Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2051(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0212/2016

Teksty złożone :

A8-0212/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0302

Teksty przyjęte
PDF 323kWORD 70k
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 2/2016: nadwyżka z roku budżetowego 2015
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016: Uwzględnienie w budżecie nadwyżki za rok budżetowy 2015 (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczącą systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2016 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2016 r. (COM(2016)0227),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2016 przyjęte przez Radę i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 17 czerwca 2016 r. (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0212/2016),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2016 ma na celu zapisanie w budżecie na rok 2016 nadwyżki z roku budżetowego 2015 w wysokości 1 349 mln EUR;

B.  mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 980 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 187 mln EUR oraz różnice kursowe w wysokości 182 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że po stronie dochodów dwa główne składniki to odsetki od zaległych płatności i grzywny (180 mln EUR) oraz dodatni wynik po stronie zasobów własnych (1 071 mln EUR), od czego odliczono negatywny wynik związany z nadwyżkami, saldami i dostosowaniami (-537 mln EUR);

D.  mając na uwadze, że po stronie wydatków poziom niepełnego wykorzystania środków w sekcji 3 jest względnie niski, jako że nie wykorzystano kwoty 78 mln EUR z 2015 r. i kwoty 14 mln EUR przeniesionej z 2014 r., podczas gdy w przypadku pozostałych instytucji poziom ten wynosi 94 mln EUR;

E.  mając na uwadze, że wysoki wskaźnik wykonania w sekcji 3 uwidacznia presję na środki na płatności, a problem ten w 2015 r. wciąż stanowił kluczowe wyzwanie i prawdopodobnie pojawi się w ostatnich latach obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych (WRF);

1.  przyjmuje do wiadomości przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 2/2016, który jest poświęcony wyłącznie uwzględnieniu w budżecie nadwyżki z 2015 r. wynoszącej 1 349 mln EUR zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego, a także stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego;

2.  zauważa, że przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 2/2016 obniży udział składek z DNB państw członkowskich w budżecie Unii w 2016 r. o 1 349 mln EUR; ponownie wzywa państwa członkowskie, aby wykorzystały okazję stwarzaną przez takie powracające środki i dopełniły zobowiązań odnoszących się do kryzysu uchodźczego oraz wniosły podobny do unijnego wkład finansowy na rzecz dwóch specjalnych unijnych funduszy powierniczych; zauważa z zaniepokojeniem, że wiosną 2016 r. państwa członkowskie przekazały jedynie 82 mln EUR na fundusz powierniczy UE dla Afryki i 69 mln EUR na fundusz powierniczy „Madad” w odpowiedzi na kryzys w Syrii, podczas gdy wkłady Unii pozostają na poziomie odpowiednio 1,8 mld EUR i 500 mln EUR;

3.  podkreśla, że zamiast dostosowywać składkę opartą na DNB należy umożliwić budżetowi Unii ponowne wykorzystanie wszelkiej nadwyżki wynikającej z niepełnego wykorzystania środków lub z grzywien nałożonych na przedsiębiorstwa za naruszenie unijnego prawa konkurencji, aby zaspokoić potrzeby finansowe, zwłaszcza w kontekście niedoborów płatności; oczekuje, że problem ten zostanie rozwiązany w ramach rewizji WRF;

4.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2016;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2016 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 48 z 24.2.2016.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności