Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2051(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0212/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0212/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0302

Pieņemtie teksti
PDF 395kWORD 70k
Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikums
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. jūlija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projektu — 2015. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 25. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projektu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 15. aprīlī (COM(2016)0227),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projektu, ko Padome pieņēma 2016. gada 17. jūnijā un nosūtīja Parlamentam tajā pašā dienā (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0212/2016),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekta mērķis ir iekļaut 2016. gada budžetā 2015. finanšu gada budžeta pārpalikumu, proti, EUR 1349 miljonus;

B.  tā kā minēto pārpalikumu galvenokārt veido ieņēmumi, kas par EUR 980 miljoniem pārsniedza plānoto, neizlietoti izdevumi EUR 187 miljonu apmērā un valūtas maiņas atšķirības EUR 182 miljonu apmērā;

C.  tā kā divi galvenie ieņēmumus veidojošie elementi ir procenti par novēlotiem maksājumiem un naudas sodi (EUR 180 miljoni) un pašu resursu pārpalikums (EUR 1071 miljons), no kuriem atņem deficītu, saldo un korekcijas (–EUR 537 miljoni);

D.  tā kā attiecībā uz izdevumiem III iedaļā ir salīdzinoši maz neizmantotu līdzekļu — 2015. gada pārnesumi ir EUR 78 miljoni un 2014. gada — EUR 14 miljoni, savukārt pārējām iestādēm šī summa ir 94 miljoni;

E.  tā kā III sadaļas augstais izpildes līmenis skaidri liecina par to, ka maksājumu apropriācijas ir ļoti noslogotas — tā joprojām bija galvenā problēma 2015. gadā un ir sagaidāms, ka tā atkal aktualizēsies pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) īstenošanas pēdējos gados,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projektu, kas attiecas tikai uz 2015. gada budžeta pārpalikuma — EUR 1349 miljonu — iekļaušanu budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu, un Padomes nostāju attiecībā uz šo budžeta grozījuma projektu;

2.  konstatē, ka budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekta pieņemšana samazinās dalībvalstu 2016. gada uz NKI balstīto iemaksu daļu Savienības budžetā par EUR 1349 miljoniem; atkārtoti mudina dalībvalstis izmantot šos atgūtos līdzekļus, lai pildītu savus ar bēgļu krīzi saistītos solījumus un pielīdzinātu savas iemaksas Savienības ieguldījumam divos attiecīgajos Savienības trasta fondos; ar bažām norāda, ka 2016. gada pavasarī dalībvalstis ieguldīja tikai EUR 82 miljonus Āfrikas trasta fondā un EUR 69 miljonus Madad fondā reaģēšanai uz krīzi Sīrijā, savukārt Savienības ieguldījums ir attiecīgi EUR 1,8 miljardi un vairāk nekā EUR 500 miljoni;

3.  uzstāj, ka būtu nevis jāpielāgo NKI iemaksa, bet gan jādod iespēja Savienības budžetā atkārtoti izmantot jebkādu pārpalikumu, ko rada neizlietotas apropriācijas vai naudas sodi, kas uzņēmumiem piemēroti par Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, tādējādi apmierinot vajadzību pēc finansējuma, jo īpaši situācijā, kad trūkst maksājumu apropriāciju; cer, ka šis jautājums tiks atrisināts, veicot DFS pārskatīšanu;

4.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projektu;

5.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2016 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 48, 24.2.2016.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika