Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2051(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0212/2016

Pateikti tekstai :

A8-0212/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0302

Priimti tekstai
PDF 325kWORD 70k
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projekto, kuriuo įtraukiamas 2015 finansinių metų perteklius (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektą, kurį Komisija priėmė 2016 m. balandžio 15 d. (COM(2016)0227),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 17 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projekto (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0212/2016),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektu siekiama į 2016 m. biudžetą įtraukti 2015 finansinių metų perteklių, kuris sudaro 1 349 mln. EUR;

B.  kadangi pagrindiniai šio pertekliaus elementai yra didesnės nei planuota pajamos – 980 mln. EUR, išlaidoms nepanaudota 187 mln. EUR suma ir pajamos dėl valiutų keitimo kurso skirtumų, siekiančios 182 mln. EUR;

C.  kadangi du pagrindiniai pajamų elementai yra palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos (180 mln. EUR) ir didesni nei planuota nuosavi ištekliai (1 071 mln. EUR), iš šios sumos sumos atskaičiuotas neigiamas pertekliaus, likučių ir patikslinimų rezultatas (-537 mln. EUR);

D.  kadangi, kalbant apie išlaidas, pasakytina, kad nepanaudotų asignavimų pagal III skirsnį suma buvo gana maža: 2015 m. ji sudarė 78 mln. EUR ir 2014 m. 14 mln. EUR buvo perkelta į kitą laikotarpį, o kitose institucijose ši suma siekia 94 mln. EUR;

E.  kadangi aukštas lėšų panaudojimo pagal III skirsnį lygis atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta mokėjimų asignavimų, ir 2015 m. tai buvo didžiulė problema, kuri, numatoma, kartosis ir paskutiniais dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP) metais;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektą, kuris skirtas vien tik tam, kad, vadovaujantis Finansinio reglamento 18 straipsniu ir Tarybos pozicija dėl šio Taisomojo biudžeto projekto, į biudžetą būtų įtrauktas 2015 m. susidaręs 1 349 mln. EUR perteklius;

2.  pastebi, kad priėmus Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektą 2016 m. 1 349 mln. EUR sumažės valstybių narių BNP pagrįsti įnašai į Sąjungos biudžetą; dar kartą ragina valstybes nares pasinaudoti šia grįžtamosiomis lėšomis suteikiama galimybe įvykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su pabėgėlių krize, ir atitinkamai suderinti savo įnašus su Sąjungos įnašais į du specialius Sąjungos patikos fondus; susirūpinęs pažymi, kad 2016 m. pavasarį valstybės narės skyrė tik 82 mln. EUR Afrikos patikos fondui ir 69 mln. EUR – patikos fondui „Madad“, sukurtam reaguojant į krizę Sirijoje, kai Sąjungos įnašai atitinkamai sudarė 1,8 mlrd. ir daugiau nei 500 mln. EUR;

3.  primygtinai reikalauja, kad, užuot koregavus BNP pagrįstus įnašus, turėtų būti sudaryta galimybė naudoti Sąjungos biudžeto perteklių, atsiradusį dėl nepakankamo asignavimų panaudojimo arba dėl baudų, uždėtų įmonėms, pažeidusioms Sąjungos konkurencijos teisę, siekiant patenkinti finansinius poreikius, visų pirma atsižvelgiant į mokėjimų asignavimų trūkumo problemą; tikisi, kad šis klausimas bus išspręstas vykdant DFP peržiūrą;

4.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projekto;

5.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2016 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 48, 2016 2 24.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

Teisinė informacija - Privatumo politika