Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2051(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0212/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0212/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0302

Usvojeni tekstovi
PDF 321kWORD 70k
Srijeda, 6. srpnja 2016. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016: višak iz 2015.
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. srpnja 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: unošenje viška iz financijske godine 2015. (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenoga 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2016, koji je Komisija donijela 15. travnja 2016. (COM(2016)0227),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 koje je Vijeće usvojilo 17. lipnja 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu istog dana (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0212/2016),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 2/2016 da se u proračun za 2016. unese višak iz financijske godine 2015., koji iznosi 1 349 milijuna EUR;

B.  budući da taj višak najvećim dijelom proizlazi iz ostvarenja viška prihoda u iznosu od 980 milijuna EUR, neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 187 milijuna EUR i tečajnih razlika u iznosu od 182 milijuna EUR;

C.  budući da prihodi najvećim dijelom proizlaze iz kamata na zakašnjenja u plaćanju i kazni (180 milijuna EUR) i ostvarenja viška vlastitih sredstava (1 071 milijun EUR), umanjenih za negativno ostvarenje viškova, salda i usklađivanja (-537 milijuna EUR);

D.  budući da je na rashodovnoj strani iznos neizvršenih sredstava za dio III. relativno nizak, pri čemu je 2015. preneseno 78 milijuna EUR, a 2014. 14 milijuna EUR, dok je taj iznos za druge institucije 94 milijuna EUR;

E.  budući da visoka stopa izvršenja za dio III. ukazuje na pritisak kojem su izložena odobrena sredstva za plaćanja, što je 2015. još uvijek bio glavni problem, a očekuje se da će se ponovno javiti tijekom posljednjih godina aktualnoga višegodišnjeg financijskog okvira (VFO);

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 2/2016 koji je podnijela Komisija, koji se odnosi isključivo na unošenje viška iz 2015. godine u iznosu od 1 349 milijuna EUR u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, te stajalište Vijeća o tom nacrtu izmjene proračuna;

2.  primjećuje da će donošenje nacrta izmjene proračuna br. 2/2016 dovesti do smanjenja udjela doprinosa država članica proračunu Unije na temelju BND-a 2016. godine za 1 349 milijuna EUR; još jednom snažno potiče države članice da iskoriste taj priljev od povrata sredstava za ispunjavanje svojih obećanja u pogledu izbjegličke krize i da dvama uzajamnim fondovima Unije namijenjenima za tu krizu doprinesu u jednakoj mjeri kao Unija; sa zabrinutošću primjećuje da su države članice u proljeće 2016. u Uzajamni fond za Afriku uplatile samo 82 milijuna EUR, a u Uzajamni fond Madad za krizu u Siriji samo 69 milijuna EUR, dok doprinos Unije za prvi fond iznosi 1,8 milijardi EUR, a za drugi više od 500 milijuna EUR;

3.  ustraje na tome da bi se umjesto prilagođavanja doprinosa na temelju BND-a, u proračunu Unije trebalo omogućiti korištenje svakog viška koji nastaje zbog neizvršenja odobrenih sredstava ili na temelju kazni određenim poduzećima zbog kršenja prava tržišnog natjecanja Unije, kako bi se odgovorilo na financijske potrebe proračuna, posebno u kontekstu manjka sredstava za plaćanja; očekuje da se to pitanje riješi u sklopu revizije VFO-a;

4.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016;

5.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2016 konačno donesenom i da je dâ na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 48, 24.2.2016.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti