Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2051(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0212/2016

Předložené texty :

A8-0212/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0302

Přijaté texty
PDF 392kWORD 70k
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk
Opravný rozpočet č. 2/2016: přebytek z rozpočtového roku 2015
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2016 na rozpočtový rok 2016: zapsání přebytku za rozpočtový rok 2015 (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 přijatý s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2016, který Komise přijala dne 15. dubna 2016 (COM(2016)0227),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016, který Rada přijala dne 17. června 2016 a postoupila Evropského parlamentu téhož dne (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0212/2016),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 je zapsat do rozpočtu na rok 2016 přebytek z rozpočtového roku 2015 ve výši 1 349 milionů EUR;

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 980 milionů EUR, nevyčerpané prostředky na straně výdajů ve výši 187 milionů EUR a kurzové rozdíly ve výši 182 milionů EUR;

C.  vzhledem k tomu, že hlavními dvěma složkami na straně příjmů jsou úroky z prodlení a pokuty (180 milionů EUR) a kladný zůstatek na straně vlastních zdrojů (EUR 1 071 milionů), od nichž je odečten záporný výsledek z přebytků, sald a oprav (- 537 milionů EUR);

D.  vzhledem k tomu, že na straně výdajů jsou nevyčerpané prostředky mimořádně nízké v oddílu III s převedenými prostředky ve výši 78 milionů EUR za rok 2015 a 14 milionů EUR za rok 2014, avšak že nevyčerpané prostředky u ostatních orgánů a institucí vzrostly na 94 milionů EUR;

E.  vzhledem k tomu, že vysoká míra plnění rozpočtu v oddílu III podtrhuje tlak na prostředky na platby, které v roce 2015 stále představovaly klíčovou výzvu, u nichž se očekává, že se znovu objeví v posledních letech současného víceletého finančního rámce (VFR);

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2016 předložený Komisí, jehož jediným účelem je zapsání přebytku z roku 2015 ve výši 1 349 milionů EUR do rozpočtu v souladu s článkem 18 finančního nařízení a s postojem Rady k tomuto návrhu opravného rozpočtu;

2.  poznamenává, že přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 sníží podíl příspěvků z HND členských států do rozpočtu Unie v roce 2016 o 1 349 milionů EUR; opět naléhavě vyzývá členské státy, aby využily příležitosti tohoto zpětného toku prostředků k tomu, aby dostály svým závazkům ohledně uprchlické krize a vyrovnaly své příspěvky s příspěvkem Unie do dvou speciálně zřízených svěřenských fondů Unie; se znepokojením konstatuje, že na jaře 2016 přispěly členské státy do svěřenského fondu pro Afriku pouze částkou 82 milionů EUR a do svěřenského fondu Madad zřízeného z důvodu krize v Sýrii částkou 69 milionů EUR, zatímco příspěvky Unie dosahují výše 1,8 miliard EUR do svěřenského fondu pro Afriku a více než 500 milionů EUR do svěřenského fondu Madad;

3.  trvá na tom, že místo úprav příspěvků z HND by měl mít rozpočet Unie možnost opětovně využívat přebytek z nevyčerpaných prostředků nebo z pokut uložených společnostem za porušení právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, aby tak mohl řešit své potřeby financování, zejména v souvislosti s nedostatkem prostředků na platby; očekává, že tato otázka se vyřeší v rámci revize VFR;

4.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016;

5.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2016 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právní upozornění - Ochrana soukromí