις τρεις βασικές κατηγορίες, δηλαδή την οικονομικότητα, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, αλλά, από τούδε και στο εξής, και στο νέο τρίπτυχο (οικολογία, ισότητα και δεοντολογία)·

66.  ζητεί να καταστεί υποχρεωτική η διενέργεια εκ των προτέρων αξιολογήσεων της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής προσαυξητικής αξίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης και ζητεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών καθώς και οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν να δημοσιοποιηθούν και να καταστούν πλήρως προσβάσιμα·

67.  διαπιστώνει ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, επιβάλλεται δε να αξιολογούνται τακτικά οι παράμετροι που αφορούν τις εισροές (τα απαιτούμενα για την εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδοτικά, προσωπικά, υλικά, οργανωτικά ή ρυθμιστικά μέσα), τις εκροές (τα επιτεύγματα του προγράμματος), τα αποτελέσματα (τα άμεσα αποτελέσματα του προγράμματος) και τους αντικτύπους (μακροπρόθεσμες κοινωνικές αλλαγές)·

68.  επιδοκιμάζει τη σύσταση δικτύου εθνικών σημείων επαφής στα κράτη μέλη και την ενσωμάτωση στόχων κατά της διαφθοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

69.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει αμέσως την αξιολόγηση όλων των συμφωνιών με τις επιχειρήσεις καπνού, με σκοπό να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους ως προς την καταπολέμηση της απάτης και των απομιμήσεων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της ανανέωσης των συμφωνιών αυτών.

70.  τονίζει τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των ανωτάτων εξελεγκτικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαχειριστικών αρχών στον έλεγχο της κανονικότητας και της απόδοσης των δημόσιων δαπανών· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή να βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με τις ανώτατες εξελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη προκειμένου να διευρυνθεί το μέγεθος και το ποσοστό των ελεγχόμενων κονδυλίων και έργων·

Λαθρεμπόριο καπνού και εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης

71.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή(9) ότι η Επιτροπή, με εξαίρεση τη ΓΔ Υγείας, δεν έχει «εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ των Ηνωμένων Εθνών που διέπουν τη διαφάνεια και την άσκηση πιέσεων από τις επιχειρήσεις καπνού»· φρονεί συνεπώς ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία και η σοβαρότητα της Επιτροπής·

72.  καλεί όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόσουν το άρθρο 5 παράγραφος 3 της σύμβασης πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον περιορισμό της χρήσης καπνού, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να δημοσιεύσει άμεσα την αξιολόγηση των συμφωνιών με τις εταιρείες καπνού, καθώς και την εκτίμηση αντικτύπου στην εφαρμογή της σύμβασης πλαίσιο για τον περιορισμό της χρήσης καπνού· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις συμφωνίες για τον καπνό και την ενδεχόμενη παράτασή τους και καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά έκθεση για τις δαπάνες που καταβάλλουν σε συνάρτηση με τα εισπραχθέντα βάσει των συμφωνιών αυτών κονδύλια·

73.  χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση πολυάριθμων κοινών τελωνειακών δράσεων (ΚΤΔ), στο πλαίσιο των οποίων συνεργάστηκαν η OLAF και τα κράτη μέλη με διάφορες υπηρεσίες τρίτων χωρών, οι οποίες είχαν, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα να κατασχεθούν 1,2 εκατομμύρια εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, όπως αρώματα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ηλεκτρονικές συσκευές και 130 εκατομμύρια τσιγάρα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το λαθρεμπόριο ειδών με υψηλή φορολογία προκαλεί σημαντικές απώλειες εσόδων στον προϋπολογισμό της ΕΕ και των κρατών μελών της, και ότι η άμεση απώλεια εσόδων από δασμούς λόγω λαθρεμπορίου τσιγάρων στην ΕΕ υπερβαίνει τα 10 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· τονίζει ότι το λαθρεμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης προκαλεί απώλεια εσόδων τόσο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

74.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την αύξηση του λαθρεμπορίου, των παράνομων συναλλαγών και άλλων μορφών παράνομου και αθέμιτου εμπορίου, τα οποία δεν έχουν μόνο αρνητικές επιπτώσεις στην είσπραξη δασμών από τα κράτη μέλη και, επομένως, στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά συνδέονται επίσης στενά με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν απειλή για τους καταναλωτές και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και υποσκάπτουν την ισότητα των όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ OLAF, τελωνειακών αρχών και αρχών ελέγχου της αγοράς, προκειμένου όχι μόνο να καταπολεμηθούν τα προβλήματα αυτά, αλλά και να περιοριστεί το εμπόριο προϊόντων με τα οποία παραβιάζεται η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ·

75.  τονίζει ότι η διάκριση μεταξύ νόμιμων γενόσημων φαρμάκων και φαρμάκων που είναι προϊόντα απάτης και παραποίησης είναι σημαντική προκειμένου να αποφεύγεται η διακοπή της παραγωγής και το νόμιμο εμπόριο γενόσημων φαρμάκων, και καλεί, εκ νέου, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν ακόμη κυρώσει το πρωτόκολλο του ΟΗΕ σχετικά με την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης το συντομότερο δυνατό·

Έρευνες και ο ρόλος της OLAF

76.  σημειώνει τον ρόλο της OLAF στο πλαίσιο των διαφόρων ΚΤΔ όσον αφορά την αποτροπή ζημιών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και καλεί την OLAF να ενσωματώσει στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις της περισσότερες πληροφορίες και πιο συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τη συμβολή της στην προστασία του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

77.  χαιρετίζει τις ετήσιες διοργανικές συνεδριάσεις μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής, Κοινοβουλίου, OLAF και της Επιτροπής Εποπτείας της· τονίζει ότι η προεδρία μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να ασκείται εκ περιτροπής· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να επανεξετάσει την αρνητική του στάση επί του ζητήματος αυτού·

78.  επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε σε σχέση με την ετήσια έκθεση του 2013 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ για ταχεία επίλυση των εκκρεμών θεμάτων(10) μεταξύ της OLAF και της Επιτροπής Εποπτείας της· επαναλαμβάνει ότι, τόσο η OLAF όσο και η Επιτροπή Εποπτείας της, αδυνατούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τα νόμιμα καθήκοντά τους υπό το υφιστάμενο καθεστώς περιορισμένης συνεργασίας μεταξύ τους· σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη προόδου και θεωρεί, ως εκ τούτου, απαράδεκτη την επικρατούσα κατάσταση· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πλήρως τα καθήκοντά της και να εργαστεί συστηματικά για μια μακροπρόθεσμη λύση που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση·

79.  πιστεύει ότι η Επιτροπή Εποπτείας, για να ανταποκρίνεται στην εντολή της, πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο προσωπικό, χωριστό από τη διοίκηση της OLAF καθώς και οικονομική αυτονομία· καλεί την OLAF να παράσχει στην Επιτροπή Εποπτείας πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία η τελευταία θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού της OLAF προς αυτή την κατεύθυνση·

80.  σημειώνει ότι, αναφορικά με τη συλλογή πληροφοριών για υποθέσεις απάτης εκ μέρους της OLAF από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κράτη μέλη (έκθεση της OLAF για το 2014) και ότι η OLAF έχει απευθύνει ετερόκλητες συστάσεις προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάκτηση ποσών· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης.

81.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να γνωστοποιεί με πλήρη διαφάνεια όλες τις αιτήσεις των εθνικών εισαγγελικών αρχών για την άρση της ασυλίας του προσωπικού της OLAF, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή της·

82.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των αρχικών ερευνών της OLAF σχετικά με την επιλεξιμότητα των μέτρων προτιμησιακής δασμολόγησης και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα πορίσματα αυτά και να λάβουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει ότι τα κράτη μέλη, βάσει πληροφοριών στο πλαίσιο αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και των στρατηγικών ελέγχου που εφαρμόζουν προκειμένου να αποτρέπονται απώλειες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω εισαγωγής αγαθών, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση δυνάμει προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών· ζητεί εξάλλου από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της να διενεργεί εκ των υστέρων αξιολογήσεις των προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών που έχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ένα σύστημα τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις επωφελούμενες χώρες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και ελέγχουν την προτιμησιακή προέλευση·

83.  επισημαίνει ότι η ευρείας κλίμακας δίωξη αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του συνδεόμενου με τις πράξεις αυτές οργανωμένου εγκλήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη συστηματικής υλοποίησης των συστάσεων της OLAF· πιστεύει ότι για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών απαιτείται η παραχώρηση διαδικαστικών δικαιωμάτων στην OLAF στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι συστάσεις τηρούνται και λαμβάνονται υπόψη από τις εθνικές αρχές·

84.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει για ποιους κυρίως λόγους τα κράτη μέλη δεν δίνουν συνέχεια στις εικαζόμενες περιπτώσεις απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως αυτές τους δηλώνονται από την OLAF·

o
o   o

85.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF.

(1) ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6.
(2) ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 121.
(5) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 62.
(6) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.
(8) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
(9) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11 Μαρτίου 2015, P8_TA(2015)0062.


Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
PDF 531kWORD 151k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2015/2230(INI))
P8_TA(2016)0072A8-0034/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων των ειδικών συνόδων των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010) και το έγγραφο αποτελεσμάτων της διάσκεψης αναθεώρησης Πεκίνο +20,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020» (SWD(2015)0182), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο ορίζεται το «φύλο» ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, οι συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και οι ιδιότητες τις οποίες μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί προσήκουσες για τις γυναίκες και τους άνδρες»,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση έρευνας της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015»,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2014-2017,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Advancing women in political decision-making - Way forward» (Προώθηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων - Επόμενα βήματα), που δημοσιεύθηκε το 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Κοινοβούλια που λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα φύλο: συνολική ανασκόπηση καλών πρακτικών», που δημοσιεύτηκε το 2011,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(1), της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(2), της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(3) και της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης / των εθνών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1996 με τίτλο «Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων» (COM(1996)0067), στην οποία η Επιτροπή δεσμεύεται «να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των δράσεων και των πολιτικών και αυτό σε όλα τα επίπεδα», ορίζοντας στην ουσία την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action» (Αξιολόγηση της στρατηγικής για την ισότητα γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2010-2015 ως συμβολή για την επίτευξη των στόχων της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου), που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The EU Budget for Gender Equality» (Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την ισότητα των φύλων), που δημοσιεύθηκε το 2015 από το Θεματικό Τμήμα Δ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σημείωμα με τίτλο «Guidance on the development of gender equality and the empowerment of women policies» (Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των πολιτικών για τις γυναίκες), που δημοσιεύθηκε από τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις γυναίκες τον Μάιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?» (Εξελίξεις στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ: Μη επίτευξη του στόχου;), που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Δίκτυο Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση ανθρωπίνων πόρων για το 2014 που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0034/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως οριζόντια αρχή και ότι στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζεται η αρχή της ισότητας των φύλων ως αξία της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιέχει ειδικές διατάξεις για την οριζόντια αρχή της ισότητας των φύλων και ότι στο άρθρο 6 της ΣΕΕ αναγνωρίζεται ότι ο Χάρτης έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων έχει καίρια σημασία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τον σεβασμό του κράτους δικαίου και για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη βιωσιμότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται στασιμότητα στην πορεία επίτευξης της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και ότι με τον ρυθμό αυτό η ισότητα των φύλων θα αργήσει αρκετά να επιτευχθεί·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019, η Επιτροπή ανέλαβε να συνεχίσει τις ενέργειες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, μεταξύ άλλων, μέσω διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποβάθμισε σε έγγραφο εργασίας τη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων μετά το 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης συνίσταται στην επίτευξη ισότητας των φύλων έως το 2030·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου νοείται «η ενσωμάτωση οπτικής του φύλου σε κάθε πτυχή της πολιτικής της ΕΕ – προετοιμασία, σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών, των νομικών μέτρων και των προγραμμάτων δαπανών – με στόχο την επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών»(12)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιώματα, τις προοπτικές και την ευημερία των ατόμων ΛΟΑΔΜΔ και των ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να αποτελεί προενεργό και αντενεργό μέσο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί από μόνη της στόχο πολιτικής, αλλά βασικό μέσο επίτευξης της ισότητας των φύλων, πάντα σε συνδυασμό με άλλες ειδικές ενέργειες και πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής είναι να συμβάλει στην υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές αποδίδουν εν γένει σημασία στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (επί παραδείγματι, στο νομοθετικό τους έργο, στις εργασιακές τους σχέσεις με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, καθώς και στο πλαίσιο της επεξεργασίας σχεδίων δράσης για την ισότητα), ενώ ορισμένες επιτροπές δείχνουν μικρό ή μηδενικό ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα ζητήματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η αρμόδια επιτροπή έχει αναπτύξει μια πρακτική στοχευμένης συμβολής στις εκθέσεις άλλων επιτροπών μέσω «τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου» (ΕΔΦ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2014(13), το 85% των τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που κατατέθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2011 και Φεβρουαρίου 2013 ενσωματώθηκαν στις τελικές εκθέσεις που ενέκρινα οι αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο ΕΚ, χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για την περίοδο μετά τον Φεβρουάριο 2013·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το ψήφισμα του 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ορίζει ένα από τα μέλη της ως υπεύθυνο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, με αποτέλεσμα να συγκροτείται «το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μεταγενέστερα ψηφίσματα για το ίδιο ζήτημα, ζητήθηκε η συνεχής ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου και η σύσταση παρόμοιου δικτύου στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο υποστηρίζεται από ένα δίκτυο σε επίπεδο προσωπικού στις γραμματείες των επιτροπών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του δικτύου συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) συνοδεύεται από κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων, τα οποία συμφώνησαν ότι «οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού οι οποίες εφαρμόζονται για το ΠΔΠ 2014-2020 θα περιλαμβάνουν, εφόσον είναι σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων (και διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου)»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά ταύτα, η ισχύουσα δέσμευση για συνέχιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της ενδυνάμωσης των γυναικών θα πρέπει να ενισχυθεί, δεδομένου ότι η εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα και οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται ειδικά στα ζητήματα που συνδέονται με το φύλο είναι ανεπαρκείς·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα από τα όργανα της ΕΕ δεν συνεκτιμά σε σταθερή βάση τη διάσταση του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) συστάθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EIGE έχει αναπτύξει πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και γλωσσάριο και θησαυρό σχετικά με την ισότητα των φύλων, με σκοπό την παροχή στήριξης στους φορείς λήψης αποφάσεων, στο προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στους κυβερνητικούς φορείς όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου περιλαμβάνει τόσο την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στο περιεχόμενο των διαφόρων πολιτικών όσο και την αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπροσώπησης των γυναικών, των ανδρών και των ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου στους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμώνται και οι δύο διαστάσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ωφελούν εξίσου αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες, όπως και όλες τις άλλες ταυτότητες φύλου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται στις κύριες αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2010-2015·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κοινοβούλιο ευαίσθητο στη διάσταση του φύλου οφείλει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αποκατάσταση των ανισορροπιών μεταξύ των φύλων, στην προώθηση της ίσης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών και στη διεύρυνση του πλαισίου πολιτικής για την ισότητα των φύλων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση των βουλευτών και του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως των διευθυντικών στελεχών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι θεμελιώδους σημασίας για την προαγωγή της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς και τα στάδια πολιτικής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια και ανθρώπινοι πόροι που διατίθενται δεν αρκούν προκειμένου να εξασφαλιστεί πραγματική πρόοδος στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική και περιοδική συλλογή στοιχείων και στατιστικών ανά φύλο στις αξιολογήσεις του αντικτύπου των πολιτικών καθώς και στη διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι απαραίτητη για την ανάλυση της προόδου στην ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διεξαχθεί περισσότερη έρευνα ποιότητας εντός του Κοινοβουλίου προκειμένου να προσδιοριστούν η σημασία και ο αντίκτυπος των εργαλείων ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα αποτελέσματα των πολιτικών, στα ψηφίσματα και στα νομοθετικά κείμενα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών σε βασικές θέσεις λήψης αποφάσεων σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, περιλαμβανομένων των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου, παραμένει χαμηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως προεδρεύουν σε επιτροπές οι οποίες έχουν λιγότερη σχέση με τη διάθεση πόρων και τη λήψη αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται, το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει την ισομερή κατανομή των θέσεων λήψης αποφάσεων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες πρέπει να δεσμεύονται να προωθούν την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα και ότι οι άνδρες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενθαρρύνονται να μεριμνούν για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει την οργανωτική δομή για να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητές του και ότι αυτή η δομή πρέπει να συντονιστεί καλύτερα, να ενισχυθεί και να επεκταθεί, με ανανεωμένη πολιτική και διοικητική βούληση, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διοργανική συνεργασία σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διάσταση του φύλου μπορεί να εισαχθεί σε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής, γεγονός που θα διευκόλυνε το έργο του ίδιου του Κοινοβουλίου στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή εξωτερικών ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οργανώσεις βάσης για τα δικαιώματα των γυναικών και οι ομάδες για την ισότητα των φύλων, οι διεθνείς οργανισμοί, ο ακαδημαϊκός χώρος και τα εθνικά κοινοβούλια, είναι σημαντική για τη βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθεί το Κοινοβούλιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για την ενίσχυση των αμοιβαίων ανταλλαγών με στόχο την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που εγκρίθηκε το 2007 ζητούσε τη διενέργεια αξιολόγησης ανά διετία σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Κοινοβουλίου·

Γενική αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου

1.  εκτιμά ότι, προκειμένου να ενσωματωθεί μια οπτική του φύλου στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες πτυχές: το περιεχόμενο της πολιτικής και η εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· σημειώνει, επίσης, ότι ζωτικής σημασίας για τη συνεχή βελτίωση της ισότητας των φύλων είναι η ύπαρξη σαφών στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής·

2.  επισημαίνει ότι εντός της οργανωτικής διάρθρωσης του Κοινοβουλίου διάφορα όργανα είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο εργασιακού βίου:

   η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, η οποία είναι αρμόδια για την προώθηση της πλήρους ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις πτυχές του εργασιακού βίου στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου·
   η επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των άλλων επιτροπών και των αντιπροσωπειών·
   το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·
   οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιτυχή εφαρμογή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων όσον αφορά όλες τις θέσεις απασχόλησης στο οργανόγραμμα·

3.  θεωρεί λυπηρή την έλλειψη συντονισμού και ενοποίησης που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες των εν λόγω διαφόρων οργάνων που είναι αρμόδια για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου εντός του Κοινοβουλίου ή με άλλα θεσμικά όργανα (δεν υφίσταται μηχανισμός διοργανικής συνεργασίας για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου)· αναλαμβάνει να καθιερώσει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων στο θεσμικό αυτό πλαίσιο, η οποία θα βασίζεται σε συγκεκριμένους μηχανισμούς, όπως η παρακολούθηση και η επισκόπηση των επιδόσεων·

4.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εγκρίνει τακτικά και να εφαρμόζει σχέδιο πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου εντός του Κοινοβουλίου, με γενικότερο στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στις πολιτικές και τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δομών λήψης αποφάσεων και της διοίκησης·

5.  ζητεί τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, το οποίο εκπροσωπεί τόσο τις επιτροπές όσο και τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, και την πλήρη συμμετοχή του στην τακτική παρακολούθηση της πορείας της ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στους διάφορους τομείς πολιτικής· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ευρύτερη και ενεργότερη συμμετοχή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δίκτυο και ζητεί να προστεθούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αναπληρωματικά μέλη στο δίκτυο προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή, όπως συμβαίνει με τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες·

6.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη του 2014 επί του ζητήματος αυτού, το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την ενσωμάτωση μιας οπτικής ισότητας των φύλων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι η χρήση διαδικασιών που περιλαμβάνουν τη συνεργασία με άλλες επιτροπές· τονίζει ότι οι άλλες επιτροπές θα πρέπει να στηρίξουν το έργο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και να το εφαρμόσουν στις δραστηριότητές τους·

7.  καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίσουν να εργάζονται για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των γυναικών υπαλλήλων του ΕΚ παραμένει στην ομάδα καθηκόντων των βοηθών (AST)· ζητεί να εκπονείται σε ετήσια βάση ανάλυση της κατάστασης της ισότητας των φύλων εντός του Κοινοβουλίου, βάσει δεδομένων ανά φύλο, σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού και των πολιτικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλευτικών βοηθών, και να δημοσιοποιείται η σχετική έκθεση·

8.  ζητεί να αντιμετωπιστούν οι διοικητικοί φραγμοί και να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, όπως μέτρα για τον συνδυασμό εργασίας και ιδιωτικής ζωής και μέτρα θετική δράσης, μέσω των οποίων μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός εργαζομένων του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε θέσεις στις οποίες κυριαρχούν είτε άνδρες είτε γυναίκες· καλεί τα πολιτικά κόμματα να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους στο θέμα της προώθησης των γυναικών, δεδομένου ότι η εξουσία να προσλαμβάνουν, να επιλέγουν και να προτείνουν υποψηφίους βρίσκεται στα χέρια τους·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι στόχοι για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο ανώτερο και μεσαίο επίπεδο διοίκησης που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο το 2006 (έκθεση Kaufmann) δεν επιτεύχθηκαν εντός της προθεσμίας του 2009 ούτε έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι οι εν λόγω στόχοι επιβεβαιώθηκαν μεταγενέστερα από την ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα για τα επόμενα έτη· ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά, διορθωτικά και μεγάλης εμβέλειας μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι ισότητας των φύλων εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού πλαισίου·

10.  σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στο Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της υλοποίησής του· καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου, με τη στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, να υποβάλει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την ισότητα των φύλων, στον οποίο θα υποδεικνύονται τρόποι για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στις μεσαίες και ανώτερες διοικητικές θέσεις στο 40% μέχρι το 2020· καλεί τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και τις πολιτικές ομάδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν μια γυναίκα και έναν άνδρα για τις θέσεις προϊσταμένου μονάδας όταν κενώνονται·

11.  εκτιμά ότι ο μόνιμος εισηγητής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, μόλις δημιουργηθεί η εν λόγω θέση, θα πρέπει να συνεργάζεται με την ομάδα υψηλού επιπέδου για να διασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου όσον αφορά τη Γραμματεία και το προσωπικό του Κοινοβουλίου·

12.  καλεί τις πολιτικές ομάδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν μια γυναίκα και έναν άνδρα για τη θέση του προέδρου στις επιτροπές και τις ομάδες·

13.  σημειώνει ότι η ίση εκπροσώπηση των φύλων σε κάθε επιτροπή είναι επιθυμητή, στον βαθμό που το επιτρέπουν οι συνθήκες· καλεί τις πολιτικές ομάδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν ως μέλη βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε κάθε επιτροπή, με τρόπο συντονισμένο· καλεί τις πολιτικές ομάδες να προτείνουν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ανδρών στην πολιτική για την ισότητα των φύλων·

Εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου

14.  τονίζει ότι η πρακτική της χρησιμοποίησης τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη σε σύγκριση με τις γνωμοδοτήσεις, καθώς οι τροπολογίες είναι πιο συνοπτικές, μπορούν να υποβληθούν ταχύτερα και αφορούν βασικά, συγκεκριμένα και οριοθετημένα ζητήματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την αρμόδια επιτροπή να συμπεριλάβει την πρακτική αυτή των τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον Κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως οριζόντιας αρχής· ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών και ουσιαστικό συντονισμό μεταξύ του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της αρμόδιας επιτροπής, τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, προκειμένου οι εκθέσεις να αποκτήσουν μια ουσιαστική διάσταση του φύλου· τονίζει τη σημασία που έχει ο ρόλος των μελών του δικτύου σε κάθε επιτροπή ως προς την εξασφάλιση της αποτελεσματικής συμβολής από την αρμόδια επιτροπή μέσω τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και γνωμοδοτήσεων, ζητεί δε να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και των μελών του δικτύου στη διαδικασία τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· επαναλαμβάνει την ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ της αρμόδιας επιτροπής και των αρμόδιων επί της ουσίας επιτροπών σχετικά με τις τροπολογίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός και σχεδιασμός για την αποτελεσματική συμβολή τους στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη διοργανική δήλωση περί διασφάλισης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτάται στο ΠΔΠ, μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να παρακολουθείται επισταμένως ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της κοινής δήλωσης όσον αφορά τις ετήσιες διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού και ζητεί να ανατεθεί επίσημος ρόλος στην αρμόδια επιτροπή κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ·

16.  τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού υπό μορφή σχεδιασμού, προγραμματισμού και κατάρτισης του προϋπολογισμού κατά τρόπο ώστε να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φορείς χάραξης πολιτικής για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τη διαδικασία για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού προέκυψε ότι η διάσταση του φύλου είναι κάθε άλλο παρά υπαρκτή σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής· επισημαίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί εσωτερικό δυναμικό για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθεί ο ελεγκτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά τα ζητήματα· επισημαίνει ότι οι συνέπειες των αποφάσεων περί δαπανών και εσόδων έχουν διαμετρικά διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και στους άνδρες και τονίζει ότι οι βουλευτές στις αρμόδιες επιτροπές θα πρέπει να συνεκτιμούν τον διαφορετικό αυτό αντίκτυπο κατά τον σχεδιασμό των προϋπολογισμών· τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια ως προς τη δέσμευση του Κοινοβουλίου υπέρ της ισότητας των φύλων·

17.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει να συνεχίσει την προσπάθεια ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου προσθέτοντας παραμέτρους για την ισότητα των φύλων στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στις αξιολογήσεις σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, και εξετάζει το ενδεχόμενο να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Επιτροπή το 2017·

18.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή διάθεση πόρων και σε επίπεδο Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο και αναλύσεων βάσει φύλου· καλεί την Επιτροπή να εκπονεί συστηματικά εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο για τις νέες νομοθετικές ή πολιτικές προτάσεις βάσει εμπεριστατωμένης αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα και προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ΕΕ προασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών· τονίζει ότι αυτού του είδους οι αναλύσεις και οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι ευαίσθητες στις εμπειρίες των ΛΟΑΔΜΔ· τονίζει ότι οι επιτροπές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν ενεργό δράση στην προαγωγή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

19.  καλεί το EIGE να υποβάλλει τακτικά πληροφορίες σε κάθε επιτροπή, προκειμένου να υπογραμμίζεται η διάσταση του φύλου σε κάθε τομέα χάραξης πολιτικής, και να καταστήσει διαθέσιμα τα δεδομένα και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει, όπως η πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάπτυξης ικανοτήτων που θα απευθύνεται επίσης στο προσωπικό και τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς· καλεί την Υπηρεσία Έρευνας να διεξάγει τακτικά λεπτομερή ποιοτική και ποσοτική έρευνα σχετικά με την πρόοδο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Κοινοβούλιο και τη λειτουργία της οργανωτικής δομής που έχει αυτό ως αντικείμενο·

20.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) εξακολουθεί προς το παρόν να μην έχει αρκετούς πόρους για την υλοποίηση όλων των εργασιών που καλείται να εκτελεί και τονίζει, επομένως, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η τροποποίηση του προϋπολογισμού του EIGE σύμφωνα με την ευρεία εντολή του·

21.  σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια σχετικά με την κατάσταση ως προς την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές, επισημάνθηκε η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων εργαλείων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

   η διανομή βασικών εγγράφων και η συμπερίληψη ζητημάτων για την ισότητα των φύλων στους γενικούς όρους των προς ανάθεση μελετών·
   η εστίαση της προσοχής στη χρήση ειδικής ορολογίας και ορισμών σχετικά με ζητήματα ισότητας των φύλων·
   η προώθηση της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης των σχεδίων προτάσεων για νομοθεσία και για μελλοντικές συμφωνίες·
   δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για βουλευτές, προσωπικό, πολιτικούς συμβούλους και βοηθούς·

και συνιστά θερμά την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση αυτών των εργαλείων στο έργο του Κοινοβουλίου·

22.  υπενθυμίζει ότι οι αξιολογήσεις και τα προγράμματα σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου απαιτούν επίσης τη λήψη ενός αποτελεσματικού μέτρου για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται, για να αντιμετωπίζονται το θέμα της αποτελεσματικότητας και τυχόν προβλήματα σε κάθε προσπάθεια· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου δει και να αναπτύσσεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, αν διαπιστώνεται έλλειψη προόδου μετά την εφαρμογή των μέτρων αυτών·

23.  συνιστά στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας να ενσωματώσει μια ισχυρότερη οπτική του φύλου στις εκθέσεις της σχετικά με τη χάραξη πολιτικής του Κοινοβουλίου·

24.  υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής κατάρτισης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία θα διαθέτει τους κατάλληλους πόρους και θα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του Κοινοβουλίου, απευθυνόμενη σε όλο το προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται σε τομείς χάραξης πολιτικής, ενώ πιο εκτεταμένη κατάρτιση θα πρέπει να παρέχεται στα διοικητικά στελέχη της μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας, ιδίως σε προϊσταμένους μονάδων· ζητεί να παρέχεται κατάρτιση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους βουλευτές, στους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και στο προσωπικό των πολιτικών ομάδων· ζητεί τη διοργάνωση εκπαίδευσης ηγεσίας για τις γυναίκες και την εξασφάλιση στις γυναίκες εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις· συνιστά τα μαθήματα κατάρτισης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν επίγνωση των ευθυνών τους ως προς την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με θέματα ανθρώπινων πόρων, ασφάλειας και εγκαταστάσεων· προτείνει την εισαγωγή ειδικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους μέσω των οποίων θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας όλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜΔ·

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών

25.  επαναλαμβάνει την έκκληση για την εκπλήρωση της δέσμευσης περί υποβολής εκθέσεων ανά διετία σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Κοινοβουλίου· γνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αξιολόγηση της πορείας της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε κάθε τομέα πολιτικής και συνιστά το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμεύει ως βάση για την προαναφερθείσα έκθεση να αποτελεί μέθοδο της ετήσιας παρακολούθησης·

26.  σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια, τα μέλη του δικτύου ανέφεραν κατά κανόνα ότι, στον τομέα στον οποίον ασκούν πολιτική, οι επιμέρους ανάγκες με βάση το φύλο λαμβάνονται υπόψη σε διάφορες δραστηριότητες όπως εκθέσεις, τροπολογίες για την ισότητα των φύλων, μελέτες, ακροάσεις, αποστολές και ανταλλαγές απόψεων·

27.  χαιρετίζει τις ειδικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει σε αυτόν τον τομέα διάφορες επιτροπές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιτροπών δεν έχουν εγκρίνει ούτε έχουν θέσει προς συζήτηση ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των εργασιών τους· τονίζει πόσο σημαντικό είναι για τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεργάζονται με όλες τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες για να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, και να θεσπίσουν μια σαφή διαδικασία, η οποία θα ενσωματωθεί στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, για την έγκριση ενός σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων από κάθε επιτροπή και αντιπροσωπεία· συνιστά κάθε επιτροπή να διεξάγει, ανά διετία, ακρόαση σχετικά με την ενσωμάτωση του φύλου στον τομέα της, η οποία θα συμπίπτει με τη σύνταξη της έκθεσης σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

28.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ενδελεχώς η λειτουργία του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να προσδιοριστούν τρόποι για να διασφαλιστεί η στενότερη συμμετοχή και η αυξημένη ευαισθητοποίηση των μελών του δικτύου· συνιστά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου να είναι αφοσιωμένα στην υπόθεση της ισότητας των φύλων, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν χρειάζεται κατ' ανάγκη να είναι μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, ούτως ώστε ο αριθμός των βουλευτών που εργάζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου να είναι μεγαλύτερος· συνιστά την καθιέρωση τακτικών επαφών και ανταλλαγών μεταξύ της αρμόδιας επιτροπής και του δικτύου·

29.  συνιστά το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου να συμπροεδρεύεται από την αρμόδια επιτροπή και ένα άλλο μέλος του δικτύου, το οποίο θα ορίζεται εκ περιτροπής μεταξύ των διαφόρων επιτροπών, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αφορά όλες τις επιτροπές·

30.  εκτιμά ότι πρέπει να συγκροτηθεί εσωτερικός εποπτικός φορέας για την παρακολούθηση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση της εφαρμογής των εργαλείων και των δράσεων· ζητεί τη διατύπωση ειδικών περιγραφών καθηκόντων για τα μέλη του προσωπικού που είναι υπεύθυνα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν σε εξαμηνιαία βάση την πρόοδο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες·

Διοργανική συνεργασία για τη στήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου

31.  εκτιμά ότι η ενίσχυση των διοργανικών σχέσεων θα βελτιώσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν έχει ακόμα καθιερωθεί διαρθρωμένη συνεργασία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με άλλους θεσμικούς εταίρους, όπως η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το EIGE· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλο πλαίσιο για την καθιέρωση διοργανικής συνεργασίας όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και για τη συμμετοχή και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε αυτόν τον τομέα·

32.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και στις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εγκρίνοντας αμελλητί ανακοίνωση σχετικά με μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών μετά το 2015, η οποία θα εξετάζει θέματα ισότητας των φύλων σύμφωνα με το διεθνές πρόγραμμα δράσης·

33.  συνιστά να παρέχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεδομένα σε ετήσια βάση στην ομάδα υψηλού επιπέδου του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα όσον αφορά καταγγελίες κακοδιαχείρισης που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο σεβασμού της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του·

34.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλους οργανισμούς θα ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· ζητεί να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, όπως η Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, όπως όργανα ισότητας των φύλων, οι κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ· ενθαρρύνει τη συμμετοχή στα συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων άλλων διεθνών οργανισμών και τη διεκδίκηση της υποστήριξής τους για τη διοργάνωση ειδικά προσαρμοσμένων προγραμμάτων ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

35.  ζητεί η ΓΔ Προσωπικού να ανταλλάσσει, για παράδειγμα με το Κογκρέσο των ΗΠΑ και τους εθνικούς φορείς ισότητας, βέλτιστες πρακτικές για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα καθώς και τεχνική βοήθεια, σχετικά με την προώθηση υποεκπροσωπούμενων φυλετικών και εθνοτικών μειονοτικών κοινοτήτων στις διαδικασίες βραχυπρόθεσμης πρόσληψης και στους διαγωνισμούς της EPSO· ζητεί να υπάρξει εστίαση στους ασκούμενους και να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και προγράμματα για την προαγωγή της πρακτικής άσκησης για νέους, ιδίως για γυναίκες, από υποεκπροσωπούμενες φυλετικές και εθνοτικές μειονοτικές ομάδες·

36.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ανοικτό και διαρκή διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να καθιερωθούν τακτικές ανταλλαγές απόψεων, να ανταλλάσσονται νέες τεχνικές και να δίνεται αναφορά σχετικά με τις εκτιμήσεις πολιτικού αντικτύπου, με σκοπό την προώθηση μιας κοινής προσέγγισης και την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της προώθησης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· συνιστά τη διοργάνωση τακτικών διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 35.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 65.
(3) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(5) ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 384.
(6) ΕΕ C 244 E της 18.10.2007, σ. 225.
(7) ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 18.
(8) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 32.
(9) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 11.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0042.
(12) SWD(2015)0278.
(13) «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Η κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ
PDF 525kWORD 144k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (2015/2325(INI))
P8_TA(2016)0073A8-0024/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 και το άρθρο 78 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και τη Γενική σύσταση αριθ. 32 της επιτροπής CEDAW σχετικά με τις έμφυλες διαστάσεις του καθεστώτος πρόσφυγα, του ασύλου, της εθνικότητας και της ανιθαγένειας των γυναικών, η οποία εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων των ειδικών συνόδων των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5, Πεκίνο +10 και Πεκίνο +15, καθώς και της διάσκεψης αναθεώρησης Πεκίνο +20,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020)» (CΟΜ(2015)0285),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μετανάστευση, της 12ης Οκτωβρίου 2015, και ιδίως την προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών που εκφράζεται σε αυτά,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου των ασφαλών χωρών καταγωγής για τους σκοπούς της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2015)0452),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020» της 26ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 25ης Μαρτίου 2015, με τίτλο «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας το 2014» (SWD(2015)0076),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1325, 1820, 1325, 1889 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSCR) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κατόπιν έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex,(1)

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0024/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας πρωτοφανής και αυξανόμενος αριθμός ανδρών, γυναικών και παιδιών ζητούν διεθνή προστασία στην ΕΕ ως αποτέλεσμα των παρατεινόμενων πολεμικών συγκρούσεων, της περιφερειακής αστάθειας και των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της βίας λόγω φύλου και των βιασμών ως πολεμικού όπλου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός ανισότητας των φύλων για τους αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το ένα τρίτο των ανθρώπων που υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές του 2015 έως τον Νοέμβριο του ιδίου έτους σχεδόν 900 000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στα παράλια της Ευρώπης και ότι το 38% όλων αυτών των ανθρώπων ήταν γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφερε ότι, από τον Ιανουάριο του 2016, οι γυναίκες και τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το 55% των ανθρώπων που φτάνουν στην Ελλάδα με σκοπό να ζητήσουν άσυλο στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών και ότι πολλοί από αυτούς ήταν γυναίκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΔΜ υφίστανται σε συγκεκριμένες μορφές δίωξης με βάση το φύλο, γεγονός που συχνότατα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται στις διαδικασίες ασύλου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, ο οποίος ήταν η προστασία των γυναικών και η ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής τους στις πολιτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα UNHCR, υπολογίζεται ότι 20 000 γυναίκες και κορίτσια από χώρες καταγωγής στις οποίες εφαρμόζεται η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ζητούν κάθε χρόνο άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός αριθμός γυναικών που υποβάλλουν αίτηση ασύλου, ζητούν άσυλο επειδή φοβούνται τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR εκτιμά ότι το 71% των γυναικών που ζητούν άσυλο στην ΕΕ και προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πρακτική του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, έχουν επιζήσει από την πρακτική αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει αποφάσεις σχετικά με την απαγόρευση της απέλασης κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο εξαναγκασμού σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, λόγω της ανεπανόρθωτης βλάβης που είναι πιθανό να προκληθεί στη σωματική και ψυχολογική υγεία τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν άσυλο έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας και διαφορετικά προβλήματα από τους άνδρες και ότι, κατά συνέπεια, η εφαρμογή όλων των πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν το άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αιτήσεων ασύλου, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο και προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις ασύλου που σχετίζονται με τη βία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες από την «δευτερεύουσα θυματοποίηση» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών υπονομεύονται όταν το νομικό καθεστώς τους εξαρτάται από τον σύζυγό τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναφής νομοθεσία που συγκροτεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και να εφαρμοστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων και άλλα συναφή κείμενα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών που ζητούν άσυλο στα κράτη μέλη χαρακτηρίζεται από τεράστιες διαφορές και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες αδυναμίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρόσφυγες και οι γυναίκες που ζητούν άσυλο υφίστανται συχνά πολλαπλές μορφές διακρίσεων και είναι πιο ευάλωτες στη σεξουαλική βία και στη βία λόγω φύλου στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που δε συνοδεύονται, οι έγκυοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρόσφυγες δεν αντιμετωπίζουν μόνο απειλές ως προς την ατομική τους ασφάλεια (μεγάλες και επικίνδυνες αποστάσεις προς την εξορία, παρενόχληση, αδιαφορία των επίσημων φορέων και, συχνά, σεξουαλική κακοποίηση και βία, ακόμη και όταν φτάνουν σε έναν υποτιθέμενο ασφαλή προορισμό, σε συνδυασμό με τον επακόλουθο κοινωνικό στιγματισμό), αλλά επιπλέον είναι υπεύθυνες για τη σωματική ακεραιότητα, την ευημερία και την επιβίωση της οικογένειάς τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πρόσφυγες που έχουν καταφθάσει στην Ευρώπη ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή στον δρόμο, οπότε οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται σε ιδιαιτέρως ευάλωτη θέση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκληματικά δίκτυα επωφελούνται από την έλλειψη συνθηκών ασφαλούς εισόδου των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην ΕΕ, την περιφερειακή αστάθεια, τις πολεμικές συγκρούσεις και από την ευάλωτη θέση των γυναικών και των κοριτσιών που προσπαθούν να ξεφύγουν, για να τις εκμεταλλευτούν μέσω κυκλωμάτων σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υφίστανται βία και είναι θύματα σωματεμπορίας κινδυνεύουν περισσότερο να προσβληθούν από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει καταγγείλει περιστατικά βίας και κακοποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και σεξουαλική βία, κατά γυναικών και παιδιών προσφύγων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και στα υπερπλήρη κέντρα υποδοχής της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που αναζητούν καταφύγιο στην ΕΕ συχνά προσπαθούν να ξεφύγουν από καθεστώτα που καταπιέζουν τις γυναίκες, δεν αναγνωρίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ανέχονται τη βία κατά των γυναικών, την κακοποίηση και τους παιδικούς, πρώιμους και αναγκαστικούς γάμους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολύ συχνά, τα κέντρα υποδοχής δε διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τις μητέρες που φιλοξενούνται σε αυτά τα κέντρα και πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι υπηρεσίες νομικής συνδρομής δεν παρέχουν επαρκή στήριξη για την ενημέρωση και τη διερεύνηση των οικογενειακών δεσμών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον βασικές ανάγκες για την πρόληψη της βίας βάσει φύλου, δηλαδή οι ξεχωριστές τουαλέτες, ντουζιέρες και συνθήκες ύπνου για τις γυναίκες, δεν ικανοποιούνται στις εγκαταστάσεις υποδοχής και διέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια που ξεφεύγουν από τις συγκρούσεις και τις διώξεις διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πέσουν θύματα παιδικού, πρώιμου και αναγκαστικού γάμου, βιασμού, σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης και πορνείας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χωρισμός από την οικογένειά τους, ακόμα και όταν βρίσκονται υπό κράτηση, εκθέτει τις γυναίκες και τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή επανένωση, αν και αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, καθυστερεί, ή ακόμη και παραβιάζεται συστηματικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα της άρνησης ή καθυστέρησης αυτού του δικαιώματος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται να αποδεχτούν θέσεις αδήλωτης εργασίας υπό εξευτελιστικές συνθήκες προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα εισόδου·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου ανέδειξε την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στην επίλυση των συγκρούσεων, και την ανάγκη επαρκούς συμμετοχής των γυναικών προσφύγων, των εκτοπισμένων γυναικών και των μεταναστριών στις αποφάσεις που τις αφορούν·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 5 συνίσταται στην επίτευξη ισότητας των φύλων και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών έως το 2030·

1.  πιστεύει ότι, για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών προσφύγων, πρέπει να εξασφαλιστούν ασφαλείς και νόμιμες δίοδοι προς την ΕΕ για όσες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το φύλο· τονίζει, ειδικότερα, ότι πρέπει να συμμετέχουν στα προγράμματα επανεγκατάστασης της ΕΕ περισσότερα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές που αφορούν την παράνομη μετανάστευση δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου της ΕΕ· επισημαίνει ότι το δικαίωμα ασύλου κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ανοίξουν άμεσα ασφαλείς και νόμιμες δίοδοι για τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης και να αυξηθούν οι δυνατότητες των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία να αναζητούν καταφύγιο χωρίς να διακινδυνεύουν τη ζωή τους· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους θανάτους, τις περιπτώσεις βίαιης απώθησης και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει επιμερισμός του κόστους μεταξύ όλων των 28 κρατών μελών και όχι μόνο μεταξύ των χωρών πρώτης εισόδου· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό οι γυναίκες πρόσφυγες να εγγράφονται χωριστά και να εφοδιάζονται με όλα εκείνα τα έγγραφα που εγγυώνται την ατομική τους ασφάλεια, την ελευθερία κυκλοφορίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, σύμφωνα με το αίτημα της UNHCR·

4.  υπογραμμίζει ότι οι επιτροπές συντονισμού ή κάθε άλλη μορφή εκπροσώπησης των προσφύγων, είτε σε αστικές είτε σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στους καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών επιστροφής, θα πρέπει να τηρούν την αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η κάλυψη των αναγκών των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)·

6.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την ΕΕ, να εγγυηθούν εξειδικευμένη παροχή συμβουλών και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε γυναίκες που έχουν υποστεί τραυματική βλάβη λόγω φύλου, με την άμεση συμμετοχή εκπαιδευμένων και ειδικευμένων γυναικών στον τομέα, η οποία θα διατίθεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου·

7.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελίες ότι γυναίκες και παιδιά αναγκάζονται να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες για λόγους επιβίωσης (survival sex) προκειμένου να πληρώσουν τους παράνομους διακινητές και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς αναζήτηση ασύλου στην ΕΕ· υπογραμμίζει εκ νέου ότι οι ασφαλείς και νόμιμες δίοδοι προς την Ευρώπη έχουν καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική αποφυγή αυτής της κατάστασης·

8.  προτρέπει την ΕΕ να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου κατά τη θέσπιση ενός μηχανισμού καταγγελιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Frontex, και να επιληφθεί των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τον Frontex, τα κράτη μέλη και αξιωματούχους τρίτων χωρών που συνεργάζονται με τον Frontex, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κατόπιν έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex·

9.  ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα στόχο για να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο, μέσω της καταπολέμησης κάθε μορφής εκμετάλλευσης, κακοποίησης, βίας και εμπορίας ανθρώπων·

10.  τονίζει ότι όλες οι πολιτικές και τα μέτρα μετανάστευσης και παροχής ασύλου της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το φύλο κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγησή τους·

Η διάσταση του φύλου στην απόδοση του καθεστώτος του πρόσφυγα

11.  ζητεί τη θέσπιση νέας, ολοκληρωμένης δέσμης κατευθυντήριων γραμμών για τα φύλα για ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, η οποία θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις της δίωξης και θα περιλαμβάνει μέτρα υποδοχής και ένταξης·

12.  υπογραμμίζει ότι, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, οι γυναίκες ενδέχεται να υποστούν δίωξη λόγω φύλου, ενώ τα άτομα ΛΟΑΔΜ ενδέχεται επίσης να υποστούν κακομεταχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν νόμιμη αξίωση για προστασία· καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες ασύλου και να επιδιώξουν την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών με πολλαπλές περιθωριοποιημένες ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών ΛΟΑΔΜ· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα επιζήμια στερεότυπα που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των γυναικών ΛΟΑΔΜ, και να εφαρμόσουν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνάρτηση με τις αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά ατόμων LGBTQI είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·

13.  υπογραμμίζει ότι μορφές βίας και διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο βιασμός και η σεξουαλική βία, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο αναγκαστικός γάμος, η ενδοοικογενειακή βία, τα επονομαζόμενα εγκλήματα τιμής και οι νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, επισύρουν δίωξη και πρέπει να συνιστούν σοβαρούς λόγους για αναζήτηση ασύλου στην ΕΕ, γεγονός που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα φύλα·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει λεπτομερείς στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία με σκοπό την προσθήκη περισσότερων κατηγοριών αναλυτικών στοιχείων ανά φύλο, ειδικά όσον αφορά τα στάδια της διαδικασίας ασύλου μετά τη λήψη της αρχικής απόφασης·

15.  προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, στις οποίες θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της για τις διώξεις λόγω φύλου και το επεξηγηματικό σημείωμα για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων της UNHCR και θα περιγράφονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτοποίηση των ευάλωτων αιτουσών άσυλο και στην επικοινωνία μαζί τους· τονίζει ότι οι γυναίκες που επέζησαν από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων δυσκολεύονται ενδεχομένως να εκφράσουν το τραύμα που τους προξένησε αυτή η εμπειρία· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, περιλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, θα αναγνωρίζεται ως μορφή δίωξης και ότι τα θύματα θα μπορούν να κάνουν χρήση της προστασίας που παρέχεται από τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, σύμφωνα με το άρθρο 60 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες ασύλου στα σύνορα θα συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR για τη διεθνή προστασία, ιδίως όσον αφορά τη δίωξη λόγω φύλου, καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR σχετικά με τις αιτήσεις για καθεστώς πρόσφυγα λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή / και έμφυλης ταυτότητας, στις οποίες περιγράφονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των κρατών μελών·

17.  καλεί την Επιτροπή, λόγω της προαναφερθείσας κατάστασης, να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης και διεύρυνσης της εμβέλειας των προγραμμάτων «Δάφνη» και «Οδυσσέας», και να αξιολογήσει τις δυνατότητες προσαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων στη σημερινή κατάσταση πλαίσιο με στόχο την προστασία των γυναικών προσφύγων·

18.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για κατάρτιση από την ΕΕ κοινού καταλόγου των ασφαλών χωρών καταγωγής· ζητεί να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση αυτή θα συνάδει με την αρχή της μη επαναπροώθησης και ότι δεν θα υπονομευθούν τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων· ζητεί να εφαρμοστεί η διαφοροποίηση βάσει του φύλου· πιστεύει ότι ο κατάλογος των ασφαλών χωρών καταγωγής δεν πρέπει να οδηγήσει σε λιγότερο ευνοϊκή διαδικαστική μεταχείριση των γυναικών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου βασίζονται στον φόβο ή στην εμπειρία βίας λόγω φύλου· τονίζει την ανάγκη αποφυγής βεβιασμένων αποφάσεων που δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους κινδύνους - ούτε καν την απειλή του θανάτου - που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία λόγω φύλου εάν απορριφθεί η αίτησή τους και αναγκαστούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους·

19.  ζητεί να υιοθετηθούν πιο αντικειμενικές και ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας σε όλα τα κράτη μέλη, και να αναβαθμιστεί η κατάρτιση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας με την ενσωμάτωση σε αυτήν της διάστασης του φύλου· υπογραμμίζει ότι οι αξιολογήσεις της αξιοπιστίας δεν μπορούν ποτέ να είναι απόλυτα ακριβείς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική βάση για αρνητική απόφαση επί αιτήσεως χορήγησης ασύλου· συνιστά, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται από γυναίκες, να λαμβάνονται υπόψη πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προφίλ στα οποία θα περιλαμβάνονται το πολιτισμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση, οι τραυματικές εμπειρίες, ο φόβος, η ντροπή και/ή οι πολιτισμικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να αιτιολογούν τις θετικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης ασύλου, προκειμένου να παρέχονται χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τη σημασία που δίνεται στη βία λόγω φύλου και να εξασφαλίζουν διαφάνεια όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους χορηγήθηκε άσυλο, δυνάμει της Σύμβασης·

21.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δίνουν στις γυναίκες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, τα δικαιώματά τους και τις ειδικές υπηρεσίες που διατίθενται στις αιτούσες άσυλο· υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα των γυναικών να υποβάλλουν αίτηση ασύλου ανεξάρτητα από τον σύζυγό τους είναι καθοριστικής σημασίας για τη χειραφέτηση των γυναικών και αποτελεί βασικό στοιχείο της αρχής της μη επαναπροώθησης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν όλες τις γυναίκες σχετικά με το δικαίωμά τους να υποβάλλουν ανεξάρτητη αίτηση ασύλου, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στις γυναίκες τη δυνατότητα να ζητούν και να διατηρούν το καθεστώς του πρόσφυγα ή του αιτούντος άσυλο ανεξάρτητα από την κατάσταση των λοιπών μελών της οικογένειάς τους·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, και την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας·

23.  πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει άμεση παρέμβαση σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας κάθε φορά που υπάρχει υποψία έμφυλης βίας, δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού βαθμού έκθεσης των ευάλωτων ατόμων –όπως οι γυναίκες και τα παιδιά– σε ποικίλες μορφές σωματικής και ψυχολογικής βίας σε παράνομες μεταναστευτικές οδούς στις οποίες δεν ισχύει κανενός είδους δικαίωμα·

24.  τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εκμετάλλευση από τους διακινητές· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να αυξήσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, μεταξύ άλλων με την Europol, τον Frontex, την Eurojust και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης και της εμπορίας μεταναστών·

25.  τονίζει την καίρια σημασία της παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και των συνεντεύξεων για τη χορήγηση ασύλου, ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την υποβολή αίτησης ασύλου·

Οι ανάγκες των γυναικών στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου

26.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν δεόντως τις αιτούσες άσυλο για τα δικαιώματά τους και ειδικότερα για το δικαίωμα να ζητούν γυναίκες για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και τη διερμηνεία, και να έχουν προσωπική συνέντευξη χωριστά από οποιουσδήποτε τρίτους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν ολοκληρωμένη και υποχρεωτική κατάρτιση για υπεύθυνους συνεντεύξεων και διερμηνείς σε θέματα σεξουαλικής βίας, ψυχολογικού τραύματος και ανάμνησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τον σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων· προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου·

27.  σημειώνει με ανησυχία ότι πολλοί εργαζόμενοι σε υποθέσεις ασύλου στην ΕΕ δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε εθνικό επίπεδο με τις αρχές χορήγησης ασύλου για την καθιέρωση καλύτερων διαδικασιών με σκοπό την παροχή στήριξης και συνδρομής σε γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

28.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν επικαιροποιημένες και προσιτές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και τα ειδικά δικαιώματα των αιτουσών άσυλο·

29.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα δικαιώματα που άπτονται της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις, και να διαθέσουν επειγόντως πρόσθετους πόρους στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης·

30.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την προστασία και την υποστήριξη των γυναικών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε καταυλισμούς προσφύγων, στους συνοριακούς ελέγχους και φυσικά μετά την είσοδό τους στην ΕΕ·

31.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και να εφαρμόσουν το άρθρο 59 αυτής, όπου δηλώνεται ρητά ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αναστέλλουν διαδικασίες απέλασης και/ή να χορηγούν αυτόνομη άδεια διαμονής, σε περίπτωση διάλυσης γάμου, στις μετανάστριες των οποίων το καθεστώς διαμονής εξαρτάται από τον σύζυγό τους·

32.  ζητεί να χορηγείται στις αιτούσες άσυλο ανεξάρτητο νομικό καθεστώς από εκείνο του συζύγου τους προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση, να αυξηθεί η ανεξαρτησία τους και να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισότητα·

33.  τονίζει αφενός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες χωρίς επίσημα έγγραφα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα βασικά θεμελιώδη δικαιώματά τους, και αφετέρου ότι πρέπει να αναπτυχθούν κανάλια για νόμιμη μετανάστευση·

34.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης να εκχωρούν ατομικά δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια που πηγαίνουν να συναντήσουν την οικογένειά τους στην ΕΕ, ώστε να μην πρέπει να εξαρτώνται από μια πιθανόν βάναυση σχέση με το άρρεν μέλος της οικογένειας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση ή την εργασία·

35.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών ως πολεμικής τακτικής· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μετανάστριες γυναίκες και κορίτσια που κακοποιούνται σε συγκρούσεις, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη·

36.  επικροτεί την ανάπτυξη μιας νέας μονάδας κατάρτισης για το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον γενετήσιο προσανατολισμό, από την EASO· ζητεί να εσωματωθεί πλήρως στο έργο της EASO η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ και κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, μέσω σημείων επαφής για θέματα φύλου και μέσω επίσημων συνδέσμων με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)· ζητεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χώρα καταγωγής, στις οποίες θα περιλαμβάνονται η κατάσταση των γυναικών, τόσο σε νομική όσο και σε πραγματική βάση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη δίωξη των γυναικών, ή την απειλή αυτής, από μη κρατικούς παράγοντες·

37.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τον κανονισμό του Δουβλίνου προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα των οικογενειών να παραμένουν ενωμένες και να εξετάζονται τα οικεία αιτήματα ασύλου από τις ίδιες αρχές·

Υποδοχή και κράτηση

38.  ζητεί να σταματήσει η κράτηση παιδιών στην ΕΕ, και οι γονείς να είναι σε θέση να ζουν με τα παιδιά τους σε κατάλληλα προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις εν αναμονή αποφάσεων για την παροχή ασύλου·

39.  υπογραμμίζει ότι η κράτηση αιτούντων άσυλο πρέπει να αποφεύγεται, ότι μπορεί να εφαρμόζεται μόνο όταν εξυπηρετεί θεμιτό σκοπό και εφόσον έχει κριθεί αναγκαία και αναλογική σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, και δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο στην περίπτωση ατόμων κάτω των 18 ετών· φρονεί ότι ο σεβασμός του δικαιώματος αίτησης ασύλου συνεπάγεται τη δημιουργία ανοικτών και αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και αξιοπρεπούς μεταχείρισης σε πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν εναλλακτικές λύσεις πέραν της κράτησης, οι οποίες να περιλαμβάνουν συμμετοχικές προσεγγίσεις για την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων ομάδων·

40.  υπογραμμίζει ότι πολλές αιτούσες άσυλο και γυναίκες πρόσφυγες είναι θύματα ακραίων πράξεων βίας και ότι η κράτηση ενδέχεται τα επιδεινώσει τα ψυχολογικά τραύματά τους· υπογραμμίζει ότι η κράτηση αιτουσών άσυλο μόνο για λόγους διοικητικής διευκόλυνσης συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· ζητεί να τεθεί άμεσο τέλος, σε όλα τα κράτη μέλη, στην κράτηση παιδιών, εγκύων και των θηλαζουσών καθώς και θυμάτων βιασμού, σεξουαλικής βίας και εμπορίας ανθρώπων και να παρασχεθεί κατάλληλη ψυχολογική στήριξη·

41.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να μειώσουν τη μέγιστη διάρκεια κράτησης πριν από την απομάκρυνση κάτω από το όριο που θεσπίζει η οδηγία για την επιστροφή· θεωρεί ότι η παρατεταμένη κράτηση έχει δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες·

42.  ζητεί να παρέχονται κατάλληλες ιατρικές συμβουλές και στήριξη σε αιτούσες άσυλο που τελούν υπό κράτηση και έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, και στις περιπτώσεις στις οποίες προέκυψε εγκυμοσύνη, και να τους παρέχεται επίσης η αναγκαία σωματική και ψυχική υγειονομική περίθαλψη, στήριξη και νομική συνδρομή· απαιτεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλείς, ανθρώπινες και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, διέλευσης και κράτησης, με ξεχωριστά καταλύματα και χώρους υγιεινής για γυναίκες και οικογένειες· επισημαίνει ότι η παροχή κατάλληλων βασικών ειδών ατομικής υγιεινής σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στο πλαίσιο των προγραμμάτων βοήθειας·

43.  τονίζει ότι με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των γυναικών προσφύγων στη διαχείριση των διαδικασιών διανομής τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων εξασφαλίζεται η διανομή και ο έλεγχός τους απευθείας από τις γυναίκες μέλη νοικοκυριών, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της δίκαιης κατανομής των προϊόντων αυτών·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν κέντρα για την υποδοχή των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο τα οποία θα διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη συντήρηση και τη φροντίδα των παιδιών τους·

45.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να ενισχύσουν μηχανισμούς ελέγχου στα ασφυκτικά γεμάτα κέντρα υποδοχής στην ΕΕ στα οποία δεν ισχύουν απαραιτήτως οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον περιορισμό της έμφυλης βίας, προκειμένου οι γυναίκες και τα παιδιά να μην συνεχίσουν να παρενοχλούνται και στη χώρα άφιξης·

46.  τονίζει ότι οι ανάγκες ευάλωτων ατόμων όπως οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία και τα κορίτσια, ιδίως τα ασυνόδευτα, πρέπει να τίθενται σε προτεραιότητα κατά τις διαδικασίες υποδοχής·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσφέρεται στις εγκαταστάσεις υποδοχής κατάλληλη νομική συνδρομή στις γυναίκες προκειμένου να τους παρέχεται πολύτιμη στήριξη όσον αφορά την ενημέρωση και την αναζήτηση μελών της οικογένειας·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αποφυγή των αναγκαστικών γάμων, τους οποίους υποχρεώνονται να συνάψουν οι γυναίκες και τα κορίτσια όταν αποκτήσουν καθεστώς πρόσφυγα, από άνδρες που ελπίζουν να εξασφαλίσουν ασφαλή πρόσβαση για τους εαυτούς τους, την οποία, διαφορετικά, δεν θα δικαιούνταν·

49.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και βίας λόγω φύλου σε χώρους κράτησης μεταναστών ή στα σύνορα και για χορήγηση πρόσβασης στους δημοσιογράφους και στις κατάλληλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

50.  φρονεί ότι, κατά την κράτηση των αιτουσών άσυλο, απαιτούνται εγκαταστάσεις και υλικά για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών υγιεινής των γυναικών, ότι πρέπει να προωθείται η χρήση γυναικών φρουρών και φυλάκων και ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται με γυναίκες κρατούμενες πρέπει να λαμβάνει κατάρτιση σχετικά με ειδικές ανάγκες βάσει φύλου και με τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών·

51.  πιστεύει ότι πρέπει να παρέχονται άμεση προστασία, στήριξη και συμβουλές στις αιτούσες άσυλο που τελούν υπό κράτηση και καταγγέλλουν κακομεταχείριση, ενώ οι καταγγελίες τους πρέπει να εξετάζονται από αρμόδιες και ανεξάρτητες αρχές με πλήρη σεβασμό της αρχής της εμπιστευτικότητας και στις περιπτώσεις στις οποίες οι γυναίκες κρατούνται μαζί με τον σύζυγο/σύντροφο ή άλλους συγγενείς· φρονεί ότι τα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουν ειδικά υπόψη τον κίνδυνο αντεκδίκησης·

52.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να συνεργαστούν με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να ανακουφιστεί η δεινή θέση των προσφύγων που επιβιώνουν σε αυτοσχέδιες συνθήκες διαβίωσης, και ιδίως των ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών·

Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση

53.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο, όπως μεταξύ άλλων μαθήματα γλώσσας, προγράμματα αλφαβητισμού, δια βίου μάθηση και κατάρτιση· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να εγγυηθούν το δικαίωμα πρόσβασης των κοριτσιών προσφύγων στη δημόσια εκπαίδευση· υπογραμμίζει τη σημασία της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής ανταλλαγής για την ένταξη και τη χειραφέτηση των νέων γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διευρυνθεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις γυναίκες πρόσφυγες· ζητεί την καθιέρωση άρτιων και διαφανών διαδικασιών για την αναγνώριση προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν χρηματοδότηση και άλλους πόρους σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχουν βοήθεια, προωθούν την ένταξη και παρακολουθούν την κατάσταση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των φραγμών και των αδυναμιών που βιώνουν οι γυναίκες και τα κορίτσια·

55.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγγυώνται στις γυναίκες πρόσφυγες που κατείχαν ηγετικές θέσεις και διώκονται στη χώρα τους την ασφαλή συνέχιση των πολιτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους προς όφελος των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην ΕΕ·

56.  υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία που έχει η παροχή προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών προσφύγων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο·

57.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία καθώς και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προκειμένου να προωθήσουν την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα των παιδιών·

58.  ζητεί ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων ανά φύλο σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν την οικογενειακή επανένωση· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε νομική συνδρομή στις υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης·

59.  πιστεύει ότι η αμοιβαία αναγνώριση των θετικών αποφάσεων χορήγησης ασύλου θα δημιουργούσε περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση, ένταξη και οικογενειακή επανένωση·

60.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες υποδοχής πλήρης πρόσβαση στο δικαίωμα σε δωρεάν δημόσια ποιοτική εκπαίδευση, σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, σε θέσεις απασχόλησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ικανότητες των γυναικών προσφύγων και σε στέγαση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων· επισημαίνει ότι οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας συμβάλλουν καθοριστικά στην ένταξη·

61.  ζητεί τη θέσπιση ολοκληρωμένων και επαρκώς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ακάλυπτων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών υγείας των γυναικών προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ψυχοκοινωνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις ψυχικών τραυμάτων·

62.  τονίζει τον σημαντικό θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες και οι συνεταιρισμοί στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών προσφύγων και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον·

63.  ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων βάσης που λειτουργούν σε επίπεδο κοινότητας και την άμεση συμμετοχή των προσφύγων στην εκπροσώπηση των απόψεων των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στους φορείς χάραξης πολιτικής·

64.  πιστεύει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ένταξη των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο, και ιδίως στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει τις συγκεκριμένες αρχές να ενισχύσουν τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γυναικών προσφύγων και αυτοχθόνων γυναικών·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0422.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου