Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2051(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0212/2016

Внесени текстове :

A8-0212/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0302

Приети текстове
PDF 467kWORD 72k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: излишък от финансовата 2015 година
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 2/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: Вписване на излишъка от финансовата 2015 година (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2016, приет от Комисията на 15 април 2016 г. (COM(2016)0227),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2016, приета от Съвета на 17 юни 2016 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден(09586/2016 – C8-0225/2016),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0212/2016),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 2/2016 цели вписването в бюджета за 2016 г. на излишъка от финансовата 2015 година, възлизащ на 1 349 милиона евро;

Б.  като има предвид, че основните елементи на този излишък са положителният резултат по отношение на приходите, в размер на 980 милиона евро, икономията на разходи, в размер на 187 милиона евро, и курсовите разлики, в размер на 182 милиона евро;

В.  като има предвид, че в приходната част двата основни елемента са лихвите за просрочени плащания и глобите (180 милиона евро) и положителния резултат на собствените ресурси (1 071 милиона евро), от който се изважда отрицателният резултат от излишъците, салдата и корекциите (– 537 милиона евро);

Г.  като има предвид, че в разходната част непълното усвояване на бюджетните кредити за раздел III е сравнително ниско (78 милиона евро в преноси за 2015 г. и 14 милиона евро в преноси за 2014 г.), докато за другите институции то възлиза на 94 милиона евро;

Д.  като има предвид, че високата степен на усвояване в раздел III подчертава натиска върху бюджетните кредити за плащания, който продължи да бъде основно предизвикателство през 2015 г. и който се очаква да се появи отново през последните години от настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР);

1.  Приема за сведение представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 2/2016, който е посветен изцяло на вписването в бюджета на излишъка от 2015 г. в размер на 1349 милиона евро, в съответствие с член 18 от Финансовия регламент и позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет;

2.  Отбелязва, че приемането на проект на коригиращ бюджет № 2/2016 ще намали дела на вноските от БНД на държавите членки в бюджета на Съюза през 2016 г. с 1349 милиона евро; призовава отново държавите членки да използват постъпилите обратно средства, за да спазят обещанията си по отношение на кризата с бежанците и да направят вноските си в двата специални доверителни фонда на Съюза равностойни на вноската на Съюза; отбелязва със загриженост, че през пролетта на 2016 г. държавите членки са внесли едва 82 милиона евро в доверителния фонд за Африка и 69 милиона евро в доверителния фонд „Мадад“ в отговор на кризата в Сирия, като същевременно вноските на Съюза възлизат съответно на 1,8 милиарда евро и повече от 500 милиона евро;

3.  Настоява, че вместо да се коригира вноската на база БНД, следва да бъде възможно всеки евентуален излишък в бюджета на Съюза, в резултат на непълно усвояване на бюджетни кредити или на глоби, наложени на дружества за нарушения на правото на Съюза в областта на конкуренцията, да може да се използва отново за покриване на финансови потребности на бюджета, особено в контекста на недостиг за плащания; очаква този въпрос да бъде уреден в рамките на преразглеждането на МФР;

4.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2016;

5.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 48, 24.2.2016 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност