Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 8. marca 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
Zdravie zvierat ***II
 Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I
 Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I
 Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ***I
 Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom
 Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
 Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ

Zdravie zvierat ***II
PDF 340kWORD 68k
Uznesenie
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rakúskou Spolkovou radou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0260),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0041/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o antimikrobiálnej rezistencii a používaní veterinárnych liekov

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (COM(2011)0748) sa zdôrazňuje preventívna úloha nariadenia o prenosných chorobách zvierat („nariadenie o zdraví zvierat“), ktoré by malo viesť k očakávanému zníženiu miery používania antibiotík pri zvieratách. Okrem požiadaviek tohto nariadenia sa členské štáty vyzývajú, aby sa zaviazali zbierať relevantné, porovnateľné a dostatočne podrobné údaje o skutočnom používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách a zasielať takéto údaje Komisii s cieľom zabezpečiť opatrnejšie používanie antimikrobiálnych liekov pri zvieratách, a tak prispievať k zníženiu rizika antimikrobiálnej rezistencie.

Vyhlásenie Komisie o pravidelnom podávaní správ o používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách v Únii

Komisia sa zaväzuje pravidelne zverejňovať správu o používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách v EÚ na základe údajov sprístupnených členskými štátmi.

Vyhlásenie Komisie o dobrých životných podmienkach zvierat

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Nariadenie neobsahuje ustanovenia výslovne upravujúce dobré životné podmienky zvierat, hoci zdravie zvierat a ich dobré životné podmienky spolu súvisia. Únia má dobre rozvinutý súbor právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorý pokrýva rôzne druhy (brojlery, nosnice, ošípané, teľatá) alebo činnosti (chov, preprava, zabíjanie, výskum atď.). Tieto právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sa budú nevyhnutne naďalej uplatňovať. Komisia je plne odhodlaná venovať plnú pozornosť dobrým životným podmienkam zvierat v súlade s článkom 13 zmluvy a v rámci limitov v nej stanovených vrátane zabezpečenia plného vykonávania a vhodného rozvoja týchto právnych predpisov.

(1) Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 104.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0381.


Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I
PDF 332kWORD 66k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0032),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0025/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júla 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2014(2),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 27. mája 2015 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu a o mandáte na tieto rokovania(3),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0006/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/791.)

(1) Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 142.
(2) Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 30.
(3) Prijaté texty toho dňa, P8_TA(2015)0216.


Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I
PDF 815kWORD 452k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 8. marca 2016 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov
ktorým sa stanovuje rámec pre organizáciu prístavných služieb a finančnú transparentnosť prístavov
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Prístavy môžu prispievať k dlhodobej konkurencieschopnosti európskych odvetví na svetových trhoch a zároveň vytvárať pridanú hodnotu a pracovné miesta vo všetkých pobrežných regiónoch Únie. Aby sa vyriešili problémy v sektore námornej dopravy, ako napríklad neefektívne postupy v udržateľnom dopravnom a logistickom reťazci, je nevyhnutné súbežne s týmto nariadením prijať kroky uvedené v oznámení Komisie s názvom "Prístavy: motor rastu“ o administratívnom zjednodušení zavádzali súbežne s týmto nariadením. Zložitosť administratívnych postupov colného vybavenia spôsobujúca meškania v prístavoch je veľkou prekážkou konkurencieschopnosti príbrežnej námornej dopravy a efektívnosti prístavov Únie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Výrazné zjednodušenie colného režimu môže pre prístavy znamenať veľkú hospodársku výhodu z hľadiska konkurencieschopnosti. Aby nedochádzalo k nekalej hospodárskej súťaži medzi prístavmi a aby sa obmedzili formality pri colnom vybavovaní, ktoré môžu vážne škodiť finančným záujmom Únie, prístavné orgány by mali prijať náležitý a účinný prístup založený na hodnotení rizika s cieľom brániť narúšaniu hospodárskej súťaže. Členské štáty a Komisia by mali tieto postupy pravidelne a účinne monitorovať a Komisia by mala posúdiť, či je potrebné prijať vhodné opatrenia na riešenie nekalej hospodárskej súťaže.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Prevažná väčšina námornej dopravy Únie prechádza námornými prístavmi transeurópskej dopravnej siete. V záujme dosiahnutia cieľa tohto nariadenia primeraným spôsobom, bez toho, aby sa na ostatné prístavy kládlo zbytočné zaťaženie, by sa toto nariadenie malo vzťahovať na prístavy v transeurópskej dopravnej sieti, z ktorých každý hrá dôležitú úlohu v rámci európskeho dopravného systému, a to buď preto, že vybavuje viac ako 0,1 % celkového objemu nákladu EÚ či celkového počtu cestujúcich alebo preto, že zlepšuje regionálnu prístupnosť ostrovných alebo okrajových oblastí, bez toho, aby však bola dotknutá možnosť členských štátov rozhodnúť o uplatnení tohto nariadenia aj v iných prístavoch. Keďže služby lodivodov sa nevyužívajú pri priamom vplávaní do prístavov a vyplávaní z nich, nemajú tieto služby poskytované na hlbokom mori priamy vplyv na efektívnosť prístavov, a preto nie je potrebné, aby boli zahrnuté do tohto nariadenia.
(4)  Prevažná väčšina námornej dopravy Únie prechádza námornými prístavmi transeurópskej dopravnej siete. V záujme dosiahnutia cieľa tohto nariadenia primeraným spôsobom bez toho, aby sa na ostatné prístavy kládlo zbytočné zaťaženie, by sa toto nariadenie malo vzťahovať iba na námorné prístavy v transeurópskej dopravnej sieti, z ktorých každý hrá dôležitú úlohu v rámci európskeho dopravného systému, a to buď preto, že vybavuje viac ako 0,1 % celkového objemu nákladu EÚ či celkového počtu cestujúcich alebo preto, že zlepšuje regionálnu prístupnosť ostrovných alebo okrajových oblastí. Toto nariadenie by však malo poskytnúť členským štátom možnosť rozhodnúť sa neuplatňovať toto nariadenie na námorné prístavy globálnej transeurópskej dopravnej siete, ktoré sa nachádzajú v najvzdialenejších regiónoch. Členské štáty by tiež mali mať možnosť zaviesť výnimky s cieľom zarániť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu tých námorných prístavov globálnej transeurópskej dopravnej siete, ktorých ročný objem dopravy neodôvodňuje plné uplatňovanie tohto nariadenia. Keďže služby lodivodov sa nevyužívajú pri priamom vplávaní do prístavov a vyplávaní z nich, nemajú tieto služby poskytované na hlbokom mori priamy vplyv na efektívnosť prístavov, a preto nie je potrebné, aby boli zahrnuté do tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Týmto nariadením sa riadiacim orgánom prístavov nenastoľuje žiadny konkrétny model riadenia prístavov. Pokiaľ sa rešpektujú pravidlá týkajúce sa prístupu na trh a transparentnosti, v členských štátoch sa môžu ponechať súčasné modely riadenia prístavov na vnútroštátnej úrovni vrátane dojednaní v súlade s Protokolom č. 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Cieľom článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je odstrániť obmedzenia slobody poskytovať služby v Únii. V súlade s článkom 58 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa tento cieľ mal dosiahnuť v rámci ustanovení hlavy o doprave, konkrétne článku 100 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Poskytovanie služieb vlastnými zamestnancami spočívajúce v tom, že prepravné spoločnosti alebo poskytovatelia prístavných služieb zamestnávajú pracovníkov, ktorých si sami vyberú, a že sami poskytujú prístavné služby, je v mnohých členských štátov z bezpečnostných alebo sociálnych dôvodov regulované. Zainteresované strany, s ktorými Komisia konzultovala pripravovaný návrh, zdôraznili, že udelenie všeobecného povolenia poskytovať služby vlastnými zamestnancami na úrovni Únie by si vyžadovalo ďalšie pravidlá týkajúce sa bezpečnostných a sociálnych otázok s cieľom zabrániť prípadným negatívnym vplyvom v týchto oblastiach. V tejto fáze sa teda zdá vhodné, aby sa táto otázka neregulovala na úrovni Únie, ale aby sa ponechalo rozhodnutie na členské štáty, či budú prístavné služby poskytované vlastnými zamestnancami regulovať alebo nie. Nariadenie by sa preto malo vzťahovať iba na poskytovanie prístavných služieb za odplatu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  V záujme efektívneho, bezpečného a ekologicky primeraného riadenia prístavu by riadiaci orgán prístavu mal mať možnosť vyžadovať, aby poskytovatelia prístavných služieb preukazovali, že spĺňajú minimálne požiadavky na poskytovanie služieb vhodným spôsobom. Tieto minimálne požiadavky by mali byť obmedzené na jasne vymedzený súbor podmienok, ktoré sa týkajú odborných kvalifikácií prevádzkovateľov, aj pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, a požadovaného zariadenia, a mali by byť transparentné, nediskriminačné, objektívne a relevantné pre poskytovanie prístavnej služby.
(7)  V záujme efektívneho, bezpečného a ekologicky primeraného riadenia prístavu by riadiaci orgán prístavu mal mať možnosť vyžadovať, aby poskytovatelia prístavných služieb preukazovali, že spĺňajú minimálne požiadavky na poskytovanie služieb vhodným spôsobom. Tieto minimálne požiadavky by mali byť obmedzené na jasne vymedzený súbor podmienok, ktoré sa týkajú odborných kvalifikácií prevádzkovateľov, zariadenia potrebného na poskytovanie príslušných prístavných služieb, dostupnosti služieb a súladu s požiadavkami námornej bezpečnosti. Tieto minimálne požiadavky by takisto mali zohľadňovať environmentálne požiadavky, ako aj vnútroštátne sociálne normy a dobré meno poskytovateľa prístavnej služby.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Všetci poskytovatelia služieb, a najmä nové subjekty vstupujúce na trh, by mali preukázať, že sú schopní zabezpečiť obsluhu určitého minimálneho počtu plavidiel vlastnými zamestnancami a pomocou vlastného zariadenia. Poskytovatelia služieb by mali uplatňovať príslušné ustanovenia a pravidlá vrátane platných pracovných zákonov, platných kolektívnych zmlúv a požiadaviek kvality zo strany prístavu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Pri určovaní, či poskytovateľ služieb spĺňa požiadavku dobrého mena, by mal členský štát zvážiť, či existujú závažné dôvody na pochybnosti o dobrom mene poskytovateľa prístavných služieb, jeho riadiaceho pracovníka alebo iných zodpovedných osôb, ktoré určili členské štáty, ako napríklad obvinenia alebo tresty vydané v ktoromkoľvek členskom štáte za závažné trestné činy alebo porušenia platných predpisov Únie alebo predpisov jednotlivých štátov, okrem iného v týchto oblastiach: sociálne právo, pracovné právo, zákon o bezpečnosti pri práci, zdravotné právo a právo životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)  V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3577/921a a rozsudkom Súdneho dvora z 11. januára 2007 v prípade C-251/04 Komisia v. Helénska republika1b, podľa ktorého nemožno usudzovať, že ťahanie plavidiel možno spájať s námornými dopravnými službami, je z dôvodov námornej bezpečnosti a ochrany životného prostredia možné považovať za minimálne požiadavky, ak sú plavidlá používané na ťahanie plavidiel alebo na zakotvenie registrované v členskom štáte príslušného prístavu alebo plávajú pod jeho vlajkou.
_______________
1a Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (nariadenie o námornej kabotáži) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7).
1bRozsudok Súdneho dvora z 11. januára 2007 v prípade C-251/04, Komisia v. Helénska republika, C-251/04, ECLI:EÚ:C:2007:5.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Keďže prístavy tvoria obmedzené geografické územia, prístup na trh by mohol v určitých prípadoch podliehať obmedzeniam súvisiacim s nedostatočným rozsahom pevniny alebo v prípade, ak je pevnina vyhradená pre určitý druh činností podľa formálneho plánu rozvoja, v ktorom je transparentným spôsobom naplánované využitie pevniny, a podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ako sú právne predpisy týkajúce sa cieľov územného plánovania miest a vidieka.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Prístavný systém Únie je mimoriadne rôznorodý a zahŕňa množstvo rôznych modelov organizácie prístavných služieb. Jednotný systém by preto nebol vhodným riešením. Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán by mal mať možnosť obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb, ak si to vyžiadajú okolnosti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Príslušný orgán by mal vopred zverejniť každý zámer obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb a v plnej miere ho odôvodniť, aby zainteresované strany dostali možnosť sa k nemu vyjadriť. Kritériá pre obmedzenia by mali byť objektívne, transparentné a nediskriminačné.
(11)  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán by mal vopred zverejniť každý zámer obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb. Kritériá pre obmedzenia by mali byť objektívne, transparentné a nediskriminačné.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Aby postup výberu poskytovateľov prístavných služieb bol otvorený a transparentný, jeho výsledok by sa mal zverejniť a zainteresovaným stranám by mala byť poskytnutá úplná dokumentácia.
(12)  Postup výberu poskytovateľov prístavných služieb a jeho výsledok by mal byť verejný, nediskriminačný, transparentný a otvorený všetkým zainteresovaným stranám.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Výberové konanie na poskytovateľov prístavných služieb by sa v prípade, že počet týchto poskytovateľov je obmedzený, malo riadiť zásadami a koncepciou stanovenými v smernici .. / .. / ... [o udeľovaní koncesií]7, a to vrátane prahovej hodnoty a spôsobu určenia hodnoty zmlúv, ako aj vymedzenia podstatných zmien a prvkov týkajúcich sa trvania zmluvy.
vypúšťa sa
__________________
7 Návrh smernice o udeľovaní koncesií COM(2011) 897 v konečnom znení.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Vo vysvetľujúcom oznámení z 1. augusta 2006 o práve Spoločenstva, ktoré sa uplatňuje na verejné obstarávanie, ktoré nie je, prípadne čiastočne nie je v súlade s ustanoveniami smerníc o verejnom obstarávaní1, Komisia stanovila jasný rámec pre výberové konania, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní a nie sú pridelené vo forme koncesií.
________________________
1 Ú. v. EÚ C 179, 1.8.2006, s. 2.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Uloženie povinností spojených s poskytovaním služby vo verejnom záujme vedúce k obmedzeniu počtu poskytovateľov prístavných služieb by malo byť oprávnené len v prípade verejného záujmu, a to s cieľom zabezpečiť prístupnosť prístavnej služby pre všetkých používateľov, dostupnosť prístavnej služby počas celého roka alebo cenovú dostupnosť prístavnej služby pre určitú kategóriu používateľov.
(14)  Uloženie povinností poskytovať služby vo verejnom záujme vedúce k obmedzeniu počtu poskytovateľov prístavných služieb by malo byť oprávnené len v prípade verejného záujmu, a to s cieľom zabezpečiť prístupnosť prístavnej služby pre všetkých používateľov, dostupnosť prístavnej služby počas celého roka, cenovú dostupnosť prístavnej služby pre určitú kategóriu používateľov alebo bezpečné alebo ekologicky udržateľné prístavné operácie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Príslušné orgány určené v členskom štáte by mali mať možnosť rozhodnúť, či budú poskytovať prístavné služby vo verejnom záujme samé, alebo či poskytovanie týchto služieb zveria priamo internému prevádzkovateľovi. Ak sa príslušný orgán rozhodne, že bude poskytovať službu sám, môže službu poskytovať prostredníctvom svojich pracovníkov alebo pracovníkov, ktorých poverí poskytovaním tejto služby. Ak niektorý členský štát uplatňuje takéto obmedzenie vo všetkých prístavoch siete TEN-T na svojom území, mal by o tejto skutočnosti informovať Komisiu. V prípadoch, keď príslušné orgány v niektorom členskom štáte uprednostňujú túto voľbu, poskytovanie prístavných služieb internými prevádzkovateľovi by sa malo obmedziť len na prístav alebo prístavy, pre ktoré boli títo interní prevádzkovatelia určení. Okrem toho by v takýchto prípadoch poplatky za prístavné služby uplatňované takýmto prevádzkovateľom mali byť pod dohľadom nezávislého dozorného orgánu.
(18)  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušné orgány určené v členskom štáte by mali mať možnosť rozhodnúť, či budú poskytovať prístavné služby samé, alebo či poskytovanie týchto služieb zveria priamo internému prevádzkovateľovi. Ak sa príslušný orgán rozhodne, že bude poskytovať službu sám, môže službu poskytovať prostredníctvom svojich pracovníkov alebo pracovníkov, ktorých poverí poskytovaním tejto služby. Ak niektorý členský štát uplatňuje takéto obmedzenie vo všetkých námorných prístavoch siete TEN-T na svojom území, mal by o tejto skutočnosti informovať Komisiu. V prípadoch, keď príslušné orgány v niektorom členskom štáte poskytujú prístavnú službu v rámci povinností poskytovať služby vo verejnom záujme, poskytovanie prístavných služieb internými prevádzkovateľovi by sa malo obmedziť len na prístav alebo prístavy, pre ktoré boli títo interní prevádzkovatelia určení. Okrem toho by v takýchto prípadoch poplatky za prístavné služby uplatňované takýmto prevádzkovateľom mali byť pod nezávislým dohľadom.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Členské štáty by si mali ponechať právomoc zabezpečovať príslušnú úroveň sociálnej ochrany zamestnancov podniku, ktorí poskytujú prístavné služby. Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie predpisov členských štátov v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti. V prípade obmedzenia počtu poskytovateľov prístavných služieb, keď môže uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prístavných služieb viesť k zmene prevádzkovateľa prístavných služieb, príslušné orgány by mali mať možnosť vyzvať vybraných poskytovateľov služieb, aby uplatňovali ustanovenia smernice Rady 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov.
(19)  Členské štáty by si mali ponechať právomoc zabezpečovať príslušnú úroveň sociálnej ochrany zamestnancov podniku, ktorí poskytujú prístavné služby. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na uplatňovanie predpisov členských štátov v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti a malo by brať do úvahy článok 28 Charty základných práv Európskej únie. V prípade, keď môže uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prístavných služieb viesť k zmene prevádzkovateľa prístavných služieb, členské štáty alebo príslušné verejné orgány by mali požiadať vybraných poskytovateľov služieb, aby uplatňovali ustanovenia smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov11.
__________________
__________________
11 Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.
11 Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  V tak mimoriadne zložitom a konkurenčnom odvetví, akým sú prístavné služby, je odborná príprava nováčikov a celoživotné vzdelávanie zamestnancov nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov, kvality služieb a konkurencieschopnosti prístavov Únie. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia, ktorými by sa zabezpečilo, že každému pracovníkovi sektora prístavov bude poskytnutá odborná príprava. Výbor pre sektorový sociálny dialóg na úrovni EÚ by mal byť schopný vypracovať usmernenia na stanovenie usmernení v oblasti požiadaviek v oblasti odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu odbornej prípravy pracovníkov, minimalizovať riziko úrazov a brať do úvahy budúce potreby odvetvia vyplývajúce z technologických a logistických úloh spojených s požiadavkami zákazníkov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)  Európske odvetvie prístavov čelí viacerým výzvam, ktoré by mohli mať vplyv jednak na jeho konkurencieschopnosť, ako aj na jeho sociálny rozmer. Tieto výzvy zahŕňajú: rastúci počet plavidiel, konkurencia prístavov, ktoré nepatria do Únie, rastúca trhová sila v dôsledku aliancií medzi lodnými linkami, potreba včas rokovať o nových pracovných modeloch a zabezpečovať primeranú odbornú prípravu pre technologické inovácie a minimalizovať ich sociálny dosah, zvyšujúce sa objemy, ktoré sú čoraz viac nahustené, chýbajúce vhodné investície do infraštruktúry vo vnútrozemí, odstránenie administratívnych prekážok na vnútornom trhu, meniace sa energetické prostredie a narastajúci spoločenský a ekologický tlak. Členské štáty by mali spolu so sociálnymi partnermi tieto výzvy riešiť a prijať opatrenia zamerané na zabezpečenie konkurencieschopnosti odvetvia a na zabránenie nestabilných pracovných podmienok v prístavoch, a to napriek výkyvom v dopyte po pracovnej sile v prístavoch.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)
(19c)  Komisia a členské štáty by mali podporovať všetky modely organizácie práce v prístavoch, ktoré zaisťujú kvalitné pracovné miesta a bezpečné pracovné podmienky. Akékoľvek potrebné úpravy by sa mali podporovať iba prostredníctvom rokovaní medzi sociálnymi partnermi a Komisia by mala výsledky týchto rokovaní primerane zohľadňovať.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 d (nové)
(19d)  Automatizácia a technologické inovácie ponúkajú príležitosti na zlepšenie efektivity a bezpečnosti prístavov. Pred zavedením zásadných zmien by zamestnávatelia a odbory prístavných robotníkov mali spolupracovať s cieľom zaručiť potrebnú odbornú prípravu a rekvalifikáciu a nájsť spoločné riešenia na minimalizáciu negatívnych účinkov týchto procesov na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a zamestnateľnosť.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  V mnohých prístavoch je prístup na trh pre poskytovateľov služieb pre manipuláciu s nákladom a služieb cestujúcim v termináloch poskytovaný prostredníctvom verejných koncesných zmlúv. Na tento typ zmlúv sa bude vzťahovať smernica … / ... [o udeľovaní koncesií]. Kapitola II tohto nariadenia by sa preto nemala vzťahovať na poskytovanie služieb pre manipuláciu s nákladom a služieb osobnej dopravy, aj keď členské štáty by naďalej mali mať možnosť slobodne rozhodnúť, že na tieto dva typy služieb budú uplatňovať pravidlá tejto kapitoly. Pokiaľ ide o iné typy zmlúv, ktoré verejné orgány využívajú na poskytovanie prístupu k službám pre manipuláciu s nákladom a službám cestujúcim v termináloch, Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že príslušné orgány sú pri uzatváraní týchto zmlúv viazané zásadami transparentnosti a nediskriminácie. Tieto zásady sú v plnej miere uplatniteľné, pokiaľ ide o poskytovanie akejkoľvek prístavnej služby.
(20)  Kapitola II tohto nariadenia by sa nemala vzťahovať na poskytovanie služieb pre manipuláciu s nákladom a služieb osobnej dopravy. Pokiaľ ide o typy zmlúv, ktoré sa odlišujú od verejných koncesných zmlúv a ktoré verejné orgány využívajú na poskytovanie prístupu k službám pre manipuláciu s nákladom a službám cestujúcim v termináloch, Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že príslušné orgány sú pri uzatváraní týchto zmlúv viazané zásadami transparentnosti a nediskriminácie. Tieto zásady sú v plnej miere uplatniteľné, pokiaľ ide o poskytovanie akejkoľvek prístavnej služby.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  V súlade s uznesením A.960 Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) si každá oblasť služieb lodivoda vyžaduje veľmi špecializované skúsenosti a miestne znalosti zo strany lodivoda. Keďže IMO uznáva vhodnosť regionálnej alebo miestnej správy služieb lodivoda, nemali by sa na tieto služby vzťahovať ustanovenia kapitoly II tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Nástroj na prepojenie Európy stanovuje, že prístavy v transeurópskej dopravnej sieti môžu v nastávajúcom období 2014 – 2020 využívať dotácie Únie. Okrem toho Komisia plánuje vypracovať revidovaný rámec pre štátnu pomoc prístavom a keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ1a taktiež stanovuje nový legislatívny rámec, ktorý sa bude vzťahovať aj na prístavné služby poskytované na základe koncesných zmlúv, v tomto nariadení je nutné zaviesť prísne pravidlá transparentnosti finančných tokov, aby nedošlo k nekalej hospodárskej súťaži medzi prístavmi v Únii alebo k dumpingu.
_______________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Riadiacemu orgánu prístavu, ktorý čerpá verejné finančné prostriedky, je v prípade, že plní aj funkciu poskytovateľa služieb, nevyhnutné uložiť povinnosť viesť účtovníctvo týkajúce sa činností vykonávaných vo funkcii riadiaceho orgánu prístavu oddelene od účtovníctva, ktoré sa týka činností vykonávaných v rámci hospodárskej súťaže, a to v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok, transparentnosti pri prideľovaní a využívaní verejných finančných prostriedkov a predchádzania narušeniu trhu. V každom prípade by sa mal zabezpečiť súlad s pravidlami štátnej pomoci.
(22)  Riadiacemu orgánu prístavu, ktorý čerpá verejné finančné prostriedky, je v prípade, že plní aj funkciu poskytovateľa služieb, nevyhnutné uložiť povinnosť viesť účtovníctvo týkajúce sa verejne financovaných činností vykonávaných vo funkcii riadiaceho orgánu prístavu oddelene od účtovníctva, ktoré sa týka činností vykonávaných v rámci hospodárskej súťaže, a to v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok, transparentnosti pri prideľovaní a využívaní verejných finančných prostriedkov a predchádzania narušeniu trhu. V každom prípade by sa mal zabezpečiť súlad s pravidlami štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Námorné prístavy s obratom nedosahujúcim hranicu určenú v smernici Komisie 2006/111/ES by mali primeraným spôsobom plniť povinnosti v oblasti transparentnosti uvedené v článku 12 tohto nariadenia bez toho, aby pritom boli vystavené neprimeranej administratívnej záťaži.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 b (nové)
(22b)  V záujme zaručenia spravodlivej hospodárskej súťaže a znižovania administratívneho zaťaženia by Komisia mala písomne objasniť pojem štátnej pomoci, pokiaľ ide o financovanie prístavných infraštruktúr, pričom by mala zohľadniť skutočnosť, že verejný prístup a bezpečnostná infraštruktúra, ktorá je prístupná pre všetkých potenciálnych používateľov rovnocenne a nediskriminačne, a že infraštruktúra spojená s prevádzkou služieb všeobecného nehospodárskeho záujmu nemajú hospodársky charakter, keďže ich ciele sú v prevažnej miere verejné. Tieto infraštruktúry spadajú do právomoci štátu, ktorou je plnenie všeobecných potrieb obyvateľstva.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 c (nové)
(22c)  Komisia by okrem toho mala včas po konzultáciách s odvetvím identifikovať, ktoré verejné investície do prístavnej infraštruktúry patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)1a.
_________________
1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Poplatky za prístavné služby uplatňované poskytovateľmi prístavných služieb, ktorí nie sú určení na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného postupu, predstavujú vyššie riziko zneužívania cien vzhľadom na monopolné alebo oligopolné postavenie poskytovateľov a skutočnosti, že na ich trhu neprebieha hospodárska súťaž. To isté platí pre poplatky účtované internými prevádzkovateľmi v zmysle tohto nariadenia. V prípade nedostatku mechanizmov uplatňovania spravodlivých podmienok na trhu by sa v prípade týchto služieb mali zaviesť postupy, ktoré by zabezpečili, aby uplatňované poplatky odzrkadľovali bežné podmienky na príslušnom trhu a boli stanovené transparentným a nediskriminačným spôsobom.
(23)  Poplatky za prístavné služby uplatňované poskytovateľmi prístavných služieb, ktorí nie sú určení na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného postupu, a poplatky uplatňované poskytovateľmi služieb lodivodov, ktorí nie sú vystavení účinnej hospodárskej súťaži, predstavujú vyššie riziko zneužívania cien. V prípade nedostatku mechanizmov uplatňovania spravodlivých podmienok na trhu by sa v prípade týchto služieb mali zaviesť postupy, ktoré by zabezpečili, aby uplatňované poplatky neboli neúmerné vzhľadom na hospodársku hodnotu poskytovaných služieb a boli stanovené transparentným a nediskriminačným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  V záujme efektívnosti by mali byť poplatky za používanie infraštruktúry každého konkrétneho prístavu stanovené transparentným a nezávislým spôsobom, v súlade s obchodnou a investičnou stratégiou daného prístavu.
(24)  Úlohou riadiaceho orgánu prístavu je okrem iného uľahčiť obchod a fungovať ako sprostredkovateľ medzi priemyselnými a dopravnými subjektmi v regióne. Preto v záujme efektívnosti by poplatky za používanie infraštruktúry každého konkrétneho prístavu mali byť stanovené transparentným a nezávislým spôsobom, v súlade s obchodnou a investičnou stratégiou daného prístavu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  V záujme podpory príbrežnej námornej dopravy a prilákania plavidiel s lepšími než priemernými výsledkami v oblasti životného prostredia, lepšou než priemernou energetickou účinnosťou či uhlíkovou efektívnosťou dopravných služieb, najmä činností v námornej doprave na mori i na pevnine, by malo byť povolené odstupňovanie výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. Malo by to pomôcť prispieť k politikám v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj k udržateľnému rozvoju prístavu a jeho okolia, najmä tým, že sa prispeje k zníženiu environmentálnej stopy plavidiel, ktoré zastavujú a kotvia v prístave.
(25)  Odstupňovanie výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry predstavuje pre riadiaci orgán prístavu dôležitý nástroj a malo by byť povolené. Poplatky za používanie infraštruktúry v prístavoch sa môžu líšiť napríklad v záujme podpory príbrežnej námornej dopravy a prilákania plavidiel s lepšími než priemernými výsledkami v oblasti životného prostredia, lepšou než priemernou energetickou účinnosťou či uhlíkovou efektívnosťou dopravných služieb, najmä činností v námornej doprave na mori i na pevnine. Malo by to pomôcť prispieť k politikám v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj k udržateľnému rozvoju prístavu a jeho okolia, najmä tým, že sa prispeje k zníženiu environmentálnej stopy plavidiel, ktoré zastavujú a kotvia v prístave.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Mali by byť k dispozícii vhodné nástroje na zabezpečenie pravidelných konzultácií s používateľmi prístavov, ktorí sú povinní uhrádzať poplatok za používanie prístavnej infraštruktúry a/alebo poplatok za prístavné služby v čase, keď sa vymedzujú poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry a prístavné služby a v čase, keď sa tieto poplatky menia. Riadiace orgány prístavov by mali vykonávať aj pravidelné konzultácie s ostatnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o kľúčové otázky súvisiace s efektívnym rozvojom prístavu, jeho výkonnosťou a schopnosťou prilákať a podnietiť hospodársku činnosť, ako je koordinácia prístavných služieb v prístave a efektívnosť spojení s vnútrozemím a administratívnych postupov v prístavoch.
(26)  Mali by sa zaistiť konzultácie s používateľmi prístavov, ktorí sú povinní uhrádzať poplatok za používanie prístavnej infraštruktúry a/alebo poplatok za prístavné služby, v čase, keď sa vymedzujú poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry a prístavné služby a v čase, keď sa tieto poplatky menia. Riadiace orgány prístavov by mali vykonávať aj pravidelné konzultácie s ostatnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o kľúčové otázky súvisiace s efektívnym rozvojom prístavu, jeho výkonnosťou a schopnosťou prilákať a podnietiť hospodársku činnosť, ako je koordinácia prístavných služieb v prístave a efektívnosť spojení s vnútrozemím a administratívnych postupov v prístavoch. Riadiaci orgán prístavu by mal získať súkromných investorov, ktorí uskutočnia rozsiahle investície do prístavov, a to po vhodných konzultáciách týkajúcich sa plánov rozvoja prístavov.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  S cieľom zabezpečiť riadne a účinné uplatňovanie tohto nariadenia by v každom členskom štáte mal byť určený nezávislý dozorný orgán, ktorým by mohol byť už existujúci orgán.
(27)  S cieľom zabezpečiť zavedenie nezávislého mechanizmu podávania sťažností by sa mal v každom členskom štáte určiť jeden alebo viac orgánov zabezpečujúcich nezávislý dohľad. Mala by existovať možnosť určiť na tento účel už fungujúce orgány, ako sú orgány na ochranu hospodárskej súťaže, súdy, ministerstvá alebo oddelenia v rámci ministerstiev, ktoré nie sú prepojené s riadiacim orgánom prístavu.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Jednotlivé nezávislé dozorné orgány by si mali vymieňať informácie o svojej práci a spolupracovať s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.
(28)  Jednotlivé orgány zabezpečujúce nezávislý dohľad by mali vzájomne spolupracovať a vymieňať si informácie o svojej práci v prípadoch týkajúcich sa cezhraničných sporov a sťažností.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Pracovné vzťahy v prístave majú veľký vplyv na fungovanie prístavu. Výbor pre sociálny dialóg v odvetví prístavov na úrovni EÚ poskytuje preto sociálnym partnerom rámec na dosiahnutie výsledkov v oblasti organizácie práce a pracovných podmienok, ako sú zdravie a bezpečnosť, odborná príprava a kvalifikácia, politika Únie týkajúca sa palív s nízkym obsahom síry a atraktívnosť tohto odvetvia pre mladých a ženy.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  S cieľom doplniť a pozmeniť niektoré prvky tohto nariadenia, ktoré nie sú zásadné, a najmä presadzovať jednotné uplatňovanie poplatkov na základe environmentálnych kritérií, posilniť jednoliatosť týchto poplatkov na úrovni Únie a zabezpečiť spoločné zásady uplatňovania týchto poplatkov v súvislosti s podporou príbrežnej námornej dopravy, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spoločné klasifikácie plavidiel, palív a typov činností, podľa ktorých by mali byť poplatky za infraštruktúru odstupňované, a spoločné zásady na uplatňovanie poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na úrovni odborníkov. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, ktoré sa týkajú vhodných postupov na výmenu informácií medzi nezávislými dozornými orgánmi. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie13.
vypúšťa sa
__________________
13 Ú. v. ES L 55, 28.2.2011, s. 13.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)  Komisia je vyzvaná, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa osvedčení o výnimke z povinného využívania služieb lodivoda a povzbudila tak ich využívanie vo všetkých členských štátoch v záujme zvýšenia efektívnosti prístavov, a najmä s cieľom stimulovať príbrežnú námornú dopravu, pokiaľ to umožňujú bezpečnostné podmienky. Konkrétne požiadavky, na základe ktorých sa budú vydávať osvedčenia o výnimke z povinného využívania služieb lodivoda, by mali určiť členské štáty po zhodnotení rizika a mali by brať do úvahy miestne podmienky. Tieto požiadavky by mali byť transparentné, nediskriminačné a primerané.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Členské štáty nemôžu v dôsledku európskeho rozmeru, medzinárodného a cezhraničného charakteru prístavov a súvisiacich námorných činností dosiahnuť ciele tohto nariadenia, teda zabezpečenie modernizácie prístavných služieb a vytvorenie vhodného rámca na prilákanie potrebných investícií do všetkých prístavov transeurópskej dopravnej siete, v uspokojivej miere, a teda ich možno vzhľadom na potrebu vytvoriť rovnaké podmienky v celej Európe lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(31)  Členské štáty nemôžu v dôsledku európskeho rozmeru, medzinárodného a cezhraničného charakteru prístavov a súvisiacich námorných činností dosiahnuť ciele tohto nariadenia, teda zabezpečenie rámca pre organizáciu prístavných služieb a vytvorenie vhodného rámca na prilákanie potrebných investícií do všetkých námorných prístavov transeurópskej dopravnej siete, v uspokojivej miere, a teda ich možno vzhľadom na potrebu vytvoriť rovnaké podmienky v celej Európe lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. Prístavy Únie by mali byť chránené pred prístavmi tretích štátov, ktoré nevyžadujú rovnaké kritéria pre organizáciu a prevádzku podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)
(31a)  Pracovnoprávne vzťahy v prístave majú značný vplyv na činnosti a fungovanie prístavov. Preto by výbor pre sociálny dialóg v odvetví prístavov na úrovni EÚ mal byť schopný poskytnúť sociálnym partnerom Únie rámec pre možné prijatie spoločných výsledkov, čo sa týka sociálnych otázok súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi v prístavoch. Komisia by mala v prípade potreby uľahčiť a podporiť rokovania a ponúknuť im technickú podporu, a zároveň rešpektovať nezávislosť sociálnych partnerov. Sociálni partneri Únie by mali mať možnosť, ak si tak želajú, podať správu o akomkoľvek dosiahnutom pokroku, aby Komisia mohla zohľadniť ich závery pri podávaní správ o účinkoch tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
(a)  jasný rámec prístupu na trh s prístavnými službami;
(a)  jasný rámec pre organizáciu prístavných služieb;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
(b)  spoločné pravidlá týkajúce sa finančnej transparentnosti a poplatkov, ktoré majú uplatňovať riadiace orgány alebo poskytovatelia prístavných služieb.
(b)  spoločné pravidlá týkajúce sa finančnej transparentnosti a poplatkov, ktoré majú uplatňovať riadiace orgány alebo poskytovatelia prístavných služieb podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
(c)  bagrovanie;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Článok 12 ods. 2 tohto nariadenia sa okrem toho vzťahuje aj na bagrovanie.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
3.  Toto nariadenie sa uplatňuje v prípade všetkých námorných prístavov transeurópskej dopravnej siete, ako sú vymedzené v prílohe I k nariadeniu XXX [nariadenie o usmerneniach TEN-T].
3.  Toto nariadenie sa uplatňuje v prípade všetkých námorných prístavov transeurópskej dopravnej siete uvedené v zozname v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/20131a.
________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
3a.  Týmto nariadením nie je dotknutá žiadna prístavná štruktúra, ktorá rešpektuje zásady uvedené v odsekoch 1 písm. a) a 1 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 b (nový)
3b.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať toto nariadenie na námorné prístavy súhrnnej transeurópskej dopravnej siete v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ. Keď sa členské štáty rozhodnú neuplatňovať toto nariadenie na takéto námorné prístavy, toto rozhodnutie oznámia Komisii.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 2
2.  „služby pre manipuláciu s nákladom“ predstavujú organizáciu nákladu a manipuláciu s nákladom medzi plavidlom, ktoré náklad vezie, a pobrežím, buď na účely dovozu, vývozu alebo tranzitu nákladu vrátane spracovania, prepravy a dočasného skladovania nákladu na príslušnom termináli pre manipuláciu s nákladom v priamej súvislosti s prepravou nákladu, ale okrem skladovania, rozbaľovania, prebaľovania alebo iných služieb s pridanou hodnotou týkajúcich sa nákladu, s ktorým sa manipuluje;
2.  „služby pre manipuláciu s nákladom“ predstavujú organizáciu nákladu a manipuláciu s nákladom medzi plavidlom, ktoré náklad vezie, a pobrežím, buď na účely dovozu, vývozu alebo tranzitu nákladu vrátane spracovania, zviazania, uloženia, prepravy a dočasného skladovania nákladu na príslušnom termináli pre manipuláciu s nákladom v priamej súvislosti s prepravou nákladu, ale, pokiaľ členský štát nerozhodne inak, okrem skladovania, rozbaľovania, prebaľovania alebo iných služieb s pridanou hodnotou týkajúcich sa nákladu, s ktorým sa manipuluje;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
2a.  „príslušný orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo nástrojov oprávnený vykonávať na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni činnosti súvisiace s organizáciou a riadením prístavných činností, a to v súčinnosti s riadiacim orgánom prístavu alebo namiesto neho;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 3
3.  „bagrovanie“ je odstraňovanie piesku, usadenín alebo iných látok z dna prístupovej vodnej cesty do prístavu, aby sa umožnil plavidlu vstup do prístavu, a pozostáva z pôvodného odstránenia (primárneho bagrovania) a udržiavacieho bagrovania, aby sa udržal vodný tok prístupný;
3.  „bagrovanie“ je odstraňovanie piesku, usadenín alebo iných látok z dna prístupovej vodnej cesty do prístavu, aby sa umožnil plavidlu vstup do prístavu, a pozostáva z pôvodného odstránenia (primárneho bagrovania) a udržiavacieho bagrovania, aby sa udržal vodný tok prístupný, a nie je prístavnou službou ponúkanou používateľom;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 5
5.  „riadiaci orgán prístavu“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorého cieľom je v spojení alebo bez spojenia s inými činnosťami správa a riadenie infraštruktúr prístavu, dopravy v prístave, koordinácia a prípadná kontrola činností prevádzkovateľov prítomných v konkrétnom prístave podľa vnútroštátnych zákonov alebo nástrojov;
5.  „riadiaci orgán prístavu“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorého cieľom je v spojení alebo bez spojenia s inými činnosťami správa a riadenie infraštruktúr prístavu a v prípade potreby koordinácia, vykonávanie, organizácia alebo kontrola činností prevádzkovateľov prítomných v konkrétnom prístave a správa a riadenie dopravy v prístave a rozvoj prístavnej oblasti, ktoré sú oprávnené podľa vnútroštátnych zákonov alebo nástrojov;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 6
6.  „zakotvenie“ sú služby spojené s pristávaním pri brehu a odrazením od brehu, ktoré sú potrebné na to, aby mohlo byť plavidlo ukotvené alebo inak upevnené k brehu v prístave alebo v prístupovej vodnej ceste do prístavu;
6.  „zakotvenie“ sú služby spojené s bezpečným pristávaním pri brehu a odrazením od brehu a služby spojené s presunom, ktoré sú potrebné na to, aby mohlo byť plavidlo ukotvené;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 8
8.  „služby lodivodov“ sú navádzacie služby poskytované lodivodom alebo navádzacou lodiarskou stanicou s cieľom umožniť plavidlu bezpečné vplávanie do vodného toku vstupu do prístavu alebo vyplávanie z neho;
8.  „služby lodivodov“ sú navádzacie služby poskytované lodivodom alebo navádzacou lodiarskou stanicou s cieľom umožniť plavidlu bezpečné vplávanie do vodného toku vstupu do prístavu alebo vyplávanie z neho alebo bezpečný pohyb v rámci prístavu;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 9
9.  „poplatok za používanie prístavnej infraštruktúry“ je poplatok vybraný v priamy alebo nepriamy prospech riadiaceho orgánu prístavu a zaplatený prevádzkovateľmi plavidiel alebo vlastníkmi nákladu za použitie zariadení a služieb, ktoré umožnia plavidlám vplávať do prístavu alebo z neho vyplávať, vrátane vodných tokov, ktoré poskytujú prístup do týchto prístavov, ako aj prístup k vybavovaniu cestujúcich a nákladu;
9.  „poplatok za používanie prístavnej infraštruktúry“ je poplatok vybraný v priamy alebo nepriamy prospech riadiaceho orgánu prístavu a zaplatený prevádzkovateľmi plavidiel alebo vlastníkmi nákladu za použitie infraštruktúry, zariadení a služieb, ktoré umožnia plavidlám vplávať do prístavu alebo z neho vyplávať, vrátane vodných tokov, ktoré poskytujú prístup do prístavu, ak tieto vodné cesty spadajú do právnej pôsobnosti riadiaceho orgánu prístavu, ako aj prístup k vybavovaniu cestujúcich a nákladu, no okrem poplatkov za prenájom pozemkov a poplatkov s podobným cieľom;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 12
12.  „zmluva o poskytovaní prístavných služieb“ je oficiálna právne záväzná dohoda medzi poskytovateľom prístavných služieb a príslušným orgánom, v ktorej tento orgán určí poskytovateľa prístavných služieb, ktorý bude poskytovať prístavné služby na základe určitého postupu s cieľom obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb;
12.  „zmluva o poskytovaní prístavných služieb“ je oficiálna právne záväzná dohoda medzi poskytovateľom prístavných služieb a riadiacim orgánom prístavu alebo príslušným orgánom, v ktorej tento orgán alebo úrad určí poskytovateľa prístavných služieb, ktorý bude poskytovať prístavné služby na základe určitého postupu s cieľom obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 16
16.  „námorný prístav“ je územie pevniny a vody pozostávajúce z takých diel a zariadení, ktoré v zásade umožňujú prijímanie lodí, ich nakladanie a vykladanie, uskladnenie tovaru, prevzatie a dodanie tohto tovaru a nalodenie a vylodenie cestujúcich; ako aj iná infraštruktúra, ktorá je potrebná pre prevádzkovateľov dopravy v prístave;
16.  „námorný prístav“ je vymedzené územie pevniny a vody pod správou riadiaceho orgánu prístavu pozostávajúce infraštruktúry a zariadení, ktoré v zásade umožňujú prijímanie lodí, ich nakladanie a vykladanie, uskladnenie tovaru, prevzatie a dodanie tohto tovaru a nalodenie a vylodenie cestujúcich a zamestnancov;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 17
17.  „ťahanie plavidiel“ je poskytovanie pomoci plavidlu na vode prostredníctvom remorkéra v záujme umožnenia bezpečného vplávania do prístavu alebo vyplávania z neho tým, že sa mu poskytne pomoc pri manévrovaní s plavidlom na vode;
17.  „ťahanie plavidiel“ je poskytovanie pomoci plavidlu na vode prostredníctvom remorkéra v záujme umožnenia bezpečného vplávania do prístavu, vyplávania z neho alebo bezpečného pohybu v rámci prístavu tým, že sa mu poskytne pomoc pri manévrovaní s plavidlom na vode;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 18
18.  „prístupová vodná cesta do prístavu“ je vstup do prístavu z otvoreného mora, ako sú prístavné prístupy, plavebné dráhy, rieky, morské prieplavy a fjordy.
18.  „prístupová vodná cesta do prístavu“ je vstup do prístavu z otvoreného mora, ako sú prístavné prístupy, plavebné dráhy, rieky, morské prieplavy a fjordy, ak takéto vodné cesty patria do právnej pôsobnosti riadiaceho orgánu prístavu.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Kapitola II – nadpis
Prístup na trh
Organizácia prístavných služieb
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 3
Článok 3
vypúšťa sa
Freedom to provide services
1.  Sloboda poskytovať služby v námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa týka poskytovateľov prístavných služieb so sídlom v Únii za podmienok stanovených v tejto kapitole.
2.  Poskytovatelia prístavných služieb majú prístup k hlavným prístavným zariadeniam v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať svoje činnosti. Podmienky prístupu sú spravodlivé, primerané a nediskriminačné.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)
Článok 3 a
Sloboda organizovať prístavné služby
1.  So zreteľom na toto nariadenie môže mať organizácia prístavných služieb podľa tejto kapitoly tieto podmienky:
(a)  minimálne požiadavky na poskytovateľov prístavných služieb;
(b)  obmedzenia počtu poskytovateľov;
(c)  povinnosť poskytovať verejné služby;
(d)  interní prevádzkovatelia;
(e)  slobodný prístup na trh s prístavnými službami.
2.  Pri organizácii prístavných služieb podľa odseku 1 sa musia dodržiavať podmienky uvedené v tejto kapitole.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán prístavu môže vyžadovať, aby poskytovatelia prístavných služieb dodržiavali minimálne požiadavky na poskytovanie príslušnej prístavnej služby.
1.  Bez toho, aby bola dotknutá možnosť ukladať povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme opísaná v článku 8, môže riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán vyžadovať, aby poskytovatelia prístavných služieb vrátane subdodávateľov dodržiavali minimálne požiadavky na poskytovanie príslušnej prístavnej služby.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Minimálne požiadavky stanovené v odseku 1 sa môžu v uplatniteľnom prípade vzťahovať len na:
2.  Minimálne požiadavky stanovené v odseku 1 sa vzťahujú na:
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b
(b)  zariadenie potrebné na poskytovanie príslušnej prístavnej služby za bežných a bezpečných podmienok a schopnosť udržať toto zariadenie na primeranej úrovni;
(b)  zariadenie potrebné na poskytovanie príslušnej prístavnej služby za bežných a bezpečných podmienok priebežným spôsobom technická a finančná schopnosť udržať toto zariadenie na požadovanej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
(ba)  dostupnosť prístavných služieb pre všetkých užívateľov, na všetkých prístaviskách a nonstop cez deň aj v noci a počas celého roka;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c
(c)  dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa námornej bezpečnosti alebo bezpečnosti a ochrany prístavu alebo prístupu do prístavu, jeho objektov, zariadení a osôb;
(c)  dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa námornej bezpečnosti alebo bezpečnosti a ochrany prístavu alebo prístupu do prístavu, jeho objektov, zariadení, zamestnancoviných osôb;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
(da)  súlad s vnútroštátnymi sociálnymi a pracovnoprávnymi predpismi členského štátu príslušného prístavu vrátane podmienok kolektívnych dohôd;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
(db)  dobré meno poskytovateľa prístavných služieb, ktoré určí členský štát.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 a (nový)
3a.  Vykonávanie tohto nariadenia nepredstavuje v žiadnom prípade dôvody na zníženie úrovne minimálnych požiadaviek týkajúcich sa poskytovania prístavných služieb, ktoré členské štáty alebo príslušné orgány už stanovili.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  Ak sú v minimálnych požiadavkách zahrnuté znalosti týkajúce sa konkrétnej miestnej situácie alebo oboznámenie sa s miestnymi podmienkami, riadiaci orgán prístavu zabezpečí, aby bol k dispozícii primeraný prístup k príslušnému odbornému vzdelávaniu, na základe transparentných a nediskriminačných podmienok, pokiaľ k takémuto odbornému vzdelávaniu nezabezpečí primeraný prístup príslušný členský štát.
4.  Ak sú v minimálnych požiadavkách zahrnuté znalosti týkajúce sa konkrétnej miestnej situácie alebo oboznámenie sa s miestnymi podmienkami, riadiaci orgán prístavu zabezpečí, aby bol k dispozícii primeraný prístup k informáciám, na základe transparentných a nediskriminačných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5
5.  V prípadoch uvedených v odseku 1 uverejní riadiaci orgán prístavu minimálne požiadavky stanovené v odseku 2 a postup na udelenie práva poskytovať prístavné služby v súlade s týmito požiadavkami do 1. júla 2015 alebo v prípade minimálnych požiadaviek nadobúdajúcich platnosť po tomto dátume, prinajmenšom tri mesiace pred dňom, keď tieto požiadavky nadobudnú platnosť. Poskytovatelia prístavných služieb sú vopred informovaní o prípadnej zmene kritérií a postupu.
5.  V prípadoch uvedených v odseku 1 uverejní riadiaci orgán prístavu minimálne požiadavky stanovené v odseku 2 a postup na udelenie práva poskytovať prístavné služby v súlade s týmito požiadavkami do ...* alebo v prípade minimálnych požiadaviek nadobúdajúcich platnosť po tomto dátume, prinajmenšom tri mesiace pred dňom, keď tieto požiadavky nadobudnú platnosť. Poskytovatelia prístavných služieb sú vopred informovaní o prípadnej zmene kritérií a postupu.
__________________
* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 a (nový).
5a.  V záujme zaručenia námornej bezpečnosti a ochrany životného prostredia môže členský štát alebo príslušný orgán vyžadovať, aby boli plavidlá používané na ťahanie plavidiel alebo na zakotvenie registrované v členskom štáte príslušného prístavu alebo plávajú pod jeho vlajkou.
Pozmeňujúci návrh 76
Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán prístavu zaobchádza s poskytovateľmi prístavných služieb rovnocenne a transparentným spôsobom.
1.  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán zaobchádzajú s poskytovateľmi prístavných služieb na rovnocennej báze a transparentným, objektívnym, nediskriminačným a primeraným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán prístavu udelí právo poskytovať prístavné služby alebo zamietne udelenie tohto práva na základe minimálnych požiadaviek stanovených podľa článku 4 v období do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o udelenie takéhoto práva. Každé zamietnutie sa náležite odôvodní na základe objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných kritérií.
2.  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán udelí právo poskytovať prístavné služby alebo zamietne udelenie tohto práva na základe minimálnych požiadaviek stanovených podľa článku 4. Uskutoční tak v primeranom čase a v každom prípade nie neskôr ako v lehote štyroch mesiacov od doručenia žiadosti o udelenie takéhoto práva. Každé zamietnutie sa náležite odôvodní na základe objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných kritérií.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek -1 (nový)
-1.  V prípadoch uvedených v článku 9 tohto nariadenia, keď riadiaci orgán prístavu nie je zmluvnou stranou v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ1a sa tento článok neuplatní.
________________
1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Odchylne od článku 3 môže riadiaci orgán prístavu obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb pre danú prístavnú službu z jedného alebo viacerých týchto dôvodov:
1.  Bez toho, aby boli dotknuté rôzne existujúce modely organizácie prístavných služieb môže riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb pre danú prístavnú službu z jedného alebo viacerých týchto dôvodov:
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
(a)  nedostatočný rozsah pozemku alebo jeho vyhradené používanie, ak riadiaci orgán môže preukázať, že tento pozemok predstavuje hlavné prístavné zariadenie na poskytovanie prístavnej služby a ak je takéto obmedzenie v súlade s formálnym plánom rozvoja prístavu, ktorý schválil riadiaci orgán prístavu a v uplatniteľnom prípade iné verejné príslušné orgány podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
(a)  nedostatočný rozsah pozemku alebo jeho vyhradené používanie, ak riadiaci orgán môže preukázať, že tento pozemok predstavuje prístavné zariadenie, ktoré je nevyhnutné na poskytovanie prístavných služieb, a ak je takéto obmedzenie prípadne v súlade s rozhodnutiami alebo plánmi, ktoré schválil riadiaci orgán prístavu a v uplatniteľnom prípade iné verejné príslušné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
(aa)  nedostatočný rozsah pobrežnej plochy, ak predstavuje významnú súčasť schopnosti poskytovať príslušné prístavné služby bezpečným a účinným spôsobom;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
(ab)  neschopnosť vlastností prístavnej dopravy umožniť, aby v prístave svoju činnosť v ekonomicky uspokojujúcich podmienkach prevádzkovali viacerí poskytovatelia prístavných služieb;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a c (nové)
(ac)  potreba zabezpečiť poskytovanie bezpečných a ekologicky udržateľných prístavných operácií;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)
3a.  Každé obmedzenie poskytovateľov prístavných služieb sa uskutoční na základe výberového konania, ktoré je nediskriminačné, transparentné a otvorené pre všetky zainteresované strany. Riadiaci orgán prístavu zašle všetkým zainteresovaným stranám všetky potrebné informácie týkajúce sa organizácie výberového konania a termínu predloženia, ako aj všetky príslušné kritériá a požiadavky zadávania. Lehota na predkladanie musí byť dostatočne dlhá na to, aby umožnila všetkým zúčastnených stranám vypracovať primerané zhodnotenie a pripraviť si prihlášku, pričom za bežných okolností by mala byť minimálne 30 dní.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Ak riadiaci orgán prístavu poskytuje prístavné služby sám alebo prostredníctvom samostatného právneho subjektu, nad ktorým má priamu alebo nepriamu kontrolu, členský štát môže zveriť prijatie rozhodnutia o obmedzení počtu poskytovateľov prístavných služieb orgánu, ktorý je nezávislý od riadiaceho orgánu prístavu. Ak členský štát nezverí prijatie rozhodnutia o obmedzení počtu poskytovateľov prístavných služieb takémuto orgánu, vyberú sa najmenej dvaja poskytovatelia, pričom sa to nedotkne odseku 1.
4.  Ak riadiaci orgán prístavu poskytuje prístavné služby sám alebo prostredníctvom samostatného právneho subjektu, nad ktorým má priamu alebo nepriamu kontrolu, členský štát prijme potrebné opatrenia na zamedzenie konfliktom záujmov. Pri absencii takýchto opatrení musia byť poskytovatelia aspoň dvaja, pokiaľ akýkoľvek z dôvodov uvedených v odseku 1 neodôvodňuje obmedzenie na jediného poskytovateľa.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 7
Článok 7
vypúšťa sa
Článok 7 Postup v prípade obmedzenia počtu poskytovateľov prístavných služieb
1.  Každé obmedzenie počtu poskytovateľov prístavných služieb v súlade s článkom 6 sa uskutoční na základe výberového konania, ktoré je nediskriminačné, transparentné a otvorené pre všetky zainteresované strany.
2.  Ak odhadovaná hodnota prístavných služieb prekročí prahovú hodnotu vymedzenú v odseku 3, uplatnia sa pravidlá postupu zadávania, procesné záruky a maximálne trvanie koncesií podľa smernice … / … [o udeľovaní koncesií].
3.  Prahová hodnota a spôsob určenia hodnoty prístavných služieb zodpovedá príslušným a uplatniteľným ustanoveniam smernice … / … [o udeľovaní koncesií].
4.  Vybraný poskytovateľ alebo poskytovatelia a riadiaci orgán prístavu uzatvoria zmluvu o poskytovaní prístavných služieb.
5.  Na účely tohto nariadenia sa podstatná zmena v ustanoveniach zmluvy o poskytovaní prístavných služieb počas doby jej platnosti v zmysle smernice … / ... [o udeľovaní koncesií] považuje za novú zmluvu o poskytovaní prístavných služieb a vyžaduje sa nový postup podľa odseku 2.
6.  Odseky 1 až 5 tohto článku sa neuplatňujú v prípadoch uvedených v článku 9.
7.  Týmto nariadením nie je dotknutá smernica ... / ... [o udeľovaní koncesií]15, smernica … / … [o verejnoprospešných službách]16 ani smernica ... / ... [o verejnom obstarávaní]17.
__________________
15 Návrh smernice o udeľovaní koncesií KOM(2011)0897 v konečnom znení.
16 Návrh smernice o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (COM/2011/0895 v konečnom znení).
17 Návrh smernice o verejnom obstarávaní (COM/2011/0896 v konečnom znení).
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že uložia poskytovateľom služieb povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme týkajúce sa prístavných služieb s cieľom zabezpečiť:
1.  Členské štáty určia na svojom území príslušné orgány, ktorým môže byť riadiaci orgán prístavu oprávnený plniť povinnosti spojené s poskytovaním služieb vo verejnom záujme týkajúcich sa prístavných služieb s cieľom zabezpečiť minimálne:
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b
(b)  dostupnosť služby pre všetkých používateľov;
(b)  dostupnosť služby pre všetkých používateľov, podľa možnosti za rovnakých podmienok;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
(ca)  bezpečnosť, ochranu alebo environmentálnu udržateľnosť prístavných operácií;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c b (nové)
(cb)  poskytovanie primeraných dopravných služieb pre verejnosť a územnú súdržnosť.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Členské štáty určia na svojom území príslušné orgány, ktorým uložia povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme. Príslušným orgánom môže byť riadiaci orgán prístavu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Ak príslušný orgán určený podľa odseku 3 nie je riadiacim orgánom prístavu, vykonáva tento príslušný orgán právomoci stanovené v článkoch 6 a 7, ktoré sa týkajú obmedzenia počtu poskytovateľov prístavných služieb na základe povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme.
4.  Ak príslušný orgán určený podľa odseku 1 tohto článku nie je riadiacim orgánom prístavu, vykonáva tento príslušný orgán právomoci stanovené v článku 6, ktorý sa týka obmedzenia počtu poskytovateľov prístavných služieb na základe povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5
5.  Ak sa príslušný orgán rozhodne uložiť povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme vo všetkých námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v niektorom členskom štáte, informuje o tejto povinnosti Komisiu.
5.  Ak sa členský štát rozhodne uložiť povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme vo všetkých námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v niektorom členskom štáte, informuje o tejto povinnosti Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6
6.  V prípade narušenia prístavných služieb, v súvislosti s ktorými je uložená povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme, alebo ak vznikne bezprostredné riziko výskytu takejto situácie, môže príslušný orgán prijať núdzové opatrenia. Núdzové opatrenie môže byť vo forme priameho zadania, aby sa mohla služba prideliť inému poskytovateľovi na obdobie do jedného roka. Počas tohto obdobia príslušný orgán buď vypíše nové konanie na výber poskytovateľa prístavnej služby v súlade s článkom 7 alebo uplatní ustanovenia článku 9.
6.  V prípade narušenia prístavných služieb, v súvislosti s ktorými je uložená povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme, alebo ak vznikne bezprostredné riziko výskytu takejto situácie, môže príslušný orgán prijať núdzové opatrenia. Núdzové opatrenie môže byť vo forme priameho zadania, aby sa mohla služba prideliť inému poskytovateľovi na obdobie do jedného roka. Počas tohto obdobia príslušný orgán buď vypíše nové konanie na výber poskytovateľa prístavnej služby, alebo uplatní ustanovenia článku 9. Kolektívne akcie uskutočnené v súlade s platnými vnútroštátnymi dohodami príslušného členského štátu a/alebo príslušné dohody medzi sociálnymi partnermi sa nepovažujú za narušenie prístavných služieb, v prípade ktorých možno prijať núdzové opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  V prípadoch uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) príslušný orgán môže rozhodnúť, že bude poskytovať prístavnú službu v rámci povinnosti poskytovať službu vo verejnom záujme sám, alebo uloží túto povinnosť priamo samostatnému právnemu subjektu, nad ktorým má podobnú kontrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi. V takom prípade sa poskytovateľ prístavných služieb považuje na účely tohto nariadenia za interného prevádzkovateľa.
1.  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán môže rozhodnúť, že bude poskytovať prístavnú službu sám, alebo prostredníctvom samostatného právneho subjektu, nad ktorým má podobnú kontrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi, pokiaľ sa článok 4 uplatňuje rovnako na všetkých prevádzkovateľov poskytujúcich uvedenú službu. V takom prípade sa poskytovateľ prístavných služieb považuje na účely tohto nariadenia za interného prevádzkovateľa.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Rozumie sa, že príslušný orgán má podobnú kontrolu nad samostatným právnym subjektom ako nad svojimi vlastnými útvarmi iba vtedy, ak príslušný orgán má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia právneho subjektu, nad ktorým má kontrolu.
2.  Rozumie sa, že riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán má podobnú kontrolu nad samostatným právnym subjektom ako nad svojimi vlastnými útvarmi iba vtedy, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia dotknutého právneho subjektu.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Interný prevádzkovateľ poskytuje pridelené služby len v prístave (prístavoch), ktoré sa mu na poskytovanie daných služieb určili.
3.  V prípadoch ustanovených v článku 8 interný prevádzkovateľ poskytuje pridelené služby len v prístave (prístavoch), ktoré sa mu na poskytovanie daných služieb určili.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právo Únie vrátane kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi, riadiace orgány prístavu môžu požadovať, aby poskytovateľ prístavných služieb určený v súlade s postupom stanoveným v článku 7, ak tento poskytovateľ nie je súčasným poskytovateľom prístavných služieb, priznal zamestnancom, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru súčasným poskytovateľom prístavných služieb, práva, na ktoré by mali nárok, ak by nastal prevod v zmysle smernice 2001/23/ES.
2.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právo Únie vrátane reprezentatívnych kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi, príslušný orgán bude požadovať, aby poskytovateľ prístavných služieb poskytol zamestnancom pracovné pomienky na základe záväzných celoštátnych, regionálnych alebo miestnych noriem v sociálnej oblasti. V prípade presunu zamestnancov v dôsledku zmeny poskytovateľa služieb sa musia zamestnancom, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru súčasným poskytovateľom prístavných služieb, poskytnúť rovnaké práva, na ktoré by mali nárok, ak by nastal prevod v zmysle smernice 2001/23/ES.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  V prípade, že riadiace orgány prístavu vyžadujú, aby poskytovatelia prístavných služieb konali v súlade s určitými normami v sociálnej oblasti, pokiaľ ide o poskytovanie príslušných prístavných služieb, v súťažných podkladoch a v zmluvách o poskytovaní prístavných služieb budú uvedení príslušní pracovníci, ako aj transparentné informácie o ich zmluvných právach a podmienkach, v súlade s ktorými majú títo zamestnanci vykonávať prístavné služby.
3.  Riadiace orgány prístavu alebo príslušný orgán vyžadujú od všetkých poskytovateľov prístavných služieb, aby konali v súlade s so všetkými normami v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti, stanovenými v právnych predpisoch Únie a/alebo jednotlivých štátov a v príslušných kolektívnych zmluvách v súlade so zvyklosťami a tradíciami jednotlivých štátov. Ak v súvislosti s poskytovaním príslušných prístavných služieb dôjde k presunu zamestnancov, budú v súťažných podkladoch a v zmluvách o poskytovaní prístavných služieb uvedení príslušní pracovníci, ako aj transparentné informácie o ich zmluvných právach a podmienkach, v súlade s ktorými majú títo zamestnanci vykonávať prístavné služby.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)
Článok 10 a
Odborná príprava a ochrana pracovníkov
1.  Zamestnávateľ zabezpečí, aby jeho zamestnanci dostali potrebnú odbornú prípravu a nadobudli tak primerané vedomosti o podmienkach, v ktorých sa vykonáva ich práca, a aby boli riadne vyškolení na zvládanie rizík, s ktorými sa spája ich práca.
2.  Pri plnom rešpektovaní nezávislosti sociálnych partnerov je výbor pre sektorový sociálny dialóg pre prístavy na úrovni EÚ vyzvaný, aby vypracoval usmernenia na stanovenie požiadaviek v oblasti odbornej prípravy s cieľom predchádzať nehodám a zaistiť najvyššiu úroveň bezpečnosti a zdravia prístavných pracovníkov. Tieto požiadavky v oblasti odbornej prípravy sú podrobené pravidelnej aktualizácii, aby sa neustále znižoval výskyt nehôd na pracovisku.
3.  Sociálni partneri sú vyzvaní, aby vypracovali modely na zaistenie rovnováhy medzi meniacim sa dopytom po práci v prístave a pružnosťou, ktorú si vyžadujú prístavné operácie na jednej strane a kontinuitou a ochranou pracovných miest na druhej strane.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 11
Táto kapitola a prechodné ustanovenia článku 24 sa neuplatňujú na služby pre manipuláciu s nákladom ani na služby osobnej dopravy.
Táto kapitola okrem článku 10a a prechodné ustanovenia článku 24 sa neuplatňujú na služby pre manipuláciu s nákladom ani na služby osobnej dopravy či služby lodivodov.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak riadiaci orgán prístavu, ktorý čerpá verejné finančné prostriedky, poskytuje prístavné služby sám, vedie účtovníctvo každej činnosti prístavných služieb oddelene od účtovníctva svojich ostatných činností, a to tak, že:
2.  Ak riadiaci orgán prístavu, ktorý čerpá verejné finančné prostriedky, poskytuje prístavné služby alebo bagrovanie sám, vedie účtovníctvo tejto verejne financovanej činnosti alebo investície oddelene od účtovníctva svojich ostatných činností, a to tak, že:
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Ak riadiaci orgán prístavu alebo združenia prístavov sám vykonáva bagrovanie a na túto činnosť čerpá verejné prostriedky, nevykonáva bagrovanie v iných členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Verejné finančné prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú akciový kapitál alebo kvázi akciový kapitál, nenávratné granty, granty návratné iba za určitých okolností, poskytnutie úverov vrátane prečerpaní a preddavkov na kapitálové injekcie, záruky poskytnuté riadiacemu orgánu prístavu verejnými orgánmi, vyplatené dividendy a nerozdelené zisky alebo inú formu verejnej finančnej podpory.
3.  Verejné finančné prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú akciový kapitál alebo kvázi akciový kapitál, nenávratné granty, granty návratné iba za určitých okolností, poskytnutie úverov vrátane prečerpaní a preddavkov na kapitálové injekcie, záruky poskytnuté riadiacemu orgánu prístavu verejnými orgánmi alebo akúkoľvek inú formu verejnej finančnej podpory.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4
4.  Riadiaci orgán prístavu uchováva všetky informácie týkajúce sa finančných vzťahov uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku tak, aby boli k dispozícii Komisii a príslušnému nezávislému dozornému orgánu podľa článku 17 počas obdobia piatich rokov od konca účtovného obdobia, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú.
4.  Riadiaci orgán prístavu uchováva všetky informácie týkajúce sa finančných vzťahov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku tak, aby boli k dispozícii Komisii a orgánu určenému v súlade s článkom 17 počas obdobia piatich rokov od konca účtovného obdobia, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5
5.  Riadiaci orgán prístavu poskytne Komisii a príslušnému nezávislému dozornému orgánu na požiadanie ďalšie informácie, ktoré považujú za potrebné na dôkladné posúdenie predložených údajov a posúdenie súladu s týmto nariadením. Tieto informácie sa odovzdávajú do dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti.
5.  Riadiaci orgán prístavu poskytne Komisii a orgánu určenému v súlade s článkom 17 v prípade oficiálnej sťažnosti a na požiadanie ďalšie informácie, ktoré považujú za potrebné na dôkladné posúdenie predložených údajov a posúdenie súladu s týmto nariadením. Tieto informácie sa odovzdávajú do dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 a (nový)
7a.  Členské štáty môžu v prípade neprimeranej administratívnej záťaže rozhodnúť, že odsek 2 tohto článku sa neuplatňuje na ich prístavy súhrnnej siete, ktoré nespĺňajú kritériá článku 20 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, pod podmienkou, že všetky prijaté verejné finančné prostriedky, ako aj ich použitie na poskytovanie prístavných služieb budú v účtovnom systéme naďalej úplne transparentné. V prípade takéhoto rozhodnutia o ňom členské štáty informujú Komisiu skôr ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Poplatky za služby, ktoré poskytuje interný prevádzkovateľ uvedený v článku 9, a poplatky, ktoré v prípade obmedzenia počtu poskytovateľov účtujú poskytovatelia prístavných služieb, ktorí neboli určení na základe otvorených, transparentných a nediskriminačných postupov, sa stanovujú transparentným a nediskriminačným spôsobom. Tieto poplatky odrážajú podmienky na konkurenčnom príslušnom trhu a nie sú byť neprimerané ekonomickej hodnote poskytovanej služby.
1.  Poplatky za služby, ktoré poskytuje interný prevádzkovateľ v rámci povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme, poplatky za služby lodivodov, ktoré nie sú vystavené účinnej hospodárskej súťaži, a poplatky, ktoré účtujú poskytovatelia prístavných služieb v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b), sa stanovujú transparentným a nediskriminačným spôsobom. Tieto poplatky podľa možnosti odrážajú podmienky na konkurenčnom príslušnom trhu a nie sú neprimerané ekonomickej hodnote poskytovanej služby.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
3.  Poskytovateľ prístavných služieb dá k dispozícii príslušnému nezávislému dozornému orgánu uvedenému v článku 17 informácie o prvkoch, ktoré slúžia ako základ stanovenia štruktúry a výšky poplatkov za prístavné služby, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie odseku 1 tohto článku, ak príslušný nezávislý dozorný orgán o ne požiada. Súčasťou týchto informácií je metodika použitá na stanovenie prístavných poplatkov vo vzťahu k zariadeniam a službám, na ktoré sa tieto poplatky za prístavné služby vzťahujú.
3.  Poskytovateľ prístavných služieb dá v prípade oficiálnej sťažnosti a na požiadanie k dispozícii orgánu určenému podľa článku 17 informácie o prvkoch, ktoré slúžia ako základ stanovenia štruktúry a výšky poplatkov za prístavné služby, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie odseku 1 tohto článku. Súčasťou týchto informácií je metodika použitá na stanovenie prístavných poplatkov vo vzťahu k zariadeniam a službám, na ktoré sa tieto poplatky za prístavné služby vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3
3.  S cieľom prispieť k efektívnemu systému účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry, riadiaci orgán prístavu nezávislým spôsobom určí štruktúru a výšku týchto poplatkov, a to podľa svojej vlastnej obchodnej stratégie a investičného plánu, ktorý odráža podmienky hospodárskej súťaže na príslušnom trhu, a v súlade s pravidlami štátnej pomoci.
3.  S cieľom prispieť k efektívnemu systému účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry riadiaci orgán prístavu nezávislým spôsobom určí štruktúru a výšku týchto poplatkov, a to podľa svojej vlastnej obchodnej stratégie a investičného plánu a v súlade s pravidlami štátnej pomoci a pravidlami o hospodárskej súťaži.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4
4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry môžu byť odstupňované podľa obchodných postupov súvisiacich s frekvenciou používania prístavu alebo s cieľom podporiť efektívnejšie využívanie prístavnej infraštruktúry, príbrežnej námornej dopravy alebo vynikajúce výsledky v oblasti životného prostredia, energetickú účinnosť alebo uhlíkovú efektívnosť dopravných služieb. Kritériá použité na odstupňovanie poplatkov sú relevantné, objektívne, transparentné a nediskriminačné. Tieto rozdiely sa predovšetkým vzťahujú na všetkých príslušných používateľov prístavných služieb za rovnakých podmienok.
4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môžu byť poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry odstupňované podľa hospodárskej stratégie prístavu a jeho politiky v oblasti priestorového plánovania, ktoré súvisia okrem iného s určitými kategóriami používateľov, alebo s cieľom podporiť efektívnejšie využívanie prístavnej infraštruktúry, príbrežnej námornej dopravy alebo vynikajúce výsledky v oblasti životného prostredia, energetickú účinnosť alebo uhlíkovú efektívnosť dopravných služieb. Kritériá použité na odstupňovanie poplatkov sú relevantné, objektívne, transparentné a nediskriminačné a sú v súlade s pravidlami o štátnej pomoci a pravidlami o hospodárskej súťaži. Riadiaci orgán prístavu môže pri určovaní poplatkov zohľadniť vonkajšie náklady. Riadiaci orgán prístavu môže poplatky za infraštruktúru upravovať podľa obchodných postupov.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5
5.  Komisia je v prípade potreby splnomocnená prijať delegované akty v súlade s postupom stanoveným v článku 21, pokiaľ ide o spoločné klasifikácie plavidiel, palív a typov činností, podľa ktorých môžu byť odstupňované poplatky za infraštruktúru, a o spoločné zásady uplatňovania poplatkov za prístavnú infraštruktúru.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6
6.  Riadiaci orgán prístavu informuje používateľov prístavu a zástupcov alebo združenia používateľov prístavu o štruktúre a kritériách, ktoré sa používajú pri stanovení výšky poplatkov za prístavnú infraštruktúru vrátane celkových nákladov a príjmov, ktoré slúžia ako základ stanovenia štruktúry a výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. O každej zmene vo výške poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry alebo v štruktúre či kritériách použitých pri stanovení týchto poplatkov informuje používateľov prístavnej infraštruktúry najmenej tri mesiace vopred.
6.  Riadiaci orgán prístavu transparentným spôsobom informuje používateľov prístavu a zástupcov alebo združenia používateľov prístavu o štruktúre a kritériách, ktoré sa používajú pri stanovení výšky poplatkov za prístavnú infraštruktúru. O každej zmene vo výške poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry alebo v štruktúre či kritériách použitých pri stanovení týchto poplatkov informuje používateľov prístavnej infraštruktúry najmenej tri mesiace vopred. Riadiaci orgán prístavu nie je povinný zverejniť odstupňovanie poplatkov, ktoré je výsledkom jednotlivých rokovaní.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 7
7.  Riadiaci orgán prístavu dá príslušnému nezávislému dozornému orgánu a Komisii na požiadanie k dispozícii informácie uvedené v odseku 4 a podrobný prehľad nákladov a príjmov, ktoré slúžia ako základ stanovenia štruktúry a výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry, a informácie o metodike použitej na stanovenie poplatkov za prístavnú infraštruktúru vo vzťahu k zariadeniam a službám, ktorých sa tieto prístavné poplatky týkajú.
7.  Riadiaci orgán prístavu dá v prípade oficiálnej sťažnosti a na požiadanie orgánu určenému v súlade s článkom 17 a Komisii k dispozícii informácie uvedené v odseku 4 tohto článku a informácie o výške poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry a metodike použitej na stanovenie poplatkov za prístavnú infraštruktúru vo vzťahu k zariadeniam a službám, ktorých sa tieto prístavné poplatky týkajú.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán prístavu zriadi výbor zástupcov prevádzkovateľov plavidiel, vlastníkov nákladu alebo ďalších používateľov prístavu, od ktorých sa žiada úhrada poplatku za používanie prístavnej infraštruktúry alebo poplatku za prístavné služby či úhrada oboch poplatkov. Tento orgán sa bude nazývať „poradný výbor používateľov prístavu“.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán prístavu vedie každoročne pred stanovením poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry konzultácie s poradným výborom používateľov prístavu o štruktúre a výške týchto poplatkov. Poskytovatelia prístavných služieb uvedení v článku 6 a článku 9 vedú každoročne pred stanovením poplatkov za prístavné služby konzultácie s poradným výborom používateľov prístavu o štruktúre a výške týchto poplatkov. Riadiaci orgán prístavu poskytuje pre tieto konzultácie vhodné zariadenia a poskytovatelia prístavných služieb ho informujú o výsledkoch konzultácií.
2.  Riadiaci orgán prístavu zabezpečí primerané mechanizmy konzultácií s používateľmi prístavu vrátane príslušných prevádzkovateľov prepojenej dopravy. V prípade výrazného zvýšenia poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry vedie konzultácie s používateľmi prístavu. Poskytovatelia prístavných služieb poskytnú používateľom prístavu primerané informácie o štruktúre poplatkov za prístavné služby a kritériách používaných na ich stanovenie. Interní prevádzkovatelia poskytujúci služby v rámci povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a poskytovatelia prístavných služieb uvedení v článku 6 ods. 1 písm. b) vedú každoročne a pred stanovením poplatkov za prístavné služby konzultácie s používateľmi prístavu o štruktúre a výške týchto poplatkov. Riadiaci orgán prístavu poskytuje pre tieto konzultácie vhodné mechanizmy a poskytovatelia prístavných služieb ho informujú o výsledkoch konzultácií.
Existuje možnosť presadiť povinnosti uvedené v tomto článku u orgánov, ktoré už v prístave pôsobia, vrátane orgánov s osobitným zložením.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Riadiaci orgán prístavu vedie pravidelné konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú podniky so sídlom v prístave, poskytovatelia prístavných služieb, prevádzkovatelia plavidiel, vlastníci nákladu, prevádzkovatelia pozemnej dopravy a orgány verejnej správy, ktoré pôsobia v prístave, týkajúce sa týchto otázok:
1.  Riadiaci orgán prístavu vedie pravidelné konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami, ktoré pôsobia v prístave, a v prípade potreby aj s orgánmi verejnej správy zodpovednými za plánovanie dopravnej infraštruktúry, týkajúce sa týchto otázok:
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
(ca)  dôsledkov rozhodnutí o plánovaní a priestorovom plánovaní z hľadiska ochrany životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno c b (nové)
(cb)  opatrení na zaistenie a zvýšenie bezpečnosti v prístave vrátane opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov prístavu a informácií o prístupe zamestnancov prístavu k odbornej príprave;
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 17 – názov
Nezávislý dozorný orgán
Nezávislý dohľad
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislý dozorný orgán sledoval vykonávanie tohto nariadenia a aby naň dohliadal vo všetkých námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na území každého členského štátu.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii účinné mechanizmy na riešenie sťažností vo všetkých námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na území každého členského štátu. Na tento účel členské štáty určia jeden alebo viacero orgánov.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
2.  Nezávislý dozorný orgán je samostatný právny subjekt, ktorý je funkčne nezávislý vo vzťahu ku každému riadiacemu orgánu prístavu alebo poskytovateľom prístavných služieb. Členské štáty, ktoré si ponechajú vlastníctvo prístavov alebo kontrolu nad nimi alebo nad riadiacimi orgánmi prístavu, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie funkcií, ktoré sa týkajú dohľadu nad týmto nariadením a jeho sledovania, a činností spojených s takýmto vlastníctvom alebo kontrolou. Nezávislý dozorný orgán vykonáva svoje právomoci nestranne a transparentne a s náležitým dodržiavaním práva slobodne podnikať.
2.  Nezávislý dohľad sa vykonáva spôsobom, ktorý neumožňuje konflikty záujmov a je právne a funkčne nezávislý vo vzťahu ku každému riadiacemu orgánu prístavu alebo poskytovateľom prístavných služieb. Členské štáty, ktoré si ponechajú vlastníctvo prístavov alebo kontrolu nad nimi alebo nad riadiacimi orgánmi prístavu, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie funkcií, ktoré sa týkajú riešenia sťažností a činností spojených s takýmto vlastníctvom alebo kontrolou. Nezávislý dohľad musí byť nestranný a transparentný a musí náležite rešpektovať právo slobodne podnikať.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3
3.  Nezávislý dozorný orgán sa zaoberá sťažnosťami podanými ktoroukoľvek stranou s oprávneným záujmom, ako aj spormi, ktoré mu boli predložené, ktoré vznikli v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia.
3.  Členské štáty zabezpečujú, aby používatelia prístavu a iné príslušné zainteresované strany boli informované o tom, kde a akým spôsobom treba podať sťažnosť, čo zahŕňa aj informácie o orgánoch, ktoré sú oprávnené riešiť sťažnosti podľa článku 12 ods. 5, článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 7.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4
4.  V prípade, že vznikne spor medzi stranami so sídlom v rôznych členských štátoch, príslušným orgánom na riešenie tohto sporu je nezávislý dozorný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza prístav, v ktorom sa predpokladá, že spor vznikol.
4.  V prípade, že vznikne spor medzi stranami so sídlom v rôznych členských štátoch, právomoc na riešenie tohto sporu má členský štát, v ktorom sa nachádza prístav, v ktorom sa predpokladá, že spor vznikol. Členské štáty, ktorých sa to týka, navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie o svojej činnosti.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5
5.  Nezávislý dozorný orgán má právo požadovať, aby riadiace orgány prístavov, poskytovatelia prístavných služieb a používatelia prístavu predložili informácie potrebné na zabezpečenie sledovania uplatňovania tohto nariadenia a dohľadu na ním.
5.  V prípade, že oficiálnu sťažnosť podá niektorá zo strán s oprávneným záujmom, príslušný orgán zabezpečujúci nezávislý dohľad má právo požadovať, aby riadiace orgány prístavov, poskytovatelia prístavných služieb a používatelia prístavu predložili potrebné informácie.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6
6.  Nezávislý dozorný orgán môže vydávať stanoviská k otázkam, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia, ak o to príslušný orgán členského štátu požiada.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7
7.  Nezávislý dozorný orgán sa môže pri riešení sťažností alebo sporov obrátiť na poradný výbor používateľov konkrétneho prístavu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 8
8.  Rozhodnutia nezávislého dozorného orgánu sú záväzné bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť súdneho preskúmania.
8.  Rozhodnutia príslušného orgánu zabezpečujúceho nezávislý dohľad sú záväzné bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť súdneho preskúmania.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 9
9.  Členské štáty oznámia Komisii, ktorý orgán preberá funkciu nezávislého dozorného orgánu najneskôr do 1. júla 2015, ako aj každú príslušnú zmenu. Komisia na svojej webovej stránke uverejní zoznam nezávislých dozorných orgánov a bude ho aktualizovať.
9.  Členské štáty do ...* informujú Komisiu o mechanizmoch a postupoch zavedených v záujme dodržiavania ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku a bezodkladne jej oznámia aj každú príslušnú následnú zmenu. Komisia na svojej webovej stránke uverejní zoznam príslušných orgánov a bude ho aktualizovať.
__________________
* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 18
Článok 18
vypúšťa sa
Cooperation between independent supervisory bodies
1.  Nezávislé dozorné orgány si vymieňajú informácie o svojej práci a svojich zásadách a postupoch rozhodovania s cieľom umožniť jednotné vykonávanie tohto nariadenia. Na tento účel spolupracujú a zapájajú sa do činnosti siete, ktorej účastníci sa schádzajú v pravidelných intervaloch, a to najmenej raz za rok. Komisia sa zapája do činnosti tejto siete, koordinuje ju a podporuje.
2.  Nezávislé dozorné orgány úzko spolupracujú s cieľom vzájomne si pomáhať pri plnení úloh vrátane vykonávania vyšetrovaní potrebných na riešenie sťažností a sporov v prípadoch týkajúcich sa prístavov v jednotlivých členských štátoch. Na tento účel dá nezávislý dozorný orgán k dispozícii inému takémuto orgánu na základe odôvodnenej žiadosti informácie, ktoré sú potrebné na to, aby umožnili uvedenému orgánu plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislé dozorné orgány poskytli Komisii informácie potrebné na vykonanie jej úloh, ak o ne Komisia odôvodnene požiada. Informácie, ktoré Komisia požaduje, sú primerané vykonávaniu týchto úloh.
4.  Ak nezávislý dozorný orgán považuje určité informácie za dôverné v súlade s pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami o obchodnom tajomstve, druhý vnútroštátny dozorný orgán a Komisia zabezpečia zachovanie dôvernosti. Tieto informácie možno použiť len na účely, na ktoré boli požadované.
5.  Na základe skúseností nezávislých dozorných orgánov a skúseností s činnosťami siete uvedenej v odseku 1 a v záujme zabezpečenia efektívnej spolupráce môže Komisia prijať spoločné zásady pre vhodné postupy na výmenu informácií medzi nezávislými dozornými orgánmi. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
1.  Každá strana s oprávneným záujmom má právo odvolať sa k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán, proti rozhodnutiam alebo jednotlivým opatreniam, ktoré v súlade s týmto nariadením prijali príslušné orgány, riadiace orgány prístavu alebo nezávislé dozorné orgány. Odvolacím orgánom môže byť súd.
1.  Každá strana s oprávneným záujmom má právo odvolať sa k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán, proti rozhodnutiam alebo jednotlivým opatreniam, ktoré v súlade s týmto nariadením prijali príslušné orgány, riadiace orgány prístavu alebo orgán určený v súlade s článkom 17. Odvolacím orgánom môže byť súd.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
Členské štáty stanovujú pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii najneskôr do 1. júla 2015 a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá bude mať na ne vplyv.
Členské štáty stanovujú pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii do …* a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá bude mať na ne vplyv.
__________________
* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 21
Článok 21
vypúšťa sa
Exercise of the delegation
1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o 2 mesiace.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22
vypúšťa sa
Postup výboru
1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 23
Najneskôr tri roky po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní a účinnosti tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí ďalšie návrhy.
Na účely zhodnotenia fungovania a účinkov tohto nariadenia budú Európskemu parlamentu a Rade predkladané pravidelné správy. Do ...* Komisia predloží prvú správu a následne každé tri mesiace pravidelnú správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí ďalšie návrhy. Komisia vo svojich správach vezme do úvahy akýkoľvek pokrok, ktorý dosiahol výbor pre sociálny dialóg v odvetví prístavov na úrovni EÚ.
________________
* Štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 25
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. júla 2015.
Uplatňuje sa od …*.
__________________
* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0023/2016).


Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ***I
PDF 330kWORD 92k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a o zrušení nariadenia (ES) č. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0724),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0283/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 13. marca 2015(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0313/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/792.)

(1) Ú. v. EÚ C 175, 29.5.2015, s. 2.


Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom
PDF 494kWORD 163k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2014 (2015/2128(INI))
P8_TA(2016)0071A8-0026/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 325 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o predchádzajúcich výročných správach Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF),

–  so zreteľom na správu Komisie z 31. júla 2015 s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2014 (COM(2015)0386) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 a SWD(2015)0156),

–  so zreteľom na výročnú správu úradu OLAF za rok 2014,

–  so zreteľom na správu o činnosti dozorného výboru úradu OLAF za rok 2014,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. októbra 2015 s názvom Ochrana rozpočtu EÚ do konca roka 2014 (COM(2015)0503),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. septembra 2015 o boji proti korupcii v EÚ: zohľadnenie obáv podnikov a občianskej spoločnosti (CCMI/132),

–  so zreteľom na správu Komisie z 3. februára 2014 s názvom Správa EÚ o boji proti korupcii (COM(2014)0038),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2004/ES(1),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534), ktorý Komisia predložila 17. júla 2013,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999(2),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 11. júla 2012 o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (COM(2012)0363), ktorý predložila Komisia,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o úsilí EÚ v boji proti korupcii(4), svoje vyhlásenie z 18. mája 2010 o úsilí Únie v boji proti korupcii(5) a oznámenie Komisie zo 6. júna 2011 s názvom Boj proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na správu za rok 2015 o výpadku príjmov z DPH, ktorej vypracovanie zadala Európska komisia,

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov o verejnom obstarávaní vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-105/14 – Taricco a iní,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci (A8-0026/2016),

A.  keďže členské štáty a Komisia spoločne zodpovedajú za plnenie približne 80 % rozpočtu Únie; keďže členské štáty sú zodpovedné predovšetkým za výber vlastných zdrojov okrem iného prostredníctvom DPH a cla;

B.  keďže riadne verejné výdavky a ochrana finančných záujmov EÚ by mali byť kľúčovými prvkami politiky EÚ, ktorej cieľom je posilniť dôveru občanov tým, že sa zabezpečí riadne, účinné a účelné využívanie ich peňazí; keďže riadne finančné hospodárenie by sa malo kombinovať s prístupom tzv. maximálneho využitia každého eura;

C.  keďže dosiahnutie dobrého výkonu zahŕňa vstupy, výstupy, výsledky a vplyvy, ktoré sa pravidelne hodnotia v rámci auditov výkonnosti;

D.  keďže v dôsledku rozmanitosti právnych a administratívnych systémov členských štátov vzniká náročné prostredie, v ktorom treba riešiť nezrovnalosti a bojovať proti podvodom, a keďže Komisia by preto mala prijať kroky k ďalšiemu znásobeniu úsilia, aby sa boj proti podvodom a korupcii viedol efektívnym spôsobom a aby viedol k hmatateľnejším a uspokojivejším výsledkom;

E.  keďže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) má zodpovednosť za ochranu finančných záujmov Únie tým, že vyšetruje podvody, korupciu a iné nezákonné činnosti; keďže jeho dozorný výbor bol zriadený na účely posilnenia a zaručenia nezávislosti úradu OLAF pravidelným sledovaním vykonávania vyšetrovacej funkcie tohto úradu; keďže najmä dozorný výbor sleduje vývoj týkajúci sa uplatňovania procesných záruk a trvania vyšetrovaní vo svetle informácií poskytnutých generálnym riaditeľom v súlade s článkom 7 ods. 8 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013;

F.  keďže korupcia ovplyvňuje všetky členské štáty a stojí hospodárstvo EÚ približne 120 miliárd EUR ročne, ako sa uvádza v prvej správe Komisie o protikorupčnej politike Európskej únie, ktorá bola zverejnená vo februári 2014;

G.  keďže korupcia môže pomôcť financovať činnosti sietí organizovaného zločinu alebo terorizmu v Európe; keďže korupcia ohrozuje aj dôveru občanov v inštitúcie a demokratické procesy;

H.  keďže – okrem predpokladu existencie civilizačných výziev založených na etických zásadách typických pre právny štát – boj proti podvodom a korupcii prispieva ku konkurencieschopnosti Únie v globálnom hospodárstve;

1.  berie na vedomie správu Komisie s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2014; žiada Komisiu, aby vo svojich výročných správach o ochrane finančných záujmov EÚ včasnejšie reagovala na požiadavky Európskemu parlamentu;

Odhaľovanie a oznamovanie nezrovnalostí

2.  konštatuje, že všetky nahlásené nezrovnalosti zodpovedajú celkovej sume približne 3,24 miliardy EUR; zdôrazňuje, že celkový finančný dosah podvodných a nepodvodných nezrovnalostí oznámených v roku 2014 sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšil o 36 %, kým počet nezrovnalostí vzrástol o 48 %; zdôrazňuje, že z nahlásených nezrovnalostí 2,27 miliardy EUR súvisí s výdavkami a zodpovedá 1,8 % celkových platieb;

3.  poukazuje na to, že z celkového počtu 16 473 nezrovnalostí, ktoré v roku 2014 oznámili Komisii, bolo 1 649 podvodov, čo zodpovedá sume 538,2 milióna EUR; berie na vedomie, že podvodné nezrovnalosti súvisiace s výdavkami zodpovedali sume 362 miliónov EUR, čo predstavuje 0,26 % celkových platieb, a podvodné nezrovnalosti súvisiace s príjmami zodpovedali sume 176,2 milióna EUR, čo predstavuje 0,88 % hrubej výšky tradičných vlastných zdrojov (TVZ) vybraných v roku 2014;

4.  zdôrazňuje, že celkový finančný dosah nepodvodných nezrovnalostí oznámených v roku 2014 sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšil o 47 %, zatiaľ čo ich počet klesol o 5 %; konštatuje tiež, že nepodvodné nezrovnalosti súvisiace s výdavkami ovplyvnili 1,54 % celkových platieb a nepodvodné nezrovnalosti súvisiace s príjmami ovplyvnili 3,66 % TVZ vybraných v roku 2014;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala plnú zodpovednosť za vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, ako aj za lepší výber vlastných zdrojov, a aby vytvorila jednotné zásady predkladania správ vo všetkých členských štátoch s cieľom zbierať primerané, porovnateľné a presné údaje;

6.  zdôrazňuje, že nepodvodné nezrovnalosti často súvisia s nedostatočným poznaním zložitých pravidiel a požiadaviek; domnieva sa, že zjednodušenie pravidiel a postupov zo strany členských štátov a Komisie zníži počet takýchto nezrovnalostí; domnieva sa, že boj proti nezrovnalostiam, vrátane podvodu, si vyžaduje, aby malo obyvateľstvo a všetky inštitucionálne orgány na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni o tejto problematike vedomosť; konštatuje, že je nevyhnutné, aby bola vo všetkých inštitúciách a orgánoch, ktoré sú zapojené do využívania fondov, vytvorená kultúra pomáhajúca predchádzaniu podvodom a boju proti nim, a vyzýva členské štáty, aby podporovali výmenu osvedčených postupov;

7.  pripomína, že s cieľom dosiahnuť lepšiu udržateľnosť financií sú členské štáty zapojené do pokračujúcej fiškálnej konsolidácie a obmedzení, a je pevne presvedčený, že všetky dostupné zdroje sú potrebné na investície v členských štátoch s cieľom stimulovať udržateľný hospodársky rast; domnieva sa, že musia byť podniknuté všetky potrebné opatrenia na to, aby sa zabránilo všetkým podvodným činnostiam v oblasti obchodnej politiky a súvisiacich rozpočtových prostriedkov a aby boli tieto činnosti zastavené, pričom by sa mali skombinovať všetky príslušné politické nástroje (ako napr. vyšetrovania trestných činov, vytvorenie spoľahlivých modelov analýzy a úsilie riešiť nedostatky a neúspechy týkajúce sa nedostatočnej politiky Komisie); vyzýva členské štáty, aby vynaložili väčšie úsilie o zabezpečenie toho, že prostriedky z rozpočtu EÚ na projekty prispievajúce k rastu a vytváraniu pracovných miest v Európe a na vymáhanie colného dlhu po odhalení podvodov budú správne využívané; zdôrazňuje, že z všeobecného hľadiska by boj proti nedovolenému obchodu a nezákonným finančným tokom mal byť aj naďalej vysokou prioritou EÚ a členských štátov;

8.  víta, že Komisia prijala viacročnú stratégiu boja proti podvodom, ktorá pomáha odstraňovať výrazné rozdiely v počte nezrovnalostí oznamovaných jednotlivými členskými štátmi;

Príjmy – vlastné zdroje

9.  so znepokojením poznamenáva, že objem TVZ ovplyvnených podvodmi sa v roku 2014 zvýšil o 191 % v porovnaní s rokom 2013 a objem ovplyvnený nepodvodnými nezrovnalosťami sa v roku 2014 zvýšil o 146 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

10.  vyjadruje znepokojenie, že priemerná miera návratnosti TVZ na členský štát pre podvodné, ako aj nepodvodné nezrovnalosti dosiahla za rok 2014 úroveň 24 %, a bola tak na historickom minime; naliehavo vyzýva členské štáty, aby spätne získavali príslušné sumy, pričom apeluje najmä na členské štáty, ktoré musia spätne získať najväčšie sumy;

11.  vyjadruje znepokojenie nad výpadkom príjmov z DPH a odhadovanými stratami pri výbere DPH, ktoré v roku 2013 dosiahli 168 miliárd EUR; poukazuje na skutočnosť, že v 13 z 26 členských štátov EÚ, ktoré boli preverované v roku 2014, presiahla priemerná odhadovaná strata na DPH 15,2 %; poukazuje na to, že Komisia nemá prístup k informáciám, ktoré si vymieňajú členské štáty s cieľom predchádzať a bojovať proti takzvaným „kolotočovým“ podvodom; vyzýva všetky členské štáty, aby sa zúčastňovali na práci v rámci platformy Eurofisc vo všetkých oblastiach svojej činnosti, a tak uľahčili výmenu informácií a prispievali k boju proti podvodom; opakovane zdôrazňuje, že Komisia má právomoc kontrolovať a dohliadať na opatrenia, ktoré prijímajú členské štáty; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využívala svoje výkonné právomoci s cieľom kontrolovať členské štáty a pomôcť im v boji proti podvodom v oblasti DPH a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; berie na vedomie, že Komisia od roku 2013 používa mechanizmus rýchlej reakcie s cieľom vyrovnať sa s rozsiahlymi a neočakávanými podvodmi v oblasti DPH;

12.  nabáda Komisiu, aby vytvorila mechanizmus, ktorý by motivoval podniky, aby pravidelne platili dane a nevyhýbali sa daňovým povinnostiam;

13.  berie na vedomie rastúci počet koordinačných centier podporovaných agentúrami Eurojust a Europol; víta výsledky cezhraničných operácií Vertigo 2 a 3 a efektívnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a súdnymi orgánmi v Nemecku, Poľsku, Holandsku, Veľkej Británii, Belgicku, Španielsku, Českej republike a Švajčiarsku, ktorá viedla k zneškodneniu zločineckých sietí zodpovedných za podvody v sume približne 320 miliónov EUR z daňových príjmov vrátane DPH;

14.  vyjadruje znepokojenie vzhľadom na colné kontroly a s nimi súvisiaci výber daní, ktoré predstavujú vlastný zdroj rozpočtu EÚ; pripomína, že colné orgány členských štátov vykonávajú kontroly, aby zistili, či dovozcovia dodržiavajú pravidlá v oblasti colných taríf a dovozu tovaru a poukazuje na to, že Dvor audítorov zistil, že kvalita týchto kontrol sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši; vyzýva Komisiu, aby znovu aktualizovala príručku pre colnú kontrolu, vydanú v roku 2014, s cieľom odstrániť nedostatky zistené Dvorom audítorov, a to napríklad pokiaľ ide o otázky týkajúce sa zaobchádzania s precleným dovážaným tovarom v iných členských štátoch;

Výdavky

15.  so znepokojením berie na vedomie, že počet nezrovnalostí súvisiacich s výdavkami EÚ, ktoré boli v roku 2014 nahlásené ako podvod, klesol po 76 % náraste v roku 2013 len o 4 %; nalieha na príslušné orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zníženie počtu podvodných nezrovnalostí, nie však na úkor kontrolných noriem;

16.  vyjadruje znepokojenie nad stálym nárastom počtu ohlásených nepodvodných nezrovnalostí súvisiacich s priamo riadenými finančnými prostriedkami EÚ, a to pokiaľ ide o počet prípadov, ako aj peňažné sumy; s prekvapením konštatuje, že počet podvodných nezrovnalostí nahlásených v roku 2014 bol štvornásobne vyšší ako v prechádzajúcom roku, a vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné vysvetlenie a prijala nevyhnutné kroky na zamedzenie tomuto trendu;

17.  vyjadruje preto znepokojenie nad tým, že odvetvie rozvoja vidieka zodpovedalo v roku 2014 za najväčší počet oznámených podvodných nezrovnalostí, pričom v porovnaní s rokom 2013 vykazovalo najväčší nárast; poukazuje na to, že približne 71 % z celkového počtu oznámených podvodných nezrovnalostí v oblasti prírodných zdrojov (poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo) malo pôvod v Maďarsku, Taliansku, Poľsku a Rumunsku;

18.  uznáva, že miera návratnosti prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) zo strany členských štátov je pod celkovým priemerom a menej ako polovica prostriedkov z nezrovnalostí zistených v roku 2009 bola do konca roka 2014 vrátená; poukazuje na výrazné rozdiely v schopnostiach členských štátov vymôcť sumy, pokiaľ ide o neoprávnené platby, ktoré boli zistené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a naliehavo vyzýva Bulharsko, Francúzsko, Grécko a Slovensko, aby výrazne zlepšili svoje výsledky; uznáva, že mechanizmus vyrovnania (pravidlo 50/50) poskytuje silnú motiváciu pre členské štáty, aby vymáhali od príjemcov neoprávnene vyplatené sumy v rámci EPZF tak rýchlo, ako je to možné; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rok 2014 bol tretím rokom po sebe s nárastom počtu prípadov podvodných nezrovnalostí v rámci EPZF a štvrtým rokom po sebe s nárastom počtu oznámených podvodov, pokiaľ ide o rozvoj vidieka; zdôrazňuje potrebu rýchlejšieho vymáhania finančných prostriedkov;

19.  poznamenáva, že nezrovnalosti v súvislosti so spoločnou rybárskou politikou sa v roku 2014 vrátili na hodnotu porovnateľnú s rokom 2012 po tom, ako v roku 2013 dosiahli najvyššiu úroveň; konštatuje, že najčastejšie odhaľovanou kategóriou nezrovnalosti v období rokov 2010 – 2014 bola „Nespôsobilosť akcie/projektu na získanie podpory“, za ktorou nasledovalo „Porušenie pravidiel verejného obstarávania“;

20.  poznamenáva, že pokiaľ ide o programové obdobie politiky súdržnosti v období 2007 – 2013, bolo v roku 2014 ohlásených 306 podvodných nezrovnalostí, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje pokles o 5%; je vážne znepokojený tým, že v roku 2014 došlo v porovnaní s rokom 2013 k nárastu objemu finančných prostriedkov ovplyvnených podvodnými nezrovnalosťami, a to o viac ako 115 miliónov EUR (76 %), čo je najmä dôsledok výrazného zvýšenia súm (660 %) zahrnutých do Kohézneho fondu; konštatuje, že zo 74 prípadov preukázaných podvodov v politike súdržnosti medzi rokmi 2008 a 2014 61 prípadov (82 %) ohlásili tri členské štáty – Nemecko (42 prípadov), Poľsko (11 prípadov) a Slovinsko (8 prípadov); vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že 14 členských štátov zistilo mieru preukázaných podvodov v tomto období vo výške 0 %, čo môže vyvolať pochybnosti o účinnosti ich systémov kontroly;

21.  je taktiež znepokojený tým, že v oblasti súdržnosti celkový časový odstup medzi výskytom nezrovnalosti, jej odhalením a konečným oznámením Komisii vzrástol, a to až na 3 roky a 4 mesiace; pripomína, že po odhalení nezrovnalostí nasledujú ďalšie postupy (príkazy na vymáhanie, vyšetrovania úradu OLAF a pod.); nalieha na Komisiu, aby s členskými štátmi spolupracovala na zlepšení účinnosti ich postupov odhaľovania a oznamovania;

22.  víta celkový pokles ohlásených nezrovnalostí v súvislosti s predvstupovou pomocou; vyjadruje poľutovanie nad stále narastajúcim trendom týkajúcim sa nezrovnalostí v súvislosti s nástrojom predvstupovej pomoci (IPA) od roku 2010, a to v sumách, ako aj počte prípadov, pričom k tomuto nepriaznivému vývoju najvýraznejšie prispieva Turecko, a vyzýva Komisiu, aby urobila maximum pre zlepšenie situácie predovšetkým s ohľadom na nadchádzajúci proces posilnenej spolupráce EÚ – Turecko;

Zistené problémy a potrebné opatrenia

Lepšie oznamovanie

23.  so znepokojením konštatuje, že napriek mnohým výzvam zo strany Európskeho parlamentu na zavedenie jednotných zásad predkladania správ vo všetkých členských štátoch situácia zostáva veľmi neuspokojivá a stále existujú značné rozdiely v počte podvodných a nepodvodných nezrovnalostí oznámených jednotlivými členskými štátmi; domnieva sa, že tento problém vytvára skreslený obraz o skutočnej situácii úrovne porušení a ochrany finančných záujmov EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby venovala veľké úsilie vyriešeniu problému rôznych prístupov členských štátov k odhaľovaniu nezrovnalostí a nehomogénnych výkladov pri používaní právneho rámca EÚ;

24.  víta záväzok Komisie uverejňovať každé dva roky správu EÚ o boji proti korupcii a s potešením očakáva nasledujúcu správu, ktorá bude uverejnená na začiatku roka 2016; vyzýva Komisiu, aby do správy začlenila kapitolu o výsledkoch, ktoré dosahujú inštitúcie EÚ v boji proti korupcii, a aby vykonala ďalšiu analýzu na úrovni inštitúcií EÚ týkajúcu sa použitých politík s cieľom určiť základné kritické faktory, zraniteľné oblasti a rizikové činitele prispievajúce ku korupcii;

25.  vyzýva Komisiu, aby harmonizovala rámec oznamovania podozrení z podvodu a stanovila pravidlá pre podávanie správ o všetkých súdnych konaniach prebiehajúcich v členských štátoch v súvislosti s možným podvodným využívaním zdrojov EÚ a požadovala pritom, aby boli v oznámeniach výslovne uvádzané súdne kroky prijaté na základe súdnych odporúčaní úradu OLAF;

26.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula systém presných ukazovateľov a jednoducho použiteľných jednotných kritérií, ktorý sa bude zakladať na požiadavkách uvedených v Štokholmskom programe, s cieľom merať úroveň korupcie v členských štátoch; vyjadruje znepokojenie nad spoľahlivosťou a kvalitou údajov, ktoré poskytujú členské štáty; vyzýva preto Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi na zabezpečení poskytovania komplexných, presných a spoľahlivých údajov a mala pritom na pamäti cieľ spočívajúci v úplnom vykonávaní systému jednotného auditu; vyzýva Komisiu, aby vypracovala index korupcie na zaradenie členských štátov do kategórií;

27.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom v súvislosti s posudzovaním výsledkov získaných v boji proti korupcii poskytla presné informácie s cieľom uľahčiť postupné a nepretržité vykonávanie záväzkov, ktoré každý členský štát prijal v oblasti boja proti korupcii;

28.  opakovane vyzýva Komisiu, aby pohotovo presadzovala právne predpisy o minimálnej úrovni ochrany oznamovateľov v Európskej únii; vyzýva európske inštitúcie, aby zmenili Služobný poriadok úradníkov Európskej únie s cieľom zabezpečiť nielen formálny záväzok úradníkov oznamovať nezrovnalosti, ale aj stanoviť primeranú ochranu oznamovateľov; vyzýva tieto európske inštitúcie a iné subjekty, ktoré ešte nevykonávajú článok 22 písm. c) Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, aby tak bezodkladne urobili; naliehavo žiada, aby všetky inštitúcie EÚ prijali vnútorné pravidlá týkajúce sa oznamovania nezákonného konania zo strany zamestnancov a ich povinnosti, ktoré by boli zamerané na ochranu oznamovateľov; domnieva sa, že tieto predpisy by mali byť vyslovene rozšírené na oznamovateľov odhaľujúcich podvody v súvislosti s medzinárodnými dohodami, vrátane obchodných dohôd;

29.  poukazuje na význam prístupu k informáciám a transparentnosť lobizmu, ako aj používania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na podporu práce nezávislých organizácií v tejto oblasti;

30.  domnieva sa, že miera transparentnosti by sa mohla zvýšiť prostredníctvom vytvorenia legislatívnej stopy pre lobovanie v EÚ s cieľom prechodu z dobrovoľného na povinný register EÚ pre všetky činnosti lobovania vzhľadom na všetky inštitúcie EÚ;

31.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zachovala svoju prísnu politiku prerušovania a pozastavovania platieb v súlade s príslušným právnym základom; víta skutočnosť, že Komisia prijala nové rozhodnutie týkajúce sa mechanizmu včasného varovania; očakáva vytvorenie komplexného systému včasného odhaľovania rizík a vylučovania hospodárskych subjektov, ktorý má Komisia navrhnúť; vyzýva Komisiu, aby lepšie informovala členské štáty a miestne orgány o vykonávaní svojej politiky uvedomujúc si, že politické úvahy by nemali negatívne vplývať na tento postup;

32.  preto požaduje, aby sa vo všetkých politikách Únie prierezovo uplatňoval článok 325 ZFEÚ a aby sa nielen reagovalo na podvody, ale sa im aj predchádzalo; požaduje, aby sa dodržiaval článok 325 ZFEÚ a najmä odsek 5 o výročných správach, ktoré v súčasnosti vykazujú ročné oneskorenie; požaduje zjednodušenie, a to najmä pokiaľ ide o spôsob využívania európskych dotácií v politike súdržnosti; požaduje, aby sa dodržiavali dohodnuté postupy a ratifikovali dohody o boji proti podvodom na regionálnej a medzinárodnej úrovni, ktoré boli uzavreté medzi Úniou a tretími krajinami alebo organizáciami tretích strán; požaduje prijatie opatrení nadväzujúcich na odporúčania pre akčný plán, ktoré sú súčasťou uznesenia Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú prijať(7), najmä odporúčanie 130 o viditeľnosti opatrení prijatých členskými štátmi na boj proti podvodom a organizovanej trestnej činnosti a odsek 131 o všeobecnom akčnom pláne na roky 2014 – 2019 pre boj proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí – body i) až xxi); požaduje, aby sa predložili prvé výsledky, pokiaľ ide o vykonávanie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí; ďalej požaduje, aby sa zabezpečila lepšia informovanosť o nástrojoch boja proti korupcii, ktoré využíva úrad OLAF, ako aj o koordinácii postupov členských štátov na vymáhanie súm získaných podvodným spôsobom;

33.  vyzýva EÚ, aby požiadala o členstvo v Skupine štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy;

34.  víta skutočnosť, že v roku 2014 bolo v platnosti 48 dohôd, ktoré sa týkali vzájomnej administratívnej pomoci v 71 krajinách, pričom s ďalšími 49 krajinami sa rokuje, vrátane hlavných obchodných partnerov, ako napríklad USA a Japonska, a žiada, aby bol Európsky parlament neustále informovaný o vývojoch týchto rokovaní; zdôrazňuje, že prioritou v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ a účinným bojom proti podvodom je zabezpečenie toho, že všetky strany budú uplatňovať existujúce právne predpisy a dodržiavať príslušné medzinárodné dohody vrátane príslušných doložiek o boji proti podvodom a korupcii, ktorými sa ustanovujú sankcie; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s ďalšími krajinami v oblasti boja proti podvodom a uzavrela nové dohody o administratívnej spolupráci; vyzýva Komisiu, aby naďalej do všetkých medzinárodných dohôd EÚ zahŕňala ustanovenia zamerané na boj proti podvodom a korupcii, aby tak pripravila pôdu pre posilnenú spoluprácu v oblasti boja proti organizovanému zločinu, pašeráctvu a ďalším formám nezákonného alebo nedovoleného obchodu;

35.  víta kľúčovú úlohu, ktorú plní program makrofinančnej pomoci EÚ (MFA) pri presadzovaní reforiem zo strany najbližších obchodných partnerov EÚ; žiada, aby Komisia aj naďalej podávala Európskemu parlamentu a členským štátom správy s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky použili v úplnom súlade so základným nariadením a konzistentne s regionálnou súdržnosťou a presadzovaním regionálnej stability, čim sa obmedzí riziko zneužívania návratných úverov; požaduje dlhodobé posúdenie vplyvu programov makrofinančnej pomoci na boj proti korupcii a podvodom v prijímajúcich krajinách;

36.  opakuje svoju požiadavku adresovanú dvorom audítorov jednotlivých členských štátov, aby zverejňovali národné vyhlásenia objasňujúce využívanie finančných prostriedkov EÚ;

37.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na svojich príslušných úrovniach vypracovali prepojené databázy nezrovnalostí v oblasti politiky súdržnosti vrátane nezrovnalostí vyplývajúcich z verejného obstarávania, keďže takéto databázy môžu poskytnúť základ pre zmysluplnú a komplexnú analýzu frekvencie, závažnosti a príčin týchto nezrovnalostí a pre zabezpečenie finančného objemu podvodných nezrovnalostí; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty zabezpečili, že budú Komisii včas a vhodným spôsobom predkladané presné a porovnateľné údaje bez toho, aby dochádzalo k neprimeranému zvýšeniu administratívneho zaťaženia;

Lepšie kontroly

38.  poukazuje na zložitý charakter nezrovnalostí; zastáva názor, že Komisia a členské štáty musia uskutočňovať rázne kroky proti podvodným nezrovnalostiam; domnieva sa, že nepodvodné nezrovnalosti by sa mali riešiť správnymi opatreniami, a to najmä transparentnejšími a jednoduchšími požiadavkami, väčšou technickou pomocou ktorú Komisia poskytuje členským štátom, a lepšou výmenou osvedčených postupov a získaných skúseností; domnieva sa, že metodológia výpočtu chýb sa musí harmonizovať na úrovni EÚ a členských štátov;

39.  víta skutočnosť, že v rámci „kontrol Spoločenstva“ ex-ante a ex-post sa odhaľuje čoraz viac prípadov nezrovnalostí, a preto sa nazdáva, že tieto kontroly by mali byť ďalej podporované;

40.  vyzýva príslušné orgány v členských štátoch, aby vykonávali lepšie kontroly a využívali všetky dostupné informácie s cieľom predchádzať chybám a neoprávneným platbám zahrňujúcim finančné prostriedky EÚ;

41.  nabáda Komisiu, aby ďalej posilňovala svoju úlohu dohľadu prostredníctvom auditov, kontrolných a inšpekčných činností, plánov nápravných opatrení a včasných písomných varovaní; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie a využili svoj potenciál na odhaľovanie a nápravu chýb ešte predtým, ako požiadajú Komisiu o preplatenie; v tejto súvislosti zdôrazňuje osobitnú hodnotu preventívnych opatrení pri zabraňovaní platbám, čím zaniká potreba následných opatrení na účely vymáhania spreneverených finančných prostriedkov;

42.  opätovne vyzýva Komisiu, aby vypracovala systém výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi s cieľom umožniť krížovú kontrolu účtovných záznamov týkajúcich sa transakcií medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, aby nedochádzalo k cezhraničným podvodom v oblasti využívania štrukturálnych fondov a investícií a aby sa tým zaistil horizontálny prístup k ochrane finančných záujmov Európskej únie;

43.  víta skutočnosť, že útvary Komisie v roku 2014 vypracovali a vykonávali svoje stratégie na boj proti podvodom; vyzýva agentúry EÚ, výkonné agentúry a spoločné podniky, aby urobili to isté; zdôrazňuje úlohu koordinačných útvarov pre boj proti podvodom (AFCOS) v boji proti podvodom; víta prijatie národných stratégií boja proti podvodom Bulharskom, Gréckom, Chorvátskom, Maltou a Slovenskom a vyzýva príslušné členské štáty, aby čo najskôr predložili svoje vnútroštátne stratégie boja proti podvodom; vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala vykonávanie vnútroštátnych stratégií boja proti podvodom;

44.  okrem toho netrpezlivo očakáva posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o spôsob riadenia finančných prostriedkov; žiada, aby sa zamestnancom orgánov zapojených do riadenia finančných prostriedkov, najmä v koordinačných útvaroch pre boj proti podvodom, poskytovala komplexná odborná príprava, aby mohli rozvíjať vlastné vnútroštátne stratégie na boj proti podvodom;

45.  víta priaznivé výsledky prvého výročného prehľadu programu Hercule III; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že rozpočet vyčlenený na tento program nebude postačujúci; požaduje dodatočné informácie založené na výkonnosti, najmä o prínose 55 konferencií a školení o účinnosti opatrení prijatých členskými štátmi v boji proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie;

46.  opakuje, že podľa článku 325 ods. 2 ZFEÚ členské štáty „prijmú rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy“; zastáva názor, že uvedené ustanovenie sa v EÚ nedodržiava; domnieva sa, že Komisia by mala vypracovať horizontálnu politiku boja proti podvodom a korupcii; zdôrazňuje, že Komisia tiež zodpovedá za efektívne využívanie finančných prostriedkov, a preto ju vyzýva, aby zaviedla interné požiadavky na výkon;

47.  domnieva sa, že je potrebné väčšie zapojenie obyvateľov Európy do fáz plánovania a kontroly, a to prostredníctvom ľahko dostupných informačných nástrojov, najmä v prípadoch financovania významnej infraštruktúry; vyzýva Komisiu, aby zvážila myšlienku participatívneho rozpočtu s cieľom zapojiť občanov do monitorovania čerpania fondov EÚ a aby zriadila prístupné elektronické kontaktné miesto na oznamovanie podvodov;

48.  poznamenáva, že vymedzenie, klasifikácia, odhaľovanie a oznamovanie nezrovnalostí sú medzi členskými štátmi a aj v rámci nich stále rôzne, najmä z dôvodu rôznych vymedzení nezrovnalostí; domnieva sa, že je potrebné ďalšie zosúladenie, a v tejto súvislosti víta delegované nariadenie Komisie z 8. júla 2015 o oznamovaní nezrovnalostí, ktorým sa dopĺňa nariadenie o spoločných ustanoveniach; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci politiky súdržnosti zaviedli ucelené stratégie prístupu k nezrovnalostiam a boja proti podvodom; poukazuje na preventívne a nápravné opatrenia prijaté Komisiou na predchádzanie podvodným nezrovnalostiam, a to aj prerušením 193 platieb v rámci politiky súdržnosti;

49.  pripomína, že nariadenie o spoločných ustanoveniach vyžaduje od riadiacich orgánov, aby zaviedli účinné a primerané opatrenia proti podvodom, ktoré by mali byť zakotvené vo vnútroštátnych stratégiách boja proti podvodom; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje preventívne opatrenia; v tejto súvislosti víta vytvorenie systému včasného odhalenia rizík a žiada najmä o posilnenie technických a administratívnych kapacít riadiacich orgánov, aby boli zabezpečené spoľahlivejšie systémy kontroly, ktoré budú schopné znižovať riziká podvodov a zvyšovať schopnosť ich odhaľovania, a to aj v menej rozvinutých regiónoch, bez neprimeraného finančného a administratívneho zaťaženia; zdôrazňuje, že prevencia by mala zahŕňať sústavné vzdelávanie a podporu pracovníkov zodpovedných za správu a kontrolu finančných prostriedkov v rámci príslušných orgánov, ako aj výmenu informácií a osvedčených postupov; poukazuje na kľúčovú úlohu miestnych a regionálnych orgánov a partnerov v boji proti podvodom, zabezpečení transparentnosti a predchádzaní stretom záujmov;

50.  oceňuje rozhodnutie Komisie uskutočniť hodnotenie v polovici obdobia v roku 2018 s cieľom stanoviť, či nová regulačná štruktúra pre politiku súdržnosti naďalej zabraňuje nezrovnalostiam vrátane podvodov a znižuje riziko ich výskytu, a očakáva, že mu budú predložené podrobné informácie o vplyve nových pravidiel na systémy správy a kontroly, a to tak z hľadiska výskytu nezrovnalostí a podvodov, ako aj z hľadiska všeobecného vykonávania tejto politiky;

51.  vyzýva Komisiu a Európsky dvor audítorov, aby uľahčili transparentnosť údajov o audite tým, že vydajú podrobnejšie informácie, pokiaľ ide o členské štáty s najlepšími a najhoršími výsledkami vo všetkých politických oblastiach a odvetviach, aby subjekty mohli určiť oblasti, v ktorých je pomoc najviac potrebná, a navrhnúť príslušné opatrenia;

Smernica o ochrane finančných záujmov EÚ a nariadenie o Európskej prokuratúre

52.  víta vyhlásenie Komisie v jej výročnej správe o ochrane finančných záujmov Európskej únie z roku 2014, v ktorom pripomína, že smernica o ochrane finančných záujmov EÚ, ako aj nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry (nariadenie o Európskej prokuratúre) „by mali doplniť a posilniť právny rámec a značne posilniť boj proti podvodom“; opakuje svoj postoj, že existuje naliehavá potreba čo najskôr prijať smernicu o ochrane finančných záujmov EÚ, do pôsobnosti ktorej by mala patriť DPH a ktorá by mala obsahovať jasné vymedzenie trestných činov v oblasti ochrany finančných záujmov, minimálne pravidlá pre najvyššie uplatniteľné tresty odňatia slobody a minimálne pravidlá týkajúce sa premlčania; pripomína vec Taricco, v ktorej Súdny dvor upriamuje pozornosť na skutočnosť, že podvod v oblasti DPH je skutočne zahrnutý vo vymedzení podvodu v oblasti ochrany finančných záujmov podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov z roku 1995;

53.  zdôrazňuje, že by sa malo čo najskôr prijať aj nariadenie o Európskej prokuratúre, a žiada Radu, aby vysvetlila, prečo sa rokovania odďaľujú;

Verejné obstarávanie

54.  konštatuje, že úroveň nezrovnalostí spôsobených nedodržiavaním pravidiel verejného obstarávania je aj naďalej vysoká; vyzýva členské štáty, aby urýchlene transponovali do vnútroštátneho práva smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní(8), na základe ktorej sa elektronické obstarávanie stáva povinným a ktorou sa zavádza povinnosť monitorovania a ohlasovacia povinnosť s cieľom obmedziť podvody pri obstarávaniach a iné závažné nezrovnalosti; vyzýva Komisiu, aby zaviedla povinné zverejňovanie dokumentácie týkajúcej sa príjemcov, a najmä subdodávateľov;

55.  žiada Komisiu, aby dôsledne uplatňovala opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné pre ochranu dôveryhodnosti inštitúcií;

56.  zdôrazňuje, že nedodržanie pravidiel verejného obstarávania v programovom období 2007 – 2013 sa stalo významným zdrojom chýb, pričom išlo aj o vyhýbanie sa verejnému obstarávaniu rozdelením zákaziek na menšie ponuky s cieľom vyhnúť sa prekročeniu prahovej hodnoty a používanie nevhodných postupov; upozorňuje, že nové smernice o verejnom obstarávaní je potrebné vykonať do apríla 2016; zdôrazňuje, že na zníženie počtu nezrovnalostí sa vyžaduje, aby členské štáty správne vykonali tieto smernice; preto vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre riadne vykonávanie smerníc; vyzýva Komisiu, aby dôsledne monitorovala vykonávanie smerníc; domnieva sa, že pomocou ex ante kondicionalít by sa mohlo zlepšiť verejné obstarávanie; zdôrazňuje potrebu transparentnejších a prístupnejších pravidiel;

57.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že financovanie veľkých projektov v oblasti infraštruktúry nie je plne transparentné; vyzýva Komisiu, aby zvážila predloženie návrhu, ktorý by stanovil povinnosť zverejňovať všetky finančné správy a projekty týkajúce sa významných verejných stavebných prác vrátane dokumentácie o subdodávateľoch;

58.  žiada Komisiu, aby zverejnila všetku dokumentáciu týkajúcu sa projektu vysokorýchlostnej železnice medzi Lyonom a Turínom a jeho financovania;

59.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala databázu nezrovnalostí, na základe ktorej bude možné uskutočňovať zmysluplnú a komplexnú analýzu frekvencie, závažnosti a príčin chýb pri verejnom obstarávaní; vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby vyvinuli a analyzovali svoje vlastné databázy nezrovnalostí vrátane nezrovnalostí, ktoré vznikajú pri verejnom obstarávaní, a aby spolupracovali s Komisiou s cieľom poskytovať uvedené informácie spôsobom a v časovom horizonte, ktorý uľahčí činnosť Komisie;

60.  spochybňuje nepodvodný charakter rastúceho počtu závažných chýb urobených v rámci postupov zadávania verejných zákaziek a žiada Komisiu, aby bola v tejto súvislosti mimoriadne ostražitá, a to nielen zapojením sa do dialógu s členskými štátmi s cieľom lepšieho uplatňovania existujúcich i nových smerníc v oblasti verejného obstarávania, ale aj predložením relevantných prípadov úradu OLAF na zváženie ďalšieho postupu;

61.  pripomína, že v núdzových situáciách, ako je používanie finančných prostriedkov na pomoc utečencom, často dochádza k výnimkám z bežných postupov verejného obstarávania tým, že sa využije priamy prístup k finančným prostriedkom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že z týchto dôvodov často dochádza k ich zneužitiu; vyzýva Komisiu, aby efektívnejšie sledovala používanie týchto výnimiek a rozšírenú prax rozdelenia zákaziek, aby nedošlo k prekročeniu prahu, s cieľom vyhnúť sa riadnemu postupu pri verejnom obstarávaní;

62.  poukazuje na to, že v osobitnej správe č. 10/2015 s názvom „Úsilie riešiť problémy s verejným obstarávaním vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti by sa malo zintenzívniť“ Európsky dvor audítorov analyzuje postupy spojené s verejným obstarávaním; konštatuje, že nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania vedie k chybám, ktoré môžu spôsobiť oneskorené vykonávanie a finančné opravy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplný súlad s ex ante kondicionalitou, pokiaľ ide o účinné uplatňovanie právnych predpisov o verejnom obstarávaní, do konca roku 2016; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili náležitú a rýchlu transpozíciu balíka smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2014;

63.  naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v plnej miere využívali možnosti, ktoré v oblasti verejného obstarávania poskytujú nástroje informačných technológií, vrátane nástrojov v oblasti elektronického obstarávania, výmeny osvedčených postupov a preventívnych nástrojov bodovania rizika; oceňuje internetový nástroj upozorňujúci na podvody Arachne, ktorý vyvinula Komisia a ktorého cieľom je určiť najrizikovejšie projekty na základe súboru ukazovateľov rizika, a vyzýva členské štáty, aby tento nástroj používali;

Zostavovanie rozpočtu na základe výkonu a prístup založený na pomere medzi kvalitou a cenou

64.  zdôrazňuje, že je dôležité ísť príkladom, a vrelo víta medziinštitucionálny prístup k zostavovaniu rozpočtu na základe výkonu; vyzýva Komisiu, aby prijímala fázu plánovania, vykonávania a kontroly viacročného finančného rámca v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonu;

65.  poukazuje na význam ďalších a nepretržitých opatrení na predchádzanie podvodným nezrovnalostiam a zároveň opakuje svoju výzvu na prijatie novej metodiky zameranej na výkon, a nie na formálne hodnotenie programov, v súlade so zásadou rozpočtovania EÚ zameraného na výsledky; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju činnosť vo vzťahu k uplatňovaniu ukazovateľov účinnosti a účelnosti vo všetkých svojich programoch, a nesústredila sa len na chybovosť; ďalej vyzýva Komisiu, aby nepracovala iba na 3 hlavných kategóriách – hospodárnosti, účinnosti a účelnosti –, ale aby sa začala zameriavať aj na novú trojicu (ekológia, rovnosť a etika);

66.  žiada, aby sa do procesu výberu projektov na financovanie v rámci Únie i mimo nej povinne zahrnuli posúdenia ex ante, pokiaľ ide o pridanú hodnotu z environmentálneho, hospodárskeho a zo sociálneho hľadiska, a aby výsledky týchto posúdení a použité ukazovatele boli zverejnené a plne prístupné;

67.  konštatuje, že podávanie správ o výkonnosti je stále nedostatočné a že je potrebné pravidelne hodnotiť vstupné parametre (finančné, ľudské, materiálne, organizačné alebo regulačné prostriedky potrebné na vykonávanie programu), výstupy (konečné výsledky programu), výsledky (okamžité účinky programu) a vplyvy (dlhodobé zmeny v spoločnosti);

68.  víta zriadenie siete národných kontaktných bodov v členských štátoch a začlenenie protikorupčných cieľov do procesu hospodárskeho riadenia v rámci európskeho semestra;

69.  naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne zverejnila posúdenie všetkých dohôd s tabakovými spoločnosťami, s cieľom zhodnotiť ich účinnosť v boji proti podvodom a falšovaniu, ktoré ohrozujú finančné záujmy EÚ, a aby posúdila, či je vhodné obnoviť dohody tohto typu.

70.  kladie dôraz na úlohu Európskeho dvora audítorov, najvyšších kontrolných úradov, Európskej komisie a riadiacich orgánov pri kontrole oprávnenosti a uskutočňovania verejných výdavkov; vyzýva Európsky dvor audítorov a Komisiu, aby na účely rozšírenia rozsahu a podielu kontrolovaných finančných prostriedkov a projektov ďalej zlepšovali svoju spoluprácu s najvyššími kontrolnými úradmi členských štátov;

Pašovanie tabaku a falšovanie tovaru

71.  vyjadruje znepokojenie nad zistením európskej ombudsmanky(9), že Komisia, s výnimkou GR pre zdravie, „neuplatňuje v plnej miere pravidlá Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) OSN a usmernenia, ktorými sa riadi transparentnosť a lobizmus, pokiaľ ide o tabak“; zastáva preto názor, že dôveryhodnosť a vážnosť Komisie je ohrozená;

72.  naliehavo žiada všetky príslušné inštitúcie EÚ, aby uplatňovali článok 5 ods. 3 Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (RDKT) v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v usmerneniach k nemu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zverejnila posúdenie dohôd s tabakovými spoločnosťami a posúdenie vplyvu týkajúce sa uplatňovania RDKT; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplnú transparentnosť, čo sa týka dohôd o tabaku a ich prípadného obnovenia, a naliehavo žiada členské štáty, aby pravidelne podávali správy o výdavkoch vzniknutých v súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré získali v dôsledku takýchto dohôd;

73.  víta pozitívne výsledky mnohých spoločných colných operácií, ktorých súčasťou bola spolupráca úradu OLAF a členských štátov s rôznymi útvarmi tretích krajín a ktorých výsledkom bola konfiškácia okrem iného 1,2 milióna falošných kusov tovaru vrátane parfumov, náhradných dielov pre motorové vozidlá, elektronických zariadení a 130 miliónov cigariet; zdôrazňuje skutočnosť, že pašovanie tovaru podliehajúceho vysokým daniam spôsobuje značné straty príjmov do rozpočtov EÚ a členských štátov a že priame straty colných príjmov v dôsledku pašovania cigariet sa odhadujú na viac ako 10 miliárd EUR ročne; pripomína, že obchod s falšovaným tovarom spôsobuje škodu rozpočtom členských štátov, ako aj európskym podnikom;

74.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zvýšeným výskytom prípadov, ako sú pašovanie, nezákonné obchodovanie a ďalšie formy nedovoleného obchodovania, ktoré majú nielen vplyv na výber colných poplatkov členskými štátmi a následne na rozpočet EÚ, ale úzko súvisia aj s organizovaným medzinárodným zločinom, hrozbami pre spotrebiteľov a negatívnymi účinkami na fungovanie jednotného trhu, a ktoré narúšajú rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti zúčastňujúce sa na hospodárskej súťaži, a najmä pre MSP; požaduje preto lepšiu koordináciu medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), colnými orgánmi a orgánmi pre dohľad nad trhom s cieľom nielen bojovať proti týmto problémom, ale aj obmedzovať obchod s produktmi, ktoré sú v rozpore s právami duševného vlastníctva v EÚ;

75.  zdôrazňuje, že aby nebola prerušená výroba a legálny obchod s generikami, je dôležité rozlišovať medzi zákonnými generikami a podvodnými falošnými liekmi, a znovu vyzýva všetky členské štáty, ktoré podpísali, ale ešte neratifikovali Protokol OSN na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, aby čo najskôr dokončili proces jeho ratifikácie;

Vyšetrovanie a úloha úradu OLAF

76.  berie na vedomie úlohu úradu OLAF v rámci rôznych spoločných colných operácií pri predchádzaní stratám pre rozpočet EÚ a žiada úrad OLAF, aby do svojich budúcich výročných správ zahrnul viac informácií a konkrétnych číselných údajov o svojom príspevku k ochrane príjmovej strany rozpočtu EÚ;

77.  víta každoročné medziinštitucionálne schôdze Rady, Komisie, Európskemu parlamentu, úradu OLAF a jeho dozorného výboru; trvá na rotujúcom predsedníctve medzi týmito tromi európskymi inštitúciami; vyzýva Komisiu, aby podporila iniciatívu EP, a naliehavo žiada Radu, aby prehodnotila svoje záporné stanovisko k tejto téme;

78.  opakuje svoju výzvu týkajúcu sa výročnej správy z roku 2013 o ochrane finančných záujmov Európskej únie(10) na urýchlené vyriešenie nevyriešených otázok medzi úradom OLAF a jeho dozorným výborom; opätovne zdôrazňuje, že úrad OLAF ani jeho dozorný výbor nedokážu účinne plniť svoje zákonné povinnosti podľa podmienok ich obmedzenej spolupráce v súčasnosti; so znepokojením upozorňuje na nedostatočný pokrok, a preto sa domnieva, že súčasná situácia je neprijateľná; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere plnila svoju úlohu a aktívne pracovala na dlhodobom riešení, ktoré by sa malo bezodkladne realizovať;

79.  domnieva sa, že dozorný výbor by mal mať z hľadiska súladu so svojím mandátom nezávislý personál, ktorý bude oddelený od správy úradu OLAF a bude finančne nezávislý; vyzýva úrad OLAF, aby umožnil dozornému výboru prístup k dokumentom, ktoré dozorný výbor považuje za potrebné na plnenie jeho úloh v súlade s jeho právomocami; vyzýva Komisiu, aby v tomto zmysle predložila návrh na zmenu nariadenia o úrade OLAF;

80.  podotýka, že existuje rozpor medzi informáciami o podvodoch zhromažďovanými Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) z verejných a súkromných zdrojov v členských štátoch (správa úradu OLAF za rok 2014) a veľmi nerovnomerným spätným vymáhaním súm, ktoré bolo členským štátom odporučené úradom OLAF; vyzýva Komisiu, aby podporovala iniciatívy zamerané na zvýšenie miery úspešnosti vymáhania pre prípady podvodov;

81.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplnú transparentnosť všetkých požiadaviek vnútroštátnych prokurátorov na zrušenie imunity zamestnancov úradu OLAF vrátane jeho generálneho riaditeľa;

82.  víta, že vyšetrovania, ktoré uskutočnil úrad OLAF, týkajúce sa spôsobilosti na preferenčné sadzobné opatrenia sa ukázali ako oprávnené, a vyzýva členské štáty, aby vzali tieto zistenia do úvahy a uskutočnili všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia v súlade s ustanoveniami právnych predpisov EÚ v oblasti ciel; vyzýva Komisiu, aby s cieľom predísť stratám pre rozpočet EÚ v dôsledku dovozu tovaru v rámci preferenčných obchodných dohôd, v ktorého prípade neexistuje oprávnenie používať preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa preferenčných obchodných dohôd, pokračovala v overovaní, či členské štáty zvyšujú účinnosť svojich systémov riadenia rizík a stratégií kontroly na základe oznámenia o vzájomnej pomoci; ďalej vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o vykonávanie hodnotení ex post pri preferenčných obchodných dohodách, ktoré majú významný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv, vrátane pravidelného systému podávania správ zo strany prijímajúcich štátov týkajúcich sa riadenia a kontroly preferenčného pôvodu tovaru;

83.  poznamenáva, že dôkladné stíhanie trestných činov vrátane podvodov, korupcie, prania špinavých peňazí a s nimi spojenej organizovanej trestnej činnosti a iných protizákonných činností, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ, je conditio sine qua non efektívneho fungovania EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné systematicky plniť odporúčania úradu OLAF. domnieva sa, že nadviazanie na uvedené odporúčania si vyžaduje, aby mal úrad OLAF procesné práva vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorých cieľom je uistiť sa, že vnútroštátne orgány zohľadňujú a rešpektujú tieto odporúčania;

84.  vyzýva Komisiu, aby objasnila hlavné dôvody, prečo členské štáty nepokračujú vo vyšetrovaní údajných prípadov podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, ktoré im predkladá úrad OLAF;

o
o   o

85.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a dozornému výboru úradu OLAF.

(1) Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 6.
(2) Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 121.
(5) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 62.
(6) Ú. v. EÚ L 312, 23.12.1995, s. 1.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2013)0444.
(8) Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.
(9) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark
(10) Prijaté texty, 11.3.2015, P8_TA(2015)0062.


Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
PDF 384kWORD 137k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (2015/2230(INI))
P8_TA(2016)0072A8-0034/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na Štvrtej svetovej konferencii OSN o ženách 15. septembra 1995, na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) a Peking +15 (2010) a na záverečný dokument hodnotiacej konferencie Peking +20,

–  so zreteľom na závery Rady z 26. mája 2015 o rodovej otázke v oblasti rozvoja,

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Komisie z 21. septembra 2015 s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: premena životov dievčat a žien prostredníctvom vonkajších vzťahov EÚ v rokoch 2016 – 2020 (SWD(2015)0182) a na závery Rady z 26. októbra 2015 o akčnom pláne pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020,

–  so zreteľom na článok 3 Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, v ktorom sa pojem „rod“ vymedzuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“,

–  so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Európska rada prijala v marci 2011,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi: charta žien (COM(2010)0078),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (COM(2010)0491),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 (SWD(2015)0278),

–  so zreteľom na výskumnú správu Komisie s názvom Hodnotenie predností a nedostatkov stratégie pre rovnosť medzi ženami a mužmi v rokoch 2010 – 2015,

–  so zreteľom na stratégiu Rady Európy pre rodovú rovnosť na roky 2014 – 2017,

–  so zreteľom na štúdiu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) s názvom Presadzovanie žien v rámci politického rozhodovania – ďalší postup, uverejnenú v roku 2015,

–  so zreteľom na závery a odporúčania správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) s názvom Parlamenty zohľadňujúce rodové hľadisko: všeobecný prehľad osvedčených postupov, zverejnenej v roku 2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 10. februára 2010 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2009(1), z 8. marca 2011 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2010(2), z 13. marca 2012 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2011(3) a z 10. marca 2015 o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013(4),

–  zo zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v Európskom parlamente(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2009 o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov a delegácií(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. mája 2009 o uplatňovaní rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru/obnove krajín(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2012 o ženách v procese politického rozhodovania – kvalita a rovnosť(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2015 o stratégii Európskej únie pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015(11),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. februára 1996 s názvom Začlenenie zásady rovnakých príležitostí pre ženy a mužov do všetkých politík a činností Spoločenstva (COM(1996)0067), v ktorom sa Komisia zaviazala „podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých svojich činnostiach a politikách na všetkých úrovniach“, čím sa v skutočnosti zaviedla zásada rodovej rovnosti,

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Hodnotenie stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 ako prínos k dosiahnutiu cieľov Pekinskej akčnej platformy, ktorú v roku 2014 uverejnila tematická sekcia C Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo výboroch a v delegáciách Európskeho parlamentu, ktorú v roku 2014 uverejnila tematická sekcia C Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Rozpočet EÚ pre rodovú rovnosť, ktorú v roku 2015 uverejnila tematická sekcia D Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na oznámenie s názvom Usmernenia k rozvoju politík zameraných na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (Guidance on the development of gender equality and the empowerment of women policies), ktorú v máji 2014 uverejnil orgán OSN Ženy,

–  so zreteľom na dokument s názvom Pokrok v oblasti rodovej rovnosti v EÚ: míňame cieľ? (Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?), ktorý v roku 2014 uverejnila sieť European Policy Institutes Network,

–  so zreteľom na výročnú správu o ľudských zdrojov za rok 2014, ktorú uverejnilo Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre personál,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0034/2016),

A.  keďže v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti stanovuje ako horizontálna zásada a v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa stanovuje rodová rovnosť ako hodnota Únie;

B.  keďže Charta základných práv obsahuje osobitné ustanovenia o horizontálnej zásade rodovej rovnosti a v článku 6 ZEÚ sa uznáva, že charta má rovnakú právnu silu ako zmluvy;

C.  keďže dosiahnutie rodovej rovnosti má zásadný význam z hľadiska ochrany ľudských práv, fungovania demokracie, dodržiavania zásad právneho štátu a hospodárskeho rastu, sociálneho začlenenia a udržateľnosti;

D.  keďže napredovanie EÚ v oblasti rodovej rovnosti stagnuje a pri súčasnom tempe ešte nejaký čas potrvá, kým sa rodová rovnosť dosiahne;

E.  keďže Komisia sa v rámci strategického záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 podujala pokračovať v činnostiach uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a to aj prostredníctvom hodnotiacich a monitorovacích činností; keďže Komisia znížila svoj strategický záväzok v oblasti rodovej rovnosti na obdobie po roku 2015 na úroveň pracovného dokumentu útvarov Komisie;

F.  keďže piatym cieľom udržateľného rozvoja je dosiahnuť do roku 2030 rodovú rovnosť;

G.  keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti znamená začlenenie rodového hľadiska do všetkých aspektov politík EÚ – prípravy, návrhu, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politík, právnych opatrení a programov financovania – s cieľom dosiahnuť rovnosť medzi ženami a mužmi(12);

H.  keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti musí zahŕňať práva, perspektívy a blaho osôb LGBTIQ, ako aj osôb všetkých rodových identít;

I.  keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by malo byť proaktívnym a reaktívnym nástrojom na dosiahnutie rodovej rovnosti;

J.  keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti nie je ako také politickým cieľom, ale kľúčovým prostriedkom na dosiahnutie rodovej rovnosti, a to vždy v spojení s ďalšími špecifickými opatreniami a politikami zameranými na presadzovanie rodovej rovnosti;

K.  keďže jednou z právomocí gestorského výboru je prispievať k vykonávaniu a ďalšiemu rozvoju uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach politiky;

L.  keďže väčšina parlamentných výborov vo všeobecnosti považuje uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti za dôležité (napríklad vo svojej legislatívnej činnosti, v pracovných vzťahoch s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť a tiež pri vypracúvaní akčných plánov v oblasti rovnosti), pričom niektoré výbory preukazujú len malý, respektíve žiadny záujem o túto otázku;

M.  keďže od predchádzajúceho volebného obdobia gestorský výbor zaviedol predkladanie cielených príspevkov k správam iných výborov prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; keďže podľa štúdie uverejnenej v roku 2014(13) bolo 85 % pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ktoré boli predložené od júla 2011 do februára 2013, začlenených do záverečných správ, ktoré prijali výbory zodpovedné za príslušnú oblasť; keďže na účely aktuálneho posúdenia situácie v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente sú potrebné ďalšie údaje od februára 2013;

N.  keďže v nadväznosti na uznesenie o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti z roku 2003 každý parlamentný výbor vymenúva jedného zo svojich členov ako osobu zodpovednú za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, a tak vytvára „sieť pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti“; keďže v ďalších uzneseniach na túto tému sa požadoval trvalý rozvoj tejto siete a vytvorenie podobnej siete v rámci medziparlamentných delegácií; keďže táto sieť sa opiera o sieť fungujúcu na úrovni zamestnancov v sekretariátoch výborov;

O.  keďže členovia siete vyplnili dotazník, ktorého cieľom bolo posúdiť aktuálny stav uplatňovania rodového hľadiska v príslušných politických oblastiach;

P.  keďže k VFR (viacročný finančný rámec) je pripojené spoločné vyhlásenie troch inštitúcií, v ktorom je dohodnuté, že „do ročných rozpočtových postupov v rámci VFR na roky 2014 – 2020 sa podľa potreby začlenia rodové prvky, pričom sa zohľadnia spôsoby, akými celkový finančný rámec Únie prispieva k prehlbovaniu rodovej rovnosti (a zabezpečuje uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti)“; keďže napriek tomu treba posilniť samotný záväzok týkajúci sa pokračovania v uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia žien, pretože platné politiky boli uplatňované len v obmedzenej miere a problém nedostatočných rozpočtových prostriedkov sa týka najmä rodových otázok;

Q.  keďže ani jedna z inštitúcií EÚ neuplatňuje dôsledne rodové rozpočtovanie;

R.  keďže Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený s cieľom posilňovať presadzovanie rodovej rovnosti vrátane uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách a podieľať sa na ňom; keďže EIGE vytvoril platformu pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, slovník rodovej rovnosti a pojmový slovník, ktoré majú tvorcom rozhodnutí, zamestnancom EÚ a vládnym orgánom pomáhať pri začleňovaní rodového hľadiska do svojich činnosti;

S.  keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti zahŕňa tak začleňovanie rodového hľadiska do obsahu jednotlivých politík, ako aj riešenie otázky zastúpenia žien a mužov a osôb všetkých rodových identít v daných politických oblastiach; keďže oba rozmery treba zohľadňovať vo všetkých etapách procesu tvorby politiky;

T.  keďže všetky vnútorné a vonkajšie politiky EÚ by mali byť koncipované s cieľom rovnocenne podporovať chlapcov a dievčatá, mužov a ženy, ako aj ostatné rodové identity;

U.  keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je v hodnotení Európskej komisie týkajúcom sa stratégie rodovej rovnosti na roky 2010 – 2015 uvedené ako jeden z hlavných nedostatkov;

V.  keďže parlament, ktorý citlivo pristupuje k rodovej otázke, zohráva kľúčovú úlohu pri náprave rodových rozdielov, presadzovaní rovnoprávnej účasti žien a mužov v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti a rozširovaní politického rámca rodovej rovnosti;

W.  keďže odborná príprava v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti pre poslancov EP, zamestnancov Európskeho parlamentu, a najmä pre zamestnancov na riadiacich miestach, má kľúčový význam pre presadzovanie rodového hľadiska vo všetkých oblastiach a fázach politiky;

X.  keďže na zabezpečenie skutočného pokroku pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v rámci parlamentných činností sa neprideľujú dostatočné finančné prostriedky a ľudské zdroje;

Y.  keďže pre analýzu pokroku dosiahnutého v otázke rodovej rovnosti je nevyhnutný systematický a pravidelný zber rodovo rozlíšených údajov a štatistík v rámci posudzovania vplyvu politík, ako aj v procese ich tvorby; keďže sa v Európskom parlamente musí vykonávať viac kvalitatívneho výskumu, aby sa zistilo, aký význam majú nástroje uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a aký je ich vplyv na výsledky politík, uznesenia a legislatívne texty;

Z.  keďže zastúpenie žien na kľúčových rozhodovacích miestach na politickej a administratívnej úrovni, a to aj v rámci politických skupín v Európskom parlamente, je stále nízke; keďže ženy majú tendenciu predsedať výborom, ktoré v menšej miere súvisia s prideľovaním rozpočtových prostriedkov a rozhodovaním v hospodárskej oblasti; keďže s cieľom zvýšiť kvalitu prijímaných rozhodnutí musí Parlament zabezpečiť, aby boli miesta s rozhodovacími právomocami rovnomerne obsadzované mužmi i ženami; keďže muži musia byť zaangažovaní do presadzovania rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach a je potrebné nabádať poslancov EP, aby uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti začlenili do svojej práce;

AA.  keďže Európsky parlament má zavedenú organizačnú štruktúru na podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rámci svojich činností a keďže táto štruktúra musí byť lepšie koordinovaná, posilnená a rozšírená a musí byť podporená novou politickou a administratívnou vôľou, aby sa zvýšila miera uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

AB.  keďže na to, aby bolo možné rodové hľadisko začleniť do všetkých fáz politického cyklu, je potrebná väčšia medziinštitucionálna spolupráca v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, čo by Európskemu parlamentu uľahčilo vlastnú prácu v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

AC.  keďže príspevok externých zainteresovaných strán, napríklad organizácií občianskej spoločnosti, skupín na podporu práv žien a rodovej rovnosti, medzinárodných inštitúcií, akademickej obce a národných parlamentov, má význam, pokiaľ ide o zlepšovanie procesov uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a sprostredkovanie vzájomných výmen na podporu osvedčených postupov;

AD.  keďže v uznesení o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti, ktoré Európsky parlament prijal v roku 2007, sa požaduje, aby sa každé dva roky vykonalo posúdenie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu;

Všeobecné posúdenie existujúceho inštitucionálneho rámca

1.  zastáva názor, že v záujme začlenenia rodového hľadiska do politického procesu treba zvážiť dve stránky: obsah politiky a rodové zastúpenie v administratíve a rozhodovacích procesoch; konštatuje zároveň, že pre neustále zvyšovanie rodovej rovnosti sú mimoriadne dôležité presné údaje o vplyve politiky;

2.  konštatuje, že v rámci organizačnej štruktúry Európskeho parlamentu sú rozvojom a uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti na úrovni politík aj pracovného života poverené rôzne orgány:

   skupina na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť, ktorá zodpovedá za presadzovanie úplnej rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach pracovného života v rámci sekretariátu Európskeho parlamentu;
   výbor zodpovedný za konkrétne opatrenia zamerané na začlenenie rodového hľadiska do činnosti ostatných výborov a delegácií;
   sieť pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti;
   útvary zodpovedné za úspešnú realizáciu rodovo vyváženého zastúpenia so zreteľom na všetky pozície v organizačnej štruktúre;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že činnosti týchto rôznych orgánov zodpovedných za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti nie sú koordinované a integrované ani v rámci Európskeho parlamentu, ani s inými inštitúciami (neexistuje žiadny medziinštitucionálny mechanizmus spolupráce pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti); zaväzuje sa nastoliť účinnú spoluprácu medzi všetkými aktérmi v tomto inštitucionálnom rámci na základe konkrétneho mechanizmu, napr. monitorovania alebo informácií o vykonávaní;

4.  pripomína svoj záväzok pravidelne prijímať a plniť politický plán pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente s celkovým cieľom presadzovať rodovú rovnosť účinným začleňovaním rodového hľadiska do politík a činností vrátane rozhodovacích štruktúr a administratívy;

5.  žiada, aby sa sieť pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti neustále rozvíjala a nezastupovala iba výbory, ale aj medziparlamentné delegácie, a aby sa v plnej miere zapájala do pravidelného monitorovania aktuálneho stavu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v jednotlivých politických oblastiach; berie na vedomie potrebu väčšieho a aktívnejšieho zapojenia poslancov EP do siete a žiada, aby v záujme zvýšenia účasti boli do siete zapojení náhradníci poslancov EP, ako je to bežné vo výboroch a v delegáciách;

6.  zdôrazňuje, že podľa uvedenej štúdie na túto tému z roku 2014 je najúčinnejším nástrojom na začlenenie hľadiska rodovej rovnosti do politického procesu využívanie postupov, ktoré zahŕňajú spoluprácu s ďalšími výbormi; poukazuje na to, že je potrebné, aby ostatné výbory podporovali úsilie o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a realizovali ho v rámci svojich činností;

7.  vyzýva zodpovedné útvary, aby naďalej pracovali na osobitných opatreniach na podporu zosúladenia pracovného a súkromného života; s poľutovaním konštatuje, že spomedzi úradníkov EP sú ženy naďalej najviac zastúpené vo funkčnej skupine asistentov (AST); požaduje, aby sa na základe rodovo rozlíšených údajov každoročne analyzoval stav rodovej rovnosti v Európskom parlamente na všetkých úrovniach zamestnancov a politických orgánov vrátane asistentov poslancov a aby sa správa o tomto stave zverejnila;

8.   žiada, aby sa vyriešili štrukturálne prekážky a aby sa vytvorilo prostredie, ktoré umožní ženám pôsobiť na rozhodovacích miestach na všetkých úrovniach, ako sú napríklad opatrenia zamerané na zosúladenie pracovného a súkromného života a pozitívne akčné opatrenia, prostredníctvom ktorých sa zvýši počet osôb menej zastúpeného pohlavia na miestach, na ktorých prevládajú buď ženy alebo muži; žiada politické strany, aby priznali svoju zodpovednosť za podporu žien, keďže právomoc vykonávať nábor, vyberať a nominovať kandidátov je v rukách týchto strán;

9.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ciele vyváženého rodového zastúpenia na úrovni vyššieho a stredného manažmentu, ktoré prijalo Predsedníctvo v roku 2006 (správa Kaufmann), sa do termínu stanoveného na rok 2009 nepodarilo dosiahnuť a nie sú splnené ani v súčasnosti; konštatuje, že tieto ciele na ďalšie roky následne potvrdila skupina na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť; naliehavo vyzýva na prijatie účinných, nápravných a ďalekosiahlych opatrení, aby bolo možné tieto ciele v oblasti rodovej rovnosti splniť v čo najkratšom čase;

10.  konštatuje, že skupina na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť je zodpovedná za prijatie akčného plánu presadzovania rovnosti a rozmanitosti v rámci Európskeho parlamentu a za jeho plnenie; vyzýva skupinu na vysokej úrovni, aby s podporou príslušných útvarov predložila komplexný plán rodovej rovnosti, v ktorom uvedie, ako do roku 2020 dosiahnuť 40-percentné zastúpenie žien na stredných a vyšších manažérskych pozíciách; vyzýva GR pre personál a politické skupiny, aby zvážili možnosť navrhovať jednu ženu a jedného muža na miesta vedúcich oddelení v prípade, ak sa tieto miesta uvoľnia;

11.  odporúča, aby stály spravodajca pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti po vytvorení tejto funkcie spolupracoval so skupinou na vysokej úrovni na zabezpečení splnenia cieľov rodovej rovnosti pre sekretariát Európskeho parlamentu a jeho zamestnancov;

12.  vyzýva politické skupiny, aby zvážili možnosť navrhnúť jednu ženu a jedného muža na pozíciu predsedu vo výboroch a v skupinách;

13.  poznamenáva, že v rozsahu, v akom to umožňujú okolnosti, je žiaduce dosiahnuť rovnomerné rodové zastúpenie v každom výbore; vyzýva politické skupiny, aby zvážili koordinovaným spôsobom nominovať do každého výboru poslancov EP z nedostatočne zastúpeného pohlavia; vyzýva politické skupiny, aby nominovali rovnaký počet poslancov a poslankýň EP za členov a náhradníkov výboru FEMM s cieľom podporiť zapojenie mužov do politiky rodovej rovnosti;

Nástroje uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti

14.  zdôrazňuje, že postup využívania pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti sa ukázal byť účinnejší ako stanoviská, keďže tieto pozmeňujúce návrhy sú stručnejšie, dajú sa rýchlejšie predložiť a týkajú sa kľúčových, konkrétnych a vymedzených otázok; opätovne vyzýva príslušný výbor, aby postup pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti začlenil do rokovacieho poriadku, a to so zreteľom na osobitnú úlohu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti ako horizontálnej zásady; vyzýva na užšiu spoluprácu medzi výbormi a na účinnú koordináciu medzi sieťou pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a príslušným výborom na politickej, ako aj administratívnej úrovni, s cieľom dať správam zásadný rodový rozmer; vyzdvihuje významnú úlohu členov siete v každom výbore pri sprostredkovaní účinného príspevku príslušného výboru prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a stanovísk a žiada účinnú koordináciu medzi zodpovednými členmi Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a členmi siete v rámci postupu pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti; opätovne zdôrazňuje potrebu úzkej koordinácie medzi príslušným výborom a výbormi zodpovednými za pozmeňujúce návrhy týkajúce sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a stanoviská s cieľom zabezpečiť optimálny harmonogram a plánovanie, a tým účinný príspevok do správy výboru zodpovedného za príslušnú oblasť;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek medziinštitucionálnemu vyhláseniu o zabezpečení uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, priloženému k VFR, sa doteraz neprijali žiadne opatrenia týkajúce sa rodového rozpočtovania; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu dôkladne monitorovať, ako sa vykonávajú zásady spoločného vyhlásenia, pokiaľ ide o ročné rozpočtové postupy, a žiada, aby gestorský výbor dostal pri revízii VFR oficiálnu úlohu;

16.  zdôrazňuje, že rozpočtovanie zohľadňujúce rodové hľadisko vo forme plánovania, programovania a rozpočtovania, ktoré prispieva k posilňovaniu rodovej rovnosti a k napĺňaniu práv žien, je jedným z nástrojov, ktorý využívajú tvorcovia politík pri riešení otázky rodových rozdielov; s poľutovaním konštatuje, že pri vykonávaní rodového rozpočtovania sa ukázalo, že rodové hľadisko sa ani zďaleka neuplatňuje vo všetkých politikách, na všetkých úrovniach a v každej etape procesu tvorby politiky; konštatuje, že v tejto súvislosti je mimoriadne dôležité budovať vnútorné kapacity v oblasti rodového rozpočtovania s cieľom posilniť kontrolnú úlohu Európskeho parlamentu v týchto otázkach; konštatuje, že dôsledky rozhodnutí o výdajoch a príjmoch mali výrazne odlišný vplyv na ženy a mužov a zdôrazňuje, že poslanci v príslušných výboroch by mali brať do úvahy tieto odlišné účinky pri zostavovaní rozpočtu; zdôrazňuje, že rodové rozpočtovanie podporuje zodpovednosť a transparentnosť, pokiaľ ide o záväzok Európskeho parlamentu v oblasti rodovej rovnosti;

17.  berie na vedomie, že Komisia sa podujala pokračovať v uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti začleňovaním aspektov rodovej rovnosti do posúdení vplyvu a hodnotení v súlade so zásadami lepšej tvorby práva a zvažuje vydanie správy o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Komisii v roku 2017;

18.  opätovne potvrdzuje, že na vypracovanie posúdení vplyvu na rodovú rovnosť a rodových analýz sú potrebné dostatočné zdroje aj na úrovni Európskeho parlamentu; vyzýva Komisiu, aby v prípade nového legislatívneho alebo politického návrhu uskutočňovala systematické posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť, a to na základe dôkladnejšieho posúdenia ich vplyvu na základné práva a s cieľom dosiahnuť, aby EÚ bola dokonalým príkladom v oblasti presadzovania práv žien; zdôrazňuje, že takéto analýzy a metodiky zberu údajov musia byť citlivé ku skúsenostiam LGBTIQ osôb; zdôrazňuje, že výbory sú nabádané k tomu, aby využívali interné odborné znalosti a externé odborné znalosti ostatných inštitúcií a orgánov z verejného a súkromného sektora, ktoré aktívne presadzujú uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti;

19.  vyzýva inštitút EIGE, aby každému výboru pravidelne predkladal informácie s cieľom poukázať na rodové hľadisko v každom odvetví tvorby politiky a sprístupnil údaje a nástroje, ktoré vypracoval, napr. platformu pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, ako súčasť širších snáh o budovanie kapacít určených aj zamestnancom a asistentom poslancov; vyzýva výskumnú službu, aby pravidelne vykonávala podrobný kvalitatívny a kvantitatívny výskum týkajúci sa pokroku v uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente a fungovania organizačnej štruktúry, ktorá je na to určená;

20.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že inštitútu EIGE chýbajú v súčasnosti dostatočné zdroje na vykonávanie všetkých činností, ktorými je poverený, a preto zdôrazňuje, že je potrebné rozpočet EIGE upraviť, aby bol v súlade so širokým mandátom inštitútu;

21.  konštatuje, že v odpovediach na dotazníky o stave uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v parlamentných výboroch boli ako nástroje účinné pri začleňovaní rodového hľadiska do činnosti výborov označené aj tieto konkrétne nástroje:

   šírenie kľúčových dokumentov a začlenenie problematiky rodovej rovnosti do referenčného rámca zadaných štúdií;
   upriamenie pozornosti na používanie osobitnej terminológie a vymedzení pojmov v súvislosti s problematikou rodovej rovnosti;
   podpora posúdení ex ante a ex post, pokiaľ ide o legislatívne návrhy a návrhy budúcich dohôd;
   školiace a osvetové činnosti určené poslancom, zamestnancom, politickým poradcom a asistentom;

dôrazne odporúča ďalší vývoj týchto nástrojov a ich používanie v práci Európskeho parlamentu;

22.  pripomína, že v súvislosti s hodnoteniami a programami v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti je potrebné uplatniť aj účinné následné opatrenia s cieľom zamerať sa na účinnosť každej akcie a prípadné problémy; zdôrazňuje, že je dôležité v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia a rozvíjať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v prípade, že po vykonaní nápravných opatrení nedôjde k dostatočnému pokroku;

23.  odporúča, aby Riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre komunikáciu obohatilo svoje správy o tvorbe politík v Európskom parlamente o výraznejšie rodové hľadisko;

24.  vyjadruje svoju plnú podporu rozvoju cielených a pravidelných školení v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, na ktoré budú vyčlenené primerané zdroje a ktoré budú prispôsobené osobitným potrebám Európskeho parlamentu, určené všetkým zamestnancom Európskeho parlamentu, ktorí pracujú v politických oblastiach, pričom rozsiahlejšia odborná príprava by sa mala organizovať pre stredný a vrcholový manažment, najmä pre vedúcich oddelení; žiada poskytovanie odbornej prípravy v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti pre poslancov, parlamentných asistentov a zamestnancov politických skupín; požaduje, aby sa pre ženy organizovali školenia a aby sa im poskytla možnosť získať skúsenosti na vedúcich postaveniach; odporúča, aby boli do odbornej prípravy zahrnuté informácie o viacnásobných a prierezových formách diskriminácie; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby si všetky útvary uvedomovali svoju zodpovednosť za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vrátane tých, ktoré majú na starosti ľudské zdroje, bezpečnosť a zariadenia; navrhuje zaviesť osobitné usmernenia v oblasti ľudských zdrojov, ktorými sa bude účinne uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti, s cieľom zlepšiť podmienky na pracovisku pre všetkých zamestnancov vrátane osôb LGBTIQ;

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci výborov

25.  opakuje svoju žiadosť o splnenie záväzku predkladať dvakrát ročne správu o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskemu parlamentu; je si vedomý úlohy, ktorú zohráva sieť pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri posudzovaní aktuálneho stavu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v každej politickej oblasti, a odporúča, aby sa dotazník, ktorý je základom uvedenej správy, využíval ako každoročná monitorovacia metóda;

26.  poznamenáva, že členovia siete vo svojich odpovediach zvyčajne uviedli, že v ich konkrétnej politickej oblasti sa osobitné rodové potreby zohľadnili v rôznych činnostiach, ako sú správy, pozmeňujúce návrhy týkajúce sa rodovej rovnosti, štúdie, vypočutia, služobné cesty a výmeny názorov;

27.   víta osobitné iniciatívy, ktoré v tejto oblasti vyvinuli niektoré parlamentné výbory; s poľutovaním konštatuje, že veľká väčšina výborov pre svoju prácu neprijala akčný plán pre rodovú rovnosť, ani o ňom nediskutovala; zdôrazňuje, že je dôležité, aby pri výmene osvedčených postupov príslušné orgány spolupracovali so všetkými výbormi a delegáciami, a to aj prostredníctvom siete pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, a aby sa stanovil jasný postup na prijímanie akčného plánu v rodovej oblasti v každom výbore a každej delegácii, ktorý sa začlení do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu; odporúča, aby každý výbor usporiadal vo svojej oblasti politiky raz za dva roky vypočutie o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti, a to v čase vypracovania správy o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti;

28.  podčiarkuje potrebu dôkladne posúdiť fungovanie siete pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a určiť spôsoby, ako zabezpečiť výraznejšie zapojenie a väčšiu informovanosť členov siete; odporúča, aby sa členovia a náhradníci siete pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti angažovali v prospech rodovej rovnosti, ale poukazuje na to, že nemusia byť nevyhnutne členmi Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, čím sa do oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti zaangažuje väčšia skupina poslancov; odporúča pravidelný kontakt a výmeny medzi gestorským výborom a sieťou;

29.  odporúča, aby sieti pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti spolupredsedal gestorský výbor spolu s ďalším členom siete, ktorý bude vymenovaný na základe rotácie spomedzi rôznych výborov, aby sa tak vyslal signál, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa týka všetkých výborov;

30.   zastáva názor, že treba zriadiť vnútorný monitorovací orgán, ktorý bude sledovať a následne hodnotiť uplatňovanie nástrojov a opatrení; žiada, aby sa vypracoval osobitný popis práce pre zamestnancov zodpovedných za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo výboroch; vyzýva príslušné orgány, aby dvakrát za rok posúdili pokrok dosiahnutý v uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti vo výboroch a v delegáciách;

Medziinštitucionálna spolupráca na podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti

31.  je presvedčený, že pevnejšie medziinštitucionálne vzťahy zlepšia rodovú rovnováhu v rámci tvorby politiky EÚ; konštatuje, že v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti sa zatiaľ nenadviazala žiadna štruktúrovaná spolupráca s ďalšími inštitucionálnymi partnermi, napr. s Komisiou, Radou a inštitútom EIGE; vyzýva Komisiu, aby navrhla vhodný rámec na začatie medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a tiež na zahrnutie ďalších zainteresovaných strán do tejto oblasti;

32.  vyzýva Komisiu, aby nadviazala na výsledky verejnej konzultácie a pozície Európskeho parlamentu a Rady tým, že okamžite prijme oznámenie o novej stratégii pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015, ktoré sa bude zaoberať otázkami rodovej rovnosti v súlade s medzinárodnou agendou;

33.  odporúča, aby európsky ombudsman každoročne poskytoval parlamentnej skupine na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť údaje o sťažnostiach na nesprávne administratívne postupy týkajúce sa rodovej rovnosti v Európskom parlamente, a to s náležitým ohľadom na rozhodnutie Európskeho parlamentu o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana;

34.  je presvedčený, že výmenou najlepších postupov s ďalšími organizáciami sa posilní budovanie kapacít Európskeho parlamentu a jeho účinnosť pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti; žiada, aby sa na všetkých úrovniach organizovali výmeny najlepších postupov s inými inštitúciami a organizáciami, napr. s OSN Ženy, Radou Európy, inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami, ktoré sa podieľajú na presadzovaní rodovej rovnosti, ako sú orgány pre rodovú rovnosť, sociálni partneri a MVO; nabáda na účasť na osobitných programoch zameraných na budovanie kapacít, ktoré realizujú iné medzinárodné organizácie, a na získavanie ich podpory pre organizovanie programov uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám;

35.  žiada GR pre personál, aby si vymieňalo osvedčené postupy a technickú pomoc v oblasti rodovej rovnosti a rozmanitosti, napríklad s Kongresom USA a vnútroštátnymi orgánmi pre rodovú rovnosť, a to v súvislosti s poskytovaním podpory nedostatočne zastúpeným rasovým komunitám a komunitám etnických menšín v krátkodobých výberových konaniach a výberových konaniach EPSO; žiada o zameranie sa stážistov a vypracovanie iniciatív a programov určených na podporu stáží pre mladých ľudí, najmä ženy z nedostatočne zastúpených rasových skupín a etnických menšín;

36.  zdôrazňuje potrebu otvoreného a nepretržitého dialógu s národnými parlamentmi s cieľom zaviesť pravidelné výmeny názorov, vymieňať si informácie o nových postupoch a podávať správy o hodnoteniach vplyvu politík v záujme presadzovania spoločného prístupu a ďalšieho rozvíjania najlepších postupov pri presadzovaní uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; odporúča organizovanie pravidelných medziparlamentných schôdzí na tému uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

o
o   o

37.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 65.
(3) Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0050.
(5) Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
(6) Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 225.
(7) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 18.
(8) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 32.
(9) Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 11.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2015)0218.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2016)0042.
(12) SWD(2015)0278.
(13) Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament (Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo výboroch a v delegáciách Európskeho parlamentu), Európsky parlament, tematická sekcia C.


Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ
PDF 377kWORD 128k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (2015/2325(INI))
P8_TA(2016)0073A8-0024/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na článok 8 a článok 78 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979 a na všeobecné odporúčanie č. 32 výboru CEDAW o rodových rozmeroch postavenia utečenca, azylu, štátnej príslušnosti a postavenia žien bez štátnej príslušnosti zo 14. novembra 2014,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na Štvrtej svetovej konferencii OSN o ženách 15. septembra 1995 a na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2015 s názvom Európska migračná agenda COM(2015)0240,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2015 s názvom Akčný plán proti prevádzaniu migrantov (2015 – 2020) (COM(2015)0285),

–  so zreteľom na závery Rady z 12. októbra 2015 o migrácii, a najmä v nich vyjadrený záväzok týkajúci sa ľudských práv žien a dievčat,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany,

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a ktorým sa mení smernica 2013/32/EÚ (COM(2015)0452),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov,

–  so zreteľom na závery Rady z 26. októbra 2015 s názvom Akčný plán pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020,

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument Komisie a vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 25. marca 2015 s názvom Vykonávanie európskej susedskej politiky v roku 2014 (SWD(2015)0076),

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1325 a č. 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. decembra 2015 o osobitnej správe európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom(1),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0024/2016),

A.  keďže v dôsledku pretrvávajúcich konfliktov, regionálnej nestability a porušovania ľudských práv vrátane rodového násilia a využívania znásilňovania ako vojnovej zbrane hľadá v EÚ medzinárodnú ochranu čoraz väčší počet mužov, žien a detí, ktorý nemá v histórii obdobu;

B.  keďže medzi žiadateľmi o azyl v celej Európskej únii existuje veľká miera rodovej nerovnosti; keďže ženy tvoria v priemere jednu tretinu osôb, ktoré žiadajú o azyl; keďže od začiatku roka 2015 do novembra toho istého roka priplávalo cez Stredozemné more k európskym brehom asi 900 000 ľudí, pričom približne 38 % z celkového počtu tvorili ženy a deti; keďže Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) informoval, že 55 % osôb, ktoré od januára 2016 prišli do Grécka s cieľom požiadať o azyl v EÚ, predstavujú ženy a deti; keďže počas týchto ciest poháňaných nádejou prišlo o život už príliš veľa ľudí, z toho mnoho žien;

C.  keďže ženy a osoby LGBTI sú terčom osobitných foriem prenasledovania na základe rodu, ktoré sa v konaniach o azyle príliš často stále nezohľadňujú;

D.  keďže rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti nedosiahla svoj hlavný cieľ chrániť ženy a podstatne zvýšiť ich účasť na politických a rozhodovacích procesoch;

E.  keďže podľa odhadov UNHCR sa každoročne uchádza o azyl v členských štátoch EÚ 20 000 žien a dievčat z krajín, v ktorých sa praktizuje mrzačenie ženských genitálií; keďže značný počet žien, ktoré podajú žiadosť o azyl, tak robí na základe strachu z mrzačenia ženských genitálií;

F.  keďže UNHCR odhaduje, že 71 % žiadateliek o azyl v EÚ z krajín, v ktorých sa praktizuje mrzačenie ženských genitálií, tvoria ženy, ktoré sa stali obeťami takéhoto mrzačenia; keďže Európsky súd pre ľudské práva svojimi rozsudkami zastavil vyhostenie dievčat, ktorým hrozilo nútené podstúpenie mrzačenia genitálií, a to so zreteľom na nenapraviteľné škody na ich fyzickom a psychickom zdraví, ku ktorým by pravdepodobne došlo;

G.  keďže ženy a dievčatá žiadajúce o azyl potrebujú osobitnú ochranu a majú iné obavy ako muži, čo si vyžaduje, aby sa pri vykonávaní všetkých azylových politík a postupov vrátane posudzovania žiadostí o azyl zohľadňovala rodová otázka a aby sa jednotlivé prípady posudzovali individuálne; keďže žiadosti o azyl súvisiace s násilím by sa mali vybavovať spôsobom, ktorý ochráni ženy pred druhotnou viktimizáciou v priebehu azylového konania;

H.  keďže integračný proces a práva žien a dievčat sú oslabené, keď ich právne postavenie závisí od ich manžela;

I.  keďže príslušné akty, ktoré tvoria spoločný európsky azylový systém, sa musia transponovať a vykonávať v súlade so Ženevským dohovorom o právnom postavení utečencov a s ďalšími relevantnými nástrojmi;

J.  keďže zaobchádzanie so ženami a s dievčatami žiadajúcimi o azyl sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, pričom pretrvávajú závažné nedostatky;

K.  keďže utečenky a žiadateľky o azyl sú často vystavené viacnásobnej diskriminácii a vo väčšej miere im hrozí sexuálne a rodovo motivované násilie v krajinách ich pôvodu, tranzitu a v cieľových krajinách; keďže obzvlášť zraniteľné sú ženy a dievčatá bez sprievodu, ženy, ktoré sú hlavami rodiny, tehotné ženy, osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby;

L.  keďže utečenky sa nestretávajú len s hrozbami v súvislosti s ich osobnou bezpečnosťou (dlhé a nebezpečné cesty do exilu, obťažovanie, ľahostajnosť úradov a často sexuálne zneužívanie a násilie, dokonca aj potom, čo sa dostanú na miesto, ktoré sa zdá byť bezpečné, a z toho vyplývajúca spoločenská stigmatizácia), ale sú tiež zodpovedné za fyzickú bezpečnosť, dobré životné podmienky a prežitie svojich rodín;

M.  keďže mnoho utečencov, ktorí prišli do Európy, žije v provizórnych podmienkach v táboroch alebo na uliciach, pričom ženy a dievčatá sú obzvlášť zraniteľné;

N.  keďže zločinecké siete využívajú nedostatok bezpečných ciest do EÚ pre žiadateľov o azyl a utečencov, regionálnu nestabilitu, konflikty a zraniteľnosť žien a dievčat na úteku na ich vykorisťovanie prostredníctvom obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania;

O.  keďže ženy, ktoré sú obeťami násilia a obchodovania s ľuďmi, sú viac vystavené riziku pohlavne prenosných chorôb;

P.  keďže Úrad UNHCR informoval o prípadoch násilia voči utečenkám a deťom a ich zneužívania vrátane sexuálneho násilia, a to počas celej ich cesty i pobytu v preplnených prijímacích centrách v EÚ;

Q.  keďže ženy a dievčatá, ktoré hľadajú útočisko v EÚ, často utekajú pred režimami, ktoré ženy utláčajú, neuznávajú rovnosť žien a mužov, tolerujú násilie voči ženám i zneužívanie a detské, skoré a nútené manželstvá;

R.  keďže prijímacie centrá veľmi často nemajú žiadne vnútorné priestory, kde by mohli ubytované matky opatrovať svoje deti a starať sa o ne; keďže zariadenia na poskytovanie právnej pomoci navyše neposkytujú dostatočnú podporu pri informovaní o rodinných príslušníkoch a pri pátraní po nich;

S.  keďže prijímacie ani tranzitné zariadenia v celej Európskej únii nespĺňajú najzákladnejšie požiadavky na predchádzanie násiliu založenému na rodovej príslušnosti, ako sú samostatné kúpeľne, sprchy a priestory na nocľah pre ženy;

T.  keďže dievčatám na úteku pred konfliktom a prenasledovaním hrozí väčšie riziko detského, skorého a núteného manželstva, znásilnenia, sexuálneho a fyzického zneužívania a prostitúcie;

U.  keďže odlúčenie od rodinných príslušníkov, a to aj počas zadržania, vystavuje ženy a deti väčším rizikám;

V.  keďže napriek tomu, že zlúčenie rodiny je základným ľudským právom, jeho výkon sa systematicky odkladá a dokonca sa toto právo porušuje a keďže ženy a deti sú prvými obeťami odopierania tohto práva alebo odloženia jeho výkonu;

W.  keďže ženy sú často nútené prijať nelegálnu prácu v nedôstojných podmienkach, aby mohli zostať v krajine, do ktorej pricestovali;

X.  keďže v Pekinskej akčnej platforme sa zdôrazňuje potreba zvýšiť účasť žien na riešení konfliktov na rozhodovacej úrovni a nutnosť náležite zapájať utečenky, vysídlené ženy a migrantky do rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú;

Y.  keďže jedným z cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (cieľ č. 5) je dosiahnutie rodovej rovnosti a zlepšenie životných podmienok žien do roku 2030;

1.  je presvedčený, že v záujme zvýšenia bezpečnosti utečeniek treba sprístupniť bezpečné a zákonné spôsoby vstupu do EÚ pre tých, ktorí utekajú pred konfliktom a prenasledovaním, a že by sa mal zohľadňovať rod; zdôrazňuje najmä to, že do programov EÚ zameraných na presídľovanie by sa malo zapojiť viac členských štátov; je presvedčený, že právne predpisy a politiky týkajúce sa neregulárnej migrácie by nemali brániť v prístupe ku konaniam EÚ o azyle; zdôrazňuje, že právo na azyl je zakotvené v článku 18 Charty základných práv EÚ;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu okamžite zaistiť bezpečné a legálne azylové cesty s cieľom bojovať proti prevádzačským sieťam a vo väčšej miere umožniť ženám, deťom, starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím hľadať útočisko bez toho, aby riskovali svoje životy; je hlboko znepokojený úmrtiami, navracaním a hrubým porušovaním ľudských práv na vonkajších hraniciach EÚ; zastáva názor, že zodpovednosť a náklady a prínosy by si malo rozdeliť všetkých 28 členských štátov a nielen krajiny prvého príchodu; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom solidarity medzi členskými štátmi;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby utečenky boli registrované jednotlivo a aby im boli vydané dokumenty, ktoré zaručia ich osobnú bezpečnosť, slobodu pohybu a prístup k základným službám, ako požaduje UNHCR;

4.  zdôrazňuje, že koordinačné výbory a všetky ďalšie druhy orgánov zastupujúce utečencov, či už v mestských alebo vidieckych oblastiach a v utečeneckých táboroch vrátane oblastí, do ktorých sa navracajú utečenci, by mali dodržiavať zásadu rodovej rovnosti, aby sa zabezpečilo rešpektovanie práv a napĺňanie potrieb utečeniek a žiadateliek o azyl;

5.  pripomína svoju výzvu všetkým členským štátom a Európskej únii, aby podpísali a ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor);

6.  žiada všetky členské štáty, aby v spolupráci s EÚ zabezpečili pre ženy, ktoré utrpeli ujmu na základe rodovej príslušnosti, špecializované posttraumatické poradenstvo a psychologickú a sociálnu starostlivosť, a to s priamym zapojením kvalifikovaných pracovníčok, ktoré sú odborníčkami v danej oblasti, a aby zaistili dostupnosť týchto služieb vo všetkých fázach konania o azyle;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o tom, že ženy a deti poskytujú v snahe o prežitie sexuálne služby s cieľom zaplatiť prevádzačom, aby mohli pokračovať v ceste za azylom v EÚ; opätovne zdôrazňuje, že bezpečné a legálne cesty do Európy majú kľúčový význam pre účinné predchádzanie tejto situácii;

8.  naliehavo vyzýva EÚ, aby pri zriaďovaní mechanizmu vybavovania sťažností v rámci kancelárie úradníka Frontexu pre základné práva zahrnula rodové hľadisko a aby riešila prípady porušovania ľudských práv, ktorých sa dopustila agentúra Frontex, členské štáty a úradníci tretích krajín pri spolupráci s agentúrou Frontex, ako Európsky parlament žiadal vo svojom uznesení z 2. decembra 2015 o osobitnej správe európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom;

9.  požaduje prijatie cielených opatrení, ktoré zabezpečia plnú integráciu utečeniek a žiadateliek o azyl zamedzením všetkých foriem vykorisťovania, zneužívania, násilia a obchodovania s ľuďmi;

10.  zdôrazňuje, že pri navrhovaní, realizácii a vyhodnocovaní všetkých politík a opatrení EÚ týkajúcich sa migrácie a azylu by sa malo brať do úvahy rodové hľadisko;

Rodová dimenzia rozhodovania o štatúte utečenca

11.  žiada, aby sa v rámci širších reforiem migračnej a azylovej politiky prijal nový komplexný súbor usmernení na úrovni EÚ k rodovej problematike, ktoré plne zohľadnia sociálne, kultúrne a politické dimenzie prenasledovania a budú zahŕňať opatrenia zamerané na prijímanie a integráciu;

12.  zdôrazňuje, že aj v krajinách považovaných za bezpečné môžu byť ženy vystavené prenasledovaniu založenému na rodovej príslušnosti, pričom osoby LGBTI môžu byť takisto terčom zneužívania, a majú preto oprávnený nárok žiadať o poskytnutie ochrany; vyzýva všetky členské štáty, aby zaviedli konania o azyle a snažili sa vypracovať programy odbornej prípravy, ktoré budú zohľadňovať potreby žien s početnými marginalizovanými identitami vrátane LGBTI žien; naliehavo žiada všetky členské štáty, aby bojovali proti škodlivým stereotypom, pokiaľ ide o správanie a vlastnosti LGBTI žien, a plne uplatňovali Chartu základných práv EÚ v súvislosti s ich žiadosťami o azyl; zdôrazňuje, že je nutné zabezpečiť, aby prijímacie zariadenia vo všetkých členských štátoch zohľadňovali potreby LGBTI osôb; upozorňuje, že násilie páchané na LGBTI osobách je v prijímacích zariadeniach bežné;

13.  zdôrazňuje, že rodové formy násilia a diskriminácie, medzi ktoré okrem iného patrí znásilnenie a sexuálne násilie, mrzačenie ženských genitálií, nútené manželstvo, domáce násilie, tzv. zločiny zo cti a rodová diskriminácia povolená štátom, predstavujú prenasledovanie a mali by sa považovať za opodstatnené dôvody na žiadanie o azyl v EÚ, čo by sa malo odzrkadliť v nových rodových usmerneniach;

14.  vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala podrobné štatistiky o migrácii a medzinárodnej ochrane s cieľom doplniť viac kategórií údajov rozdelených podľa rodovej príslušnosti, najmä v súvislosti s etapami azylového konania po prijatí pôvodného rozhodnutia;

15.  naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala vysvetľujúce usmernenia pre problematiku mrzačenia ženských genitálií, v ktorých sa naplno zohľadnia usmernenia UNHCR týkajúce sa prenasledovania na základe rodovej príslušnosti a pokyny k otázke mrzačenia ženských genitálií a jasne stanovia povinnosti členských štátov, pričom sa osobitný dôraz bude klásť na identifikáciu zraniteľných žiadateľov o azyl a na komunikáciu s nimi; zdôrazňuje, že ženy, ktoré sa stali obeťami mrzačenia ženských genitálií, môžu mať ťažkosti pri vyjadrovaní svojej traumy z tohto mrzačenia; vyzýva členské štáty na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť, aby všetky formy násilia na ženách vrátane mrzačenia ženských genitálií mohli byť uznané ako formy prenasledovania a aby sa tak na obete vzťahovala ochrana podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 v súlade s článkom 60 Istanbulského dohovoru;

16.  vyzýva členské štáty na zabezpečenie toho, aby azylové konania na hraniciach boli v súlade s usmerneniami UNHCR o medzinárodnej ochrane, najmä s ohľadom na prenasledovanie založené na rodovej príslušnosti, a v súlade s usmerneniami UNHCR týkajúcimi sa požiadaviek na štatút utečenca na základe sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity, ktoré jasne vymedzujú povinnosti členských štátov;

17.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na opísanú situáciu preskúmala zvýšenie financovania programov Daphne a Odysseus a ich širší rozsah a aby posúdila, či by sa tieto programy mohli prispôsobiť súčasnej situácii s cieľom chrániť utečenky;

18.  berie na vedomie návrh Komisie zostaviť spoločný európsky zoznam bezpečných krajín pôvodu; žiada, aby sa podnikli všetky náležité kroky na zabezpečenie súladu tohto prístupu so zásadou nevyhostenia a aby sa neoslabovali práva žien, detí a iných zraniteľných skupín; žiada, aby sa uplatňovala rodová diferenciácia; domnieva sa, že žiadny zoznam bezpečných krajín pôvodu by nemal viesť k menej priaznivému procesnému zaobchádzaniu so ženami, ktorých žiadosti o azyl sú založené na strachu z rodovo motivovaného násilia alebo na skúsenosti s ním; zdôrazňuje, že treba predísť unáhleným rozhodnutiam, ktoré náležite nezohľadňujú nebezpečenstvo, a dokonca hrozbu smrti pre ženy, ktoré boli vystavené rodovo motivovanému násiliu, ak sa ich žiadosť zamietne a ony sú nútené vrátiť sa do svojej krajiny;

19.  žiada, aby sa pri posudzovaní dôveryhodnosti vo všetkých členských štátoch uplatňoval objektívnejší a rodovo citlivý prístup a aby sa pre osoby zodpovedné za rozhodovanie zaviedla rozšírená odborná príprava zameraná na posudzovanie dôveryhodnosti, ktorá bude zahŕňať rodový rozmer; upozorňuje, že posudzovania dôveryhodnosti nikdy nemôžu byť úplne presné a nemali by sa využívať ako jediný základ pre zamietavé rozhodnutie o azyle; odporúča, aby sa pri posudzovaní žiadostí žien o azyl zohľadňovali kultúrne, sociálne a psychologické profily vrátane kultúrneho zázemia, vzdelania, tráum, strachu, hanby a/alebo kultúrnych nerovností medzi mužmi a ženami;

20.  vyzýva členské štáty, aby uvádzali dôvody kladných rozhodnutí o azyle s cieľom sprístupniť užitočné údaje o zohľadňovaní rodovo motivovaného násilia a zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o dôvody, na základe ktorých sa podľa dohovoru vyhovelo žiadostiam o azyl;

21.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby poskytovali ženám informácie o azylových konaniach, ich právach a osobitných službách pre žiadateľky o azyl; zdôrazňuje, že právo žien podať žiadosť o azyl nezávisle od ich manžela má kľúčový význam pre posilnenie postavenia žien a zásadu nevyhostenia; naliehavo žiada členské štáty, aby informovali všetky ženy o ich práve podať nezávislú žiadosť o azyl, a tak im umožnili žiadať o priznanie postavenia utečenky alebo žiadateľky o azyl a udržať si toto postavenie bez ohľadu na situáciu ostatných členov ich rodiny;

22.  vyzýva členské štáty, aby plne vykonávali smernicu 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania a smernicu 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov;

23.  zastáva názor, že kedykoľvek existuje podozrenie na rodovo motivované násilie, mali by sa urýchlene prijať opatrenia, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, a to vzhľadom na skutočnosť, že zraniteľné skupiny, ako sú ženy a deti, sú v extrémne vysokej miere vystavené formám fyzického násilia a psychického nátlaku na trasách nelegálnej migrácie, kde sú upierané všetky druhy práv;

24.  zdôrazňuje, že ženy a dievčatá sú obzvlášť zraniteľné voči vykorisťovaniu zo strany prevádzačov; vyzýva preto členské štáty, aby zintenzívnili svoju policajnú a súdnu spoluprácu vrátane spolupráce s Europolom, Frontexom, Eurojustom a Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) s cieľom účinne bojovať proti prevádzaniu migrantov a obchodovaniu s nimi;

25.  zdôrazňuje zásadný význam poskytovania starostlivosti o deti a o závislé osoby počas preverovania a azylových pohovorov s cieľom zabezpečiť spravodlivú príležitosť podať žiadosť o azyl;

Potreby žien v konaniach o azyle

26.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby riadne informovali žiadateľky o azyl o ich právach, najmä o práve požiadať, aby s nimi viedli pohovor a tlmočili im osoby ženského pohlavia, a práve na osobný pohovor bez účasti tretej osoby; naliehavo žiada členské štáty, aby pre osoby vedúce pohovor a tlmočníčky zabezpečili komplexné a povinné školenie o sexuálnom násilí, traume a pamäti, nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, že sa tieto práva budú dodržiavať; naliehavo vyzýva členské štáty, aby dodržiavali článok 15 ods. 3 smernice o azylovom konaní;

27.  so znepokojením konštatuje, že mnoho pracovníkov zapojených do konaní o azyle v EÚ nie je oboznámených s problematikou mrzačenia ženských genitálií; vyzýva členské štáty, aby na vnútroštátnej úrovni spolupracovali so svojimi azylovými orgánmi s cieľom zaviesť lepšie postupy na podporu a pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami mrzačenia ženských genitálií alebo im toto mrzačenie hrozí;

28.  naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby poskytovali aktuálne a dostupné informácie o azylovom konaní a osobitných právach a nárokoch žiadateliek o azyl;

29.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili plný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam vrátane prístupu k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva a aby urýchlene vyčlenili ďalšie zdroje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti;

30.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili ženám ochranu a pomoc počas ich pobytu v utečeneckých táboroch, pri hraničných kontrolách a samozrejme po vstupe do EÚ;

31.  naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Istanbulský dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a uplatňovali jeho článok 59, v ktorom sa jasne uvádza, že zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na zastavenie konania o vyhostení a/alebo udelenie samostatného povolenia na pobyt v prípade zániku manželstva tým migrantkám, ktorých pobytový status závisí od statusu ich manžela;

32.  požaduje, aby sa žiadateľkám o azyl a migrantkám udelilo právne postavenie nezávislé od postavenia ich manžela s cieľom zabrániť vykorisťovaniu, znížiť zraniteľnosť a dosiahnuť väčšiu rovnosť;

33.  zdôrazňuje, že migrujúce ženy a dievčatá bez dokumentov by mali mať plný prístup k svojim základným právam a že by sa mali vypracovať možnosti pre legálnu migráciu;

34.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby postupy zlučovania rodín zabezpečovali individuálne práva žien a dievčat, ktoré sa pripájajú k svojim rodinám v EÚ, aby nemuseli byť závislé od potenciálne zneužívajúceho vzťahu s mužským členom rodiny, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu alebo práci;

35.  dôrazne odsudzuje využívanie sexuálneho násilia na ženách ako vojnovej zbrane; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať migrujúcim ženám a dievčatám zneužitým v rámci konfliktov, a to zabezpečením prístupu k lekárskej a psychologickej pomoci;

36.  víta skutočnosť, že úrad EASO vytvoril nový modul odbornej prípravy v oblasti rodovej problematiky, rodovej identity a sexuálnej orientácie; požaduje, aby sa uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie plne začlenilo do činnosti úradu EASO prostredníctvom kontaktných miest pre rodové otázky a formálnej spolupráce s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE); požaduje, aby informácie o krajine pôvodu zahŕňali aj údaje o právnej a faktickej situácii žien vrátane informácií o prenasledovaní žien alebo hrozbe prenasledovania zo strany neštátnych subjektov;

37.  nabáda všetky členské štáty, aby plne využívali dublinské nariadenie s cieľom zabezpečiť, že rodiny budú môcť byť spolu a ich žiadosti o azyl budú spracúvať rovnaké orgány;

Prijímanie a zadržiavanie

38.  žiada, aby sa skoncovalo s akýmkoľvek zadržiavaním detí v EÚ a aby rodičia mohli žiť so svojimi deťmi v primerane prispôsobených zariadeniach, kým budú čakať na rozhodnutie o azyle;

39.  zdôrazňuje, že by nemalo dochádzať k zadržiavaniu žiadateľov o azyl a je možné ho uplatniť iba vtedy, ak naň existuje legitímny dôvod a v každom jednotlivom prípade sa stanovilo, že je potrebné a primerané, pričom nikdy nemôže byť odôvodnené v prípade osôb mladších ako 18 rokov; domnieva sa, že dodržiavanie práva požiadať o azyl znamená zavedenie otvorených a humánnych opatrení na prijímanie žiadateľov o azyl vrátane bezpečného a dôstojného zaobchádzania v súlade s ľudskými právami; zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť alternatívy zadržiavania vrátane prístupov zameraných na zapojenie, ktoré spĺňajú potreby zraniteľných skupín;

40.  poukazuje na to, že mnohé žiadateľky o azyl a utečenky zažili extrémne násilie a zadržiavaním sa ich trauma môže ešte prehĺbiť; zdôrazňuje, že zadržiavanie žiadateľov o azyl len na administratívne účely je porušením práva na slobodu zakotveného v článku 6 Charty základných práv EÚ; žiada, aby všetky členské štáty okamžite skoncovali so zadržiavaním detí, tehotných a dojčiacich žien a obetí znásilnenia, sexuálneho násilia a obchodovania s ľuďmi a aby pre ne zabezpečili primeranú psychologickú podporu;

41.  naliehavo žiada všetky členské štáty, aby skrátili maximálnu možnú dĺžku zadržiavania pred odsunom tak, aby neprekračovala lehotu stanovenú v smernici o návrate; domnieva sa, že dlhotrvajúce zadržiavanie spôsobuje zraniteľným skupinám neprimeranú ujmu;

42.  naliehavo žiada, aby sa pre zadržiavané žiadateľky o azyl, ktoré boli vystavené sexuálnemu zneužívaniu, zabezpečilo náležité lekárske poradenstvo, a to aj v prípadoch, keď zneužitie viedlo tehotenstvu, a aby sa im poskytla nevyhnutná fyzická a psychická zdravotná starostlivosť, podpora a právna pomoc; žiada, aby Komisia a členské štáty okamžite prikročili k opatreniam, ktorými zaistia bezpečné, ľudské a primerané podmienky prijímania, tranzitu a zadržiavania, pričom ženy a rodiny budú mať k dispozícii samostatné ubytovanie a hygienické zariadenia; poukazuje na to, že poskytovanie vhodných základných hygienických potrieb pre všetky ženy a dievčatá by malo byť bežnou praxou v rámci programov pomoci;

43.  poukazuje na to, že priamym aj nepriamym zapojením utečeniek do riadenia distribúcie potravín a nepotravinárskeho tovaru sa zabezpečí, aby tieto výrobky distribuovali a kontrolovali priamo dospelé členky domácností, čo zaručí ich spravodlivé rozdeľovanie;

44.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v prijímacích centrách pre utečencov a žiadateľov o azyl zariadili vhodné priestory, ktoré im umožnia starať sa o svoje deti a opatrovať ich;

45.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli alebo posilnili mechanizmy na monitorovanie preplnených prijímacích centier v EÚ, v ktorých sa nemusia nutne uplatňovať minimálne normy na zmiernenie rodovo motivovaného násilia, s cieľom zabrániť, aby obťažovanie žien a detí pokračovalo aj v krajine príchodu;

46.  zdôrazňuje, že v rámci postupov prijímania by sa mali uprednostniť potreby zraniteľných osôb, ako sú ženské obete násilia a dievčatá, najmä dievčatá bez sprievodu;

47.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť v prijímacích zariadeniach náležitú právnu pomoc pre ženy s cieľom poskytnúť im cennú podporu, pokiaľ ide o informácie o rodinných príslušníkoch a pátranie po nich;

48.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zabránenie núteným manželstvám, ktoré musia ženy a dievčatá uzavrieť po získaní postavenia utečeniek na nátlak mužov dúfajúcich, že si tak zaistia bezpečný prístup, na ktorý by inak nemali právo;

49.  zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby sa nezávisle vyšetrili všetky obvinenia vrátane prípadov sexuálneho zneužitia a násilia založeného na rodovej príslušnosti na miestach zadržiavania prisťahovalcov alebo na hraniciach a aby sa zabezpečil prístup pre novinárov a príslušné organizácie občianskej spoločnosti;

50.  domnieva sa, že pri zadržiavaní žiadateliek o azyl je potrebné, aby zariadenia a materiály spĺňali osobitné hygienické potreby žien, malo by sa podporovať využívanie strážkyň a dozorkýň a všetok personál určený na prácu so zadržanými ženami by mal absolvovať školenie týkajúce sa rodovo špecifických potrieb a ľudských práv žien;

51.  zastáva názor, že zadržiavaným žiadateľkám o azyl, ktoré nahlásia zneužívanie, treba poskytnúť okamžitú ochranu, podporu a poradenstvo a ich tvrdenia musia vyšetriť príslušné a nezávislé orgány pri plnom rešpektovaní zásady dôvernosti vrátane prípadov, keď sú ženy zadržiavané spoločne so svojimi manželmi/partnermi/ďalšími príbuznými; domnieva sa, že v rámci ochranných opatrení by sa malo špeciálne zohľadňovať nebezpečenstvo odplaty;

52.  vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby spolupracovali s organizáciami občianskej spoločnosti a organizáciami pre ľudské práva s cieľom zmierniť nepríjemnú situáciu utečencov prežívajúcich v provizórnych podmienkach, najmä pokiaľ ide o zraniteľné ženy a dievčatá;

Sociálne začlenenie a integrácia

53.  vyzýva členské štáty, aby vypracovali a realizovali konkrétne opatrenia na uľahčenie účasti utečeniek a žiadateliek o azyl na trhu práce vrátane jazykových kurzov, programov zameraných na gramotnosť, celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy; vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby zabezpečili právo dievčat z radov utečencov na prístup k vzdelávaniu stanovenému zákonom; zdôrazňuje význam informálneho učenia a neformálneho vzdelávania, ako aj kultúrnej výmeny pri začleňovaní a posilňovaní postavenia mladých žien a dievčat; zdôrazňuje význam rozšírenia prístupu utečeniek k vysokoškolskému vzdelávaniu; požaduje spoľahlivé a transparentné postupy uznávania kvalifikácií získaných v zahraničí;

54.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sprístupnili finančné prostriedky a ďalšie zdroje pre organizácie občianskej spoločnosti a organizácie pre ľudské práva, ktoré poskytujú pomoc, podporujú začlenenie a monitorujú situáciu utečencov a žiadateľov o azyl v EÚ, najmä pokiaľ ide o prekonávanie prekážok a slabých miest, s ktorými sa stretávajú ženy a dievčatá;

55.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vedúcim predstaviteľkám, ktoré boli prenasledované vo svojich krajinách pôvodu a teraz sú v postavení utečeniek, poskytli záruky, že budú môcť bezpečne vykonávať svoje politické a sociálne aktivity v prospech práv žien a rodovej rovnosti v rámci EÚ;

56.  vyzdvihuje kľúčový význam dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti a iné závislé osoby z hľadiska posilnenia ekonomického a sociálneho postavenia utečeniek;

57.  nabáda členské štáty, aby okrem Fondu pre azyl, migráciu a integráciu využívali aj štrukturálne a investičné fondy s cieľom podporiť integráciu utečencov na trhu práce, a to s osobitným zameraním na starostlivosť o deti;

58.  požaduje rýchlejšie a efektívnejšie postupy zlučovania rodín a zber údajov rozčlenených podľa rodovej príslušnosti, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa zlučovania rodín; zdôrazňuje význam prístupu k právnej pomoci v prípadoch týkajúcich sa zlučovania rodín;

59.  je presvedčený, že vzájomným uznávaním kladných azylových rozhodnutí by sa otvorili väčšie možnosti pre pracovné miesta, integráciu a zlúčenie rodín;

60.  zdôrazňuje, že hostiteľské krajiny by mali zaručovať neobmedzený prístup k právu na kvalitné bezplatné verejné vzdelávanie, na služby zdravotnej starostlivosti, a to najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, na zamestnanie, ktoré napĺňa potreby utečeniek, a na bývanie, ktoré zodpovedá potrebám žien a dievčat z radov utečencov; zdôrazňuje, že sociálna politika je kľúčom k integrácii;

61.  vyzýva na zavedenie komplexných programov, ktoré budú disponovať dostatočnými zdrojmi, s cieľom zaoberať sa nenaplnenými krátkodobými i dlhodobými zdravotnými potrebami utečeniek vrátane psychologického a sociálneho, ako aj posttraumatického poradenstva;

62.  zdôrazňuje významnú pozitívnu úlohu, ktorú môžu zohrávať sociálne podniky a alternatívne obchodné modely, napríklad vzájomné spoločnosti a družstvá, pri ekonomickom posilňovaní postavenia utečeniek a ich integrácii na trhu práce, ako aj v sociálnej a kultúrnej oblasti;

63.  nabáda na výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zapájanie miestnych komunitných organizácií a priamu účasť utečencov v súvislosti so sprostredkúvaním názorov utečeniek a žiadateliek o azyl tvorcom politík;

64.  domnieva sa, že miestne a regionálne orgány zohrávajú zásadnú úlohu pri začleňovaní utečeniek a žiadateliek o azyl, a to najmä so zreteľom na ich začlenenie na trhu práce; vyzýva tieto orgány, aby podporovali dialóg a diskusiu medzi utečenkami a miestnymi ženami;

o
o   o

65.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a UNHCR.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0422.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia