Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: εκπαίδευση, δοκιμές και περιοδικός έλεγχος των χειριστών σχετικά με την πλοήγηση βάσει επιδόσεων
 Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο ***I
 Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ανδόρας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
 Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)
 Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ***I
 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ
 Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου
 Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: εκπαίδευση, δοκιμές και περιοδικός έλεγχος των χειριστών σχετικά με την πλοήγηση βάσει επιδόσεων
PDF 381kWORD 67k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης ως προς το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής όσον αφορά την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τον περιοδικό έλεγχο των χειριστών σχετικά με την πλοήγηση βάσει επιδόσεων (D042244/03 – 2016/2545(RPS))
P8_TA(2016)0074B8-0287/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D042244/03),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 65 του προαναφερθέντος κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2016, με την οποία ζητεί από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών της 23ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 8 Μαρτίου 2016,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να παρατείνει κατά ένα έτος την υφιστάμενη μεταβατική περίοδο για τους κατόχους πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, από την 8η Απριλίου 2016 έως τον Απρίλιο 2017·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία για να αντιταχθεί το Κοινοβούλιο στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα λήξει στις 23 Απριλίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος του κανονισμού της Επιτροπής στις 8 Απριλίου 2016 θα αποτρέψει την ύπαρξη νομικού κενού σε ό,τι αφορά την κατάσταση πολλών χιλιάδων πολιτών της ΕΕ που είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών (PPL) που έχει εκδοθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η ημερομηνία δεν τροποποιηθεί οι εν λόγω πιλότοι θα είναι υποχρεωμένοι να επικυρώσουν ή να μετατρέψουν το πτυχίο από την FAA σε αντίστοιχο της ΕΕ, πράγμα που θα απαιτήσει σημαντικούς πόρους και χρόνο τόσο από τις εθνικές αρχές όσο και από τους πιλότους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας είναι πρόθυμοι να διαπραγματευθούν μια απλοποιημένη διαδικασία για να διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση και μετατροπή παρόμοιων πτυχίων χειριστή μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, και ότι η νέα αυτή διαδικασία είναι πιθανόν να καταστεί διαθέσιμη στους πιλότους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016·

1.  δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο ***I
PDF 391kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))
P8_TA(2016)0075A8-0037/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0466),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0107/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0037/2016),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Μαρτίου 2016 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο)

P8_TC1-COD(2014)0216


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2016/802.)

(1) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 117.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
PDF 392kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0319 – C8-0015/2014 – 2014/0165(COD))
P8_TA(2016)0076A8-0038/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0319),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0015/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0038/2016),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Μαρτίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοποιημένο κείμενο)

P8_TC1-COD(2014)0165


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/793.)

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Συμφωνία ΕΕ-Ανδόρας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
PDF 379kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))
P8_TA(2016)0077A8-0047/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2015)0631),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (15510/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0028/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0047/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.


Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)
PDF 383kWORD 63k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))
P8_TA(2016)0078A8-0045/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), της 3ης Φεβρουαρίου 2016, για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA για θητεία πέντε ετών (C8-0023/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0045/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του σημερινού εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA λήγει την 31η Μαρτίου 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιανουαρίου 2016, το συμβούλιο εποπτών της EIOPA, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, πρότεινε τον διορισμό του Fausto Parente ως εκτελεστικού διευθυντή για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Fausto Parente, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Fausto Parente ως εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην EIOPA και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) EE L 331 της 15.12.2010, σ. 48.


Δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ***I
PDF 393kWORD 78k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))
P8_TA(2016)0079A8-0020/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0822),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0428/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0020/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Μαρτίου 2016 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

P8_TC1-COD(2013)0408


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2016/800.)

(1) ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 63.


Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ
PDF 534kWORD 146k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή (2016/2004(BUD))
P8_TA(2016)0080A8-0036/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(5) και τις δύο επισυναπτόμενες κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για το σχέδιο πληρωμών 2015-2016(7) που συμφωνήθηκε στις 19 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (φθινόπωρο 2015)(8),

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 της Επιτροπής(9),

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο II κεφάλαιο 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0036/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα πλαίσιο εύθραυστης οικονομικής ανάκαμψης εκτεθειμένης στους κινδύνους που δημιουργούνται από την κατάσταση στις αναδυόμενες παγκόσμιες αγορές και τις τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα επηρεαστεί από την εξελισσόμενη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα συμπέσει με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξισορρόπηση της εσωτερικής προσφοράς με το εξωτερικό εμπόριο καθιστά σε έναν βαθμό την οικονομία της ΕΕ εξαρτημένη από τις παγκόσμιες εξελίξεις·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποδείχτηκε καθοριστικό μέσο στην αντιμετώπιση των πρόσφατων κρίσεων και την ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν είχαν αναγκαστικά προβλεφτεί όταν έγινε η διαπραγμάτευση του ΠΔΠ 2014-2020, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση ή οι γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρωπαϊκή γειτονία, που προκαλούν σοβαρές προκλήσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε μια εποχή όπου στην ΕΕ ο ρυθμός οικονομικής ανάκαμψης και τα επίπεδα των επενδύσεων υπολείπονται των δυνατοτήτων, ενώ διατηρείται το επενδυτικό χάσμα·

2.  υπογραμμίζει ότι η περιορισμένη ικανότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης για την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών οφείλεται στην παρούσα φάση κατά κύριο λόγο στη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, και ιδίως στη χρήση ειδικών μέσων όπως το μέσο ευελιξίας· υπενθυμίζει τον αποφασιστικό ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων μέσων κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ· τονίζει, ωστόσο, ότι, αν συνεχιστεί η επιδείνωση των κρίσεων, ακόμη και η πλήρης ενεργοποίηση των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας δεν θα επαρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος· στο πλαίσιο αυτό, καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη θέση του στο ζήτημα της εγγραφής των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό, προκειμένου να μειωθούν οι περιορισμοί που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την πάγια θέση του ότι οι πιστώσεις πληρωμών για τα ειδικά μέσα (μέσο ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αναλήψεων υποχρεώσεων· αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

Κατάρτιση του προϋπολογισμού με συνεκτίμηση των οικονομικών προβλέψεων και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής

3.  επισημαίνει τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής (φθινόπωρο 2015), που δείχνουν ελαφρά ανάκαμψη, η οποία ωστόσο υπολείπεται ακόμη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάκαμψη αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των θεμελίων της ανάπτυξης ώστε να προωθηθούν η δημιουργία απασχόλησης και η επιστροφή στην πλήρη απασχόληση, επισημαίνοντας ότι η μακροχρόνια και η πολύ μακροχρόνια ανεργία, κυρίως στις φτωχότερες περιφέρειες της Ένωσης και μεταξύ των νέων, παραμένουν σε ανησυχητικά επίπεδα, και ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην ανασυγκρότηση της βιομηχανίας· τονίζει ότι παραμένουν οι ανισότητες, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επισημαίνει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων Ευρωπαίων· επισημαίνει, επιπλέον, την εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως ο κίνδυνος επιβράδυνσης των αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου, με ιδιαίτερη πίεση λόγω της αστάθειας στις κινεζικές αγορές, η ανάγκη αντιμετώπισης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, καθώς και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις·

4.  επισημαίνει, ακόμα, την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016, της Επιτροπής· πιστεύει ακράδαντα ότι η ενίσχυση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων με μια συντονισμένη αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με επίκεντρο τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αποτελούν κατάλληλη πολιτική απόκριση για μια πιο ισόρροπη οικονομική πολιτική· πιστεύει ότι τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017, δεδομένου ότι τούτο θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο· ζητεί, συνεπώς, την ένταση των συνεργιών μεταξύ της ενωσιακής διάστασης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και του προϋπολογισμού της Ένωσης, που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ·

5.  επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για τη στήριξη των βασικών προτεραιοτήτων που επισημαίνονται στις συστάσεις ανά χώρα· επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, και καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι η χρηματοδότηση θα διατεθεί για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ·

6.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης έχει αποτελέσει κατά τα τελευταία έτη παράπλευρη απώλεια της διπρόσωπης συμπεριφοράς των κρατών μελών, που έφτασαν να θεωρούν βάρος τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να την αντιμετωπίζουν ως μεταβλητή προσαρμογής· υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ως επενδυτικός προϋπολογισμός, μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα ψηλή προστιθέμενη αξία, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεταβλητή προσαρμογής που αλλάζει ανάλογα με τις μακροοικονομικές συνθήκες· υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της Ένωσης από την άποψη των συνεργιών και των οικονομιών κλίμακας· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη κατάσταση των απομονωμένων και απόκεντρων περιφερειών·

7.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι η εταιρική φοροαποφυγή έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες φορολογικών εσόδων στα κράτη μέλη και, συνεπώς, τη μείωση των συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι αυτός ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός οδηγεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε μεταφορά ΑΕΠ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και μεταφορά ΑΕΕ σε φορολογικούς παραδείσους έξω από την ΕΕ, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι συνολικές εισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Υπέρβαση κρίσεων

8.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ένωση χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις, για τις οποίες απαιτείται να βρεθεί μια ενιαία λύση· επισημαίνει ότι η προσφυγική κρίση λόγω της σύγκρουσης στη Συρία, τόσο στην Ένωση όσο και στις γειτονικές της χώρες, δεν έχει επιλυθεί ακόμα· υπενθυμίζει ότι η κρίση κλιμακώθηκε το 2015 και συνεχίζεται το 2016, με μια αιφνίδια και μαζική αύξηση του αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που καταφεύγουν στην Ένωση για να ζητήσουν άσυλο· τονίζει ότι αυτό έχει ευρύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική κρίση· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ προσέφερε άμεση απόκριση στην κρίση και θα πρέπει να υποστεί μια έντονα ανοδική αναθεώρηση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί αποτελεσματικά η εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης, και να αποτελέσει μέρος μιας ευρωπαϊκής λύσης για τη μελλοντική υπέρβαση αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

9.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα επηρεαστεί από εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις ασφάλειας, που μπορεί να πάρουν και τη μορφή απειλών εξτρεμιστικής τρομοκρατίας, και από την υλοποίηση της κοινής ατζέντας της Ένωσης και των κρατών μελών με στόχο την επίτευξη ενός ενωσιακού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των δημοσιονομικών μέσων της ΕΕ, όπως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), για την αντιμετώπιση των κρισιμότερων προκλήσεων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων καθώς και της διασυνοριακής επιχειρησιακής συνεργασίας·

10.  χαιρετίζει τη θέσπιση του ΕΤΣΕ, που χρησιμεύει ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την αναβάθμιση των επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ και θα συμβάλει στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι έχει ήδη εγκριθεί σημαντικός αριθμός έργων και πράξεων του ΕΤΕ και διαφαίνονται συνεργίες μεταξύ του ΕΤΣΕ και του Ορίζοντας 2020· καλεί την Επιτροπή να προωθεί ενεργά τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων της ΕΕ και να δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης για την επισήμανση περιπτώσεων συνδυασμού ενωσιακών χρηματοδοτήσεων· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ορθή εφαρμογή του πίνακα αποτελεσμάτων· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τους ιδιωτικούς φορείς να κάνουν πλήρη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι μέσω του ΕΤΣΕ· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του νέου επενδυτικού σχεδίου, δεδομένου ότι θα διατεθούν από αυτόν τα οκτώ δισεκατομμύρια EUR που απαιτούνται σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ, εκ των οποίων συνολικό ποσό ύψους 3,38 δισεκατομμυρίων EUR έχει ήδη κινητοποιηθεί στους προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016· υπενθυμίζει ότι το συνολικό ανώτατο όριο για αναλήψεις υποχρεώσεων χρησιμοποιήθηκε πλήρως για τον σκοπό αυτό το 2016, και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή προβλέπει παρόμοιο σενάριο και για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για ενίσχυση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να αντισταθμιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι περικοπές που συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις του ΕΤΣΕ·

11.  τονίζει τη σημασία του ορίζοντας 2020, του COSME, των προγραμμάτων χρηματοδότησης ΜΜΕ, του Erasmus+, και των προγραμμάτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την καινοτομία και συμβάλλουν στην επιτυχία του Ευρώπη 2020· επισημαίνει με ικανοποίηση τον μεγάλο βαθμό απορρόφησης των προγραμμάτων του Ορίζοντας 2020, ανησυχεί όμως για τον πολύ χαμηλό μέσο βαθμό επιτυχίας των χρηματοδοτήσεων έργων, που έχει ως αποτέλεσμα να μένουν χωρίς χρηματοδότηση εξαιρετικά έργα· καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες να αναλάβουν εκείνα έργα του Ορίζοντας 2020 που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης δημοσιονομικών πόρων· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές και τη χρηματοδότησή τους από τρέχοντα προγράμματα όπως το COSME· επαναλαμβάνει ότι το μέλλον της Ένωσης συνδέεται με την ικανότητά της να καινοτομεί σε καίριους στρατηγικούς τομείς προκειμένου να διατηρείται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια οικονομία·

12.  θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους νέους (ΠΑΝ) συνιστά θεμελιώδη συμβολή στην επίτευξη του στόχου προτεραιότητας της Ένωσης για ανάπτυξη και απασχόληση· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό τη δέσμευσή του για συνέχιση της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος με σκοπό την κλιμάκωσή του ώστε να προσφέρει σε μεγαλύτερο αριθμό νέων, περιλαμβανομένων των νέων μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη, την προοπτική ουσιαστικής εισόδου τους στην αγορά εργασίας με καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση ή μαθητεία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2016, δεν αναλήφθηκαν νέες υποχρεώσεις για την περαιτέρω χρηματοδότηση της ΠΑΝ, τη στιγμή που η ανεργία των νέων παραμένει στα υψηλότερα επίπεδά της στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ο στόχος αυτός πρέπει να εξεταστεί μαζί με την ανάγκη για προώθηση της κινητικότητας των νέων, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+· τονίζει τη σημασία της κοινής δήλωσης των τριών θεσμικών οργάνων (Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής) σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2016, που αναφέρει ότι «η μείωση της ανεργίας των νέων παραμένει υψηλή και κοινή πολιτική προτεραιότητα, και για τον σκοπό αυτό επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στον προϋπολογισμό πόρων για την αντιμετώπισή της, και ιδίως της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»· επισημαίνει ότι, παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας και τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση πολλών κρατών μελών να ορίσουν αρχές για τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΠΑΝ, τα τρέχοντα στοιχεία όσον αφορά την εκτέλεση καταδεικνύουν ότι αξιοποιείται πλήρως η ικανότητα απορρόφησης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την αξιολόγησή της για την ΠΑΝ το αργότερο έως το τέλος Απριλίου του 2016 και, σε κάθε περίπτωση, εγκαίρως για τη συμπερίληψη μιας παράτασης του προγράμματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017· τονίζει ότι θα προβλεφθεί μια μόνιμη λύση για τη χρηματοδότηση της ΠΑΝ, μέσω νέων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μέχρι το 2020, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της παροχής υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και σε νέους μέχρι 25 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEET), σε ίσους αριθμούς με τους εργαζόμενους που λαμβάνουν υποστήριξη στις περιφέρειες με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων·

13.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης «Save the Children», 27 εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν σήμερα κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ· υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015(10) στην οποία υποστηρίζει τη θέσπιση εγγύησης για τα παιδιά προκειμένου να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να διαθέτουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για την προσωπική τους ανάπτυξη και να αποφύγουν την εκμετάλλευση και τον κοινωνικό αποκλεισμό· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των κρατών μελών που υιοθέτησαν πρόσφατα στρατηγικές για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, με σκοπό τη μείωση των συνολικών επιπέδων φτώχειας, μεταξύ άλλων για τα παιδιά και τους νέους· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των αρχών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η εκπαίδευση, η παιδική μέριμνα, οι υπηρεσίες υγείας, η στέγαση και η ασφάλεια αποτελούν βασικές ανάγκες στις οποίες έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ταξιδεύουν στην Ευρώπη με πρόσφυγες και μετανάστες·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών οργανισμών στην εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και, συνεπώς, την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, αφενός, και τη διαχείριση της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης, αφετέρου· επιμένει, συνεπώς, ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι σε σχέση τόσο με τις διοικητικές όσο και τις επιχειρησιακές δαπάνες, προκειμένου να μπορέσουν οι οργανισμοί να επιτελέσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα· υπενθυμίζει, σε σχέση με την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, την αύξηση προσωπικού και πιστώσεων για τους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, στο πλαίσιο των προϋπολογισμών του 2015 και του 2016· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το 2017 θα απαιτηθούν πρόσθετες αυξήσεις προκειμένου οι εν λόγω οργανισμοί να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο φόρτο εργασίας και τα πρόσθετα καθήκοντά τους· ζητεί, ακόμα, από την Επιτροπή, ενημερωμένα και ενοποιημένα στοιχεία και μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τους οργανισμούς αυτούς·

15.  εκφράζει ανησυχία για τη διατήρηση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και τις δυσκολίες όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κοινωνικοοικονομική σύγκλιση· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να προωθεί πολιτικές σύγκλισης, ολοκλήρωσης και συνοχής, στη βάση της διαφύλαξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας αξιοπρεπών, ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος, με την υλοποίηση των στόχων της στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)·

16.  αναγνωρίζει τη σημασία των προγραμμάτων διανομής γάλακτος και φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, και ζητεί τη διεξαγωγή ανάλυσης για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό θα ήταν δυνατή η αύξηση της χρηματοδότησής τους· υπενθυμίζει τις πολυάριθμες κρίσεις των τελευταίων ετών, ιδίως δε την κρίση του αγροτικού τομέα λόγω των συνεπειών από το ρωσικό εμπάργκο· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να καταστεί η γεωργία της ΕΕ ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, και παράλληλα να μειωθούν συνολικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του τομέα·

17.  διαπιστώνει ότι, παρά την κινητοποίηση σημαντικών δημοσιονομικών πόρων στο διάστημα 2015 και 2016 για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση ούτε εσωτερικά, στην Ένωση, ούτε εξωτερικά, στις χώρες καταγωγής των προσφύγων· τονίζει, ωστόσο, ότι οι δημοσιονομικοί πόροι δεν επαρκούν, και απαιτούνται επειγόντως πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, δεδομένου ότι η αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των μεταναστών δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινό φαινόμενο· επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η εξεύρεση πιο μακροπρόθεσμων λύσεων, όχι μόνο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού αλλά και στην επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πολιτικό και οικονομικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και του αντικτύπου της στον προϋπολογισμό του 2017· επισημαίνει ότι όλα τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση θα πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του φαινομένου της μετανάστευσης, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, ιδίως με τη βελτίωση της παιδείας και των ιατρικών υπηρεσιών, και με την αύξηση της στήριξης για επενδύσεις υποδομής, στις χώρες καταγωγής των μεταναστών ή στις χώρες όπου αναζητούν αρχικά καταφύγιο οι μετανάστες· τονίζει ότι η χρηματοδότηση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης δεν θα πρέπει να υπονομεύει ή να εμποδίζει την εφαρμογή άλλων σημαντικών πολιτικών της ΕΕ· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η αλληλεγγύη αποτελεί βασική αρχή του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του διότι, όσον αφορά την προσφυγική κρίση, η αλληλεγγύη εκδηλώνεται με άνισο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να ωθήσει τα κράτη μέλη σε μια πιο ισόρροπη προσέγγιση της αλληλεγγύης·

18.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για την έλλειψη κατάλληλης προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλη τη διαδρομή έως την άφιξή τους σε ασφαλή προορισμό, και ζητεί τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας για την υπόθεση των 10.000 αγνοούμενων παιδιών που έχει αναφερθεί στην Ευρωπόλ·

19.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων επανεγκατάστασης, των διαδικασιών μετεγκατάστασης και των επιχειρήσεων επαναπροώθησης, κυρίως στο πλαίσιο του Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ), προκειμένου να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση και παράλληλα να προληφθεί και να περιοριστεί η παράτυπη μετανάστευση· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν δυνατότητες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ προκειμένου να αναπτυχθούν περιοχές επανεγκατάστασης και ασφαλείς ζώνες στην αφρικανική ήπειρο και τη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)·

20.  επισημαίνει τη σύσταση Περιφερειακού Ταμείου της Ένωσης για την κρίση στη Συρία και Ταμείου Αρωγής εκτάκτου ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και του εκτοπισμού των ανθρώπων στην Αφρική· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να συμβάλουν στα ταμεία αυτά στον ίδιο βαθμό με τη συνεισφορά της ΕΕ, η οποία ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια EUR· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω χρηματοδοτικές προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας κατά μήκος των οδών διέλευσης και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων· επισημαίνει ότι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την υγεία και την εκπαίδευση στους καταυλισμούς, ωθεί ακόμα περισσότερους πρόσφυγες να ξεκινήσουν το επικίνδυνο ταξίδι προς την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα ταμεία αυτά δημιουργήθηκαν ως απόκριση στην έλλειψη ευελιξίας και χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· επιμένει ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ σε άλλους τομείς, και ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες λογοδοσίας για όλες τις ενέργειες της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

21.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους, κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ που διεξήχθη για να συζητηθεί η μετανάστευση, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου 2015, και στη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας στις 11-12 Νοεμβρίου 2015· αποδίδει εξαιρετική σημασία στις δημόσιες δηλώσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την απόκριση στην πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση· αναμένει από το Συμβούλιο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις και τις αποφάσεις του ιδίως όσον αφορά τις συνεισφορές των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των καταπιστευματικών ταμείων για τη Συρία (Madad) και για την Αφρική στον ίδιο βαθμό με τη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και εφαρμόζοντας πλήρως την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη συνεισφέρουν επιπλέον μέσω άλλων προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες·

22.  επιδοκιμάζει την αρχή και τους στόχους της σχεδιαζόμενης Διευκόλυνσης τριών δισεκατομμυρίων EUR για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις τους και να προσφέρουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη στη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει κάθε πολιτικό και θεσμικό μέσο πίεσης για να εξασφαλίσει την τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις συνεισφορές τους στο Περιφερειακό Ταμείο για τη Συρία, το καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική και τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· αναμένει από την Επιτροπή να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διατεθεί η συνεισφορά της Ένωσης εντός των αντίστοιχων ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016 και το 2017· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή απέκλεισαν το Κοινοβούλιο από τις συζητήσεις σχετικά με τη σύσταση της διευκόλυνσης και την κινητοποίηση της συνεισφοράς της Ένωσης, όπως προκύπτει από την αναγγελία της Επιτροπής σχετικά με την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει τη συνεισφορά της Ένωσης μέσω αναδιάταξης από τον πρόσφατα εγκριθέντα προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2016 και με την εκ των προτέρων διάθεση των περιθωρίων του προϋπολογισμού του 2017· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να αυξηθεί ο αντίκτυπος των εξωτερικών δαπανών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν οι συνεργίες μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ και να γίνει πιο συνεκτική η στρατηγική προσέγγιση που ακολουθείται σε σχέση με τα μέσα αυτά· θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα καταπιστευτικά ταμεία, όπως επίσης η Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες, ούτε περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης ούτε αποκλείονται από αυτόν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν η απαιτούμενη λογοδοσία και η δημοκρατική διαδικασία που επιβάλλει η κοινοτική μέθοδος, και προτίθεται για τον λόγο αυτό να παρακολουθήσει τη σύσταση και την εκτέλεση των ταμείων και της διευκόλυνσης· υπογραμμίζει ότι οι ανωτέρω ενέργειες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

23.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Γειτονία είναι εύθραυστη, και ζητεί από την ΕΕ να προσφέρει ενισχυμένη στήριξη στις χώρες που εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή συμφωνίες σύνδεσης, με στόχο την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και την εξασφάλιση της εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των αντίστοιχων χωρών·

Πληρωμές

24.  υπενθυμίζει ότι στους προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016 η Επιτροπή απέφυγε σε πολλές περιπτώσεις να ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για ορισμένα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων που έλαβε (προκαταβολικές πληρωμές ύψους δύο δισεκατομμυρίων EUR για την Ελλάδα, πρώτες πρωτοβουλίες στον τομέα της μετανάστευσης), καταφεύγοντας αντ’ αυτού στην ανακατανομή ήδη υπαρχόντων πόρων· τονίζει ότι με τον τρόπο αυτό αυξήθηκε η επιβάρυνση των πιστώσεων πληρωμών από το 2016 και μετά, με αποτέλεσμα την πιθανή επανάληψη μιας κατάστασης όπου οι πιστώσεις μπορεί να μην επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε όλους τους τομείς, γεγονός που θα έχει άμεσες επιπτώσεις για τους επικεφαλής των έργων και τους πολίτες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων υπό επιμερισμένη διαχείριση, θα μπορούσε να δημιουργήσει εκ νέου τις συνθήκες που οδήγησαν, στα τέλη του προηγούμενου ΠΔΠ, σε ένα πρωτοφανές επίπεδο υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) και μια μη βιώσιμη συσσώρευση εκκρεμών αιτήσεων πληρωμής· υπενθυμίζει την πάγια θέση του ότι οι απρόβλεπτες ανάγκες πληρωμών θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις·

25.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή των κοινών δηλώσεων σχετικά με τις πληρωμές, που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής το 2015 και το 2016· υπενθυμίζει τη δέσμευση να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους τουλάχιστον τρεις διοργανικές συνεδριάσεις σχετικά με τις πληρωμές, προκειμένου να ελέγχονται η εκτέλεση των πληρωμών και οι αναθεωρημένες προβλέψεις· επισημαίνει ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε πως οι συσσωρευμένες ανεξόφλητες πληρωμές κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2015 ανέρχονταν σε 8,2 δισεκατομμύρια EUR, σχεδόν το μισό από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει· προτίθεται να θέσει το εν λόγω θέμα κατά την πρώτη διοργανική συνεδρίαση σχετικά με τις πληρωμές, τον Μάρτιο του 2016, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια της απόκλισης αυτής και οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις προβλέψεις πληρωμών· αναμένει ότι στην ανάγνωσή του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη και θα σεβαστεί πλήρως τα ποσά που επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Απριλίου του 2016· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2016, πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη των πληρωμών μέχρι τη λήξη του ΠΔΠ 2014-2020, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων πληρωμών κατά το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ·

26.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς το 2017, και προειδοποιεί να μην υποχρηματοδοτηθούν οι πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό, ώστε να ανταποκρίνονται στο αυξημένο αυτό επίπεδο απορρόφησης· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τις πληρωμές στα αναγκαία επίπεδα στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού· εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τον κίνδυνο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών κατά το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά με τα κράτη μέλη, και τα προτρέψει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ο γρήγορος ορισμός των αρχών του προγράμματος, η έλλειψη των οποίων ήταν η κύρια αιτία των σημερινών καθυστερήσεων· επιδοκιμάζει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη που θα της το ζητήσουν, ιδίως όσον αφορά την προσαρμογή, κατά περίπτωση, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την αντιμετώπιση των εγχώριων προκλήσεων που συνδέονται με την προσφυγική κρίση·

Άλλα θέματα ιδιαίτερης σημασίας

27.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, η οποία θα πρέπει να διέπει τις πολιτικές της Ένωσης ως οριζόντια αρχή· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στην πράξη την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017, όπου είναι σκόπιμο·

28.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι από τα 196 μέρη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος σχετικά με μια παγκόσμια, διαφοροποιημένη και δυναμική συμφωνία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες χορηγοί θα ανταποκριθούν στον ετήσιο στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών και, ειδικότερα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συμφωνήσουν σε μια κοινή μεθοδολογία λογοδοσίας για την κλιματική χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι το θέμα αυτό πρέπει να επιλυθεί πριν από την COP 22 στο Μαρακές, και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει ενιαίο ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο που να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο Παρίσι και να προβλέψει τη σχετική χρηματοδότηση στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2017· υπενθυμίζει πως η ΕΕ συμφώνησε ότι τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή έως και 180 δισεκατομμύρια EUR, θα πρέπει να δαπανηθεί για δράσεις σχετικές με την αλλαγή του κλίματος, και ότι χρειάζεται μια «κλιματική λεπτορρύθμιση» του ενωσιακού προϋπολογισμού· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τις δαπάνες της ΕΕ για βιώσιμη και αποδοτική υποδομή και βιώσιμους τρόπους μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει σύντομα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2015 αναφορικά με τα κονδύλια για το κλίμα και την πολιτική συνοχής·

29.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάπτυξη της στρατηγικής «Προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρωμένος στην επίτευξη αποτελεσμάτων»· καλεί την Επιτροπή να σημειώσει πρόοδο στον τομέα της απλούστευσης της χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως αναφορικά με τη μείωση του φόρτου λόγω της εκτέλεσης και διαχείρισης έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων τα οποία μπορούν να προσεγγίζουν σημαντικές ομάδες στόχου, όπως οι ΜΜΕ, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης· πιστεύει, επιπλέον, ότι, εκτός από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, σημαντική ευθύνη φέρουν και τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι το 80% του προϋπολογισμού εκτελείται υπό καθεστώς «επιμερισμένης διαχείρισης»· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και για μείωση των σφαλμάτων, και να αποφεύγουν τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων υπό την ευθύνη τους· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη κατάλληλων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών υλοποίησης για τη μέτρηση των επιδόσεων και προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί μια συγκεκριμένη εικόνα του αντίκτυπου των δαπανών της ΕΕ στην πραγματική οικονομία· καλεί όλα τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να καταπολεμηθεί ενεργά η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις και τις προσκλήσεις για υποβολή προσφορών·

30.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για το διεθνές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας ITER, και δεσμεύεται να του εξασφαλίσει κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με ενδεχόμενες περαιτέρω καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς και για τις σχετικές δυνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να αξιολογήσει το επίπεδο των πιστώσεων του ITER το 2016 σε σχέση με το επικαιροποιημένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα πληρωμών· αναμένει ότι το εν λόγω αναθεωρημένο σχέδιο θα συμπεριληφθεί στην κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2017· ζητεί έναν κατάλληλο μηχανισμό λογοδοσίας που να παρέχει σαφή επισκόπηση του ύψους των χρηματοδοτικών πόρων οι οποίοι προβλέπονται για το διεθνές έργο και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα στη χρησιμοποίησή τους·

31.  υπενθυμίζει ότι η τελική συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 του κανονισμού ΠΔΠ, περιλαμβάνει υποχρεωτική επανεξέταση του ΠΔΠ 2014-2020 συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του ΠΔΠ έως το τέλος του 2016· τονίζει ότι σκοπός της ρήτρας επανεξέτασης/αναθεώρησης είναι να αξιολογηθεί η λειτουργία του ΠΔΠ από ποιοτική και ποσοτική άποψη και να αντιμετωπιστούν συστημικές ελλείψεις του προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως επίσης να εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκών πόρων στην Ένωση για την αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων και τη χρηματοδότηση των εξελισσόμενων πολιτικών προτεραιοτήτων κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την εξασφάλιση της διάθεσης των αναγκαίων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση νέων καθηκόντων και την απόκριση σε απρόβλεπτες περιστάσεις, μεταξύ άλλων με την αναπροσαρμογή προς τα επάνω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· προτίθεται να ακολουθήσει μια συνεπή προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2017 και την αναθεώρηση του ΠΔΠ· εκφράζει έντονες αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των εν λόγω κρίσεων στο πλαίσιο των περιορισμών του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει, ακόμα, ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ το 2016 αποτελεί ευκαιρία για την προσαρμογή των μέσων του και την αύξηση της ευελιξίας του·

32.  επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της αναγκαίας μεταρρύθμισης σε βάθος του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης, και αποδίδει ύψιστη πολιτική σημασία στα έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ΠΔΠ 2014-2020· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη την τελική έκβαση, η οποία αναμένεται έως το τέλος του 2016, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων υποψηφιοτήτων για ιδίους πόρους· υπενθυμίζει ότι η βασική ιδέα για τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων είναι να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης, όσον αφορά την πλευρά των εσόδων, πιο αυτόνομος και παράλληλα σταθερότερος, απλούστερος, δικαιότερος, βιωσιμότερος και προβλεψιμότερος, με παράλληλη μείωση της επιβάρυνσης των υπερβολικών δαπανών από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και βελτίωση της διαφάνειας για τους πολίτες, χωρίς αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών· πιστεύει ότι, προκειμένου να είναι πλήρως ανεξάρτητος ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα γνήσιων ιδίων πόρων·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0407.
(5) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(6) Βλέπε Παράρτημα του νομοθετικού ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0407).
(7) Βλέπε Παράρτημα ΙΙ του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0263).
(8) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
(9) https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcG EuZXU=/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0690&rid=1
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401.


Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου
PDF 435kWORD 110k
Απόφαση
Παράρτημα
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016/2005(ACI))
P8_TA(2016)0081A8-0039/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 16ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη της πρόταση της Επιτροπής για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (COM(2015)0216 και παραρτήματα),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1) («η συμφωνία πλαίσιο του 2010»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2) («Διοργανική Συμφωνία του 2003»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα – 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2016(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 140 παράγραφος 1 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0039/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για επαναδιαπραγμάτευση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 προκειμένου να ληφθεί υπόψη το νέο νομοθετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να παγιωθούν οι τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και να επικαιροποιηθεί η συμφωνία με βάση το θεματολόγιο για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και πολλά εθνικά κοινοβούλια έχουν εκφράσει τις απόψεις τους σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215), την προαναφερθείσα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας καθώς και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με μια νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, επικρότησε την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας και καθόρισε μια σειρά προτεραιοτήτων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής, τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό, τη διενέργεια διεξοδικότερων εκτιμήσεων αντικτύπου των σχεδίων νομοθετικών διατάξεων, την ισότιμη μεταχείριση των δύο βραχιόνων της νομοθετικής εξουσίας καθ’ όλη την διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη διενέργεια κατάλληλων διοργανικών διαβουλεύσεων, την περαιτέρω εξέταση των προτάσεων και συστάσεων του Κοινοβουλίου από την Επιτροπή και τη λεπτομερή αιτιολόγηση για κάθε σκοπούμενη ανάκληση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν επισήμως στις 25 Ιουνίου 2015·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2015 η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με το κείμενο μιας νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου («η νέα ΔΣ»)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη νέα ΔΣ πρόκειται να αντικατασταθεί η διοργανική συμφωνία του 2003 και η διοργανική κοινή προσέγγιση για την εκτίμηση επιπτώσεων του Νοεμβρίου 2005 και ότι στόχος του παραρτήματος της νέας ΔΣ είναι να αντικαταστήσει την κοινή αντίληψη του 2011 για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, η νέα ΔΣ δεν θίγει τη συμφωνία πλαίσιο του 2010·

H.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας-πλαίσιο του 2010 ενδέχεται να καταστούν απαρχαιωμένες ή να πρέπει να επικαιροποιηθούν συνεπεία της νέας ΔΣ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη νέα ΔΣ επιδιώκεται η αύξηση των διοργανικών διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της σύναψης διεθνών συμφωνιών και τα κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ για τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις αντιστοίχως·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού του Κοινοβουλίου θα πρέπει να προσαρμοστούν συνεπεία της νέας ΔΣ, όπως οι διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και τον έλεγχο της νομικής βάσης των νομοθετικών πράξεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ΔΣ αντιμετωπίζει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τις κύριες επιφυλάξεις που έχει εκφράσει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου σε έγγραφό της με τίτλο «Συμβολή της Επιτροπής AFCO στη διαμόρφωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθέτησης» της 22ας Απριλίου 2015·

1.  επικροτεί τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων και θεωρεί ότι αυτή αποτελεί μια καλή βάση για την ανάπτυξη μιας νέας περισσότερο ειλικρινούς και διαφανούς σχέσης μεταξύ τους με στόχο τη βελτίωση του νομοθετικού έργου προς όφελος των πολιτών της Ένωσης·

2.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της βελτίωσης του νομοθετικού έργου, κατά τις διαπραγματεύσεις για τη διοργανική συμφωνία δεν τηρήθηκε η πάγια πρακτική όσον αφορά τη διαδικασία σε επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

3.  επικροτεί, ειδικότερα, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον πολυετή και ετήσιο διοργανικό προγραμματισμό, την περαιτέρω εξέταση των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου από την Επιτροπή καθώς και την παροχή αιτιολογήσεων και την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων σε περίπτωση που πρόκειται να ανακληθούν νομοθετικές προτάσεις· τονίζει ότι το γεγονός ότι έχει συμφωνηθεί να δοθεί μεγάλη προσοχή στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής δεν δικαιολογεί κανενός είδους περιορισμό των ίδιων νομοθετικών αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου· επιδοκιμάζει επίσης τη συμφωνηθείσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των οργάνων σε περίπτωση που πρόκειται να τροποποιηθεί η νομική βάση μιας πράξης και επιβεβαιώνει την ισχυρή του βούληση να αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω μιας τροποποίησης της νομικής βάσης·

4.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των διατάξεων της νέας ΔΣ σχετικά με τα μέσα για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (εκτιμήσεις αντικτύπου, δημόσιες διαβουλεύσεις και διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογήσεις κ.τ.λ.) προκειμένου να εξασφαλισθεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια που θα βασίζεται σε πλήρεις πληροφορίες καθώς και η ορθή εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων, ταυτόχρονα δε επισημαίνει ότι με τις διατάξεις αυτές διασφαλίζονται οι προνομίες των νομοθετικών οργάνων· πιστεύει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να είναι πλήρεις και ισόρροπες και θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αξιολογούν το κόστος που θα υποστούν οι παραγωγοί, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι διοικητικές υπηρεσίες και το περιβάλλον σε περίπτωση που δεν εκδοθούν οι απαραίτητες νομοθετικές διατάξεις· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο κείμενο για τις εκτιμήσεις αντικτύπου τα τρία θεσμικά όργανα δεν δεσμεύονται σε επαρκή βαθμό να συμπεριλάβουν στις εκτιμήσεις αντικτύπου που διενεργούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και ελέγχους ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και να υπάρχει μέριμνα για τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας (SWD(2015)0111), οι εκθέσεις εκτίμησης αντικτύπου θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση αντικτύπου στις ΜΜΕ και καλεί την Επιτροπή να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες για την πρακτική αυτή· επικροτεί τον στόχο που έγκειται στη βελτίωση της μεταφοράς και της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων μέσω του αποτελεσματικότερου εντοπισμού των εθνικών μέτρων που δεν απαιτούνται από την ενωσιακή νομοθεσία που πρόκειται να μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο («νομοθετικός υπερθεματισμός»), λαμβανομένου υπόψη ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν αυστηρότερες διατάξεις, εφόσον στο ενωσιακό δίκαιο προβλέπονται μόνο ελάχιστοι κανόνες· αναμένει από τα κράτη μέλη να αναφέρουν και να τεκμηριώσουν σαφώς τα μέτρα αυτά·

5.  επισημαίνει ότι το σωρευτικό κόστος της νομοθεσίας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και τα άτομα που αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Ένωσης·

6.  σημειώνει την επιστολή του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη λειτουργία της νεοσύστατης επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου, η οποία θα ελέγχει την ποιότητα των εκτιμήσεων αντικτύπου της Επιτροπής (χωρίς ωστόσο να της παρέχεται δικαίωμα αρνησικυρίας επί νομοθετικών προτάσεων το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα των εκλεγμένων αρχών)· επισημαίνει ότι στο ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ»(5) είχε ζητήσει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου (πρώην «επιτροπή εκτίμησης αντικτύπου») και να μην υπόκεινται τα μέλη της επιτροπής σε πολιτικό έλεγχο· πιστεύει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η σύσταση της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα προκειμένου να επιτευχθεί η ανεξαρτησία αυτή· τονίζει ότι και τα νομοθετικά όργανα μπορούν να διενεργούν τις δικές τους εκτιμήσεις αντικτύπου, όταν κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο· επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου δεν υποκαθιστούν τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων· υπογραμμίζει εξάλλου, ότι η νέα ΔΣ προβλέπει ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων για τις βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες που αφορούν τις εκτιμήσεις αντικτύπου, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να αναθεωρείται εγκαίρως ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου με στόχο την επίτευξη μιας κοινής μεθοδολογίας·

7.  επικροτεί το γεγονός ότι τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν να συνεργαστούν προκειμένου να επικαιροποιήσουν και να απλοποιήσουν τις νομοθετικές διατάξεις και να ανταλλάξουν απόψεις επί του θέματος αυτού πριν από την οριστικοποίηση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής· τονίζει τη σημασία της συμφωνηθείσας «ετήσιας επισκόπησης του φόρτου» ως μέσου προκειμένου να αναγνωρίζονται και να παρακολουθούνται, με σαφήνεια και διαφάνεια, τα αποτελέσματα των προσπαθειών της Ένωσης, προκειμένου να αποτρέπονται και να μειώνονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και τα διοικητικά βάρη, στην επισκόπηση δε αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένας κατάλογος που αφορά ειδικά τις ΜΜΕ και που διακρίνει μεταξύ βαρών που προκύπτουν από μεμονωμένες προτάσεις της Επιτροπής και από νομοθετικές πράξεις μεμονωμένων κρατών μελών· τονίζει ότι η εφικτότητα και η σκοπιμότητα του καθορισμού στόχων για τη μείωση του βάρους σε συγκεκριμένους τομείς πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση σε στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων· αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει, τακτικά, την κατάργηση νομοθετικών πράξεων, εφόσον η κατάργηση αυτή θεωρείται επιβεβλημένη· χαιρετίζει στη συνάρτηση αυτή το γεγονός ότι τα τρία θεσμικά όργανα έχουν συμφωνήσει ότι, στο πλαίσιο των εκτιμήσεων αντικτύπου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των προτάσεων στα διοικητικά βάρη, ιδίως όσον αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· αναγνωρίζει ότι με κατάλληλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης και ειδικότερα με την αντικατάσταση 28 διαφορετικών ρυθμιστικών καθεστώτων από ένα ενιαίο ρυθμιστικό καθεστώς για την εσωτερική αγορά μπορούν να μειωθούν τα διοικητικά βάρη για τις ΜΜΕ·

8.  φρονεί ότι έχει καταρχήν επιτευχθεί μια ισόρροπη λύση όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις, με την οποία διασφαλίζεται διαφάνεια και ισοτιμία μεταξύ των νομοθετικών οργάνων, τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να επιτευχθεί ταχέως συμφωνία σχετικά με κατάλληλα κριτήρια οριοθέτησης για τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις καθώς και μια άμεση προσαρμογή όλων των βασικών νομοθετικών πράξεων στο ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει θεσπισθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

9.  αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που συμφωνήθηκαν προκειμένου να βελτιωθεί η αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους ως νομοθετών αποτελεί βήμα προόδου· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, ιδίως υπό όρους αμοιβαίας πρόσβασης σε πληροφορίες και συμμετοχής σε συνεδριάσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί μία πραγματική ισορροπία και ίση μεταχείριση μεταξύ των νομοθετικών οργάνων καθ̕ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, και να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με την αρχή της αμοιβαίας καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των οργάνων· απευθύνει προειδοποίηση ότι οι άτυπες ανταλλαγές πληροφοριών που έχουν συμφωνηθεί δεν θα πρέπει να εξελιχθούν σε ένα νέο πεδίο αδιαφανών διοργανικών διαπραγματεύσεων·

10.  επισημαίνει ότι η ΣΛΕΕ προβλέπει μια συνήθη νομοθετική διαδικασία με τρεις αναγνώσεις· τονίζει ότι, όταν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητές τους στη νομοθετική διαδικασία, οι συμφωνίες σε δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να αποτελούν τη συνήθη διαδικασία, ενώ οι συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση θα πρέπει αντιθέτως να εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που έχει ληφθεί μια αιτιολογημένη και ρητή απόφαση σχετικά·

11.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση που έχει αναληφθεί προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια των νομοθετικών διαδικασιών, υπογραμμίζει ωστόσο ότι πρέπει να θεσπισθούν πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις και διαδικασίες για την επίτευξη του στόχου αυτού, ιδίως όσον αφορά την προσφυγή σε συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση·

12.  φρονεί επίσης ότι οι ρυθμίσεις για τον πολιτικό διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο που ανατίθεται στα εθνικά κοινοβούλια με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τονίζει ότι, παράλληλα με το ρόλο που διαδραματίζουν όσον αφορά την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, μπορούν να συμβάλουν και συμβάλλουν θετικά στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου· υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφισταμένων μηχανισμών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προβλέπονται στις Συνθήκες· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εφαρμογή της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων που έχουν στη διάθεσή τους τα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη για την μη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας·

13.  ζητεί να πραγματοποιηθεί μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των συνεπειών που θα έχει η νέα ΔΣ στη συμφωνία-πλαίσιο του 2010 καθώς και σε άλλες ισχύουσες συναφείς διοργανικές συμφωνίες, λαμβανομένου υπόψη ότι επιβάλλεται να διαφυλαχθεί η θέση και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απλοποιηθεί η δομή των πολυάριθμων ρυθμίσεων που διέπουν τις διοργανικές σχέσεις·

14.  φρονεί ότι η απλούστευση αυτή θα πρέπει να διενεργηθεί αφότου έχουν προηγουμένως θεσπισθεί όλες οι διαδικαστικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της νέας ΔΣ στο σύνολό της, ούτως ώστε τα θεσμικά όργανα να μπορούν επίσης να αξιολογήσουν εάν, με βάση την κτηθείσα μέχρι το χρονικό αυτό σημείο εμπειρία από την εφαρμογή της νέας ΔΣ, θα πρέπει ενδεχομένως να επέλθουν αλλαγές στη νέα ΔΣ·

15.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται σωστά και να διασφαλίζεται ότι θα τηρούνται οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται και οι προθεσμίες που ορίζονται στη νέα ΔΣ·

16.  τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση σε τεχνικό και/ή πολιτικό επίπεδο, με την ενεργό σύμπραξη όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών που διαθέτουν σχετικές εμπειρίες και με την αξιοποίηση των ειδικών γνώσεών τους, όσον αφορά:

   τον προγραμματισμό (τεχνική αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο του 2010 και του Κανονισμού του Κοινοβουλίου)·
   τον έλεγχο της νομικής βάσης των νομοθετικών πράξεων (αναθεώρηση του Κανονισμού προκειμένου να ενσωματωθούν ρυθμίσεις για τριμερή ανταλλαγή απόψεων)·
   την αξιολόγηση της εφαρμογής των προαναφερθεισών κατευθυντηρίων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας από την Επιτροπή και της αποτελεσματικής λειτουργίας της νεοσύστατης επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου, προκειμένου ιδίως να ελεγχθεί εάν αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 6, λειτουργεί ανεξάρτητα και τα μέλη της δεν υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο·
   τη διαφάνεια και τον συντονισμό της νομοθετικής διαδικασίας (όπως ορθή χρησιμοποίηση των διαδικασιών πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης, πρακτικές ρυθμίσεις για ανταλλαγές απόψεων, ανταλλαγή πληροφοριών και σύγκριση χρονοδιαγραμμάτων, διαφάνεια στο πλαίσιο τριμερών διαπραγματεύσεων, ανάπτυξη διαδικασιών και μέσων για τη συγκρότηση μιας κοινής βάσης δεδομένων όσον αφορά την πορεία των νομοθετικών φακέλων, παροχή πληροφοριών στα εθνικά κοινοβούλια και πρακτικές ρυθμίσεις για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών)·
   την αξιολόγηση και ενδεχομένως την παρακολούθηση της ανεξαρτησίας της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της που συνίστανται στον έλεγχο και την παροχή αντικειμενικών συμβουλών όσον αφορά τις εκάστοτε εκτιμήσεις αντικτύπου·
   την προσδοκώμενη από το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νέας ΔΣ, υποβολή προτάσεων από την Επιτροπή με την οποία θεσπίζονται, ενδεχομένως, στόχοι για τη μείωση το ταχύτερο δυνατό των διοικητικών βαρών σε βασικούς τομείς και διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων των νομοθετικών διατάξεων·
   τη διασφάλιση επιχειρησιακής και νομικής συνοχής μεταξύ της νέας ΔΣ και των συμφωνιών συνεργασίας όσον αφορά τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ·
   τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις, βάσει του ψηφίσματός του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(6) (διαπραγματεύσεις σχετικά με κριτήρια οριοθέτησης για κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, δημιουργία μητρώου κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και πλήρης προσαρμογή των νομοθετικών πράξεων που έχουν θεσπισθεί πριν από την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας)·
   τη μεταφορά και εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης (έλεγχος της ανακοίνωσης από τα κράτη μέλη της μεταφοράς οδηγιών καθώς και κάθε εθνικού μέτρου που βαίνει πέραν των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας («νομοθετικός υπερθεματισμός»))·

17.  εγκρίνει το σχέδιο συμφωνίας που εμπεριέχεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης·

18.  εγκρίνει η δήλωση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης·

19.  καλεί την αρμόδια επιτροπή του να εξετάσει κατά πόσο απαιτείται τροποποίηση ή ερμηνεία του Κανονισμού ή τροποποίηση των διαδικασιών, της διοίκησης και των διαύλων επικοινωνίας του Κοινοβουλίου με άλλα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας ΔΣ·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει τη συμφωνία μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει, προς ενημέρωση, την παρούσα απόφαση, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων της, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στη διοργανική συμφωνία όπως δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εκτιμούν ότι η παρούσα συμφωνία αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στις Συνθήκες.

Δεν θίγει τη συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(7).

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0061.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0323.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0069.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0127.
(7) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)
PDF 434kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP))
P8_TA(2016)0082RC-B8-0312/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International (PMI) και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού («ΣΠΕΚ της ΠΟΥ») και το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού που εγκρίθηκε κατά την πέμπτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών και το οποίο επισυνάπτεται στη ΣΠΕΚ της ΠΟΥ με την απόφαση FCTC/COP5(1) της 12ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2015, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του πρωτοκόλλου οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου V του μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2015)0193),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο ‘Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti‑Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States’ («Τεχνική αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της») (SWD(2016)0044),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Philip Morris για την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της απάτης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων και την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή των συστάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για το Κοινοτικό Σύστημα Διαμετακόμισης(2),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (O-000010/2016 – B8-0109/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής, και ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, ιδίως η λαθραία διακίνηση και παραποίηση τσιγάρων, κοστίζει στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και της ΕΕ, σύμφωνα με μια συντηρητική εκτίμηση, περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια EUR σε απώλειες από τα δημόσια έσοδα ετησίως·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λαθραία διακίνηση προϊόντων καπνού αποτελεί σοβαρό έγκλημα που συμβάλλει στη χρηματοδότηση άλλων διεθνών οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τρομοκρατικών ομάδων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος της συμφωνίας ΡΜΙ είναι να μειωθεί η διάδοση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI στην παράνομη αγορά καπνού της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία PMI πρόκειται να λήξει στις 9 Ιουλίου 2016·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική αξιολόγηση της συμφωνίας ΡΜΙ από την Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτός ο κύριος στόχος έχει όντως επιτευχθεί, αλλά ταυτόχρονα θέτει υπό αμφισβήτηση την αιτιώδη συνάφεια αυτού του αποτελέσματος και επισημαίνει ότι αυτή η μείωση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI δεν έχει οδηγήσει σε συνολική μείωση του αριθμού των παράνομων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη συμφωνία ΡΜΙ έχουν προκύψει, για τα δημόσια έσοδα, οικονομικά οφέλη ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου USD σε ετήσιες πληρωμές και 68,2 εκατομμυρίων EUR σε πληρωμές κατάσχεσης, κατανεμημένα μεταξύ της Επιτροπής (περίπου 10%) και των κρατών μελών (περίπου 90%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πώς τα κράτη μέλη έχουν δαπανήσει τα έσοδα που δημιουργήθηκαν δυνάμει αυτής της συμφωνίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και το περιβάλλον της αγοράς του παράνομου εμπορίου καπνού έχουν υποστεί ουσιαστική αλλαγή από τη στιγμή που υπογράφηκε η συμφωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά την αυξημένη παρουσία τσιγάρων χωρίς εμπορικό σήμα, που συχνά αναφέρονται ως «cheap whites» («φθηνά λευκά» τσιγάρα), και την ανάπτυξη του νέου τομέα των πωλήσεων υγρής νικοτίνης για ηλεκτρονικά τσιγάρα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις C-358/14 Πολωνία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited και C-547/14 Philip Morris Brands SARL και άλλοι, με τις οποίες προσβάλλεται η οδηγία 2014/40/ΕΕ, εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ και θα πρέπει να αποσυρθούν από τους εν λόγω κατασκευαστές προϊόντων καπνού το συντομότερο δυνατόν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί όσον αφορά την κύρωση του πρωτοκόλλου της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ με στόχο την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να καλέσει τρίτες χώρες να κυρώσουν το πρωτόκολλο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο καπνού υπονομεύει τις πολιτικές της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, διότι τα παράνομα προϊόντα καπνού είναι διαθέσιμα – και στους νέους – συχνά με σημαντική παράνομη έκπτωση τιμής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραποιημένα τσιγάρα όχι μόνο παρασκευάζονται και εισάγονται παράνομα αλλά και περιέχουν άγνωστα συστατικά, πράγμα που συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρωτόκολλο της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, και ζητεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία κύρωσης·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να κυρωθεί το πρωτόκολλο, καθώς και για τη δέσμευσή της να καλέσει τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες να το κυρώσουν· σημειώνει ότι μέχρι σήμερα 15 χώρες έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο, περιλαμβανομένων πέντε κρατών μελών της ΕΕ, και ότι η ΕΕ ετοιμάζεται επί του παρόντος να το κυρώσει·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ταχεία κύρωση του πρωτοκόλλου· πιστεύει, ωστόσο, ότι η ανανέωση της συμφωνίας θα στείλει αρνητικό και αντιπαραγωγικό μήνυμα στις τρίτες χώρες ότι η ΕΕ διατηρεί ανάρμοστες σχέσεις με την καπνοβιομηχανία, μολονότι το πρωτόκολλο απαγορεύει ρητά τέτοιου είδους σχέσεις·

4.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ανανέωση της συμφωνίας ΡΜΙ μπορεί να μην είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 5.3 της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ, γεγονός που θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της ΕΕ ως ηγετικής δύναμης στον έλεγχο του καπνού·

5.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 5.3 της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ υπάρχει θεμελιώδης και ασυμβίβαστη αντίθεση μεταξύ των συμφερόντων της καπνοβιομηχανίας και των συμφερόντων της πολιτικής δημόσιας υγείας·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ («οδηγία για τα προϊόντα καπνού)· τονίζει ότι η οδηγία για τα προϊόντα καπνού προβλέπει ήδη μια νομική απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες καπνού εισάγουν και διατηρούν ένα σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού το οποίο για τα τσιγάρα και τα στριφτά τσιγάρα πρέπει να εφαρμόζεται από τις 20 Μαΐου 2019 και για τα άλλα προϊόντα καπνού από τις 20 Μαΐου 2024·

7.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών· σημειώνει ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ανεπίσημα στην Επιτροπή ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πλήρη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 20 Μαΐου 2016·

8.  υπενθυμίζει ότι τον Μάιο 2015, η Επιτροπή υποσχέθηκε να παρουσιάσει την αξιολόγηση της συμφωνίας με την PMI το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι η Επιτροπή ανέβαλε αρκετές φορές τη δημοσίευση της αξιολόγησης, και ότι τελικά αυτή δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2016, μία ημέρα πριν από συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ακλόνητη πεποίθηση ότι η καθυστέρηση της δημοσίευσης συνιστά σοβαρή παράλειψη της Επιτροπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις της στον τομέα της διαφάνειας, τόσο έναντι του Κοινοβουλίου όσο και έναντι των πολιτών, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ικανότητα του Κοινοβουλίου να διατυπώσει εγκαίρως τη θέση του σχετικά με αυτό το πολύπλοκο και λεπτό ζήτημα·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η συμφωνία ΡΜΙ έχει όντως σημειώσει πλήρη επιτυχία στον στόχο της μείωσης της διάδοσης του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI στην παράνομη αγορά καπνού της ΕΕ, όπως προκύπτει από τη μείωση κατά περίπου 85% του όγκου των κατασχεθέντων γνήσιων τσιγάρων PMI από τα κράτη μέλη από το 2006 έως το 2014· σημειώνει, παρόλα αυτά, ότι η Επιτροπή θέτει υπό αμφισβήτηση την αιτιώδη συνάφεια του αποτελέσματος αυτού, και τονίζει επίσης το γεγονός ότι η μείωση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI δεν οδήγησε σε συνολική μείωση του αριθμού παράνομων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ· σημειώνει ότι το λαθρεμπόριο που αφορά λαθραίως διακινούμενα προϊόντα μεγάλων κατασκευαστών αντικαθίσταται όλο και περισσότερο από άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων χωρίς εμπορικό σήμα («φθηνά λευκά») που συνήθως παράγονται σε τρίτες χώρες·

10.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) χρηματοδοτείται εν μέρει από ετήσιες πληρωμές από τη βιομηχανία καπνού, όπως αναφέρεται στις συμφωνίες για τον καπνό, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων·

11.  τονίζει ότι η συμφωνία ΡΜΙ, κατά την αρχική σύναψή της το 2004, ήταν ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού, αλλά τονίζει ότι από τότε έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην αγορά και το ρυθμιστικό περιβάλλον· τονίζει ότι η συμφωνία δεν εξετάζει ουσιώδη χαρακτηριστικά του παράνομου εμπορίου καπνού σήμερα, ιδίως το γεγονός ότι το εν λόγω εμπόριο αποτελείται πλέον σε σημαντικό βαθμό από «παράνομα λευκά» τσιγάρα· θεωρεί συνεπώς ότι όλα τα στοιχεία που καλύπτονται από τη συμφωνία με την PMI θα περιλαμβάνονται στο νέο νομικό πλαίσιο που αποτελείται από την οδηγία για τα προϊόντα καπνού και από το πρωτόκολλο της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ·

12.  καταλήγει συνεπώς στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία με την PMI δεν θα πρέπει να ανανεωθεί, να παραταθεί ή να τεθεί υπό αναδιαπραγμάτευση· ζητεί από την Επιτροπή να μην την ανανεώσει ούτε να την επεκτείνει ή να την αναδιαπραγματευτεί μετά την τρέχουσα ημερομηνία λήξης·

13.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή, σε επίπεδο ΕΕ και μέχρι την ημερομηνία λήξης της συμφωνίας PMI, όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των προϊόντων καπνού PMI, και να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τυχόν παράνομες κατασχέσεις προϊόντων του εν λόγω κατασκευαστή μέχρις ότου όλες οι διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού είναι πλήρως εκτελεστές, ούτως ώστε να μην υπάρχει ρυθμιστικό κενό μεταξύ της λήξης της συμφωνίας ΡΜΙ και της έναρξης ισχύος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και της ΣΠΕΚ·

14.  καλεί την PMI να συνεχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις περί παρακολούθησης και εντοπισμού καθώς και δέουσας επιμέλειας («γνωρίστε τον πελάτη σας») που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία, ανεξάρτητα από το αν αυτή παραταθεί ή όχι·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι τέσσερις συμφωνίες με κατασκευαστές προϊόντων καπνού δεν καλύπτουν το ζήτημα των «φθηνών λευκών» τσιγάρων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης που θα καθορίζει νέα μέτρα για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

16.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέο, πρόσθετο κανονισμό για τη θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού και για την εφαρμογή διατάξεων δέουσας επιμέλειας («γνωρίστε τον πελάτη σας») για τον ακατέργαστο καπνό, τα φίλτρα και τα χαρτάκια που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία καπνού, ως συμπληρωματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού.

(1) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ C 227 E της 4.9.2008, σ. 147.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου