Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2051(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0212/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0212/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0302

Hyväksytyt tekstit
PDF 244kWORD 64k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2016 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2016 varainhoitovuodeksi 2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen talousarvioon (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY(5),

–  ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2016 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2016 (COM(2016)0227),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. kesäkuuta 2016 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2016 (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0212/2016),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 2/2016 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2016 talousarvioon varainhoitovuoden 2015 ylijäämä, joka on 1 349 miljoonaa euroa;

B.  ottaa huomioon, että ylijäämä muodostuu pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (980 miljoonaa euroa), menojen vajaakäytöstä (187 miljoonaa euroa) ja valuuttakurssimuutoksista (182 miljoonaa euroa);

C.  ottaa huomioon, että tulopuolen kaksi keskeistä osatekijää ovat viivästyskorot ja sakot (180 miljoonaa euroa) sekä omien varojen positiivinen toteutuma (1 071 miljoonaa euroa), josta on vähennetty käytettävissä olevien ylijäämien negatiivinen toteutuma (‑537 miljoonaa euroa);

D.  ottaa huomioon, että menopuolella vajaakäyttö oli suhteellisen vähäistä pääluokassa III, jossa siirrot olivat 78 miljoonaa euroa vuoden 2015 osalta ja 14 miljoonaa euroa vuoden 2014 osalta, mutta se nousi muiden toimielinten osalta 94 miljoonaan euroon;

E.  ottaa huomioon, että pääluokan III korkea toteutusaste korostaa maksumäärärahoihin kohdistuvaa painetta, joka pysyi keskeisenä haasteena vuonna 2015 ja jonka odotetaan ilmenevän uudelleen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen viimeisinä vuosina;

1.  panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 2/2016, jonka ainoana tarkoituksena on sisällyttää talousarvioon vuoden 2015 ylijäämä, 1 349 miljoonaa euroa, varainhoitoasetuksen 18 artiklan ja lisätalousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan mukaisesti;

2.  panee merkille, että lisätalousarvioesityksen nro 2/2016 hyväksyminen vähentää jäsenvaltioiden unionin talousarvioon vuonna 2016 maksamia BKTL-maksuosuuksia 1 349 miljoonalla eurolla; kehottaa jälleen kerran jäsenvaltioita käyttämään varojen palauttamisen tarjoamaa tilaisuutta hyväkseen ja pitämään pakolaiskriisiin liittyvät lupauksensa ja osoittamaan unionin maksuosuuden verran varoja kahteen unionin erityisrahastoon; panee huolestuneena merkille, että keväällä 2016 jäsenvaltiot osoittivat Afrikka-hätärahastoon vain 82 miljoonaa euroa, kun unionin maksuosuus on 1,8 miljardia euroa, ja Syyrian kriisin johdosta perustettuun Madad-rahastoon vain 69 miljoonaa euroa, kun unionin maksuosuus on yli 500 miljoonaa euroa;

3.  vaatii, että BKTL-maksuosuuksien mukauttamisen sijaan unionin talousarviossa pitäisi voida käyttää uudelleen kaikkia määrärahojen vajaakäytöstä tai yrityksille unionin kilpailulainsäädännön rikkomisesta määrätyistä sakoista kertyviä ylijäämiä, jotta talousarvion rahoitustarpeet voidaan täyttää varsinkin maksumäärärahavajeen yhteydessä; edellyttää, että tämä kysymys ratkaistaan osana monivuotisen rahoituskehyksen tarkistusta;

4.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2016;

5.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2016 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 48, 24.2.2016.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö